archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPH Jaarverslag 2014
  soorten onderverdeeld kosten deelnemer en gepensioneerde kosten werkgever kosten bestuur en financieel beheer projectkosten en overige kosten Het onderscheid tussen kosten voor deelnemers en voor werkgevers is voor een beroepspensioenfonds minder relevant De kosten voor werkgevers bij ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstak pensioenfondsen hebben namelijk betrekking op de premie incasso en gerelateerde activiteiten Bij SPH vallen die kosten vaak samen omdat de meeste deelnemers tegelijkertijd ook premiebetaler zijn We volstaan daarom met

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-38.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPH Jaarverslag 2014
  met een aantal ontwik kelingen Eind 2014 zijn de voorwaarden voor het nieuwe financiële toetsingskader definitief vastge steld Dit betekent onder meer dat er regels zijn rond buffervorming en het toeslagenbeleid Per 1 juli 2015 moet ook de pensioenregeling van SPH aansluiten op dit nieuwe Toetsingskader Dit zal in de eerste helft van het jaar de nodige aandacht vragen In de loop van 2014 is de beleggingsportefeuille aangepast op basis

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-42.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  43 90 3 Jaarrekening 3 1 Balans 3 2 Staat van baten en lasten 3 3 Kasstroomoverzicht 1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-43.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  4 3 3 31 4 Overige activa liquide middelen 4 3 4 22 9 Totaal 9 787 8 602 Passiva Eigen vermogen 4 3 5 Bestemmingsreserve 1 233 952 Solvabiliteitsreserve 1 197 1 434 2 430 2 386 Technische voorzieningen 4 3 6 Voorziening pensioenverplichtingen 7 086 6 076 Schulden en overlopende passiva Beleggingen voor risico pensioenfonds 4 3 1 252 117 Overige schulden en overlopende passiva 4 3 7

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-44.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  pensioenfonds 4 4 2 1 187 375 Overige baten 4 4 3 4 Totaal 1 366 556 Lasten Pensioenuitkeringen 4 4 4 302 284 Uitgaande waardeoverdrachten Saldo herverzekeraar 1 Pensioenuitvoeringskosten 4 4 5 9 9 Mutaties in de voorziening pensioenverplichtingen Pensioenopbouw 73 74 Toeslagverlening 262 226 Rentetoevoeging 23 21 Onttrekking voor pensioenuitkeringen 302 284 Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten 7 6 Wijziging marktrente 941 132 Saldo van inkomende en uitgaande waardeoverdrachten 7

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-45.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  37 Betaalde pensioenuitkeringen 298 278 Betaalde pensioenuitvoeringskosten 11 10 Totaal kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten 131 112 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Verkopen en aflossingen van beleggingen 9 520 8 201 Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 261 250 Aankopen beleggingen 9 215 8 310 Betaalde kosten van vermogensbeheer 34 34 Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten 532 107 Kasstroom uit overige activiteiten 4 Netto kasstroom 401 1 Saldo liquide middelen 1 januari pensioenkas 9 10 Saldo geldmiddelen 1

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-46.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  Toelichting op de jaarrekening 4 1 Inleiding 4 2 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 4 3 Toelichting op de balans 4 4 Toelichting op de staat van baten en lasten 1 42 43 44 45 46 47 48 49

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-47.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronder stellingen maakt die van invloed zijn op de toepas sing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten De schattingen en hiermee verbonden veronderstel lingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplich tingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen Bij de bepaling van de voorziening pensioen verplichtingen is rekening gehouden met de meest recente actuariële grondslagen en de verwachte toekomstige sterftetrend zie verder onder onderdeel 4 2 12 De daadwerkelijke ontwikkeling van de sterftetrend kan hiervan afwijken De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft of in de periode van herziening en toekomstige perioden indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige perioden 4 2 3 Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-48.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •