archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPH Jaarverslag 2014
  88 90 88 90 6 Bijlage Samenstelling Bestuur BPV Vergadering van Afgevaardigden en verantwoordingsorgaan SPH 1 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 FlippingBook

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-88.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPH Jaarverslag 2014
  BSc Samenstelling Vergadering van Afgevaardigden en verantwoordingsorgaan SPH De afgevaardigden uit de Vergadering van Afgevaar digden vormen een personele unie met het verant woordingsorgaan van SPH De verdeling van de leden over de clusters is ultimo 2014 als volgt waarbij de clusters 1 tot en met 6 bestaan uit vrijgevestigd huisartsen Cluster 1 Betreft de postcodegebieden 1000 1199 1441 1499 1500 2130 2166 2199 en 2300 2490 6 afgevaardigden De heer S A de Boer Petten De heer K J Burlage Aerdenhout De heer L Gorissen Ter Aar De heer G N Haasjes Den Helder De heer C K van Sichem Santpoort Noord De heer P P van de Vijver Purmerend Cluster 2 Betreft de postcodegebieden 1200 1440 2131 2165 en 3400 4299 5 afgevaardigden De heer J J Boersma Lexmond Mevrouw M D S Becker Bilthoven De heer A J Klein Ikkink Breukelen De heer J W Kruithof Noordeloos De heer D Tavenier Barneveld Cluster 3 Betreft de postcodegebieden 2200 2299 2491 2498 2500 3399 en 4300 4699 7 afgevaardigden De heer G F W Hoogslag Rijswijk ZH De heer A J Kreeft Vlaardingen De heer H Meijer Oost Souburg De heer A M B A Schellekens Papendrecht Mevrouw

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-89.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  In paragraaf 2 7 3 worden de beleggingsresultaten en de ontwikkelingen per categorie toegelicht Figuur 6 laat de ontwikkeling van het rendement zien en de opbouw per maand Hierin is apart het effect weergegeven van de zogenoemde strategische hedges dit zijn de maatregelen die SPH treft om bijvoorbeeld het renterisico te beheersen Figuur 6 Verloop rendement in 2014 maandelijks in Aandelen Overig Vastrentende waarden Strategische hedges Cumulatief rendement Aandelen Overig

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-14.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  opbouwen met ongeveer 1 gestegen door grondslagwijzigingen Voor deelnemers zonder opbouw partnerpensioen steeg de premie ongeveer 2 De premie voor huisartsen in dienstverband wordt bepaald door een percentage van de zogenoemde pensioen grondslag Dit percentage is in 2014 niet gewijzigd en bedroeg 17 02 en 1 2 voor een arbeids ongeschiktheidspensioen 2 1 4 Toeslagbeleid Het bestuur neemt ieder jaar in november een besluit over een eventuele verhoging van de pensioenaanspraken en uitkeringen per 1 januari van het volgende jaar Deze verhoging bestaat uit twee componenten de aanpassingscoëfficiënt en een eventuele extra verhoging De aanpassingscoëfficiënt volgt de verhoging op basis van de CBS indexcijfers voor lonen van rijksambtenaren of als deze daarvan afwijkt de inkomensontwikkeling van huisartsen Als de financiële positie van het pensioenfonds dat toelaat kan het bestuur daarnaast besluiten een extra verhoging toe te kennen In 2014 zijn de indexcijfers niet gestegen en daarom heeft het bestuur de aanpassingscoëfficiënt vastgesteld op 0 Het bestuur heeft daarnaast besloten een extra verhoging van 3 45 toe te kennen Daarmee is de totale verhoging per 1 januari 2015 uitgekomen op 3 45 2 1 5 Uitbesteding In 2013 zijn de contracten met de nieuwe pensioen uitvoeringsorganisatie PGGM ondertekend en heeft PGGM

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-15.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  tot tien keer bij elkaar komen Beleidsadviescommissie Audit BCA Bestuursleden Dhr H J Reesink voorzitter Dhr A van Luijk Externe deskundigen Dhr A C M Groeneveld pensioenfondsbestuurslid Mw Ch Insinger zelfstandig bestuursadviseur Dhr J H M Janssen Daalen directeur DUFAS De heer R Kruijff namens Towers Watson is sinds 2012 de certificerend actuaris Sinds medio 2010 is de heer W Teeuwissen van KPMG de controlerend accountant De BCA heeft vijf keer vergaderd De belangrijkste aandachtspunten voor de BCA waren naast het jaarverslag en verklaringen van accountant en actuaris het rapport van DNB over het beleggings onderzoek de verdere intensivering van de samenwerking met PGGM de aanpassingen in de investment beliefs de nieuwe ALM studie en de verdere verbetering van integraal risicomanagement en governance Bestuursbureau Het bestuur en de commissies worden ondersteund door het bestuursbureau Een belangrijke taak van het bestuursbureau is de voorbereiding van de werkzaamheden van de beleidsadviescommissies De hoofdtaken zijn de beleidsvoorbereiding en advisering van het bestuur en monitoring van de uitvoeringsorganisatie In 2014 was de heer Th J F Meister directeur van het bestuursbureau Op 1 november 2014 is hij met pensioen gegaan Sindsdien is de heer A de Waal directeur ad interim Het bestuursbureau heeft in 2014 door de nieuwe besturingsfilosofie en de daaruit volgende organisa tiestructuur een aantal personele wijzigingen ondergaan 2 2 2 Deskundigheidsbevordering SPH heeft in 2014 verdere invulling gegeven aan het bestaande deskundigheidsplan De negen kennisgebieden uit de Wet verplichte beroeps pensioenregeling komen hierin terug Daarnaast vroeg een aantal onderwerpen extra aandacht in 2014 zoals het fiscaal kader het Financieel Toetsingskader en de vaststelling van de ambitie Deze onderwerpen zijn in verschillende bijeen komsten van het bestuur uitgediept Daarnaast bezoeken bestuursleden seminars en pensioen bijeenkomsten Twee maal per jaar organiseert het bestuursbureau een strategiedag voor bestuurs leden Tijdens deze bijeenkomsten komen specifieke

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-17.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  eerste visitatie vond plaats in 2009 de tweede visitatie in het voorjaar van 2012 Na de nieuwe Wet versterking Bestuur pensioenfondsen heeft het bestuur van SPH besloten dat met ingang van 2014 jaarlijks een visitatie plaatsvindt Deze vond eind 2014 plaats De bevindingen van de visitatiecommissie staan vermeld in paragraaf 5 5 2 2 5 Externe toezichthouders De Nederlandsche Bank DNB houdt prudentieel toezicht gericht op de soliditeit van financiële ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector De Autoriteit Financiële Markten AFM ziet toe op eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten zoals het voorkomen van misbruik van voorkennis en ziet toe op juiste begrijpelijke en eerlijke informatieverstrekking door pensioenfondsen In 2013 heeft DNB onderzoek gedaan naar de uitbesteding van het vermogensbeheer van SPH Dit onderzoek heeft aangetoond dat SPH nog in de overgangsfase zat van een eigen dedicated uitvoeringsorganisatie naar een uitvoerings organisatie die meer op afstand staat Dit heeft in 2014 geleid tot een nieuwe besturingsfilosofie en een nieuwe organisatiestructuur Ook heeft SPH stappen gezet in het vastleggen van uitgangspunten van beleid de implementatie ervan en het monitoren van de uitvoering door PGGM 2 2 6 Klachten en hardheidsclausule SPH heeft sinds 2008 een klachtenregeling Klachten gaan doorgaans over de uitvoering van de pensioenregeling en worden door de uitvoerings organisatie conform de klachtenregeling afgehan deld In 2014 zijn er 10 klachten ontvangen en afgehandeld In 2013 waren er 14 klachten De klachten hadden grotendeels betrekking op de controle van de hoogte van het brutoberoeps inkomen en het moment waarop informatie wordt verstrekt Daarnaast heeft het bestuur de bevoegdheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de bepalingen van het pensioenreglement Deze zogenoemde hardheidsclausule treedt in werking als het bestuur vindt dat deze afwijking ten gunste komt van een deelnemer gewezen deelnemer gepensioneerde of de

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-18.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  kosten wordt voor 1 1 miljoen verklaard door kosten uit hoofde van het Belinco project 0 5 miljoen aan advieskosten door aanpassingen van de pensioen regeling per 1 januari 2015 en bestuursondersteu ning als gevolg van wijzigende samenstelling van het bestuursbureau De transitie van de beleggingsad ministratie leidt tot een stijging van 0 3 miljoen Ook leiden reorganisatiekosten à 0 2 miljoen tot een verdere stijging Overeenkomstig de Wvb wordt

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-79.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  De lonen en sociale lasten zijn in 2014 1 0 miljoen 2013 0 9 miljoen De pensioenpremies zijn 0 2 miljoen 2013 0 2 miljoen Vergoedingen bestuurders De vergoeding aan de bestuurders van het fonds bedraagt in totaal 528 316 2013 415 348 Er zijn geen leningen verstrekt aan bestuurders noch is er sprake van vorderingen op voormalige bestuurders De bestuursleden met uitzondering van de externe deskundige nemen zelf deel

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-80.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •