archive-nl.com » NL » H » HOVOSENIORENACADEMIE.NL

Total: 147

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Filosofie
  Amerika was voor de negentiende eeuw is Ortega s De opstand van de massamens voor de twintigste en beide boeken zijn bovendien in hoge mate van toepassing op de wereld van nu schrijft Diederik Boomsma de vertaler van de uitgave van 2015 In het voorwoord van de eerste Nederlandse bewerking van het boek in 1933 schrijft de vertaler J Brouwer Ik heb La Rebelión de las Masas vertaald met De Opstand der Horden om het dreigende en voor de cultuur levensgevaarlijke karakter van het soort mensch dat Ortega hier teekent te doen uitkomen De menigte die door dit soort mensch wordt gevormd nadert onheilspellend zij bestaat uit lieden die doof en blind zijn Zij zijn barbaren in intellectueel en zedelijk opzicht zij hebben geen deel aan de beschaving zij weigeren hoogmoedig en zelfvoldaan eenige instantie boven zich te erkennen en verwerpen de normen der cultuur De vraag is natuurlijk Is het ouderwets cultuur pessimisme van de dertiger jaren of schrijft Y Gasset een cultuurkritiek die vandaag de dag nog steeds opgeld doet De problemen die zich voordoen bij de bevolkingsexplosie die aan het eind van de 19 de eeuw plaatsvindt zijn enige tijd uit het zicht verdwenen door twee grote oorlogen Na de oorlogen worden de grote populaties beheerst middels technologie en massaconsumptie om die grote populaties rustig te houden Zowel de technologie als de massaconsumptie putten de aardse mogelijkheden zozeer uit dat de grenzen van de aarde worden bereikt Juist nu deze oplossingsstrategie zijn natuurlijke grens nadert wordt het tijd om weer kritisch te kijken wat er van mensen wordt als ze met zo velen zijn en ze zich niet meer voegen naar de waarden en normen van de voorafgaande generaties Ortega y Gasset 1883 1955 maakt zich niet zozeer druk over de materiële als wel over de geestelijke

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=24&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=242 (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Filosofie
  literatuur Friesland Drenthe Docenten Nieuws Nieuwsbrief Gelieerd aan de Seniore Locaties Filosofie Werkcollege bij de cursus Opstand van de massamens Deelname aan het werkcollege is alleen mogelijk in combinatie met het hoorcollege Als u aan het werkcollege wilt deelnemen moet u zich hiervoor apart inschrijven Programma Voor de inhoud van het werkcollege zie cursus 15WG05 Inschrijven Cursusnummer 16WG05w Docent en Bolhuis drs Petra en drs Theo Meereboer p bolhuis maieutiek

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=24&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=243 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Filosofie
  van het atomisme waarvan Leucippus 5e eeuw v Chr de grondlegger is Zijn atomistische filosofie werd voortgezet door Democritus de lachende filosoof en Epicurus ten onrechte met een ongeremd carpe diem vereenzelvigd maar we hebben het aan de Romeinse dichter Lucretius ca 94 55 v Chr te danken dat wij van deze atomistische heilsleer ruim kennis kunnen nemen en dat nog wel op een heel poëtische manier En het is er Lucretius vooral om te doen religieuze wanpraktijken en de angst voor straffen na de dood weg te nemen In deze cursus gaan we deze atomistische filosofie bespreken wat is de kern ervan tegen welke verschrikkingen van dood hiernamaals etc verzet Lucretius zich We zullen een selectie maken uit de Nederlandse Lucretius vertaling van Aeg Timmerman en kennismaken met een wel heel bijzondere heilsverkondiging op steen een cadeautje van Diogenes aan zijn medeburgers van de stad Oinoanda in de tweede eeuw n Chr Programma De presocratische atomisten Leucippus en Democritus Epicurus en zijn filosofisch systeem Leven en leer van Epicurus volgens Diogenes Laërtius Leven en Leer van beroemde filosofen Onderwereldvoorstellingen in de Oudheid en het motief van de brede en de smalle weg Lucretius leerdicht Over de natuur der dingen

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=24&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=450 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Filosofie
  is in die zin ego centrisch Toch heeft de filosofie het zelf op zeer verschillende manieren verbeeld vanuit diverse invalshoeken en disciplines De verschillende theorieen vullen elkaar soms aan maar spreken elkaar minstens zo vaak tegen waardoor er op de vraag naar wat dat zelf is geen eenduidig antwoord is Dit leidt in ons dagelijks leven niet zelden tot verwarring Enerzijds worden we aangespoord tot zelfverwerkelijking en zelfontplooiing om te worden wie we zijn anderzijds houdt de neurologie ons voor dat de vrije wil niet bestaat en dat we ons brein zijn Enerzijds moeten we onze eigen verantwoordelijkheid nemen anderzijds weten ook we dat genetische en omgevingsfactoren ons zelf bepalen De vraag naar ons zelf speelt in diverse thema s een cruciale rol vrije wil en ethiek in hoeverre zijn we moreel verantwoordelijkheid voor ons handelen het nature nurture debat in hoeverre zijn we bepaald door genetische of omgevingsfactoren subjectiviteit objectiviteit bestaat alleen datgene wat de wetenschap meet brein activiteit de rol van taal cultuur in hoeverre wordt ons zelf begrip bepaald door de taal die ons vormt de evolutie van zelf bewustzijn is er een continuum tussen natuur en cultuur Natuurwetenschappen als de evolutionaire psychologie en de neurologie hebben ons zelf beeld de afgelopen decennia danig ondergraven Ons zelf zou een fictie zijn die in de common sense van het dagelijks leven betekenis heeft maar die wetenschappelijk niet te staven is De wetenschap zou aantonen dat het brein uit slechts neuronen axonen synapsen dendrieten en ionen bestaat voor niet fysieke geestelijke krachten is er geen plaats is in de wetenschap De gangbare kritiek op deze materialistische benadering is dan vaak dat we meer zijn dan ons brein dat geest niet te reduceren is tot het lichamelijke maar dat het zelf de baas is in het brein Zodoende lijkt het

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=24&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=317 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Filosofie
  onze eigen weg vinden Maar in de moderne wirwar van wegen en mogelijkheden is juist dat geen makkelijke opgave Hoe geven we op een vruchtbare manier invulling aan onze vrijheid Deze laatste vraag kan niet in abstracto worden beantwoord zij vraagt om een concreet antwoord dat ieder mens met het gaan van zijn of haar eigen levens weg zelf nog moet geven Maar filosofie kan wel handreikingen bieden In dit college staan we stil bij wat filosofen van vroeger en nu te zeggen hebben over thema s die voor ons allen relevant zijn zoals eenzaamheid en vriendschap wonen en reizen gezondheid en de dood Bij de verkenning van deze thema s wordt telkens duidelijk dat ons leven is ingebed in een sociale context en een moderne cultuur die onze vrijheid onder druk kunnen zetten maar een zinvolle invulling daarvan ook mogelijk maken Programma Inleiding de vraag naar zin Een goed leven ervaren we als zinvol Maar wat verleent ons leven zin Waar vragen we naar wanneer we naar de zin van ons leven vragen Wat zegt het over ons wanneer we ons laten raken door die vraag En wat voor soort antwoord is daarop nog mogelijk Filosofen Augustinus Friedrich Nietzsche Charles Taylor e a Eenzaamheid en vriendschap Voor een gelukkig zinvol bestaan lijken we aangewezen op vriendschap en waardevol contact met anderen Tegelijk benadrukken veel denkers dat we slechts als vrienden van de eenzaamheid een eigen persoonlijke levensweg kunnen gaan Over wat voor soort eenzaamheid gaat het hier En hoe verhoudt die eenzaamheid zich tot vriendschap Filosofen Aristoteles Michel de Montaigne Friedrich Nietzsche Martha Nussbaum e a Werken en handelen Werk is in de moderniteit steeds belangrijker geworden voor ons gevoel van zelf ontplooiing Tegelijk beperken werk carrière geld en status soms onze aandacht voor waardevolle praktijken en onze vrijheid

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=24&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=526 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Filosofie
  menselijk verstand centraal stelde en het recht om autoriteiten kritisch te bevragen opeiste kwam Kant op gespannen voet te staan met heersende wijsgerige en theologische opvattingen Zijn werk vormt daarmee niet alleen een hoogtepunt maar tevens een keerpunt in de filosofiegeschiedenis In de loop van zijn leven groeide bij hem de overtuiging dat de traditionele wijsbegeerte in een ernstige impasse was geraakt en dat alleen een alomvattend en diepgravend onderzoek naar de aard en de mogelijkheden van de menselijke rede een uitweg zou kunnen bieden Dit onderzoek resulteerde in zijn zogenaamde kritische of transcendentale filosofie die haar neerslag vond in drie beroemde kritieken Kritik der reinen Vernunft 1781 Kritik der praktischen Vernunft 1788 en Kritik der Urteilskraft 1790 Deze boeken veroorzaakten destijds een revolutie in de filosofie en oefenen ook vandaag de dag nog veel invloed uit Programma Deze cursus biedt een grondige kennismaking met Kants eerste kritiek de Kritiek van de zuivere rede In dit doorwrochte boek behandelt Kant het filosofische probleem van de kennis en geeft hij een hoogst origineel antwoord op de vraag wat mensen kunnen weten en waar en waarom zij de grenzen van het weten overschrijden Aldus tracht hij een alternatief aan te dragen voor het valse dilemma van dogmatisme en scepticisme waar de toenmalige filosofie naar zijn oordeel in verzeild was geraakt Zijn zorgvuldige onderzoek naar de structuur en de mogelijkheidsvoorwaarden van het menselijke kenvermogen brengt hem ertoe 1 de gebruikelijke opvatting over de verhouding tussen kensubject en kenobject fundamenteel ter discussie te stellen 2 de wiskunde en de natuurwetenschap van een stevige wijsgerige fundering te voorzien contra het scepticisme en 3 de traditionele metafysica als een ondeugdelijke filosofische discipline te diskwalificeren contra het dogmatisme De Kritiek van de zuivere rede geldt als een wijsgerige klassieker maar staat tevens bekend als moeilijk te doorgronden

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=24&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=1 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Filosofie
  Friesland Drenthe Docenten Nieuws Nieuwsbrief Gelieerd aan de Seniore Locaties Filosofie Werkcollege bij cursus Kant Kritiek van de Zuivere Rede Voor de inhoud van het werkcollege zie de cursus Kant Kritiek van de Zuivere Rede Deelname aan het werkcollege is alleen mogelijk in combinatie met het hoorcollege Als u aan het werkcollege wilt deelnemen moet u zich hiervoor apart inschrijven Inschrijven Cursusnummer 16WG09w Docent en Jagersma drs Arend Klaas Cursusvorm

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=24&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=484 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis en archeologie
  politiek gaat over zaken die de routine van het dagelijkse leven overstijgen en dus voorbehouden in aan de bovenlaag Nicolò Machiavelli en Francesco Guicciardini gaven inhoud aan het begrip politiek als nieuwe vorm van realisme Justus Lipsius introduceerde het thema van de koninklijke macht als centrum van orde en verdraagzaamheid Giambattista Vico wordt hier behandeld als de bedenker van de holistische zienswijze die Johann Gootlieb Herder pasbaar maakte voor de 19de eeuw Bij Voltaire en David Hume komt de canon tot volle wasdom daarbij valt op dat de scheiding tussen politieke wetenschap en politieke geschiedschrijving vloeiende is Edward Gibbon schrijft de grafrede van het Romeinse imperium en net als Leopold von Ranke kijkt hij terug en niet vooruit Ranke tenslotte is een overgangsfiguur Hij hanteert de canon en schrijft daarmee internationale en niet nationale geschiedschrijving Hij deelt met zijn tijd en vakgenoten de holistische benadering Maar hij is geen nationalist zoals vele andere historici in de 19de eeuw Bij hen krijgt de natie mythische proporties die de werkelijke belangen van de gewone man in de schaduw laat De aanval op de canon wordt serieus met de Methodenstreit rond Karl Lamprecht tegen het einde van de 19de eeuw Het verhaal over

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=25&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=485 (2016-01-05)
  Open archived version from archive