archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPH Jaarverslag 2014
  3 1 4 1 187 188 Alternatieve beleggingen 4 3 1 5 630 630 Deposito s liquide middelen 4 4 Totaal beleggingen activa 7 497 1 118 1 119 9 734 Derivaten passiva 252 252 Totaal 7 497 866 1 119 9 482 Ten opzichte van 2013 zijn in de tabel over 2014 enkele wijzigingen aangebracht Op basis van nieuwe inzichten worden niet beursgenoteerde open end beleggingsfondsen met ingang van boekjaar 2014 onder afgeleide marktnoteringen opgenomen en niet meer onder de categorie waarderingsmodellen en technieken Dit betreft voor de categorie vastgoedbeleggingen in 2013 een bedrag van 58 1 miljoen Daarnaast worden derivaten die worden gewaardeerd met behulp van gegevens die direct uit de markt af te leiden zijn gepresenteerd onder de categorie afgeleide marktnoteringen en niet meer onder de categorie waarderingsmodellen en technieken Dit betreft voor de categorie derivaten in 2013 een bedrag van 64 3 miljoen passief en 2 1 miljoen actief in mln Toelichting Directe markt noteringen Afgeleide markt noteringen Waarderings modellen en technieken Totaal Per 31 december 2013 Aandelen 4 3 1 1 2 916 396 3 312 Vastrentende waarden 4 3 1 2 3 004 308 3 312 Vastgoedbeleggingen 4 3 1 3 279 537 816

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-54.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPH Jaarverslag 2014
  Staten 1 123 41 3 1 379 42 2 Japan 121 4 4 265 8 1 Emerging Markets 645 23 7 746 22 8 Pacific ex Japan 100 3 7 133 4 1 Totaal 2 721 100 0 3 269 100 0 4 3 1 2 Vastrentende waarden Vastrentende waarden in mln 2014 2013 Staatsobligaties 3 848 1 628 Credits 968 1 641 Leningen op schuldbekentenis 1 1 Subtotaal vastrentende

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-55.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  vervolgens ondergebracht bij PGGM Treasury B V Bankrekeningen en geldmarktinstrumenten op naam van PGGM Treasury B V PGGM Vermogensbeheer B V is de door SPH aan gestelde vermogensbeheerder die ook voor andere pensioenfondsen en de beleggingsinstellingen van PGGM de vermogensbeheerder is Voor SPH en de overige pensioenfondsen en beleggingsinstellingen die een daartoe strekkend mandaat hebben afge geven voert PGGM Vermogensbeheer B V het treasu rymanagement in gezamenlijkheid uit Voor de uitvoering van dit gezamenlijke beheer houdt PGGM Vermogensbeheer B V op naam van PGGM Treasury B V bankrekeningen en geldmarktinstrumenten aan voor rekening en risico van haar opdrachtgevers Als gevolg hiervan ligt het economisch eigendom van bedoelde bankrekeningen en geldmarkt instrumenten bij de opdrachtgevers van PGGM Vermogensbeheer B V en ligt het juridisch eigendom bij PGGM Treasury B V De belangrijkste reden voor de oprichting van PGGM Treasury B V is de voordelen van gecentraliseerde treasury activiteiten Om meerdere pensioenfondsen als klant te kunnen bedienen heeft PGGM verschil lende beleggingsfondsen opgericht waarvan SPH tevens deel uitmaakt Hierdoor zijn de beleggingen juridisch van elkaar gescheiden en is het noodzake lijk om ten behoeve van effectief liquiditeits management de treasury activiteiten via een aparte juridische entiteit te centraliseren De belangrijkste voordelen van

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-56.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  in de vorm van obligaties met minimaal een AA rating is verkregen De vorderingen hebben overwegend een kortlopend karakter De geldmarktbeleggingen zijn liquide mede omdat een groot gedeelte van de kaspositie de collateral is op de rentederivaten Wanneer de rente stijgt dalen de derivaten in waarde en moet het ontvangen collateral direct terugbetaald worden Daarom is de gemiddelde looptijd van beleggingen kort tot maximaal één maand en zijn de obligaties

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-57.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  6 18 3 4 Totaal 608 100 0 537 100 0 Vastgoed naar regio in mln 2014 2013 Europa 336 36 7 295 37 8 Verenigde Staten 352 38 4 344 44 1 Azië Australië 211 22 9 137 17 6 Overig 18 2 0 4 0 5 Totaal 917 100 0 780 100 0 4 3 1 4 Derivaten Derivaten worden uit hoofde van het beleggingsbeleid voor diverse doeleinden

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-58.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne organisatie procedures processen en controles kwaliteit geautomatiseerde systemen enzovoort Deze kwaliteitseisen worden periodiek getoetst door het bestuur De borging geschiedt onder meer door het ontvangen van een actuele ISAE 3402 verklaring bij PGGM 4 3 9 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Langlopende contractuele verplichtingen Het fonds is per 1 april 2013 met PGGM N V een uitbestedingsovereenkomst aangegaan voor de uitvoering van pensioenbeheeractiviteiten en vermogensbeheeractiviteiten voor een termijn van vijf jaar Per 27 maart 2014 heeft een aanvulling plaatsgevonden op deze overeenkomst in verband met uitbreiding van de dienstverlening SPH huurt haar kantoorruimte aan de Hoofdstraat 256 in Driebergen Op basis van het tot 28 februari 2017 doorlopende huurcontract bedraagt de huurverplichting ultimo 2014 ca 0 4 miljoen Investeringsverplichtingen Ten aanzien van beleggingen in niet beursgenoteerd vastgoed en infrastructuur bestaan nog investerings verplichtingen tot een bedrag van 138 6 miljoen 2013 181 7 miljoen Verstrekte zekerheden en garanties Uit hoofde van beleggingstransacties voor futures is door SPH voor een bedrag van 1 5 miljoen 2013 46 0 miljoen aan zekerheden gesteld in de vorm van in onderpand gegeven obligaties Uit hoofde van derivaten beleggingstransacties is door

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-74.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  Totaal 92 93 De daling van de gedempte kostendekkende premie bepaald met een rekenrente van 4 wordt veroorzaakt door bestandsontwikkeling en de verhoging van de solvabiliteitsopslag in de premie Premiebijdrage arbeidsongeschiktheidspensioen in mln 2014 2013 Feitelijke premie 1 Premiebijdrage aan herverzekeraar arbeidsongeschiktheidspensioen Ontvangen winstdeling 2009 2012 herverzekeraar 2012 2008 1 Saldo 1 1 De feitelijke premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen is vergelijkbaar aan 2013 ad 0 5 miljoen Binnen de pensioenregeling was

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-76.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  6 2013 38 6 afgedekt ten opzichte van de euro Renterisico Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioen verplichtingen veranderen als gevolg van wijzigingen in de marktrente De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duration Dit is de maatstaf die weergeeft hoeveel procentpunt de waarde van een lening of verplichting verandert bij 1 punt verandering van de rente Duration

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-70.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive