archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 11 - SPH Jaarverslag 2012
  168 161 156 151 145 Kostendekkende premie 120 96 92 82 66 Gedempte kostendekkende premie 90 85 90 80 80 Pensioenuitvoeringskosten 8 5 8 0 7 8 7 7 7 2 Uitkeringen 266 248 231 212 199 Vermogen solvabiliteit en toeslag Pensioenvermogen in mln 8 198 7 441 7 251 6 788 5 845 Pensioenverplichtingen in mln 6 162 5 636 4 949 4 398 4 303 Dekkingsgraad in 133 1 132 0 146 5 154 3 135 8 Vereiste dekkingsgraad FTK in 122 8 120 4 122 7 125 1 122 4 Toegekende verhogingen in 3 30 2 00 2 70 3 45 2 79 Beleggingsportefeuille in mln Aandelen 3 119 2 824 3 103 2 775 2 160 Vastrentende waarden 3 266 3 090 2 818 2 734 2 277 Vastgoedbeleggingen 784 630 546 504 619 Derivaten 105 79 37 215 269 Overige beleggingen 928 976 817 981 519 Totaal belegd vermogen 8 202 7 441 7 247 6 779 5 844 Totale beleggingsopbrengsten in mln 858 278 539 1 000 2 148 Beleggingsrendement in 12 1 4 2 8 3 17 6 26 6 Benchmark in 9 9 5 0 7 2 15 9 22 9 Kengetallen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page11.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 13 - SPH Jaarverslag 2012
  Pagina 13 SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie Bestuursverslag Pagina 14 Pagina 12

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page13.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 14 - SPH Jaarverslag 2012
  bedroeg de dekkingsgraad 132 0 In het begin van 2012 liep deze op naar 135 om medio het jaar te dalen naar 128 5 als gevolg van de toenemende zorgen over de houd baarheid van de schuldpositie in Zuid Europa In de tweede helft van het jaar nam het vertrouwen toe en veerden de aandelenkoersen op Daardoor herstelde de dekkingsgraad zich enigszins en bewoog rond de 133 dankzij goede beleggings resultaten en stabilisering van de rekenrente Eind 2012 bedroeg de dekkingsgraad 133 1 In figuur 2 wordt het verloop van de dekkingsgraad per maand in 2012 getoond afgezet tegen het verloop van de vereiste dekkingsgraad en het verloop van de gewogen rekenrente per maand De vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad die vanuit het toezicht wordt gehanteerd om te beoordelen of een fonds over voldoende buffers beschikt De vereiste dekkingsgraad wordt door een aantal factoren bepaald waaronder het beleggings beleid van het fonds In 2012 heeft onder andere het besluit om de US dollar afdekking op totaal niveau te verlagen van 70 naar 50 geleid tot een hogere vereiste dekkingsgraad dan in 2011 122 8 tegen 120 4 Voor de bepaling van de verplichtingen wordt de zogenaamde gewogen rente gebruikt Deze wordt berekend op basis van de door De Nederlandsche Bank DNB gepubliceerde rente termijnstructuur Met ingang van 2012 is door de DNB besloten deze rentetermijnstructuur vast te stellen op basis van het gemiddelde van de drie voorafgaande maan den Hierdoor worden de schokken die het verloop van de dekkingsgraad tot 2012 kenmerkten enigszins afgezwakt Tegen de achtergrond van het zogenaamde Septemberpakket met maatregelen voor de pensioenfondsen is vanaf 30 september 2012 de DNB rentetermijnstructuur nogmaals aangepast en wel door de introductie van een zogenaamde ultimate forward rate UFR Het gaat hierbij om een aanpassing van de rentes voor de looptijden

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page14.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 17 - SPH Jaarverslag 2012
  uitmaken van de vermogens beheerorganisatie van PGGM en zal zich ook richten op dienstverlening aan derden De verdergaande samenwerking heeft in financieel opzicht tot gevolg gehad dat begin 2012 een eerste tranche aandelen DPFS aan PGGM overgedragen is 49 De tweede en laatste tranche is op 1 april 2013 overgedragen 2 2 Bestuur Het beleid van het fonds is gericht op een duur zame en integere bedrijfsvoering In de statuten van SPH is bepaald hoe het pensioenfonds hieraan invulling geeft Hierbij zijn de STAR principes voor Pension Fund Governance leidend De belangrijkste onderdelen hiervan komen in de volgende paragrafen aan de orde zorgvuldig bestuur deskundigheid verantwoording en intern toezicht en tot slot transparantie Inmiddels wordt door de pensioensector en de Stichting van de Arbeid STAR aan herziening van de governance code gewerkt Dit houdt verband met het wetsontwerp dat in februari 2012 door de Minister van Sociale Zaken Werk gelegenheid bij de Tweede Kamer ingediend is de wet Verster king bestuur pensioenfondsen Daarop is veel commentaar gekomen onder meer vanuit de SER de STAR en de Pensioenfederatie wat geleid heeft tot aanpassingen in het wetsontwerp Op grond van het wetsontwerp en de mede daarop gebaseerde code zal SPH de bestuurs structuur en de wijze waarop het interne toezicht plaatsvindt herijken en eventueel aanpassen Zorgvuldig bestuur 2 2 1 Bestuursamenstelling en governance Het bestuur bestaat in principe uit huisartsen zoals ook statutair is vastgelegd in lijn met de aard van het fonds van voor en door huisartsen Wel bestaat er de mogelijkheid om externe bestuurs leden aan te stellen voor een termijn van twee jaar op grond van hun deskundigheid Ook kunnen aspirant bestuursleden benoemd worden Dit is een statutair vastgelegde functie om bestuursleden alvast mee te laten draaien in het bestuur echter zonder formele beslissingsbevoegdheid Op deze manier wordt invulling

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page17.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 22 - SPH Jaarverslag 2012
  Daarnaast heeft het bestuur reglementair de bevoegdheid de zogenaamde hardheidsclausule om in bijzondere gevallen waarin naar het oordeel van het bestuur aanleiding bestaat ten gunste van een deelnemer gewezen deelnemer gepensioneerde of de nagelaten gewezen partner of kind eren van de bepalingen van het pensioen reglement af te wijken mits deze afwijking aan de rechten van anderen geen nadeel toebrengt In 2012 is vijf keer een beroep gedaan op de hardheidsclausule vier keer minder dan het jaar ervoor Hiervan zijn drie gevallen toegewezen De hardheden die zijn toegekend hadden betrek king op waardeoverdracht en toekenning van een wezenpensioen De hardheden die zijn afgewezen hadden betrekking op het verschuiven van de aanvang van het deelnemerschap en een verzoek tot ontheffing van deelname 2 2 8 Naleving wet en regelgeving compliance Het bestuur houdt toezicht op de naleving van wet en regelgeving Daarbij gaat het vooral om de bepalingen die voortvloeien uit de Wet verplichte beroepspensioenregelingen Wvb maar bijvoor beeld ook bepalingen uit hoofde van bescherming persoonsgegevens gelijke behandeling en verevening bij echtscheiding Voorts behoort het voldoen aan de regelgeving van de AFM DNB en van de sector zelf o a inzake gedragscode klachten en geschillenregeling waardeoverdracht tot de compliance van het pensioenfonds Het fonds beschikt over een gedragscode op het gebied van integriteit en effectentypisch gedrag Onderdeel hiervan is een insiderregeling op grond waarvan bestuursleden en overige insiders jaarlijks getoetst worden op een correcte naleving van deze regeling De resultaten worden beoordeeld door KPMG Integrity en aan het bestuur gerapporteerd De voorzitter van het fonds fungeert als compliance officer voor het bestuur de externe deskundigen van de bestuurscommissies en de directeur van het bestuursbureau De directeur van het bestuursbureau is de compliance officer voor de medewerkers van het bestuursbureau In geval van conflicterende belangen worden de externe deskundigen van de auditcommissie

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page22.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 24 - SPH Jaarverslag 2012
  het fonds direct beïnvloeden net als het jaar ervoor aanzienlijk gebleken Naar het oordeel van het bestuur en gezien de ontwikkeling van de dekkingsgraad zijn deze moeilijk beïnvloedbare vooral extern gedreven marktrisico s en renterisico s echter voldoende beheersbaar gebleken De rente is in de loop van 2012 gestabiliseerd wat de noodzaak tot verdere aanpassing van het afdekkingsbeleid beperkt heeft Ondanks de volatiliteit in de verschillende beleggings categorieën is in 2012 een goed rendement behaald Een andere risico categorie met een netto score aanzienlijk is het omgevingsrisico Het beheers bare deel communicatie met stakeholders zoals deelnemers en toezichthouders is naar het oordeel van het bestuur voldoende onder controle Het moeilijk beheersbare karakter van de publieke opinie en de beperkte invloed die men als fonds heeft op de nationale politiek en zeker ook op de Europese dossiers resulteert in een beperkte beheersing van dit risicogebied Een aantal van de risicocategorieën met name de financiële worden in de jaarrekening nader toegelicht aan de hand van concrete risico s paragraaf 4 3 10 2 4 Communicatiebeleid Communicatie is voor SPH een belangrijk aspect van de pensioenuitvoering Dit belang neemt ook nog steeds toe wat zich onder andere uit in een toenemende stroom wet en regelgeving ten aanzien van pensioencommunicatie en als gevolg daarvan een grote mediabelangstelling voor communicatie over pensioenen Het doel van een goede communicatie is deelnemers en andere belanghebbenden optimaal te informeren over de pensioenregeling en over de daaruit te verwerven pensioenen De middelen die daartoe worden aangewend moeten passend zijn voor de specifieke behoefte en kenmerken van de beroeps groep Centraal in de communicatie van SPH staat de missie SPH is het pensioenfonds van voor en door huisartsen Op basis hiervan heeft SPH een hoofd doelstelling geformuleerd die de basis vormt voor alle communicatie een betrouwbaar pensioen op basis van

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page24.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 25 - SPH Jaarverslag 2012
  toegelicht worden Daarnaast was er aandacht voor de eigen financiële planning van de starters waarbij nuttige tips werden verstrekt Voor het eerst had SPH een thema verbonden aan de aanwezigheid op de beurs Dit thema was de 40 check Hiermee werd een eerste initiatief gestart in het kader van de nieuwe doelgroep voor commu nicatie Door middel van een flyer en een slogan op de stand heeft SPH met name de doelgroep van 40 45 jarige huisartsen getracht te bereiken en aandacht te vragen voor het checken van de eigen pensioenprognose en het partnerpensioen Huisarts Pensioen In 2012 is ons informatiebulletin Huisarts Pensioen 4 keer verschenen rond 1 april 1 juli 1 oktober en 15 december Onderwerpen die in het magazine aan de orde kwamen zijn onder andere het uniform pensioenoverzicht het jaarverslag 2011 de voordelen van een collectief en verplicht gesteld pensioenfonds toelichtingen bij de dekkingsgraad van SPH in vergelijking tot andere pensioenfondsen uitleg over diverse aspecten van de pensioenregeling nieuwe ontwikkelingen in de administratie van het fonds vermogensbeheer de verhoging van de AOW leeftijd en de pensioenrichtleeftijd en de verhoging van de pensioenaanspraken per 1 januari 2013 Bijeenkomsten Bijna met pensioen In het najaar van 2012 is een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor huisartsen die in de komende jaren met pensioen zullen gaan Het doel van deze bijeenkomsten was de belangstellenden te informe ren over de mogelijkheden van de pensioenregeling bij pensionering Gepensioneerdendag Elke twee jaar organiseert SPH een gepensioneerden dag Zo ook in 2012 Als thema was gekozen voor klimaat Tijdens het informatieve ochtendprogram ma gaf onder andere de bekende weerman Gerrit Hiemstra een geanimeerde presentatie over diverse ontwikkelingen in het weer Ook het beursklimaat van de beleggingen kwam aan de orde aan de hand van een presentatie van de heer Jelle Mensonides als deskundige verbonden aan het

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page25.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 29 - SPH Jaarverslag 2012
  van het renterisico en het inflatierisico Het renterisico ontstaat als gevolg van een verschil in duration gemiddeld gewogen looptijd tussen de verplichtingen en de beleggingen Het rente risico kan grosso modo op twee manieren beperkt worden door de looptijd van de beleggingen zelf meer in lijn te brengen met de gewenste duration of door de duration van de beleggingen aan te passen door het gebruik van zogenaamde rente swaps SPH maakt bij het bepalen van de hoogte van de rentehedge een afweging tussen de nega tieve effecten van een rentebeweging op korte termijn versus de fondsdoelstelling op lange termijn maar neemt in de afweging ook de toeslag ambitie mee Het afdekken van het renterisico is vooral bedoeld om rentedalingen op korte termijn op te vangen en dan met name vanwege het negatieve effect op de nominale dekkingsgraad Vanuit het langetermijnperspectief en de ambitie om toeslag te kunnen verlenen is het renterisico echter van minder belang en ligt de focus meer op het beperken van de impact die inflatie heeft SPH maakt dus continu een afweging tussen het Bestuursverslag 29 Figuur 7 Opbouw type deelnemerschap actief 2010 2011 en 2012 Figuur 6 Opbouw deelnemersbestand 2010 2011 en 2012 0 1000 2000

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive