archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 98 - SPH Jaarverslag 2012
  neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan gericht op het opzetten van controle werkzaamheden die passend zijn in de omstandig heden Deze risico inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaar rekening Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2 393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page98.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 103 - SPH Jaarverslag 2012
  Lidth de Jeude Huizen De heer D Tavenier Barneveld De heer P P Van de vijver Purmerend Cluster 3 Betreft de postcodegebieden 2500 3399 en 4300 4699 7 afgevaardigden De heer C T Herweijer Barendrecht De heer A J Kreeft Vlaardingen De heer H Meijer Oost Souburg De heer A M B A Schellekens Papendrecht Mevrouw H M M Vos Den Haag De heer A van Zuijdam Capelle aan den IJssel 1 Vacature Cluster 4 Betreft de postcodegebieden 4700 6499 7 afgevaardigden De heer A J J Van Gennip Helmond De heer P B N Hulshof Voerendaal De heer A F M C Massuger Heel De heer P H J M Van de Sande Oirschot De heer A C J Schlösser Heerlen De heer I W A Smulders Helmond Mevrouw D L M Schraven Tilburg Cluster 5 Betreft de postcodegebieden 6500 7799 en 8000 8199 5 afgevaardigden De heer A J M Boermans Losser De heer H J Broekman Enschede De heer J de Groot Aalfsen De heer B J Kral Almelo De heer G F Postma Doetinchem Cluster 6 Betreft de postcodegebieden 7800 7999 en 8200 9999 4 afgevaardigden De heer H W R P Bodewes Zuid Laren Mevrouw

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page103.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 105 - SPH Jaarverslag 2012
  het actuele aanbod wordt bepaald zoals olie graan en meta len Compliance code Gedragscode voor bestuurders directieleden en medewerkers van pensioenfondsen De code bevat voorschriften ter voorkoming van belangenconflic ten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie Sinds 1 juli 2001 is een gedragscode voor pensioenfondsen verplicht Continuïteitsanalyse Analyse waarbij de financiële opzet en positie van het pensioenfonds voor de lange termijn wordt beoordeeld onder andere rekening houdend met toekomstige pensioenopbouw premie inkomsten en toeslagambitie De continuïteitsanalyse is verplicht in het kader van het FTK financieel toetsingskader en wordt periodiek beoordeeld door DNB COSO model COSO is een managementmodel dat ontwikkeld is door The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO Dit comité heeft aanbevelingen gedaan en richtlijnen aan gegeven ten aanzien van het gehele interne beheer singssysteem die brede navolging hebben gekregen bij banken en andere financiële instellingen Corporate governance Goed ondernemingsbestuur waarbij inbegrepen integer en transparant handelen door het bestuur alsmede goed intern toezicht hierop het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid Credits Lening aan een bedrijf of organisatie die recht geeft op een rentevergoeding coupon ingedeeld in ratingklassen mate van kredietwaardigheid CDS Credit Default Swaps Overeenkomst tussen partijen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page105.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  was afgerond gaat over het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid voor premieovername Deze procedure is ook eind 2014 nog niet afgerond In 2014 is een nieuwe gerechtelijke procedure gestart Deze heeft betrekking op de korting bij groot leeftijdsverschil 2 2 9 Naleving wet en regelgeving compliance Het bestuur houdt toezicht op de naleving van wet en regelgeving Daarbij gaat het vooral om de bepalingen die voortvloeien uit de Wet verplichte beroepspensioenregelingen maar bijvoorbeeld ook om bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens gelijke behandelingswetgeving en de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Het voldoen aan de regelgeving van de sector zelf onder meer de gedragscode klachten en geschillen regeling en waardeoverdracht behoort ook tot de compliance van het pensioenfonds Het fonds beschikt over een gedragscode rond integriteit en effectentypisch gedrag Onderdeel hiervan is een insiderregeling op grond waarvan bestuursleden en overige insiders worden getoetst op correcte naleving De resultaten worden beoordeeld door KPMG Integrity en aan het bestuur gerapporteerd De voorzitter van het fonds fungeert als compliance officer voor het bestuur de externe deskundigen van de bestuurscommissies en de directeur van het bestuursbureau De directeur van het bestuursbureau is de compliance officer voor de medewerkers van het bestuursbureau en de voorzitter

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-19.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  vastgoed infrastructuur hedge funds of grondstoffen SPH stemt het marktrisico van de beleggingen af op de lange termijn pensioenambitie en de risicobereidheid van het fonds Rente Grote gevoeligheid van de waarde pensioen verplichtingen voor rentebewegingen De rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen wordt voor 50 beperkt door een combinatie van obligaties en rentederivaten Inflatierisico De toeslagverlening van SPH is gedeeltelijk gebaseerd op inflatie Hogere inflatie kan leiden tot toename van toeslagverlening en grotere afname van financiële buffers Strategische keuze om op grond van strategische analyses inflatierisico niet af te dekken Valutarisico Beleggingen in andere valuta dan euro gevoelig voor wisselkoersschommelingen Strategisch valuta afdekkingsbeleid voor beleggingen in Amerikaanse dollar Engelse pond en Japanse yen Liquiditeitsrisico Korte termijn betalings en stortingsverplichtingen vooral pensioenuitkeringen en onderpandverplichtingen Voortdurende monitoring van dit risico op grond van rapportage Debiteuren kredietrisico s Risico dat overheden en ondernemingen minder terugbetalen dan afgesproken Restricties op concentratie van uitgevende instanties Voortdurende monitoring van de kredietkwaliteit van de uitlener Verzekeringstech nische risico s Aannames ten aanzien van levensverwachting van deelnemers Gebruik van meeste recente AG prognosetafels met een fondsspecifieke correctie van de sterftekansen op basis van ervaringssterftequotiënten Towers Watson Omgevingsrisico s Draagvlak van fonds bij deelnemers Continue dialoog met deelnemers Operationele risico s

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-21.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  2014 is de pensioenregeling ook op een aantal andere punten aangepast Opbouw partnerpensioen Het partnerpensioen voor vrijgevestigd huisartsen kende een andere regeling dan voor waarnemend huisartsen en huisartsen in dienstverband Bij vrijgevestigd huisartsen werd het bepaald partner systeem gehanteerd er werd alleen partnerpensioen opgebouwd als daadwerkelijk sprake was van een partner Bij waarnemend huisartsen en huisartsen in dienstverband werd al het onbepaald partner systeem gehanteerd er wordt altijd partnerpensioen opgebouwd ook als er nog geen partner is Deelnemers die op latere leeftijd een partner aanmelden zijn vaak niet in de gelegenheid om een volwaardig partnerpensioen op te bouwen Daarom wordt op aanwijzing van de BPV de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 op dit punt gelijkgetrokken en bouwen alle nieuwe deelnemers partnerpensioen op In 2014 kregen alle vrijgevestigd huisartsen zonder partnerpensioen de keuze voorge legd om vanaf 1 januari 2015 alsnog partnerpensioen op te gaan bouwen Tijdelijk aanvullend partnerpensioen Als een deelnemer jong overlijdt is de uitkering van het partnerpensioen aan de lage kant De hoogte van het partnerpensioen wordt immers berekend op basis van het normpensioen toekomstige toeslagen worden hierin niet meegenomen Daarnaast is door de fiscale wijzigingen ook de risicoregeling voor starters komen te vervallen Daarom heeft SPH besloten

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-23.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  alle gevallen btw te verleggen Recente jurisprudentie beperkt de toepassing van een aantal vrijstellingen dit heeft vanaf 2015 ook effect op de kosten voor het pensioenfonds In 2015 zal het pensioenfonds deze ontwikkelingen blijven volgen Het effect van de beëindiging van deze vrijstellingen bedraagt circa 1 2 miljoen en kan als structureel worden aangemerkt 2 4 5 Europese invalshoeken In Europa is regelgeving in ontwikkeling De IORP richtlijn de EU richtlijn die pensioen instellingen reguleert kan er mogelijk toe leiden dat pensioenfondsen worden gezien als financiële instellingen meer dan als sociale instellingen op de financiële markten Dit zal niet alleen gevolgen hebben voor de aan te houden buffers maar ook voor de governance en de communicatie Het bestuur heeft aandacht voor deze ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor het beleid 2 4 6 Wetsvoorstel Financieel Toetsingskader FTK In december 2014 is het wetsvoorstel Wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen aangenomen in de Eerste Kamer De ingangsdatum van de wet is 1 januari 2015 Diverse onderdelen van de wet zullen gefaseerd in werking treden SPH heeft het lange traject van de wetsontwikkeling zorgvuldig gevolgd Belangrijke onderwerpen in deze wet zijn de buffervorming de toeslagverlening de herstel systematiek en de premiestelling Uit diverse studies

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-24.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  actuarieel benodigde premie op basis van een vaste rekenrente van 4 gecorrigeerd voor de kostenopslag de in de premie begrepen opslag voor het voorwaardelijke toeslag beleid en de solvabiliteitsopslag Onder Overige zijn onder meer opgenomen de vrijgevallen excassokosten over de uitkeringen de toevoeging afname aan de voorziening toekomstig resultaat vervroeging en conversie de afname van de VPV door de wijziging van de pensioenleeftijd de toename van de VPV in verband met kwartaalperiodiciteit en het verschil tussen de actuarieel benodigde premie op basis van een vaste rekenrente van 4 en de actuarieel benodigde premie op basis van de rentetermijnstructuur primo boekjaar In paragraaf 2 6 4 Actuariële analyse worden de verschillende onderdelen toegelicht 2 6 2 Voorziening pensioenverplichtingen De voorziening pensioenverplichtingen is de waarde van de onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen die het fonds heeft aan deelnemers gewezen deelnemers en pensioengerechtigden Naast de VPV worden reserves aangehouden Het gaat om een solvabiliteitsreserve om fluctuaties in beurswaarde en marktrente op te vangen en een bestemmings reserve voor financiering van toekomstige pensioen verhogingen Voor de vaststelling van de solvabili teitsreserve worden de FTK regels gevolgd De bestemmingsreserve is de resultante van de financiële ontwikkelingen van het fonds Deze komt tot uiting in het eigen vermogen en

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-27.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •