archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 38 - SPH Jaarverslag 2012
  voort uit de daling van de reële rente in de VS en de UK in 2012 Aan het begin van het jaar 2012 beschikte SPH nog over een beschermingsconstructie voor de expo sure naar aandelen 6 4 van de totale SPH portefeuille In 2010 heeft SPH in het kader van de kredietcrisis voor deze bescherming van de dekkingsgraad gekozen en in 2011 is deze con structie aangehouden als gevolg van de eurocrisis De exposure is wel stapsgewijs teruggebracht en in maart 2012 was de tijdelijke onderweging in aandelen volledig ongedaan gemaakt 2 7 Financieel beleid en resultaten 2 7 1 De financiële positie De meest gebruikte indicator om de gezondheid van een pensioenfonds te tonen is de dekkings graad Dit is de verhouding tussen het aanwezige pensioenvermogen en de waarde van de pensioen verplichtingen Deze belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds is gestegen van 132 0 eind 2011 naar 133 1 eind 2012 Bij de berekening van deze dekkingsgraad is uitgegaan van het deelnemersbestand ultimo 2012 en is rekening gehouden met de toeslagverlening van 3 3 per 1 januari 2013 In figuur 10 worden de belangrijkste wijzigingen in dekkingsgraad in 2012 weergegeven Sinds de invoering van het FTK financieel toet singskader is de waardering van de pensioen verplichtingen gevoelig geworden voor rente bewegingen en had in 2012 net als in 2011 een buiten gewoon sterk effect op de dekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen en ook op die van SPH De daling van de marktrente ultimo 2012 ten opzichte van de marktrente ultimo 2011 en de daaruit volgende stijging van de voorziening pensioenverplichtingen VPV heeft een negatief effect op de dekkingsgraad gehad van circa 9 2 procentpunt 2011 daling 15 6 procentpunt Bij het vaststellen van de VPV per 31 december 2012 is de berekening van het effect

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page38.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 45 - SPH Jaarverslag 2012
  2011 250 sprake van arbeidsongeschiktheid waarbij de premiebetaling geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen De daarmee gepaard gaande kosten voor premieovername waren in 2012 even hoog als in 2011 3 7 miljoen 2 8 Kosten van het pensioenfonds Gezien de toenemende maatschappelijke belang stelling voor alles wat met kosten van vermogens beheer en pensioenfondsen te maken heeft wordt in dit jaarverslag uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp kosten Als leidraad wordt daarbij gebruik gemaakt van de aanbevelingen die eind 2011 door de Pensioenfederatie opgesteld zijn om te komen tot een eenduidiger en diepgaander inzicht in de kosten van de pensioenfondsen paragraaf 2 8 1 In paragraaf 2 8 2 wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van beroepspensioen fondsen zoals SPH In paragraaf 2 8 3 wordt de wijze beschreven waarop SPH invulling heeft kunnen geven aan de aanbevelingen 2 8 1 Aanbevelingen Pensioenfederatie inzake uitvoeringskosten De aanbevelingen van de pensioenfederatie zijn bedoeld om de communicatie over kosten van pensioenfondsen te uniformeren Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie kostensoorten Per kostensoort wordt een onderverdeling gegeven die hierna nader toegelicht wordt Naast de indeling van de kosten in kostensoorten worden ook kengetallen voorgeschreven 1 Kosten pensioenbeheer De kosten van pensioenbeheer kennen de volgende indeling

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page45.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 50 - SPH Jaarverslag 2012
  De aangekondigde nieuw wet en regelge ving omtrent het pensioencontract is nog steeds niet definitief De Minister heeft aangekondigd dat deze vóór de zomer van 2013 gereed zal zijn zodat pensioenfondsen nog dit jaar een keuze kunnen maken voor een nominaal of een reëel pensioen contract Ook op het fiscale vlak zijn de nodige veranderin gen te verwachten Zo heeft het kabinet in het regeerakkoord enkele plannen opgenomen die van grote invloed kunnen zijn op de pensioenregelin gen Eén daarvan is het beperken van de fiscale voordelen tot een pensioenopbouw op basis van een maximum inkomen van 100 000 Naast het inspelen op al deze ontwikkelingen uit Den Haag is SPH in samenwerking met de BPV in 2012 begon nen aan het herformuleren van het ambitieniveau van de pensioenregeling Dit zal in 2013 worden afgerond Mogelijk heeft deze herijking in samen hang met de andere veranderingen op het gebied van het pensioencontract en het fiscaal kader vanaf 2015 gevolgen voor de hoogte van de opbouw van pensioenaanspraken en de premie Ten aanzien van de uitvoering van de pensioen regeling zal in 2013 de bestaande samenwerking tussen DPFS en PGGM omgezet worden in een fusie van de twee bedrijven PGGM zal

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page50.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 55 - SPH Jaarverslag 2012
  Vorderingen en overlopende activa 4 3 5 5 197 18 536 Overige activa Liquide middelen 4 3 6 9 559 8 346 Totaal 8 261 437 7 624 226 Passiva Eigen vermogen 4 3 7 Bestemmingsreserve 633 187 654 722 Solvabiliteitsreserve 1 403 522 1 149 485 2 036 709 1 804 207 Technische Voorzieningen 4 3 8 Voorziening pensioenverplichtingen 6 161 687 5 636 335 Schulden en overlopende passiva

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page55.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 56 - SPH Jaarverslag 2012
  4 4 3 3 224 1 987 Totaal baten 1 032 878 446 880 Lasten Pensioenuitkeringen 4 4 4 266 078 247 743 Uitgaande waardeoverdrachten 86 41 Premiebijdragen aan herverzekeraar arbeidsongeschiktheidspensioen 391 378 Pensioenuitvoeringskosten 4 4 5 8 469 8 746 Mutaties in de voorziening pensioenverplichtingen pensioenopbouw 73 234 70 631 toeslagverlening 223 556 126 315 rentetoevoeging 86 157 64 584 onttrekking voor pensioenuitkeringen 266 078 247 743 onttrekking voor

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page56.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 57 - SPH Jaarverslag 2012
  90 44 Ontvangen uitkeringen van keuzeverzekeraars 36 563 35 701 Betaalde pensioenuitvoeringskosten 10 356 8 371 Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten 104 145 89 040 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Verkopen en aflossingen van beleggingen 9 573 153 8 006 515 Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 222 335 216 041 Aankopen beleggingen 9 669 288 8 111 655 Betaalde kosten van vermogensbeheer 25 777 27 147 Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten 100 423 83 754 Kasstroom

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page57.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 59 - SPH Jaarverslag 2012
  Pagina 59 SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie Toelichting op de jaarrekening Pagina 60 Pagina 58

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page59.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 60 - SPH Jaarverslag 2012
  vermeld in euro s Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op actuele waarde Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben 4 2 2 Schattingen en veronderstellingen De opstelling van de jaarrekening in overeenstem ming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellin gen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten De schattingen en hiermee verbonden veronderstellin gen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt De daadwerkelijke uit komsten kunnen afwijken van deze schattingen Bij de bepaling van de voorziening pensioen verplichtingen is rekening gehouden met de meest recente actuariële grondslagen en de verwachte toekomstige sterftetrend zie verder onder onder deel 4 2 12 De daadwerkelijke ontwikkeling van de sterftetrend kan hiervan afwijken De schattingen en onderliggende veronderstellin gen worden periodiek beoordeeld Herzieningen van

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page60.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive