archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 64 - SPH Jaarverslag 2012
  755 28 262 2 592 917 9 525 844 Overige mutaties 9 720 5 252 5 074 25 531 3 588 78 794 47 309 Waardeverandering 387 670 172 630 13 293 66 172 24 436 1 142 665 343 Stand per 31 december 2012 3 118 758 3 265 442 784 408 105 362 552 276 375 741 8 201 987 Beleggingen Activa 3 118 758 3 265 442 784 408 147 683 552 276 375 741 8 244 308 Beleggingen Passiva 42 321 42 321 Beleggingen naar beleggingscategorie 2011 x 1 000 aandelen vast rentende waarden vastgoed derivaten alternatieve beleggingen deposito s liquide middelen totaal Stand per 31 december 2010 3 103 182 2 818 109 545 822 37 465 482 449 335 219 7 247 316 Aankopen verstrekkingen 1 847 136 2 004 377 98 217 3 146 460 473 393 541 957 8 111 540 Verkopen aflossingen 2 014 717 1 967 607 40 595 3 136 081 453 922 541 068 8 153 990 Overige mutaties 149 434 3 449 2 615 150 449 29 850 112 576 147 475 Waardeverandering 261 176 231 829 23 517 98 200 10 169 14 361 88 178

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page64.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 87 - SPH Jaarverslag 2012
  Kostendekkende premie Gedempte kostendekkende premie De feitelijke premie is de premie die bij de deel nemer in rekening wordt gebracht De kosten dekkende premie fungeert als wettelijk ijkpunt bij de beoordeling van de feitelijke premie In het FTK is het toegestaan om de kostendekkende premie te dempen Het pensioenfonds heeft gekozen voor een demping op basis van een vast verondersteld rendement van 4 In het kader van het FTK dienen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page87.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 95 - SPH Jaarverslag 2012
  Pagina 95 SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie Overige gegevens Pagina 96 Pagina 94

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page95.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 96 - SPH Jaarverslag 2012
  Bestemming van het saldo van baten en lasten Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen in de statuten van het fonds Het saldo over 2012 is verwerkt in de bestemmingsreserve 5 3 Actuariële verklaring Opdracht Door Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen te Driebergen is aan Towers Watson de opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Wet verplichte beroeps pensioenregeling over het verslagjaar 2012 Gegevens De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds Voor de toetsing van de fondsmiddelen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening In overeenstemming met de richtlijn Samen werking tussen accountant en actuaris ter zake van de controle van verantwoordingen van verzekeringsinstellingen heeft de accountant van het pensioenfonds mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid en de volledigheid van de administratieve basis gegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn oordeels vorming van belang zijn Werkzaamheden Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is voldaan aan de artikelen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page96.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 97 - SPH Jaarverslag 2012
  minste gelijk aan het wettelijk vereist eigen vermogen Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de verplichtingen aangegaan tot balansdatum sprake van een toereikende solvabiliteit Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 121 tot en met 135 van de Wet verplichte beroeps pensioenr egeling De vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen is naar mijn mening voldoende Daarbij is in aanmerking genomen dat de mogelijk heden tot het realiseren van de beoogde toeslagen toereikend zijn Apeldoorn 23 mei 2013 R Kruijff AAG Verbonden aan Towers Watson 5 4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening over 2012 van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen te Utrecht gecontroleerd Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven alsmede voor het opstellen van het

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page97.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 99 - SPH Jaarverslag 2012
  om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur van SPH het door het bestuur gevoerde beleid de beleidskeuzes voor de toekomst Bevindingen Op basis van de jaarstukken bestuursverslag jaarrekening en actuarieel rapport en de overige informatie die het SPH bestuur heeft verschaft in het periodieke overleg in 2012 en in de vergadering van het Verantwoordingsorgaan op 27 juni 2013 heeft het VO zich een adequaat beeld kunnen vormen van de financiële situatie van het fonds het gevoerde beleid de beleidskeuzes voor de toekomst en de naleving van de regels met betrek king tot Pension Fund Governance Oordeel Het verantwoordingsorgaan is in zijn vergadering van 27 juni 2013 tot het volgende oordeel geko men Het verantwoordingsorgaan staat op basis van de beschikbare informatie achter de beleidskeuzes die het bestuur voor het boekjaar 2012 en voor de toekomst heeft gemaakt Het verantwoordings orgaan stemt in met de wijze waarop het bestuur uitvoering heeft gegeven aan zijn beleid en aan de naleving van de Pension Fund Governance regels 5 6 Reactie bestuur Het bestuur heeft in de vergadering van 27 juni 2013 de volgende reactie gegeven Het pensioenfondsbestuur heeft met instemming kennis genomen van de bevindingen en de conclu sie

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page99.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 102 - SPH Jaarverslag 2012
  1 Samenstelling Bestuur BPV Vergadering van Afgevaardigden en verantwoordingsorgaan SPH Bijlage 2 Lijst van gehanteerde begrippen en afkortingen Samenstelling van het bestuur BPV huisartsen ultimo 2012 De huisartsen H Groenwold voorzitter J C B M Rensing secretaris penningmeester namens LHV S O Ypma lid Mw D W M Lucassen lid Mw A M Bootsma de Langen lid gepensioneerd R H L Morshuis lid namens LHV M M van Halteren lid

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page102.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 104 - SPH Jaarverslag 2012
  s financiële opzet en financiële sturingsmiddelen vastgelegd wordt AG Actuarieel Genootschap Vereniging ter ontwikkeling van de actuariële wetenschap alsmede verbreding van de weten schappelijke basis van de werkzaamheden van de actuaris en het geven van voorlichting over de taken en bevoegdheden van de actuaris Het AG is tevens het instituut dat statistische gegevens interpreteert analyseert en vertaalt naar door financiële instelling te hanteren overlevingstafels ALM Asset Liability Management Een ALM studie is een integrale analyse van pensioen indexatie financierings en beleggings beleid rekening houdend met de risico s voor alle belanghebbenden zowel voor de korte als de lange termijn en aansluitend bij de verplichtingen structuur Zo n studie kan een pensioenfonds behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste beleggingsmix B Basisgegevens Door de bij een pensioenfonds aangesloten deelnemers aan te leveren gegevens Beleggingsmix Verdeling van de beleggingsportefeuille over verschillende beleggingscategorieën zoals aan delen obligaties vastgoed en liquide middelen Benchmark Maatstaf waartegen de rendementen van de beleggingen worden afgezet vaak een marktindex Beroepspensioenfonds Pensioenfonds voor vrije beroepsbeoefenaren zoals notarissen of huisartsen Als een beroepspen sioenfonds formeel opgericht is zijn alle beroeps genoten verplicht om zich bij dat fonds aan te sluiten Het is ook mogelijk dat er geen beroeps pensioenfonds

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page104.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive