archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPH Jaarverslag 2014
  beleggingen in Duitse 20 3 Franse 10 3 en Nederlandse staats obligaties 6 8 sprake is van beleggingen in een individuele tegenpartij groter dan 2 2013 Duitse staatsobligaties 10 4 en Nederlandse staats obligaties 3 1 Naast het risico van te veel concentratie van posities bij bepaalde debiteuren is er ook aandacht voor concentratierisico bij tegenpartijen waar Over The Counter OTC derivatenposities open staan Er wordt gebruikgemaakt van acht tegenpartijen waarmee ISDA overeenkomsten en als onderdeel daarin een Credit Support Annex CSA zijn afgesloten Openstaande OTC derivatenposities worden zoveel mogelijk evenwichtig gespreid over meerdere tegenpartijen Zie hierna ook de toelichting bij het kredietrisico Systeemrisico Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem de internationale markten niet langer naar behoren functioneert waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs al dan niet tijdelijk hun waarde kunnen verliezen Net als voor andere marktpartijen is dit risico voor een fonds alleen niet beheersbaar Wel zijn door maatregelen zoals een prudente beleggingsfilosofie afspraken over collateral beleid en spreiding van middelen en tegenpartijen de gevolgen te beperken Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide middelen waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen Waar de overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen o a solvabiliteit gaat het bij het liquiditeitsrisico om de kortere termijn Dit risico wordt beheerst door in het beleggingsbeleid rekening te houden met het aan kunnen houden van voldoende ruimte voor liquidi teitsposities per manager en per categorie indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven Daarbij wordt rekening gehouden met de vrijkomende middelen uit directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten zoals premies Kredietrisico Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-71.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPH Jaarverslag 2014
  adequaat worden afgedekt door onderpand Obligaties inclusief onderhandse leningen Naast het settlementrisico wordt ook dagelijks gekeken naar de kredietwaardigheid van debiteuren in de beleggingsportefeuille Het belang in staats obligaties in de Eurozone bestaat voornamelijk uit Nederlandse en Duitse staatsobligaties In de volgende overzichten wordt de krediet waardigheid van de debiteuren van de portefeuille vastrentende waarden weergegeven in mln 2014 2013 AAA 2 586 67 2 560 34 4 AA 986

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-72.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  zekerheden vindt plaats op basis van contracten die afgesloten zijn met ieder van deze tegenpartijen In deze contracten is vastgelegd dat de uit te wisselen zekerheden door de overheden van Duitsland Nederland en Frankrijk in euro s uitgegeven staats obligaties dienen te zijn waarbij de minimale rating van deze landen minimaal AA dient te bedragen of liquide middelen in euro s Ultimo 2014 is 53 6 miljoen aan collateral gestort en voor 1 5 miljoen ontvangen zodat per saldo 52 1 miljoen gestort is 2013 22 3 miljoen gestort Verzekeringstechnische risico s actuariële risico s De belangrijkste actuariële risico s zijn de risico s van langleven van overlijden van arbeidsonge schiktheid en van het toeslagbeleid indexatie Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de VPV Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de uitkering van de pensioenverplichting SPH houdt bij de bepaling van de VPV rekening met de AG prognosetafel 2014 met een fondsspecifieke sterftecorrectie o b v ervaringssterftequotiënten Towers Watson 2014 Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen schadere serve Voor

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-73.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  1 204 1 206 Alternatieve beleggingen 3 122 5 120 Overige beleggingen 1 1 Totale beleggingsresultaat 2014 260 956 29 1 187 Beleggingsresultaten 2013 in mln Directe beleggings opbrengsten Indirecte beleggings opbrengsten Kosten van vermogens beheer Totaal Aandelen 67 422 14 475 Vastrentende waarden 127 281 10 164 Vastgoed 26 22 4 Derivaten 5 52 1 56 Alternatieve beleggingen 24 1 7 18 Overige beleggingen 1 11 10 Totaal beleggingsresultaat

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-77.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  administratie 2 2 Totaal kosten vermogensbeheer 29 36 De afname van totale kosten vermogensbeheer hangt samen met de afname van de prestatie gerelateerde beheerkosten van de beleggingen 4 4 3 Overige baten Overige baten in mln 2014 2013 Intrest rekening courant banken en verzekeraars Intrest u h v premie incasso 1 Intrest u h v waardeoverdrachten Resultaat deelneming 3 Totaal 4 4 4 4 Pensioenuitkeringen Pensioenuitkeringen in mln 2014 2013

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-78.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 19 - SPH Jaarverslag 2012
  bestuurs secretaris van de BPV De secretariële ondersteu ning wordt verzorgd door mevrouw Esmeijer en mevrouw De Kuijper Mevrouw Bouwmeester verzorgt de facilitaire diensten Het bestuursbureau staat onder leiding van de heer Meister directeur Deskundigheid 2 2 2 Deskundigheidsbevordering In 2011 is de beleidsregel Deskundigheid 2011 van De Nederlandsche Bank DNB van kracht geworden medio 2012 gevolgd door de beleids regel Geschiktheid De Pensioenfederatie heeft in dat kader voor de pensioensector de Aanbevelin gen deskundig en competent pensioenfonds bestuur uitgewerkt en gepubliceerd Naar aan leiding hiervan is binnen SPH in 2012 een nieuw deskundigheidsplan opgesteld en ingevoerd Naast de negen kennisgebieden die uit de wet voort komen heeft het bestuur de naar haar mening vereiste competenties vastgelegd Eind 2012 heeft de evaluatie van het eigen functioneren van het bestuur plaatsgevonden De deskundigheid van bestuursleden wordt onderhouden door het bezoeken van seminars en pensioenbijeenkomsten Verder wordt voorafgaand aan de bestuursvergaderingen een bijeenkomst voor deskundigheidsbevordering georganiseerd waarin door medewerkers van het bestuursbureau of van de uitvoerder bepaalde actuele thema s verder worden uitgediept In het kader van deskundigheidsbevordering hebben het nieuwe bestuurslid de heer Bestuursverslag 19 H J Schreuder en het aspirant bestuurslid de heer J Binnekamp verschillende bestuurscommissie vergaderingen als toehoorder bijgewoond Twee maal per jaar organiseert het bestuursbureau een strategiedag voor bestuursleden Tijdens deze bijeenkomsten wordt een aantal specifieke onder werpen onder begeleiding van externe of interne deskundigen besproken Verantwoording en toezicht 2 2 3 Verantwoording SPH verzorgt in opdracht van de Beroepspensioen vereniging huisartsen de uitvoering van de verplichte collectieve pensioenregeling voor huisartsen Over het gevoerde beleid van het pensioenfonds legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan van SPH Dit verantwoordingsorgaan bestaat in de vorm van een personele unie uit de leden van de VvA De VvA is onderdeel van de BPV huisartsen De leden van de VvA

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page19.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 20 - SPH Jaarverslag 2012
  voor de bestuurscommissies en voor de visitatie commissie invulling geven aan aanbevelingen van de pensioenfederatie inzake transparantie van uitvoeringskosten vermelding van de kerncijfers op de website van SPH 2 2 5 Externe toezichthouders Het extern toezicht op pensioenfondsen in Nederland wordt gevormd door DNB en de AFM Autoriteit Financiële Markten DNB geeft vorm aan het prudentieel toezicht gericht op soliditeit van de financiële ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector De AFM ziet toe op eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten waaronder bijvoorbeeld het verbod op misbruik van voorkennis en het toezicht op juiste begrijpelijke en eerlijke informatie verstrekking door pensioenfondsen SPH heeft in 2012 op verzoek van DNB deelgeno men aan een tweetal onderzoeken te weten op het gebied van private equity en hedgefunds selectie en risicobeheer en een onderzoek naar tegenpartij risico s bij derivaten Dit heeft niet geleid tot zwaarwegende op of aanmerkingen van de toezicht houders Voorts hebben DNB en de AFM de resulta ten van de evaluatie van de financiële crisisplannen gedeeld met de pensioenfondsen SPH is bezig om de diverse aanbevelingen te toetsen aan haar eigen plan en waar nodig dit plan te actualiseren Transparantie 2 2 6 Maatschappelijk verantwoord beleggen Maatschappelijk verantwoord beleggen heeft een vaste plek binnen het beleggings beleid van SPH en kenmerkt zich door de aandacht voor milieu sociaal beleid en ondernemingsbestuur Gezien het specifieke karakter van de activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen heeft SPH het bedrijf F C Investments F C gecontracteerd om het stembeleid en het engagementbeleid van SPH uit te voeren F C is een grote en gerenommeerde partij op het gebied van ethisch beleggen en maakt namens SPH actief gebruik van het spreek en stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen Waar nodig gaat F C de dialoog aan met ondernemingen in portefeuille engagement

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page20.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 27 - SPH Jaarverslag 2012
  elementen die aansluiten bij een nominaal of bij een reëel pen sioencontract De wijze waarop SPH haar regeling zo goed mogelijk voort kan zetten is momenteel onderwerp van onderzoek 2 5 7 Invoering van het fiscaal kader voor beroepspensioenfondsen Per 1 januari 2015 zal naar verwachting het fiscaal kader voor beroepspensioenfondsen in werking treden Als gevolg daarvan zal de systematiek voor het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse premie ingrijpend gewijzigd worden Werd tot op heden voor de vrijgevestigd en waarnemend huisarts de hoogte van het bruto beroepsinkomen gebruikt om een premiestaffel te maken na de invoering van het fiscaal kader wordt de hoogte van de premie bepaald aan de hand van de jaarlijkse winst uit onderneming Voorts is in het regeerakkoord van oktober 2012 een verdere versobering van de fiscale pensioenruimte aangekondigd Daarin wordt voorgesteld om de pensioenopbouw boven een inkomen van 100 000 niet meer fiscaal te faciliteren Het jaarlijks opbouw percentage wordt gemaximeerd op 1 75 Maatregelen die overigens in het kader van het nieuw sociaal akkoord weer ter discussie staan Deelnemers 2 5 8 Ontwikkeling deelnemersbestand In de beroepspensioenregeling voor huisartsen zijn vier groepen deelnemers te onderkennen deelnemers gewezen deelnemers pensioengerechtigden deeltijd ouderdoms pensioen partner en wezenpensioen ex partners met zelfstandig recht op ouderdoms pensioen In figuur 5 wordt het aantal deelnemers in de pensioenregeling gepresenteerd gebaseerd op het aantal personen Dit houdt in dat een persoon slechts éénmaal als deelnemer wordt geteld ook als die persoon in meerdere regelingen bijvoor beeld als huisarts in dienstverband en als waar nemend huisarts binnen de pensioenregeling deelneemt Het overzicht is voorts opgesteld zonder de deeltijdgepensioneerden om dubbel telling te voorkomen Het aantal pensioengerech tigden met deeltijdpensioen is in 2012 met 6 toegenomen naar 23 In het overzicht zijn ook de mutaties per groep deelnemers in 2012 en

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page27.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive