archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPH Jaarverslag 2014
  een beëindiging van de actieve strategie Een passieve belegging in grondstoffen is gehandhaafd De categorie liet een negatief rendement zien over 2014 De portefeuille van SPH behaalde een rendement van 18 2 benchmark 13 2 Deze underperformance wordt bijna volledig verklaard door een negatief resultaat op de actieve beleggingsportefeuille Hedge funds Het rendement van hedge funds bedroeg 3 73 De benchmark de HFRI FOF Conservative Index behaalde een rendement van 2 4 De ontwikkeling van deze index geeft een goede indicatie van het rendement dat behaald werd door vergelijkbare hedge funds Private equity Eind 2011 heeft het bestuur besloten om het belang in private equity af te bouwen en het strategisch gewicht in de portefeuille te verlagen naar 0 De private equityportefeuille bestond ultimo 2014 uit twee kleine posities in fondsen in afbouw Over 2014 liet private equity een rendement zien van 21 6 door een opwaardering van een van twee resterende fondsen Eind 2014 bedroeg de waarde van de beleggingen in private equity circa 11 miljoen Infrastructuur Vier fondsen vormen samen de infrastructuurporte feuille en daarmee is 1 8 ingevuld van het strategi sche streefgewicht van 5 0 In de komende jaren zal tweejaarlijks een belegging in een nieuw fonds van een nieuwe jaargang worden gedaan tot het doelgewicht is bereikt Infrastructuur liet over 2014 een rendement zien van 6 3 Het rendement van de benchmark rente plus een opslag kwam uit op 4 6 Securities lending SPH heeft in 2014 het beleid voor het uitlenen van effecten securities lending herzien en vernieuwd SPH heeft als uitgangspunt gekozen om het uitlenen van effecten beperkt te houden Soms is deelname aan fondsen die effecten uitlenen nodig of wenselijk Bijvoorbeeld als deze fondsen toegang bieden tot markten die anders niet of niet tegen goede voorwaarden toegankelijk zijn De uitvoering dient dan

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-37.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPH Jaarverslag 2014
  18 21 Directe en indirecte kosten vermogensbeheer 47 57 Bijzondere baten toegerekend 1 Totaal kosten vermogensbeheer 47 56 In 2014 heeft SPH drie belangrijke ontwikkelingen in gang gezet die resulteren in het structureel verlagen van de beheerkosten in de portefeuille Passief beheer De omzetting van actief naar passief beheer vanuit de investment beliefs speelt een belangrijke rol bij het verlagen van vaste vergoedingen Passief beheer is eenvoudiger uit te voeren en daardoor over het algemeen goedkoper dan actief beheer Na de transi ties in 2014 en de nog geplande transities in 2015 zal het beheer bij aandelen staatsobligaties en grond stoffen geheel passief zijn Vereenvoudigen portefeuille Het concentreren van de portefeuille en de overgang naar PGGM biedt mogelijkheden om schaalvoor delen te behalen Zo zijn passieve mandaten ingevuld op het niveau van beleggingscategorieën Bij aandelen in ontwikkelde landen is bijvoorbeeld één groot mandaat gekomen met lage kosten ter vervanging van meerdere actieve mandaten met hoge kosten Ook zijn in 2014 meerdere mandaten voor Amerikaanse en Europese bedrijfsobligaties samengevoegd tot twee grote mandaten Dit gaf aanleiding tot een heronderhandeling en verlaging van de kosten Performance fees Bij de heronderhandelingen zijn waar mogelijk performance fees stopgezet Zo is bijvoorbeeld bij bedrijfsobligaties en

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-39.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  beleggings transactie uit te voeren Deze kosten worden niet aan een vermogensbeheerder betaald maar aan een andere marktpartij zoals de beurs of een broker Voorbeelden zijn de aan en verkoop kosten bij beleggingen in aandelen en obligaties De kosten voor het verwerken en registreren van de transacties in de administratie van vermogensbe heerders bijvoorbeeld bewaarloon voor de custodian de partij die de beleggingen bewaart en administreert worden verwerkt in de beheer of administratiekosten van het vermogensbeheer en vallen dus niet onder de transactiekosten Kostencijfers zijn niet goed vergelijkbaar als de ene beheerder wel informatie levert over indirecte kosten en de andere niet Beheerders die alle gegevens aanleveren kunnen ten onrechte als duur worden benoemd Beheerders die terughoudend of niet transparant zijn in het rapporteren van kosten kunnen ten onrechte als goedkoop worden gezien Het is lastig gebleken om inzicht te krijgen in deze kosten Veelal omdat deze kosten onderdeel uitmaken van de totale vraagprijs van een bank of beheerder voor een bepaald aandeel of obligaties een zogenoemde nettoprijs Vermogensbeheerders zijn vaak niet in staat om indirecte kosten inzichte lijk te maken als het gaat om transacties tegen netto prijzen Het is niet goed te onderscheiden welk deel van de kostprijs van een belegging de vergoeding aan de bank of beheerder betreft en welk deel de feitelijke aankoopprijs van de belegging is SPH werkt waar mogelijk met gerapporteerde cijfers maar als deze cijfers niet beschikbaar zijn wordt een schatting gebruikt In 2014 heeft het fonds geen volledig inzicht kunnen krijgen in de transactie kosten en is een deel van de gerapporteerde kosten op basis van inschattingen vastgesteld Van de bijna 21 1 miljoen gerapporteerde transactiekosten betreft 3 1 miljoen de door brokers in rekening gebrachte kosten en kosten in verband met dividend uitkeringen De overige 18 0 miljoen 85 is op

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-40.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  hebben geen informatie punten bij de werkgevers Alle vragen van deelnemers en gepensioneerden komen bij de uitvoeringsorganisatie van het fonds terecht Bij ondernemingspensioenfondsen en bedrijfs takpensioenfondsen worden veel vragen afgehandeld door de personeelsafdelingen van de aangesloten bedrijven De kosten daarvan worden niet doorberekend aan de pensioenfondsen Het aantal werkgevers of beter gezegd het aantal premiebetalers heeft invloed op de hoogte van de kosten Hoe meer verschillende incassopunten hoe meer de uitvoeringsorganisatie ingericht moet zijn op het innen van premies Beroepspensioenfondsen hebben een relatief groot aantal werkgevers en daarmee een groot aantal premie incassopunten SPH heeft met circa 10 000 actieve deelnemers een groot aantal premie incassopunten Als laatste speelt ook het serviceniveau van het pensioenfonds en de kwaliteit daarvan een rol Een fonds dat veel investeert in vernieuwende manieren om met zijn achterban te communiceren of werkt met IT systemen die veel directe communicatie met deelnemers toelaten is naar verwachting duurder dan een fonds dat met verouderde of beperktere systemen werkt Naast de pensioenbeheerkosten per deelnemer toont SPH ook de kosten ten opzichte van de ontvangen premie in het betreffende jaar Dit legt het verband tussen de jaarlijkse premie inkomsten van het fonds en de pensioenkosten Hieronder zijn enkele relevante

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-41.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  afwikkelings datum Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post nog af te wikkelen transacties Deze post kan zowel een actief als een passief zijn 4 2 4 Saldering van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplich tingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen 4 2 5 Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waarde veranderingen van beleggingen Alle waarde veranderingen van beleggingen inclusief valutakoersverschillen worden als beleggingsop brengsten verwerkt in de beleggingsresultaten die in de staat van baten en lasten zijn opgenomen 4 2 6 Vreemde valuta Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro s tegen de koers per balans datum Deze waardering is onderdeel van de waardering tegen actuele waarde Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de koers op transactie

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-49.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  die uit de beleggingen zullen voortvloeien contant gemaakt tegen de geldende marktrente en rekening houdend met het risico profiel kredietrisico oninbaarheid en de looptijd Het saldo van de bankrekeningen en geldmarkt instrumenten op naam van PGGM Treasury B V wordt gewaardeerd tegen de reële waarde zijn de het aandeel van SPH in de reële waarden van de financiële instrumenten die PGGM Treasury B V aanhoudt voor rekening en risico van haar opdrachtgevers Vastgoed Beursgenoteerde vastgoedbeleggingen zijn gewaar deerd tegen de per balansdatum geldende beurskoers Niet beursgenoteerde vastgoedbeleg gingen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde welke is bepaald op verwachte intrinsieke waarde op basis van laatst beschikbare jaarrekeningen c q schattingen door de fondsmanager dan wel gebaseerd op door onafhankelijke deskundigen verrichte taxaties Indien daartoe aanleiding is wordt bij de waardering rekening gehouden met de feitelijke verhuursituatie renovatieactiviteiten en kosten als gevolg van belastinglatenties Resultaten door wijziging in reële waarde zijn in de staat van baten en lasten verantwoord Derivaten Derivaten zijn gewaardeerd op reële waarde te weten de relevante marktnotering of als die er niet is met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen Alternatieve beleggingen Dit betreft beleggingen via participaties in hedge funds private equity global tactical asset allocation GTAA

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-50.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  na balansdatum voor zover sprake is van ex ante condities zijn in de berekening begrepen Bij de berekening van de VPV wordt rekening gehouden met premievrije pensioen opbouw in verband met invaliditeit op basis van de contante waarde van premies waarvoor vrijstelling is verleend wegens arbeidsongeschiktheid Deze wordt vermeerderd met 50 van de in het boekjaar ontvangen netto premie ter dekking van de in het boekjaar ontstane maar nog niet gemelde schaden Bij de berekening van de voorziening voor arbeids ongeschiktheidspensioen wordt rekening gehouden met ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen vermeerderd met de in het boekjaar en vorige boekjaar ontvangen premies ter dekking van de ontstane maar nog niet gemelde schaden Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder acceptabele grondslagen waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in levensverwachting De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen en veronder stellingen Marktrente gebaseerd op de nominale zero coupon rentetermijnstructuur ultimo berekeningsjaar zoals gepubliceerd door DNB Overlevingstafel AG prognosetafel 2014 met een fondsspecifieke correctie van de sterftekansen o b v het ervaringssterftemodel 2014 van Towers Watson Tarief onbepaalde partnersysteem voor actieve en gewezen deelnemers met partner Voor nog niet ingegaan PP is aangenomen dat de

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-51.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  uitbreiding van de vastrentende waarden heeft plaatsgevonden in vooral Europese staatsobligaties met een looptijd tot vijf jaar ten einde het risico van de portefeuille te verlagen Deposito s en liquide middelen De omvang van de deposito s en liquide middelen is afgenomen doordat de beleggingen in liquiditeits fondsen zijn verkocht en zijn ondergebracht bij PGGM Treasury B V waarvan het saldo ultimo 2014 is gepresenteerd onder de vastrentende waarden Deze beleggingen kenden in voorgaande jaren een hoge omloopfactor Schattingen en oordelen Zoals vermeld in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn de beleggingen van het fonds nagenoeg allemaal gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum Als er geen directe marktnotering beschikbaar is is het in het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de actuele waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen Voor sommige andere financiële instru menten zoals beleggingsvorderingen en schulden geldt dat de boekwaarde de actuele waarde benadert als gevolg van het kortetermijnkarakter van de vorderingen en schulden De boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de actuele waarde Schattingen van de actuele waarde zijn een momentopname gebaseerd op de marktomstandig heden en de beschikbare informatie over het financiële instrument Deze schattingen zijn per definitie subjectief bevatten onzekerheden en vergen significante oordeelsvorming bijvoorbeeld over de rentestand volatiliteit en kasstromen De waardering kan daarom niet met precisie worden vastgesteld Voor de meerderheid van de financiële instrumenten van het fonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen Echter bepaalde financiële instrumenten zijn gewaardeerd door gebruik te maken van waarderingsmodellen en technieken inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten Wegens de hiermee gepaard gaande onzekerheden zijn specifiek voor niet beursgenoteerde beleggingen aanvullende controles uitgevoerd Voor niet beursgenoteerde beleggingsfondsen die onderdeel zijn van de beleggingscategorieën aandelen vastrentende waarden vastgoedbeleg gingen en alternatieve beleggingen hedge funds zijn

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-53.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive