archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 31 - SPH Jaarverslag 2012
  standaardopslag Voor niet beursgeno teerd vastgoed is de benchmark bij gebrek aan een goede vergelijkingsmaatstaf gelijkgesteld aan het daadwerkelijk behaalde rendement Bestuursverslag 31 Figuur 8 Verdeling beleggingen ultimo 2012 beleggingsportefeuille strategische asset mix beleggingsportefeuille 2012 in 2011 in streef gewichten 2012 in band breedtes in 2012 x 1 000 2011 x 1 000 Aandelen 38 8 32 7 35 0 5 0 3 183 1 2 434 0 Vastrentende waarden 36 9 38 1 37 0 5 0 3023 9 2 836 2 Niet beursgenoteerd vastgoed 6 5 7 1 7 0 2 5 535 5 524 3 Beursgenoteerd vastgoed 3 1 1 3 3 0 1 0 251 8 97 7 Commodities 4 8 4 9 5 0 5 0 396 7 362 2 Hedgefunds 5 0 4 9 5 0 2 5 408 9 363 0 Private equity 0 5 0 6 2 5 2 5 42 1 46 6 Infrastructuur 1 3 1 3 5 0 2 5 109 5 97 6 Inflation linked bonds 3 0 2 9 3 0 1 0 242 3 213 7 Liquide middelen 0 6 1 0 0 0 5 0 50 7 74 5 Totaal 99 3 92 8 100

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page31.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 40 - SPH Jaarverslag 2012
  bestemmings reserve voor financiering van toekomstige pensioenverhogingen Voor de vaststelling van de solvabiliteitsreserve worden de FTK regels gevolgd De bestemmingsreserve is de resultante van de financiële ontwikkelingen van het fonds 40 Bestuursverslag 57 6 37 Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Figuur 11 Opbouw VPV naar deelnemersgroep zoals die tot uiting komt in het eigen vermogen en de voorgeschreven solvabiliteitsreserve De VPV is in 2012 met ruim 9 gestegen naar 6 2 miljard Bij de bepaling van de VPV wordt uitgegaan van de marktrente Deze is gebaseerd op de voorgeschre ven rentetermijnstructuur waarbij de looptijd van een verplichting afgezet wordt tegen de geldende rente voor die termijn In figuur 11 is de verdeling van de VPV naar deelnemersgroepen weergegeven ultimo 2012 Het aandeel van de voorziening voor pensioengerech tigden is het sterkst gestegen ten opzichte van 2011 met 3 naar 57 2 7 3 Toeslagbeleid Het pensioenfonds heeft in zijn zogenoemde toeslagbeleid vastgelegd dat de pensioenregeling een voorwaardelijke toeslagverlening kent Binnen de context van voorwaardelijkheid heeft het fonds de ambitie om de inkomensontwikkeling te volgen Om de inkomensontwikkeling te volgen stelt het bestuur jaarlijks de zogenaamde aanpassings coëfficiënt vast Die is gebaseerd op de CBS index cijfers van de CAO lonen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page40.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 36 - SPH Jaarverslag 2012
  niet beursgenoteerd vastgoed liet over 2012 een rendement zien van 0 38 Bij gebrek aan een goede vergelijkings maatstaf is het benchmark rendement op niet beursgenoteerd vastgoed gelijkgesteld aan het rendement op de werkelijke portefeuille Commodities De commodities portefeuille bestond in 2012 uit een passief gedeelte en een intern beheerd actief mandaat Het actieve beleid is gebaseerd op trends in de grondstoffenmarkt van seizoenspatronen en van fundamentele analyses en wordt uitgevoerd met behulp van derivaten Het actieve mandaat is verhoogd naar maximaal USD 200 mln De prijsontwikkeling van commodities liet een wisselend beeld zien in 2012 Edelmetalen en agrarische commodities deden het over het gehele jaar gemeten relatief goed terwijl olie en industriële metalen het veel minder goed deden De commodities portefeuille behaalde een totaal rendement van 4 5 De benchmark behaalde over 2012 echter een rendement van 5 5 zodat toch sprake was van een outperformance van 1 0 procentpunt Het actieve deel droeg per saldo positief bij maar de valuta component had een negatieve bijdrage aan het totaal rendement van deze asset categorie de euro steeg in waarde ten opzichte van de US dollar in de tweede helft van het jaar Medio 2012 is besloten om voor deze categorie het valutarisico niet meer af te dekken Historisch gezien is er namelijk een redelijk consistent negatief verband tussen de ontwikkeling van de US dollarkoers en het rendement van commodities Hedgefunds De beleggingscategorie hedgefunds richt zich op absolute rendementen en belegt in fund of Hedge Funds FoHF s en Global Tactical Asset Allocation GTAA fondsen ook wel Global Macro genoemd FoHF s zijn paraplufondsen die zelf weer in diverse individuele hedgefunds beleggen GTAA fondsen kunnen veelal ondersteund door kwanti tatieve modellen in een breed spectrum van beleggingscategorieën regio s en stijlen beleggen om zo waarde toe te voegen Zowel bij

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page36.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 47 - SPH Jaarverslag 2012
  vermogen Voor transactiekosten kosten in van het gemiddeld belegd vermogen Het laatste kengetal is nieuw maar zal om de onder punt 3 genoemde redenen nog niet worden gepre senteerd De eerste twee kengetallen wijken af van de kengetallen die SPH tot nu toe heeft gehanteerd in haar kerncijfer overzichten Bij vermogensbeheer zet SPH de kosten af tegen het vermogen aan het eind van het betreffende jaar De Pensioenfederatie beveelt aan om de kosten af te zetten tegen het gemiddelde vermogen van het betreffende jaar hetgeen een betere matching geeft van de kosten die in dat jaar gemaakt worden en het onderliggend beheerd vermogen Voor de pensioenkosten heeft SPH de kosten ten opzichte van de ontvangen premie in het betref fende jaar als kengetal gebruikt Hiermee wordt een verband gelegd met de jaarlijkse inkomsten van het fonds niet zijnde beleggingsopbrengsten en de pensioenkosten De Pensioenfederatie legt het verband met de kosten per deelnemer Dat is een andere ziens wijze maar inmiddels wel de meest gangbare in de pensioenwereld Het is dan ook wenselijk om ook het nieuwe kengetal op te nemen Dit jaar wordt ook het oude kengetal getoond In de paragraaf 2 8 3 worden de oude en nieuwe kengetallen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page47.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 43 - SPH Jaarverslag 2012
  om de veronder stellingen voor de nieuwe VPV aan te scherpen worden de verschillen geanalyseerd De resultaten komen tot uiting in de actuariële analyse Actuariële analyse van baten en lasten x 1 000 2012 2011 Premieresultaat Premiebijdragen 167 571 161 049 Pensioenopbouw 73 234 70 631 Kostenopslag premie 4 232 4 066 Totaal premie resultaat 90 105 86 352 Intrestresultaat Beleggingsresultaten 861 327 279 741 Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen 86 157

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page43.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 48 - SPH Jaarverslag 2012
  wil zeggen premie incassopunten Ter vergelijking SPH kent circa 10 000 premie incassopunten het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn PfZW kent met een aantal actieve deelnemers van ruim 1 2 mil joen ruim 21 000 premie incassopunten in 2011 Premie incasso Naast voornoemd hoger aantal incassopunten is ook de premiebasis anders dan bij andere fondsen Het bruto beroepsinkomen varieert doorgaans van jaar tot jaar en is dus minder vast dan een salaris schaal het vergt derhalve meer controle en correcties Naast deze fondsspecifieke aspecten speelt nog een ander ook door de Pensioenfederatie genoemd aspect dat de vergelijking van fondsen onderling bemoeilijkt te weten de samenhang tussen kosten en opbrengsten Met name bij de kosten voor vermogensbeheer is het van groot belang om niet alleen naar de kosten te kijken maar deze in relatie te zien tot het beleggingsbeleid en het behaalde rendement De Pensioenfederatie noemt een vijftal belangrijke aspecten die de hoogte van kosten beïnvloeden beleggingsmix in welke categorieën wordt belegd de mate van actief of passief beheer actief beheer is in de regel duurder de mate van intern of extern beheer extern beheer is in de regel duurder directe of indirecte belegging met name bij vastgoed indirect is duurder schaalgrootte de kosten voor het eerste 0 5 miljard belegd vermogen zijn vele malen hoger dan die voor de laatste 0 5 miljard Voor SPH werkt een groot aantal van deze factoren kostenverhogend Om een goed verband te kunnen leggen tussen deze factoren en de hoogte van de kosten is nadere analyse echter vereist Als laatste speelt ook het dienstverleningsniveau zelf of de kwaliteit daarvan een rol Kwaliteit of service niveau is weliswaar een moeilijk meetbaar begrip maar het spreekt voor zich dat een fonds dat investeert in vernieuwende manieren om met zijn achterban te communiceren of werkt met IT

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page48.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 62 - SPH Jaarverslag 2012
  waardebepaling plaats op basis van de geschatte toekomstige netto kasstro men rente en aflossingen die uit de beleggingen zullen voortvloeien contant gemaakt tegen de geldende marktrente en rekening houdend met het risicoprofiel kredietrisico oninbaarheid en de looptijd Vastgoed Beursgenoteerde vastgoedbeleggingen zijn gewaar deerd tegen de per balansdatum geldende beurs koers Niet beursgenoteerde vastgoedbeleggingen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde welke is bepaald op verwachte intrinsieke waarde op basis van laatst beschikbare jaarrekeningen c q schattin gen door de fundmanager danwel gebaseerd op door onafhankelijke deskundigen verrichte taxa ties Indien daartoe aanleiding is wordt bij de waardering rekening gehouden met de feitelijke verhuursituatie en of renovatieactiviteiten Resul taten door wijziging in reële waarde zijn in de staat van baten en lasten verantwoord Derivaten Derivaten zijn gewaardeerd op reële waarde te weten de relevante marktnotering of als die er niet is met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen Alternatieve beleggingen Dit betreft beleggingen via participaties in hedge funds private equity en global tactical asset allocation GTAA fondsen en commodities Deze beleggingen zijn gewaardeerd op benaderde marktwaarde Securities lending Het fonds is begin 2012 gestopt met actieve deelname aan een securities lending programma waarbij bepaalde effecten voor een korte periode worden uitgeleend aan

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page62.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 66 - SPH Jaarverslag 2012
  31 december 2011 10 4 miljoen Voor het risico van niet teruglevering zijn als gevolg daarvan ook geen zekerheden ontvangen 31 december 2011 11 1 miljoen Wijze van waardebepaling x 1 000 toelichting directe markt noteringen afgeleide markt noteringen waarderings modellen en technieken totaal Per 31 december 2012 Aandelen 4 3 1 1 3 118 758 3 118 758 Vastrentende waarden 4 3 1 2 3 094 153 171 289

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page66.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •