archive-nl.com » NL » H » HSVDEVIJFWIELEN.NL

Total: 41

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • hsv de vijf wielen
  Sluit venster E mail deze link naar een vriend vriendin E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleer

  Original URL path: http://www.hsvdevijfwielen.nl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5oc3ZkZXZpamZ3aWVsZW4ubmwvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9NTpzZW5pb3JlbndlZHN0cmlqZGVuLTIwMTYmY2F0aWQ9Mzc6c2VuaW9yZW4taW5mbyZJdGVtaWQ9NzE= (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • Laatste nieuws
  Naam Na 4 wedstrijden Eind uitslag 1 John van As 257 257 2 Kees van Goch 153 153 3 Jack van Lith 152 152 4 Gieljan van Mook 135 135 5 Piet v d Oord 126 126 6 Rinus Vis 125 125 7 Ad v d Plas 120 120 8 Albert van Liempt 110 110 9 Adriaan v d Berg 98 98 10 Arnold Engelbert 79 79 11 Martien van

  Original URL path: http://www.hsvdevijfwielen.nl/index.php?view=article&catid=37%3Asenioren-info&id=59%3Alaatste-nieuws&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=70 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • hsv de vijf wielen
  Sluit venster E mail deze link naar een vriend vriendin E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleer

  Original URL path: http://www.hsvdevijfwielen.nl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5oc3ZkZXZpamZ3aWVsZW4ubmwvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9NTk6bGFhdHN0ZS1uaWV1d3MmY2F0aWQ9Mzc6c2VuaW9yZW4taW5mbyZJdGVtaWQ9NzA= (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Laatste nieuws jeugd
  giftige stoffen is blauwalg schadelijk voor de gezondheid Gezondheidseffecten komen het meeste voor bij kleine kinderen omdat deze tijdens het zwemmen veel water binnenkrijgen De verschijnselen van blauwalg besmetting worden zichtbaar twaalf uur nadat er gezwommen is De symptomen van blauwalg besmetting zijn nogal uiteenlopend hoofdpijn huiduitslag op armen of benen maagkramp misselijkheid braken diarree koorts een pijnlijke of rode keel oorpijn oogirritaties lopende neus of gezwollen lippen Zwemmers die

  Original URL path: http://www.hsvdevijfwielen.nl/index.php?view=article&catid=38%3Ajeugd-info&id=77%3Alaatste-nieuws-jeugd&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=92 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • hsv de vijf wielen
  Sluit venster E mail deze link naar een vriend vriendin E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleer

  Original URL path: http://www.hsvdevijfwielen.nl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5oc3ZkZXZpamZ3aWVsZW4ubmwvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9Nzc6bGFhdHN0ZS1uaWV1d3MtamV1Z2QmY2F0aWQ9Mzg6amV1Z2QtaW5mbyZJdGVtaWQ9OTI= (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Statuten
  derde der uitgebrachte geldige stemmen en nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich te weren Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd BESTUUR Artikel 7 1 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen gekozen uit de gewone leden 2 Jaarlijks treedt een derde deel van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur daartoe op te maken rooster Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar Het bestuur van de vereniging blijft haar volledige bevoegdheid als zodanig behouden indien één of meer van zijn leden mocht komen te ontbreken In een zodanig geval wordt in de eerstvolgende ledenvergadering in de vacatures voorzien tenzij het bestuur uit drie of minder leden mocht komen te bestaan in welk geval een extra ledenvergadering dient te worden belegd alwaar in de vacatures wordt voorzien Een tussentijds gekozene treedt ook wat de tijd van aftreden betreft in de plaats van zijn voorganger 3 Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter secretaris en een penningmeester deze vormen tezamen het dagelijks bestuur de functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheden welke hem bij deze statuten het huishoudelijk reglement of bevoegdelijk door het bestuur worden toegekend 4 Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen vervreemden of bezwaren van registergoederen tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt 5 De voorzitter en secretaris casu quo twee andere door het bestuur aan te wijzen bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen 6 Aan ieder bestuurslid kan door de ledenvergadering te allen tijde een schorsing worden opgelegd of ontslag worden verleend Een dergelijk besluit dient te worden genomen met een meerderheid van twee derde der uitgebrachte geldige stemmen Een schorsing kan in totaal niet langer duren dan één maand nadat het betrokken bestuurslid schriftelijk van een en ander op de hoogte is gesteld Als na die tijd nog geen beslissing is genomen over opheffing van de schorsing of verlening van ontslag eindigt de schorsing 7 Het bestuur kan onverkort zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid al dan niet uit zijn midden commissies instellen aan welke ter zake van bepaalde sectoren van de bestuurswerkzaamheden voorbereidende adviserende uitvoerende of toezichthoudende taken worden opgedragen De leden van deze commissies worden benoemd en kunnen worden ontslagen door het bestuur LEDENVERGADERINGEN Artikel 8 1 Jaarlijks vóór december wordt een algemene ledenvergadering jaarvergadering gehouden Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur Het bestuur benoemt jaarlijks doch uiterlijk twintig dagen vóór de ledenvergadering een commissie van tenminste twee leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur tot onderzoek

  Original URL path: http://www.hsvdevijfwielen.nl/index.php?view=article&catid=39%3Astatuten&id=72%3Astatuten&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=89 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • hsv de vijf wielen
  Sluit venster E mail deze link naar een vriend vriendin E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleer

  Original URL path: http://www.hsvdevijfwielen.nl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5oc3ZkZXZpamZ3aWVsZW4ubmwvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9NzI6c3RhdHV0ZW4mY2F0aWQ9Mzk6c3RhdHV0ZW4mSXRlbWlkPTg5 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Huishoudelijk Reglement
  lidmaatschap van de leden wordt beëindigd door schriftelijke opzegging voor 1 september bij de secretaris 1 Het lidmaatschap of donateurschap eindigt bij overlijden van het lid donateur het overlijden dient men te melden aan de secretaris 2 Het lidmaatschap of donateurschap eindigt door wanbetaling als men op 1 mei de financiële verplichtingen voor het lopende verenigingsjaar niet heeft voldaan BETALINGSWIJZE Artikel 8 De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan De penningmeester stuurt voor 1 december een acceptgirokaart naar de leden Een andere storting of overschrijving op bank girorekening van de vereniging is ook toegestaan Indien de contributie niet tijdig is betaald ontvangt het betreffende lid een herinnering Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de herinnering gestelde termijn betaald dan stuurt de penningmeester de vispas retour BESTUUR Artikel 9 Het bestuur kent de volgende functies Voorzitter Secretariaat Penningmeester Jeugdcommissariaat Algemene bestuursleden BENOEMING VAN BESTUURSLEDEN Artikel 10 Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden bestuursleden benoemd voor een periode van drie jaren volgens het onderstaande rooster 2008 Voorzitter en 2 bestuursleden 2009 Secretaris en Jeugdcommissaris 2010 Penningmeester en bestuurslid TAAK VAN DE VOORZITTER Artikel 11 De voorzitter heeft vier hoofdtaken het leiden van de bestuurs en ledenvergaderingen het leiden en coördineren van het bestuurlijke werk het bewaken en bevorderen van het goede functioneren van het bestuur het extern representeren van de vereniging Specifieke taken zijn het zoeken beoordelen en inwerken van nieuwe bestuurders het aanpakken c q verbeteren van ernstige functioneringsproblemen van individuele bestuurders het onderhouden van contact met de lokale en provinciale overheid het onderhouden van contact met naburige visverenigingen vertegenwoordiging bij de bijeenkomsten federatie ZWN en Sportvisserij Nederland TAAK VAN DE SECRETARIS Artikel 12 De hoofdtaken van de secretaris zijn het opstellen en tijdig verstrekken van de vergaderagenda s en notuleren van de bestuurs en ledenvergaderingen het voeren van de correspondentie het opstellen van convocaties en uitnodigingen het beheer van de ledenadministratie het op de agenda zetten van relevante binnenkomende post 1 De secretaris beheert alle contractstukken van de vereniging Dit betreft de pachtcontracten de machtigingen de verzekeringspolissen abonnementen en doorlopende verplichtingen 2 De secretaris beheert een archief van relevante documenten De volgende documenten dienen gedurende een periode van tien jaren te worden bewaard Notulen van bestuurs en ledenvergaderingen Ledenlijsten met aanmeldingen van nieuwe leden en opzeggingen dan wel uitschrijvingen Correspondentie met de Federatie ZWN en Sportvisserij Nederland Gezien het belang voor de vereniging dienen de pachtcontracten en machtigingen plus de begeleidende brieven gedurende minimaal 18 jaren te worden bewaard TAAK VAN DE PENNINGMEESTER Artikel 13 De taken van de penningmeester zijn het beheer van de financiële administratie het opstellen van de begroting en samenstellen van het financiële jaarverslag In de begroting wordt het voorgenomen beleid weergegeven In het jaarverslag wordt het gevoerde beleid verantwoord Met het beleid wordt meer dan alleen de financiële verantwoording bedoeld Daarom speelt de penningmeester een sterke voorbereidende rol bij de beleidsbepaling De andere taken van de penningmeester hebben te maken met

  Original URL path: http://www.hsvdevijfwielen.nl/index.php?view=article&catid=39%3Astatuten&id=26%3Ahuishoudelijk-reglement&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=90 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •