archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 51 - SPH Jaarverslag 2012
  Pagina 51 SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie Bestuursverslag 51 Pagina 52 Pagina 50

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page51.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 49 - SPH Jaarverslag 2012
  de nieuwe opzet naar kostendragers deelnemers werkgevers bestuur en overig In paragraaf 4 4 5 is de bestaande onderverdeling naar kostensoorten gegeven 2 Kosten vermogensbeheer De kosten van het vermogensbeheer zijn voor SPH als volgt onder te verdelen conform de aanbevelingen Kosten vermogensbeheer 2012 2011 Beheerkosten fiduciair beheer 6 232 243 5 882 333 Beheerkosten portefeuille beheer 13 812 887 12 273 983 Beheerkosten prestatie afhankelijk 5 833 976 4

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page49.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 54 - SPH Jaarverslag 2012
  SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie 54 Jaarrekening 3 1 Balans 3 2 Staat van baten en lasten 3 3 Kasstroomoverzicht Pagina 55

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page54.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 61 - SPH Jaarverslag 2012
  economische voordelen en betrouw baarheid van de bepaling van de waarde Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post nog af te wikkelen transacties Deze post kan zowel een actief als een passief zijn 4 2 4 Saldering van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikke len en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en finan ciële ver plichtingen samenhangende rentebaten en rente lasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen 4 2 5 Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gereali seerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Alle waardeveranderingen van beleggingen inclusief valutakoersverschillen worden als beleggingsopbrengsten verwerkt in de beleggingsresultaten die in de staat van baten en lasten zijn opgenomen 4 2 6 Vreemde valuta Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro s tegen de koers per balansdatum Deze waardering is onderdeel van de

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page61.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 65 - SPH Jaarverslag 2012
  Als er geen directe marktnotering beschikbaar is is het in het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de actuele waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen Voor sommige andere financiële instrumenten zoals beleggingsvorderin gen en schulden geldt dat de boekwaarde de actuele waarde benadert als gevolg van het korte termijnkarakter van de vorderingen en schulden De boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de actuele waarde Schattingen van de actuele waarde zijn een momentopname gebaseerd op de marktom standigheden en de beschikbare informatie over het financiële instrument Deze schattingen zijn per definitie subjectief bevatten onzekerheden en vergen significante oordeelsvorming bijvoorbeeld over de rentestand volatiliteit en kasstromen De waardering kan daarom niet met precisie worden vastgesteld Voor de meerderheid van de financiële instrumenten van het fonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen Echter bepaalde financiële instrumenten zijn gewaardeerd door gebruik te maken van waarderingsmodellen en technieken inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten Wegens de hiermee gepaard gaande onzekerheden zijn specifiek voor niet beursgenoteerde beleggin gen aanvullende controles uitgevoerd Voor niet beursgenoteerde beleggingsfondsen die onderdeel zijn van de beleggingscategorieën Aandelen Vastrentende waarden Vastgoedbeleg gingen en Alternatieve beleggingen hedgefunds zijn de waarderingen vastgesteld

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page65.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 63 - SPH Jaarverslag 2012
  is uitgegaan van het op de balansdatum geldende pensioenreglement en van de over de verstreken deelnemersjaren verwor ven aanspraken en rechten Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of de opgebouwde pensioenaan spraken en rechten worden verhoogd Alle per balansdatum bestaande toeslagbesluiten ook voor toeslagbesluiten na balansdatum voor zover sprake is van ex ante condities zijn in de berekening begrepen Bij de berekening van de VPV wordt rekening gehouden met premievrije pensioenop bouw in verband met invaliditeit op basis van de contante waarde van premies waarvoor vrijstelling is verleend wegens arbeidsongeschiktheid Deze wordt vermeerderd met 50 van de in het boekjaar ontvangen netto premie ter dekking van de in het boekjaar ontstane maar nog niet gemelde schaden Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder acceptabele grondslagen waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in levens verwachting De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen en veronderstel lingen Marktrente gebaseerd op de nominale zero cou pon rentetermijnstructuur ultimo berekeningsjaar zoals gepubliceerd door DNB Overlevingstafel AG prognosetafel 2012 2062 startjaar 2013 met een fondsspecifieke correctie van de sterftekansen o b v ervaringssterfte quotiënten 2012 Towers Watson Tarief onbepaalde partnersysteem voor actieve en gewezen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page63.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 88 - SPH Jaarverslag 2012
  321 77 095 Opslag kosten 4 096 3 941 Opslag solvabiliteit 20 478 14 860 Totaal 119 895 95 896 Gedempte kostendekkende premie x 1 000 2012 2011 Actuarieel benodigde premie 71 001 67 757 Opslag kosten 4 096 3 941 Opslag solvabiliteit 15 246 13 058 Totaal 90 343 84 756 Premiebijdrage arbeidsongeschiktheidspensioen x 1 000 2012 2011 Feitelijke premie 506 545 Premiebijdrage aan herverzekeraar arbeidsongeschiktheidspensioen 570 515 Ontvangen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page88.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 86 - SPH Jaarverslag 2012
  mate waarin dit kan worden gerealiseerd is afhankelijk van de ontwik kelingen in de rente het rendement de looninflatie en de demografie Operationeel risico Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties fouten in de ver werking van gegevens het verloren gaan van informatie fraude en dergelijke Dergelijke risico s worden door het fonds beheerst door het stellen van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne organisatie procedures processen en controles kwaliteit geautomatiseerde systemen enzovoort Deze kwaliteitseisen worden periodiek getoetst door het bestuur De borging geschiedt onder meer door het ontvangen van een actuele ISAE 3402 verklaring van DPFS 4 3 11 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Langlopende contractuele verplichtingen Het fonds heeft de uitbestedingsovereenkomsten met DPFS B V voor de uitvoering van pensioen beheeractiviteiten en vermogensbeheeractiviteiten per 1 april 2013 omgezet in uitbestedingsovereen komsten met PGGM N V Deze contracten zijn aangegaan voor een termijn van vijf jaar SPH huurt haar kantoorruimte aan de Hoofdstraat 256 in Driebergen Op basis van het tot 28 februari 2017 doorlopende huurcontract bedraagt de huurverplichting ultimo 2012 ca 696 000 SPH heeft aan 1 medewerker een auto ter beschik

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page86.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive