archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 1 - SPH Jaarverslag 2012
  Pagina 1 SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie Jaarverslag 2012 Pagina 2 Inhoudsopgave

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page1.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPH Jaarverslag 2014
  daalde de dekkings graad tot de eindstand van 134 3 Deze daling is vooral veroorzaakt door de toeslagverlening van 3 45 per 1 januari 2015 De hoogte van de toeslag is vastgesteld door het bestuur op grond van de financiële positie van het fonds per 30 september 2014 Figuur 5 laat zien dat in 2014 het verloop van de dekkingsgraad stabiel is bij een sterk dalende rente Dit geeft aan dat de portefeuille van SPH door het gerealiseerde rendement in 2014 de sterke toename van de verplichtingen heeft kunnen bijhouden De vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad die door de toezichthouder wordt gehanteerd om te beoordelen of een fonds over voldoende buffers beschikt De vereiste dekkingsgraad wordt bepaald op basis van een aantal factoren waaronder het beleggingsbeleid In 2013 was de vereiste dekkings graad 123 6 in 2014 was deze 116 9 De daling van de vereiste dekkingsgraad is vooral het gevolg van de aanpassing van de portefeuille op basis van de ALM studie die SPH in 2014 opnieuw heeft verricht Hierdoor is het risico in de portefeuille gedaald en daarmee daalt ook de vereiste dekkings graad Figuur 5 Verloop dekkingsgraad en rekenrente in 2014 Nominale dekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad Gewogen rekenrente

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-13.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  de nieuwe regelgeving 2 2 1 Bestuurssamenstelling en governance Het bestuur bestaat in principe uit huisartsen zoals statutair is vastgelegd in lijn met de missie van het pensioenfonds van voor en door huisartsen Wel bestaat de mogelijkheid om externe bestuurs leden aan te stellen op grond van hun specifieke deskundigheid De zittingsduur van deze externe deskundigen is twee jaar met mogelijkheid tot verlenging Ook kunnen aspirant leden worden benoemd als aanloop naar een toekomstig lidmaat schap Aspirant leden draaien volwaardig mee zij hebben echter geen formele beslissingsbevoegdheid Het bestuur bestond eind 2014 uit 7 bestuursleden en 1 aspirant lid Eind december is afscheid genomen van de heer A van Luijk en de heer J Verhaar Per 1 januari 2015 is de heer Th Enneking benoemd tot lid De heer B Stegeman is per 1 januari 2015 benoemd tot aspirant lid Het bestuur heeft in 2014 in totaal 12 keer vergaderd De bestuursleden hebben ook zitting in de diverse beleidsadviescommissies Het pensioenfonds kent drie beleidsadviescommissies waarin naast bestuurs leden ook externe deskundigen zitting hebben Het gaat om de beleidsadviescommissie beleggingen en balansmanagement BCBB de beleidsadvies commissie pensioenen en communicatie BCPC en de beleidsadviescommissie audit BCA Samenstelling commissies in 2014 Beleidsadviescommissie Beleggingen en Balansmanagement BCBB Bestuursleden Dhr P J M van den Berg voorzitter Dhr H J Reesink Dhr J Binnekamp Dhr A M H Slager Externe deskundigen Dhr J Mensonides zelfstandig adviseur tot 1 juni 2014 Dhr J H R van de Poel emeritus hoogleraar risicomanagement Universiteit van Maastricht tot 1 juni 2014 Mw A Gram zelfstandig adviseur vanaf 1 februari 2014 Dhr W F M Bams hoogleraar risicomanagement vanaf 1 oktober 2014 Externe adviseur Dhr B Oldenkamp managing director Cardano tot 1 oktober 2014 In 2014 heeft de BCBB 12 keer vergaderd Op het gebied van balansmanagement is met name

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-16.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  is tweeledig Enerzijds is het doel dat het fonds op een afgewogen transparante en beheersbare manier de risico s neemt die nodig zijn om de pensioenambitie te realiseren De risicobereidheid van het fonds is dus de belangrijkste inperking voor de te nemen risico s Deze risico s worden integraal bekeken Anderzijds is het doel dat het fonds juist de risico s vermijdt of beheerst die niet bijdragen aan het realiseren van de pensioenambitie Beheersing vindt plaats per risicocategorie 2 3 2 Risicobereidheid SPH stelt grenzen aan de mate waarin zij financiële risico s wil lopen Dit is de risicobereidheid van het fonds SPH heeft in 2014 verschillende analyses laten uitvoeren waaronder een ALM studie Op basis van de uitkomsten heeft het bestuur besloten om de hoeveelheid aandelenbeleggingen substantieel terug te brengen In 2015 zal SPH de integrale risico aanpak verder ontwikkelen in nauwe samenspraak met de deelnemers vertegenwoordigd door de BPV In zeer extreme financieel economische scenario s kan het fonds terechtkomen in een situatie die niet past binnen de risicobereidheid In dat geval treedt een crisisplan in werking 2 3 3 Beheersing risico s De risicobereidheid van het fonds is bepalend voor de beheersing van risico s De grootste financiële risico s van het fonds komen voort uit het renterisico en uit prijsdalingen van beleggingen zoals aandelen en vastgoed Het risico op prijsdalingen van beleggingen valt binnen de risicobereidheid van het fonds Voor het renterisico heeft het bestuur in 2014 vastgesteld dat op dit moment een afdekking van 50 past in het risicoprofiel en in de ambitie voor de lange termijn Deze afdekking is uiteraard afhankelijk van de rentestanden In 2014 heeft SPH de sturing van de beleggingen en pensioenverplichtingen vereenvoudigd door het aantal ingehuurde vermogensbeheerders en de meer complexe beleggingen terug te brengen Ook zijn contractafspraken op het

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-20.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  Wet op de Loonbelasting 1964 moeten aanvragen Op 22 december 2014 heeft SPH deze aanwijzing van de Minister van Financiën ontvangen In essentie betekent de nieuwe fiscale wetgeving een versobering van de mogelijkheid om pensioen op te bouwen Ook de pensioenregeling van SPH moet binnen de fiscaal toegestane grenzen blijven Daarom is in 2014 gekeken naar de twee componenten van de regeling het normpensioen en het toeslagen beleid Hierbij heeft het bestuur een evenwichtige afweging gemaakt rekening houdend met de verschillende belangen binnen de deelnemersgroep Het normpensioen Berekeningen hebben aangetoond dat bij onvermin derd handhaven van de bestaande regeling de pensioenopbouw voor vrijgevestigd huisartsen op termijn fiscaal bovenmatig zou kunnen worden Daarom is het normpensioen verlaagd Per 1 januari 2015 is het normpensioen voor vrijgevestigd huisartsen verlaagd van 904 naar 820 32 De maximale pensioenpremie is met circa 9 verlaagd Deze daling is een gevolg van een aantal factoren waarvan de verhoging van de pensioenleeftijd de daling van het normpensioen en de gedaalde rekenrente de belangrijkste zijn Waarnemend huisartsen bouwen in de huidige regeling minder pensioen op dan vrijgevestigd huisartsen Zij blijven ook na 1 januari 2015 onder het fiscaal toegestane maximum Voor waarnemend huisartsen blijft de maximale pensioenpremie per 1 januari 2015 ongewijzigd Bij huisartsen in dienstverband wordt de premie bepaald door een percentage van de pensioengrondslag Dit percentage is ongewijzigd gebleven en bedraagt 18 22 Het toeslagenbeleid De nieuwe fiscale wetgeving vereist een begrenzing aan het toeslagenbeleid Te hoge toeslagen zouden immers kunnen leiden tot fiscale bovenmatigheid De voorwaardelijke jaarlijkse toeslag is vanaf 1 januari 2015 gemiddeld niet hoger dan de inkomensontwikkeling 2 25 De pensioenrichtleeftijd verschuift naar 67 jaar De nieuwe fiscale wetgeving leidt ook tot een aantal andere aanpassingen voor de pensioenregeling van SPH Zo verschuift de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2015 naar 67 jaar en

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-22.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  zijn gereali seerd Zo is een tone of voice opgesteld In dit document staan uitgangspunten voor de toon en stijl van de communicatie uitingen van SPH Ook is gekeken naar de leesbaarheid en uitstraling van Huisarts pensioen het kwartaalbericht van SPH Sinds nummer 64 heeft Huisarts pensioen onder meer een andere vormgeving Ook is er een nieuwe brochurelijn De brochure De pensioenregeling van SPH wordt vanaf 1 januari 2015 verzonden naar nieuwe deelnemers Deze brochure is eveneens te downloaden via de website Dat geldt ook voor de overige brochures zoals Bijna met pensioen en Uit elkaar Bij de communicatie van SPH hoort ook de aanwezigheid op beurzen en congressen In 2014 was SPH met een stand vertegenwoordigd op de Huisartsbeurs 22 maart en de Startersdag 4 oktober Tweejaarlijks wordt de Pensioen gerechtigdendag georganiseerd speciaal voor pensioengerechtigde deelnemers dat was op 27 september 2014 Communicatie rond fiscale wetgeving In 2014 kreeg SPH te maken met de nieuwe fiscale wetgeving Communicatie heeft hierin een belang rijke rol gespeeld Deelnemers moesten op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen voor de pensioenregeling voor SPH en de gevolgen hiervan voor de pensioenopbouw Centraal in de communi catie stond de brief die in september is verzonden aan alle actieve deelnemers Hierin is een overzicht gegeven van de wijzigingen aangevuld met een uitgebreide toelichting en de gevolgen voor de deelgroepen vrijgevestigd huisartsen waarnemend huisartsen en huisartsen in dienstverband Door de fiscale wetgeving zijn er ook aanpassingen aan de pensioenregeling geweest die impact hadden voor een kleinere groep deelnemers zoals Directeur Groot Aandeelhouders DGA s en huisartsen met vrijwil lige opbouw Deelnemers op wie deze aanpassingen betrekking hadden zijn hierover afzonderlijk per brief geïnformeerd De Huisarts pensioen is onder meer ingezet om specifieke wijzingen onder de aandacht te brengen en te verdiepen Ook de website is actief

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-25.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  worden de belangrijkste wijzigingen in de dekkingsgraad in 2014 weergegeven De waardering van de pensioenverplichtingen is gevoelig voor rentebewegingen De sterke daling van de marktrente ultimo 2014 ten opzichte van de marktrente ultimo 2013 en de daaruit volgende stijging van de voorziening pensioenverplichtingen VPV heeft een negatief effect op de dekkingsgraad gehad van circa 18 7 procentpunt 2013 stijging 2 9 procentpunt De vereiste dekkingsgraad die voortvloeit uit de solvabiliteitsvoorschriften

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-26.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  het strategisch beleggingsbeleid Hieronder staan de overtuigingen kort omschreven Beleggingsovertuigingen SPH 1 De strategische asset allocatie is de belangrijkste beslissing in het beleggingsproces 2 Passief management is uitgangspunt actief management pas na overtuigende argumentatie 3 Kosten zijn een belangrijke overweging bij de keuze voor een bepaalde belegging 4 Het nemen van beleggingsrisico s wordt beloond maar slechts een klein aantal risicopremies is de moeite waard 5 Diversificatie dat wil zeggen spreiding over verschillende beleggingscategorieën is lonend 6 Eenvoud is uitgangspunt kies alleen voor complexiteit na overtuigende argumentatie 7 Maatschappelijk verantwoord beleggen is het kader waarbinnen SPH belegt Beleggingen die niet passen in dit kader passen niet in de SPH portefeuille SPH heeft in 2014 de bestaande beleggingsporte feuille aan deze overtuigingen getoetst Dit heeft geleid tot aanpassingen in de portefeuille Zo is SPH gestopt met het tactisch beleid waarmee het pensioenfonds aan de vermogensbeheerder toestaat om binnen bepaalde grenzen posities in te nemen ten opzichte van de benchmark Ook zijn mandaten vereenvoudigd en waar mogelijk samengevoegd passief gemaakt en gericht op het realiseren van een lange termijn strategische belegging in de beoogde categorie en minder op korte termijn tactisch resultaat Beleggingsmix en benchmarks Op basis van al deze uitgangspunten is een strategische asset mix ingericht Voor de beleggings portefeuille gelden ultimo 2014 de gewichten zoals weergegeven in figuur 10 onder vermelding van de toegestane bandbreedtes Ter vergelijking is de beleggingsportefeuille ultimo 2013 vermeld Om de richtlijnen voor de beleggingen per categorie te bepalen en om de performance per categorie te kunnen beoordelen worden zogenoemde bench markportefeuilles gehanteerd Deze worden zodanig gekozen of samengesteld dat ze passen bij het beleggings en risicobeleid dat SPH voor die beleggingscategorie heeft vastgesteld Voor de gangbare categorieën als aandelen en vastrentende waarden worden bekende en algemeen geaccep teerde benchmarks van gerenommeerde partijen gebruikt Voor minder

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-32.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •