archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPH Jaarverslag 2014
  per 31 december 2014 2 769 5 222 921 64 630 4 9 482 Beleggingen Activa 2 769 5 222 921 188 630 4 9 734 Beleggingen Passiva 252 252 2013 in mln Aandelen Vast rentende waarden Vastgoed Derivaten Alternatieve beleggingen Deposito s liquide middelen Totaal Stand per 31 december 2012 3 119 3 265 784 106 552 376 8 202 Aankopen verstrekkingen 2 157 2 208 299 1 737

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-52.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPH Jaarverslag 2014
  op basis van de rentetermijnstructuur waarop ook de technische voorziening voor risico pensioenfonds wordt berekend echter per 1 januari van het boekjaar In het FTK is het toegestaan om de kostendekkende premie te dempen Het pensioenfonds heeft gekozen voor een demping op basis van een vast veronder steld rendement van 4 In het kader van het FTK dienen deze premies te worden gepresenteerd Premiebijdrage in mln 2014 2013 Feitelijke premie

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-75.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  1 Bestemming van het saldo van baten en lasten 5 2 Gebeurtenissen na balansdatum 5 3 Actuariële verklaring 5 4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 5 5 Visitatiecommissie 5 6 Concept Verklaring verantwoordingsorgaan 1 76 77 78 79 80 81

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-81.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  berekenen vereiste dekkingsgraad In de rentetermijnstructuur voor de technische voorzieningen vervalt in het nieuwe FTK de driemaandsmiddeling Dit leidt tot een stijging van de technische voorzieningen per 1 januari 2015 met ongeveer 230 miljoen Hierdoor daalt de aanwezige dekkingsgraad van 134 3 naar 130 1 De gewijzigde methodiek voor de berekening van het vereist eigen vermogen leidt tot een stijging van de vereiste dekkingsgraad van 116 9 naar 120 8

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-82.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid materiële juistheid en volledig heid van de basisgegevens en de overige uitgangs punten die voor mijn oordeel van belang zijn Werkzaamheden Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is voldaan aan de artikelen 121 tot en met 135 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling De door het pensioenfonds verstrekte administra tieve basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekeningen heb aanvaard Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of de technische voorzieningen het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen toereikend zijn vastgesteld en heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten Ik heb mij een oordeel gevormd over de waarschijnlijkheid waarmee het pensioenfonds de tot balansdatum aangegane verplichtingen kan nakomen mede in aanmerking nemend het financieel beleid van het pensioenfonds De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn oordeel Oordeel De technische voorzieningen zijn overeenkomstig de beschreven berekeningregels en uitgangspunten als geheel bezien toereikend vastgesteld Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum tenminste gelijk aan het wettelijk vereist eigen vermogen Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de verplichtingen aangegaan tot balansdatum sprake van een toereikende solvabiliteit Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 121 tot en met 135 van de Wet verplichte beroeps pensioenregeling De vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen is naar mijn mening voldoende Daarbij is in aanmerking genomen dat

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-83.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder de Nederlandse controlestandaarden Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat Een controle omvat het uitvoeren van werkzaam heden ter verkrijging van controle informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten Bij het maken van deze risico inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden Deze risico inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheer sing van het pensioenfonds Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van het pensioenfonds gemaakte schattingen alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-84.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  september 2014 een visitatie uit te voeren op de volgende specifieke deelonderwerpen a Algemeen bestuurlijk professionaliteit bestuur competenties deskundigheid en integriteit b Juridisch en communicatie compliance wet en regelgeving c Financieel economisch adequaat toezicht op de kwaliteit van de pensioenadministratie Oordeel van de visitatiecommissie Deze rapportage bevat de bevindingen van de visita tiecommissie hierna de VC naar aanleiding van haar onderzoek naar het functioneren van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen hierna de SPH over de periode januari 2013 tot 1 september 2014 De VC heeft haar onderzoek in de periode oktober 2014 tot en met december 2014 uitgevoerd De VC kan als totaal oordeel onderschrijven dat het SPH bestuur ook na het onderbrengen van de uitvoeringsorganisatie bij PGGM adequaat greep wil houden op de uitvoering en de uitvoerders Daartoe voert het bestuur momenteel op beleggings gebied een aantal ingrijpende maatregelen door die ook de governance van het fonds zullen raken Het bestuurlijke functioneren is van een adequaat niveau waaraan de ondersteuning door bestuurs commissies het bestuursbureau en de uitvoerders belangrijk bijdraagt De VC heeft onder meer aanbevelingen gedaan op het gebied van communicatie de AOIC de ALM de kritische monitoring van de PGGM rapportages een onderzoek naar de risk appetite van deelnemers en aandacht voor mogelijk conflicterende nevenfuncties zowel bij aanstelling als ook tijdens de vervulling van een bestuurlijke functie Op het gebied van de communicatie en voorlichting aan deelnemers scoort het fonds bovengemiddeld mede door de inzet van haar financiële pensioen adviseurs en de periodieke leeftijdgebonden voorlichtingsactiviteiten Op het gebied van de beleggingen is de beleggings portefeuille momenteel vereenvoudigd zijn de kosten verlaagd en zijn de risico s in lijn met de ALM studie 2014 en de door het bestuur geformuleerde risicobereidheidsgrenzen in lijn gebracht De beleids en bestuursprocessen en procedures en de algemene gang van

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-85.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  vormen van de financiële situatie van het fonds het gevoerde beleid de beleidskeuzes voor de toekomst en de naleving van de regels met betrekking tot Pension Fund Governance Oordeel Het VO is in zijn vergadering van 25 juni 2015 tot het volgende oordeel gekomen Het verantwoordingsorgaan staat op basis van de beschikbare informatie achter de beleidskeuzes die het bestuur in het boekjaar 2014 heeft gemaakt Het verantwoordingsorgaan stemt in met

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-87.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive