archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPH Jaarverslag 2014
  januari 2015 gedefinieerd als een combinatie van de opbouw van een normpensioen van 820 en een toeslagambitie van 2 25 boven de looninflatie Onderdeel van de geambieerde verhoging is de toeslagcoëfficiënt TC die de AC vervangt De TC is gebaseerd op de ontwikkeling van het CBS indexcijfer CAO lonen van ambtenaren of als deze wezenlijk afwijkt van de inkomensontwikkeling van huisartsen De TC heeft geen impact op de hoogte van het normpensioen en de pensioenpremie maar wordt alleen gebruikt om de geambieerde verhoging de toeslagambitie en daarmee de fiscale ruimte vast te stellen Het bestuur stelt jaarlijks op basis van de financiële positie en omgevingsindicatoren een toeslag vast Deze toeslag is maximaal gelijk aan de geambieerde verhoging De winstdeling over de bij het pensioenfonds verzekerde normpensioenen wordt standaardwinst deling genoemd Over 2014 is geen standaardwinst deling toegekend De winstdeling van keuzeverzeke raars kan afwijken van de standaardwinstdeling van het pensioenfonds Pensioenen uit eigen premiebetaling De pensioenaanspraken en rechten worden vanaf 1 januari 2015 jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de toeslagcoëfficiënt voorheen de aanpassingscoëfficiënt De toeslagcoëfficiënt is per 1 januari 2015 vastgesteld op 0 Bij het in werking treden van de pensioenregeling op 1 januari 1973 is de aanpassingscoëfficiënt vastgesteld op 1 000 Door de jaarlijkse wijziging van de aanpassingscoëfficiënt is deze factor gestegen tot 2 6121 per 1 januari 2015 rekening houdend met de toeslagcoëfficiënt per 1 januari 2015 van 0 Dit betekent dat een normpensioen van 326 72 per jaar dat per 1 januari 1973 werd ingekocht inmiddels is aangegroeid tot een bedrag van 853 43 Als ook rekening wordt gehouden met de toegekende extra verhogingen is dit ingekochte bedrag van 326 72 in de periode van 1 januari 1973 tot en met 1 januari 2015 met een factor 13 8055 gestegen tot een totaalbedrag van

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-28.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPH Jaarverslag 2014
  te komen maakt het fonds gebruik van actuariële grondslagen Dit zijn veelal veronderstellingen van de verwachte ontwikkelingen in de bouwstenen van de VPV De werkelijke realisatie tijdens een boekjaar zal in de regel leiden tot verschillen ten opzichte van de gehanteerde grondslagen Via een actuariële analyse wordt gekeken waar de verschillen precies zitten en worden de veronderstellingen voor de nieuwe VPV aangescherpt Ontwikkeling normpensioen op basis van aanpassingscoëfficiënt Ontwikkeling normpensioen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  90 Intrestresultaat Beleggingsresultaten risico pensioenfonds 1 187 375 Overige baten 3 Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen 23 21 Toeslagverlening 262 226 Wijziging marktrente 941 132 Totaal intrestresultaat 39 263 Overig resultaat Resultaat op waardeoverdrachten 1 Resultaat op kanssystemen technisch resultaat 15 15 Resultaat op kosten 2 2 Resultaat op arbeidsongeschiktheidspensioen 1 Resultaat op conversie vervroeging en uitstel 1 9 Wijziging overlevingstafels 75 Wijzing pensioenleeftijd 8 Wijziging flexibilisering 59 Toevoeging VPV kwartaaluitkering 23

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-30.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  1 januari 2015 is de verhoging 3 45 per 1 januari 2014 3 4 In het resultaat op kanssystemen is het verschil verwerkt van de berekening van de feitelijke premie op basis van 4 rekenrente en de toevoeging aan de VPV van de benodigde premie die op basis van de RTS plaatsvindt Voor het verschil tussen de gehanteerde grondslagen van de flexibiliseringsfactoren conversie vervroe ging en uitstel en de grondslagen die worden gehanteerd bij de bepaling van de VPV is in 2011 een voorziening gevormd Jaarlijks leidt het verschil tussen de actuele grondslagen en de getroffen voorziening tot een resultaat In 2015 en 2014 is dit resultaat positief Het overige resultaat in 2014 wordt met name veroorzaakt door de overgang naar de AG prognose tafels 2014 met een fondsspecifieke correctie van de sterftekansen op basis van ervaringssterfte quotiënten 2014 Towers Watson daling VPV met circa 75 miljoen de wijziging van de pensioen leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar daling VPV met circa 8 miljoen en de wijziging van de voorziening voor toekomstig resultaat vervroeging en conversie als gevolg van het wijzigen van de flexibiliserings factoren stijging VPV met circa 59 miljoen Verder wordt bij het vaststellen van de VPV geen rekening gehouden met de periodiciteit van de uitkeringen maar wordt uitgegaan van continuïteit Voor uitkeringen die zijn ingegaan of ingaan na 1 februari 2012 is sprake van maandperiodiciteit Voor de tot dat moment ingegane pensioenen is de kwartaal periodiciteit gehandhaafd Het uitgangspunt van continuïteit leidt bij de ingegane uitkeringen op basis van kwartaalperiodiciteit tot een relatief beperkte onderschatting van de VPV Ultimo 2014 wordt hiervoor een correctie toegepast van 23 miljoen In verband met de voorzichtige vaststelling van de ervaringssterfte ultimo 2013 was deze correctie ultimo 2013 niet noodzakelijk 2 6 5 Premieovername De pensioenregeling van SPH kent premieovername

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-31.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  7 5 3 5 0 1 0 450 6 445 4 Private Equity 0 1 0 1 0 0 0 5 10 6 8 6 Infrastructuur 1 8 1 7 2 0 1 0 173 1 147 0 Inflation linked Bonds 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 250 4 Liquide middelen 0 3 0 6 0 0 n v t 26 3 53 1 Totaal 100 0 100 8 100 0 9 527 4 8 536 3 Duration Hedge 0 0 0 2 0 0 0 0 16 7 Inflatie Hedge 0 0 0 6 0 0 0 0 46 6 Overige hedges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Totaal generaal 100 00 100 00 100 00 9 527 4 8 472 1 Aangezien het uitbreiden van niet liquide beleggings categorieën voor infrastructuur tijd kost worden hiervoor de gereserveerde beleggingen tijdelijk in de categorie aandelen belegd Het gewicht van aandelen is daardoor in 2014 hoger dan de strategische weging zie figuur 10 De presentatie van de beleggingsmix in figuur 10 laat een andere onderverdeling zien dan de verdeling in de jaarrekening 2014 De hierboven opgenomen tabel volgt de indeling van de strategische

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-33.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  zijn bij de productie distributie en handel in kernwapens worden uitgesloten Ondernemingen die zich bezighouden met de productie distributie en handel in landmijnen en clusterbommen worden uitgesloten in overeenstemming met de wettelijke verplichting die in 2014 in werking is getreden VN Sancties Staatsobligaties van overheden die onder relevante sancties van de VN vallen worden uitgesloten In het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen wordt met enige regelmaat afgewogen of het beleid nog voldoet of moet worden herzien De lijst van uitgesloten ondernemingen en overheden wordt een keer per jaar geactualiseerd Na goedkeu ring door het bestuur wordt deze geïmplementeerd en op de website van SPH geplaatst b Actief eigenaarschap Actief eigenaarschap is nauw verweven met stemrecht Maar actief eigenaarschap gaat ook over betrokkenheid Het voeren van een actieve systema tische en constructieve dialoog met ondernemingen waarin door SPH wordt belegd Het doel is om de ondernemingen aan te sporen om te werken aan de verbetering van de bestuurscultuur maatschappe lijke betrokkenheid en milieubeleid Duidelijke criteria zijn een belangrijke voorwaarde voor een goede dialoog SPH hanteert daarom de criteria zoals vastgelegd in de UNPRI en nader zijn uitgewerkt in het UN Global Compact Om het actief eigenaarschap en in het bijzonder het stemrecht uit te kunnen voeren werkt SPH samen met F C Investments F C Dit is een grote en gerenommeerde partij op het gebied van ethisch beleggen F C voert de dialoog met bedrijven waarvan SPH aandeel of obligatiehouder is Hiernaast maakt F C op een weloverwogen en transparante manier gebruik van het stemrecht van SPH Ondernemingen worden op deze manier zowel in de dialoog als via de aandeelhoudersvergade ringen aangespoord tot een maatschappelijk verant woorde bedrijfsvoering Het bestuur is van mening dat dit tot meer verbeteringen leidt dan uitsluiting van bedrijven SPH heeft dit jaar een succesvolle pilot met

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-34.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  van de UNPRI normen zijn vast onderdeel van het selectieproces voor vermogensbeheerders In 2014 is SPH een verkenning van de mogelijkheid om doelge richt te investeren in de eerstelijns zorg in Nederland gestart Dit initiatief wordt in 2015 verder uitgewerkt 2 7 3 Beleggingsrendement en ontwikkelingen per categorie Rendement In 2014 heeft SPH in totaal een rendement behaald van 14 7 Aandelen Europese staatsobligaties en vastgoed haalden goede resultaten De

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-35.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  7 Inflation Linked Bonds 5 5 7 2 1 7 Totaal beleggingsportefeuille hedged 14 7 14 6 0 1 Rentebescherming 3 2 Inflatiebescherming 0 6 Overig 0 1 Totaal van de hedges 2 6 Totaal generaal hedged 14 7 14 6 0 1 Benchmarkrendement niet beursgenoteerd vastgoed is gelijkgesteld aan de daadwerkelijke performance Bijdrage valuta afdekking aan het totale portefeuille en benchmarkrendement bedraagt 0 14 procentpunt Aandelen De aandelenbeleggingen in ontwikkelde markten zijn ondergebracht in een enkel wereldwijd passief mandaat Voor aandelen in opkomende landen en small caps zal in 2015 eenzelfde herziening worden uitgevoerd Het rendement op aandelen bedroeg 14 1 benchmark 13 3 Vastrentende waarden De Europese staatsobligatieportefeuille bestaat uit een portefeuille Nederlandse en Duitse langlopende staatsobligaties en een meer liquide mandaat van Nederlandse Duitse en Franse staatsobligaties Beide mandaten worden passief beheerd door PGGM Verder wordt via actieve mandaten belegd in staats obligaties van opkomende landen in lokale valuta en in Europese en Amerikaanse bedrijfsobligaties Het rendement op vastrentende waarden bedroeg 14 9 benchmark 15 0 Dit rendement is groten deels te danken aan de sterke daling van de rentes Inflation Linked Bonds ILB Deze portefeuilleleningen met aan inflatie gekoppelde rente bestaat voor ongeveer 1 3 uit

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-36.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •