archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 21 - SPH Jaarverslag 2012
  gaan met de veranderende verwachtingen van aandeelhouders en andere belanghebbenden In 2012 heeft SPH de dialoog gezocht met bedrijven waarvan zij aandeelhouder is Over de mogelijkheid van een vergelijkbare aanpak voor bedrijfsobligaties en leningen wordt in 2013 besloten De wijze waarop SPH haar stemrecht uitoefent wordt ieder kwartaal gepubli ceerd op de website c Beleggen in die ondernemingen die zich positief onderscheiden insluiting SPH heeft binnen haar beleggingsbeleid aandacht voor ondernemingen die zich positief onder scheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoorde aspecten zoals bijvoorbeeld onder nemingen die zich richten op het ontwikkelen van schone technologie Waar op financiële grondslagen sprake is van een gelijkwaardige keuze geven de maatschappelijk verantwoorde aspecten de doorslag 2 2 7 Klachten en geschillenregeling SPH heeft sinds 2008 een klachtenregeling en een geschillenregeling Klachten betreffen in de regel de uitvoering en worden door de uitvoeringsorganisatie conform de klachtenregeling afgehandeld Een geschil betreft de toepassing van Bestuursverslag 21 MVB Beleid c Insluiting a Uitsluiting b Stemmen en actief aandeel houderschap Implementatie Evaluatie Rapportage Criteria SPH Beleggings beleid Wettelijk en Maatschappelijk Onderstaand volgt een korte toelichting op de drie pijlers a Toepassen van uitsluitingscriteria In 2012 heeft SPH besloten om niet te beleggen in ondernemingen die betrokken

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page21.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 26 - SPH Jaarverslag 2012
  de gelegenheid te stellen om een adequaat alternatief te zoeken is de dekking tot 1 april 2013 verlengd SPH heeft inmiddels besloten om het risico zelf te dragen De administratieve uitvoering zal na 1 april verzorgd worden door PGGM Pensioenbeheer B V 2 5 2 Partnerpensioen Het partnerpensioen voor vrijgevestigd huisartsen kent een andere regeling dan voor waarnemend huisartsen en huisartsen in dienstverband De Vergadering van Afgevaardigden heeft inmiddels haar goedkeuring uitgesproken om gelijkschakeling van alle regelingen voor partnerpensioen na te streven De wijze waarop dit kan gebeuren is momenteel in onderzoek Indien definitief tot deze gelijkschakeling besloten wordt zal de invoering synchroon lopen met diverse andere wijzigingen in de regeling die de komende tijd verwacht worden en die vermoedelijk met ingang van 1 januari 2015 doorgevoerd zullen worden 2 5 3 De ambitie van de SPH pensioenregeling In 2012 is onderzoek gedaan ten behoeve van herijking van de ambitie van de SPH Dit onder zoek wordt in de loop van 2013 voortgezet en kan mogelijkerwijs in de toekomst tot aanpassingen van de pensioenregeling aanleiding geven De in de navolgende paragrafen beschreven ontwikkelingen vormen een belangrijke aanleiding om de ambitie van het fonds tegen het licht te houden Pensioenontwikkelingen 2 5 4 Verhoging AOW leeftijd Voor 1 april 2012 ontving men de AOW vanaf de eerste dag van de maand waarin men de 65 jarige leeftijd bereikte Vanaf 1 april 2012 krijgt men de AOW pas vanaf de dag waarop men die leeftijd bereikt Als uitvloeisel van het zogenaamde pensioenakkoord zou de AOW leeftijd gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de levensver wachting en in 2020 naar 66 jaar gaan en in 2025 naar 67 jaar Inmiddels is het wetsontwerp Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd aangenomen maar intussen ook al weer achterhaald door het regeer akkoord van het kabinet in

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page26.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 30 - SPH Jaarverslag 2012
  meestal meebewegen met de inflatie Onder invloed van de gewijzigde economische omstandigheden sinds 2010 is het inflatierisico echter afgenomen De inflatie afdekking is in 2011 daarom al terugge bracht van 15 naar 7 5 Eind 2012 bedraagt de afdekking tegen inflatie 6 2 Naast deze inflatie hedge is een klein gedeelte van de portefeuille geïnvesteerd in Inflation Linked Bonds ILB s De inflatieafdekking met behulp van inflatieswaps en ILB s tezamen bedroeg ultimo 2012 circa 10 van de nominale verplichtingen Strategisch beleid Het doel van het beleggingsbeleid is om bij te dragen aan de hoofddoelstelling van het pensioen fonds Sturing vindt daarom niet alleen plaats op de nominale dekkingsgraad maar ook op de omvang van de bestemmingsreserve met het oog op de toeslagambitie Het strategisch beleggingsbeleid stelt de kaders aan de wijze waarop het vermogen beheerd moet worden rekening houdend met de marktontwikkelingen het risicoprofiel de doelstel lingen en de ambities van het pensioenfonds Het strategisch beleggingsbeleid heeft dan ook een belangrijke plek in het balansrisicomanagement van SPH Daarin worden de lange termijn strate gische kaders frequent getoetst aan de politieke economische en financiële ontwikkelingen en de ontwikkeling van het deelnemersbestand o a lang levenrisico en bestandsopbouw Belangrijk onder deel in het balansmanagement is de zogenaamde ALM studie waarin bovengenoemde factoren zo goed mogelijk met elkaar in verband worden gebracht in een perspectief van minimaal 15 jaar De inzichten uit deze studie worden gebruikt om het strategisch beleggingsbeleid van SPH te evalue ren en zo nodig bij te stellen Beleggingsmix Op basis van de beleidsuitgangspunten is een strategische asset mix bepaald die jaarlijks getoetst wordt aan de uitkomsten van een ALM studie en continu gemonitord wordt aan de economische werkelijkheid Voor de beleggingsportefeuille gelden ultimo 2012 de gewichten zoals weergege ven in figuur 8 onder vermelding van de toege stane

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page30.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 28 - SPH Jaarverslag 2012
  van aantal wezenpensioengerechtigden afname van 14 in 2012 is het totaal aantal pensioen gerechtigden toegenomen met 286 tot een totaal van 5 983 Van de pensioengerechtigden die ouderdomspensioen ontvingen is 92 man 2011 93 en 8 vrouw 2011 7 Om inzicht te geven in het verloop in het deelne mersbestand over de afgelopen jaren zijn figuur 6 en 7 opgenomen Figuur 6 geeft de ontwikkeling in de afgelopen 3 jaar in de verhouding actief gewezen gepensioneerd Figuur 7 geeft de ont wikkeling van de verhouding vrijgevestigd dienst verband waarnemend 28 Bestuursverslag Figuur 5 Aantal deelnemers en mutaties in 2012 en 2011 deelnemers gewezen deelnemers ex partners met zelf standig recht ouderdoms pensioen gerechtigden partner pensioen gerechtigden wezen pensioen gerechtigden totaal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Stand per 1 januari 9 971 9 786 1 164 1 203 29 32 3 849 3 553 1 660 1 653 188 197 16 861 16 424 Nieuwe toetreders 544 564 544 564 Herintreders 49 70 178 183 8 5 219 248 Uittreding deelnemers 173 183 46 65 219 248 Waardeoverdracht afkoop beëindiging 1 3 7 4 3 4 Ingang pensioen 251 244 143 148

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page28.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 39 - SPH Jaarverslag 2012
  financiële positie fonds en ontwikkelingen x 1 000 Pensioen vermogen Pensioen verplichtingen dekkingsgraad in Stand per 1 januari 2012 7 440 542 5 636 335 132 0 Premiebijdragen 167 571 73 234 1 2 Uitkeringen 266 078 266 078 1 6 Toeslagverlening 223 556 5 0 Wijziging marktrente 422 060 9 2 Beleggingsresultaten 861 327 86 157 13 0 Wijziging overlevingstafel 19 878 0 5 Overige 4 966 6 301

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page39.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 37 - SPH Jaarverslag 2012
  2012 Infrastructuur liet over 2012 een rendement zien van 14 8 Het rendement van de benchmark driejaars voortschrijdende Europese inflatie plus een opslag van 3 kwam uit op 5 3 Er was zodoende sprake van een outperformance van 9 5 procentpunt Infrastructuur had te maken met een moeilijk begin van 2012 als gevolg van de oplaaiende Europese schuldencrisis die zich onder andere uitte in hoge rentestanden en zwakke balansposities Hierdoor waren veel Zuid Europese banken geneigd om niet deel te nemen aan de herfinanciering van infrastructuurbeleggingen Vanaf het derde kwartaal profiteerde de Infrastruc tuurportefeuille sterk van het verbeterde markt sentiment wat zich uitte in de daling van de rente en credit spreads De positieve herwaarderingen en de hoge inflatie in Groot Brittanië droegen bij aan de performance Eind 2012 bestond de infrastruc tuurportefeuille uit drie fondsen en had een marktwaarde van 107 9 miljoen Securities lending In 2012 nam het pensioenfonds vanuit risicoper spectief geen deel meer aan het securities lending programma van de custodian Wel vindt er nog securities lending plaats in een aantal indexfond sen waarin SPH participeert Valuta Medio 2012 is besloten om de US dollar afdekking op totaalniveau verder te verlagen van 70 naar 50 De euro daalde aanvankelijk in 2012 maar steeg in de tweede helft van 2012 weer in waarde ten opzichte van de US dollar De waardestijging van de euro was vooral een gevolg van de terugge keerde rust na de toezegging van de ECB om alles binnen het ECB mandaat te willen doen om de euro te behouden Per saldo heeft de valuta afdek king licht negatief bijgedragen aan het rendement Balansmanagement Vanwege het risico op een verdere daling van de kapitaalmarktrentes van onder andere Nederland en Duitsland heeft SPH de rentehedge verhoogd tot 50 van de verplichtingen Tezamen met een aanpassing

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page37.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 46 - SPH Jaarverslag 2012
  al grotendeels overeen met de indeling uit de oude jaarrekeningen van SPH In de jaarrekening van 2012 is de kostenverdeling verder in lijn gebracht met de aanbevelingen De vaste beheerkosten zijn onderverdeeld in die van de uitvoeringsorganisatie fiduciair beheer respectie velijk van het bestuursbureau en bestuur Er is geen nader onderscheid gemaakt naar belastingen De verdeling van de vermogensbeheerkosten naar categorie wordt evenals voorgaande jaren apart getoond zie paragraaf 4 4 2 3 Transactiekosten beleggingen Bij vermogensbeheer wordt apart onderscheid gemaakt naar de zogenaamde transactiekosten Dit zijn kosten die gemaakt moeten worden om een beleggings transactie tot stand te brengen en uit te voeren Deze kosten worden dus niet aan een vermogensbeheerder betaald maar aan een andere marktpartij bijvoorbeeld de beurs of een broker Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de aan en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels zoals aandelen en obligaties Hierin kunnen onderscheiden worden brokerage fees voor het verwerken van de transactie broker is de organisatie die de transactie uitvoert kosten en marge voor de verkopende partij tussenpersoon vaak niet dezelfde partij als de broker veelal afgerekend via een zogenaam de spread verschil tussen bied en laatkoers van de belegging de kosten voor acquisitie bij illiquide beleggin gen zoals vastgoed en infrastructuur voor beleggingen in beleggingsfondsen geldt een eenvoudiger benadering en gaat het om de in en uitstapkosten Daarin zitten normaliter de aankoop verkoop en administratiekosten inbegrepen De kosten voor het verwerken en registreren van de transacties in de administratie van vermogens beheerders bijvoorbeeld custody kosten waarbij de custodian de partij is die de beleggingen bewaart worden verondersteld verwerkt te zijn in de beheer of administratiekosten van het vermogensbeheer dus De Pensioenfederatie vindt het belangrijk om apart inzicht te geven in de transactiekosten maar erkent dat het volledig transparant maken een lastig traject is Gebleken is dat het

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page46.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 44 - SPH Jaarverslag 2012
  3 3 verhoging per 1 januari 2013 per 1 januari 2012 2 0 Als gevolg van een verschil tussen de gehanteerde grondslagen overlevingstafels toekomstige toeslag en rekenrente bij de reglementair vastgelegde flexibiliseringsfactoren en de grondslagen die gehanteerd worden bij de bepaling van de VPV ontstaat een resultaat op conversie vervroeging en uitstel waarvoor een extra voorziening is gevormd In 2011 is deze voorziening verhoogd op basis van het geschatte toekomstig verlies op conversie en vervroeging uitgaande van de bestaande aan spraken eind 2011 In 2012 is het resultaat positief beïnvloed door aanpassing van de parameters die ten grondslag liggen aan de flexibiliseringsfactoren vervroeging uitstel en conversie met als gevolg een verlaging van de voorziening Onderstaande tabel toont de resultaten van de afgelopen 5 jaar De grote sprongen in het intrest resultaat springen daarbij in het oog Deze worden vooral veroorzaakt door de grote volatiliteit van de beleggingsopbrengsten en de marktrente De verschillen onder Overig resultaat worden voor wat betreft de laatste jaren voornamelijk veroor zaakt door de wijziging van de overlevingsgrond slagen en de wijziging van de voorziening voor toekomstig resultaat conversie en vervroeging Het overig resultaat in 2012 wordt met name veroor zaakt door de overgang naar de AG

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page44.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •