archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPH Jaarverslag 2014
  van het pensioenfonds 1 1 Doelstellingen en organisatie 1 2 Personalia per 31 december 2014 1 3 Kerncijfers 1 4 Ontwikkeling deelnemersbestand 1 2 3 4 5 6 7 8

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-4.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPH Jaarverslag 2014
  premie een goed rendement en een kosteneffectieve uitvoering Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen streeft SPH in haar beleggingsbeleid naar een zo goed mogelijke balans tussen de ambitie om welvaarts vaste pensioenen te behalen de ontwikkeling van de verplichtingen de risicohouding en de financiële marktomstandigheden SPH kent geen aandeelhouders of andere externe belanghebbenden De netto beleggingsopbrengsten komen dan ook volledig ten goede aan de deelnemers van SPH Het beleid van SPH is gericht op het streven naar welvaartsvaste pensioenen Dat wil zeggen dat de pensioenopbouw en het daadwerkelijke pensioen meestijgen met de inkomens Om de inkomens ontwikkeling te volgen stelt het bestuur jaarlijks de zogenoemde aanpassingscoëfficiënt vast Deze is gebaseerd op het indexcijfer van de CAO lonen van rijksambtenaren en wordt getoetst aan de inkomens ontwikkeling van de huisartsen Afhankelijk van de financiële positie van het fonds kan het bestuur besluiten om naast de verhoging op basis van de aanpassingscoëfficiënt een extra verhoging toe te kennen In 2015 wijzigt het toeslagbeleid door de nieuwe fiscale wetgeving Dit wordt toegelicht in paragraaf 2 4 2 1 1 2 Bestuur SPH SPH draagt in opdracht van de Beroepspensioen vereniging huisartsen BPV zorg voor de uitvoering van de verplichte collectieve pensioenregeling voor huisartsen Het bestuur van SPH legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid Een visitatiecommissie ziet als onderdeel van het intern toezicht toe op een goede uitvoering van de regeling door het bestuur van het fonds Zij rapporteert daarover aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan Sinds 2014 wordt jaarlijks een visitatie uitgevoerd Daarnaast beschikt het fonds over een certificerend actuaris en een externe accountant die vooral toezien op het gevoerde financiële beleid en de verslaglegging hiervan Het bestuur wordt ondersteund door een eigen bestuursbureau en een aantal beleidsadviescommis sies Een belangrijk deel van de uitvoerende taken heeft SPH

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-5.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  aan het bestuur van SPH De leden van de BPV zijn onderverdeeld in clusters gebaseerd op een regionale indeling In 2011 is de vertegenwoordiging van gepensioneerden uitgebreid en zijn ook huisartsen in dienstverband en waarne mend huisartsen toegetreden tot de VvA In de bijlage hoofdstuk 6 worden de clusters en hun afgevaardigden genoemd Het bestuur van de BPV legt verantwoording af aan de VvA in een separaat jaarverslag 1 1

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-6.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  Lid 3e termijn tot 31 12 2014 Dhr H J Schreuder Lid plaatsvervangend secretaris 1e termijn tot 31 12 2015 Dhr J Binnekamp Lid plaatsvervangend penningmeester 1e termijn tot 31 12 2016 Dhr A M H Slager Lid externe deskundige 1e termijn tot 31 3 2015 Dhr T R M Q Enneking Aspirant lid vanaf 25 09 2015 Bestuursbureau Dhr Th J F Meister Directeur tot 1 11 2014 Dhr A de Waal Directeur ad interim vanaf 1 11 2014 Actuaris Dhr R Kruijff Towers Watson Netherlands B V Accountant Dhr W Teeuwissen KPMG Accountants N V Bestuur BPV Dhr H Groenwold Voorzitter Dhr J C B M Rensing Secretaris penningmeester namens LHV Dhr S O Ypma Lid Mw D W M Lucassen Lid Mw A M Bootsma de Langen Lid vicevoorzitter Dhr R H L Morshuis Lid namens LHV Dhr M M van Halteren Lid Nevenfuncties bestuur SPH Dhr H J Reesink Raedelijn lid raad van toezicht Dhr J Verhaar Adviesraad WMO Weesp lid Leek Rood V U Vereniging lid Dhr P J M van den Berg RHZ Heuvelland penningmeester Dhr J Binnekamp Coöperatie huisartsen Zuid Beveland penningmeester Stichting Klachtenregeling Zuid Zuidwest Nederland penningmeester Werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen de Bevelanden

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-7.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  697 5 403 Totaal aantal deelnemers 18 133 17 704 17 288 16 861 16 424 Pensioenuitvoering in mln Uitkeringen 302 284 266 248 231 Feitelijke premie 170 169 168 161 156 Kostendekkende premie 113 122 120 96 92 Gedempte kostendekkende premie 92 93 90 85 90 Pensioenuitvoeringskosten 9 4 9 0 8 5 8 0 7 8 Kengetallen directe kosten vermogensbeheer gemiddeld belegd vermogen 0 32 0 41 0 36 0 34 0 32 totale kosten vermogensbeheer gemiddeld belegd vermogen 0 52 0 67 0 56 kosten pensioenbeheer aantal deelnemers actief gepensioneerden 557 461 449 508 513 kosten pensioenbeheer feitelijke premie 5 5 4 5 4 3 5 0 5 0 Toelichting Om dubbeltelling te voorkomen is in de weergave van het deelnemersbestand het aantal pensioen gerechtigden opgenomen exclusief deeltijdpensioen gerechtigden Deze zijn opgenomen onder de actieve deelnemers De pensioenuitvoeringskosten in het overzicht zijn de kosten die ook in de jaarrekening staan Bij de berekening van de kengetallen wordt zowel voor pensioenkosten als voor beleggingskosten rekening gehouden met de bijzondere baten en lasten die in enig jaar zijn gerealiseerd Bij pensioenbeheer wordt rekening gehouden met de specifieke kosten van een beroepspensioenfonds Bij de pensioenuitvoeringskosten waren de overige kosten in

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-8.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  64 7 105 79 37 Overige beleggingen 634 1 039 928 976 817 Totaal belegd vermogen ultimo jaar 9 482 8 472 8 202 7 441 7 247 Gemiddeld belegd vermogen 8 978 8 335 7 859 7 344 7 013 Totale beleggingsopbrengsten in mln 1 187 375 858 278 539 Beleggingsrendement in 14 7 5 0 12 1 4 2 8 3 Benchmark in 14 6 3 7 9

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-9.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  Aantal deelnemers en mutaties in 2014 en 2013 Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Ex partners met zelf standig recht Ouderdoms pensioen gerechtigden Partner pensioen gerechtigden Wezen pensioen gerechtigden Totaal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Stand per 1 januari 10 336 10 132 1 157 1 146 35 27 4 305 4 129 1 693 1 680 178 174 17 704 17 288 Nieuwe toetreders 526 539 13 5 5 10 544 554 Herintreders 52 69 199 183 1 5 250 247 Uittreding deelnemers 199 181 51 66 250 247 Waardeoverdracht afkoop beëindiging 1 3 5 4 6 7 Ingang pensioen 254 202 128 106 5 2 387 311 1 Ingang partnerpensioen 134 108 134 108 Ingang wezenpensioen 32 33 32 33 Expiratie wezenpensioen 36 29 36 29 Overlijden 11 18 6 1 135 130 87 95 239 244 Stand per 31 december 10 449 10 336 1 179 1 157 35 35 4 556 4 305 1 740 1 693 174 178 18 133 17 704 Het totaal aantal deelnemers steeg in 2014 met 429 van 17 704 naar 18 133 2 4 ten opzichte van 2013 Het aantal actieve deelnemers is

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-10.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  2011 2012 2013 2014 Het aantal pensioengerechtigden is met 251 toegenomen tot 4 556 Het aantal rechthebbenden op partnerpensioen is met 47 gestegen tot 1 740 Met inbegrip van het aantal wezenpensioen gerechtigden afname van 4 in 2014 is het aantal pensioengerechtigden met 294 toegenomen tot een totaal van 6 470 Van de pensioengerechtigden die ouderdomspensioen ontvingen is 91 man 2013 92 en 9 vrouw 2013 8 Om inzicht te

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-11.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •