archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPH Jaarverslag 2014
  van toepassing zijn bij de berekening van de waardeoverdrachten wettelijke grondslagen en de grondslagen die van toepassing zijn bij de berekening van de VPV Aanpassing overlevingsgrondslagen Bij het vaststellen van de VPV per 31 december 2013 is rekening gehouden met de AG prognosetafels 2012 2062 en met een correctie op de sterftekansen conform de Towers Watson ervaringssterfte 2012 voor zowel verzekerden als nabestaanden Ultimo 2014 wordt voor het eerst rekening gehouden met de AG prognosetafel 2014 en met een fondsspecifieke correctie van de sterftekansen op basis van het ervaringssterftemodel 2014 van Towers Watson voor zowel verzekerden als nabestaanden De aanpassing van de overlevingsgrondslagen resulteerde in een verlaging van de VPV van circa 75 miljoen circa 11 miljoen uit hoofde van de wijziging van de prognosetafels en circa 64 miljoen uit hoofde van de wijziging van de correctie van de sterftekansen Overige wijzigingen Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en of methoden beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe actuariële deskundigheid Dit betreft onder meer de vergelij king van veronderstellingen ten aanzien van sterfte langleven arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen zowel voor de gehele bevolking als

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-64.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPH Jaarverslag 2014
  het risico van waardeveranderingen door de ontwikkeling van marktprijzen die wordt veroorzaakt door factoren gerelateerd aan een individuele belegging de uitgevende instelling of generieke factoren Omdat alle beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde waarbij waarde veranderingen direct in het saldo van baten en lasten worden verwerkt zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat Het prijsrisico kan worden gemitigeerd door diversificatie Valutarisico Valutarisico is het risico dat de wisselkoers van de vreemde valuta verandert zodat een vordering of schuld luidende in vreemde valuta ten opzichte van de euro nadelig is gewijzigd Aangezien de verplichtingen van het fonds in euro s gelden en een belangrijk deel van de beleggingen in buitenlandse valuta kan dit tot ongewenste effecten leiden Het strategische beleid van het fonds is erop gericht om de valutaposities in de belangrijkste valuta s af te dekken te weten de US dollar USD Britse Pond GBP en Japanse Yen JPY De AUD wordt alleen in de vastgoedportefeuille afgedekt Valutapositie ultimo 2014 in mln 2014 Vóór afdekking Valuta derivaten Nettopositie na afdekking US dollar 3 136 2 094 1 042 Britse pond 215 135 80 Japanse yen 234 145 89 Australische dollar 108 108 In US dollar gerapporteerde beleggingen In

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-69.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  sioen bij overlijden waarvoor nog geen VPV is opgebouwd Deze is beschikbaar voor financiering van het ingaande nabestaandenpensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Het resultaat op premievrijstelling bij arbeidsonge schiktheid is het saldo van de ontvangen netto premies voor het arbeidsongeschiktheidsrisico en de toe en afname van de voorziening door nieuwe premieovername respectievelijk na beëindiging van premieovername door overlijden of reactivering Resultaat op uitruil Als gevolg van een verschil tussen de gehanteerde grondslagen overlevingstafels toekomstige toeslag en rekenrente bij de reglementair vastgelegde uitruilfactoren en de factoren op basis van de grondslagen die gehanteerd worden bij de bepaling van de VPV ontstaat een resultaat op uitruil Wijziging voorziening excassokosten keuze verzekeraars De voorziening voor kosten wordt berekend op basis van de aan de keuzeverzekeraarspensioenen toegerekende VPV en ligt lager dan 2012 dankzij de wijziging in de rekenrente RTS Resultaat premiedemping Het resultaat op premiedemping is het verschil tussen de actuarieel benodigde premie op basis van de RTS rente en de op 4 rente gebaseerde toevoeging aan de VPV voor de benodigde opbouw Mutatie voorziening arbeidsongeschiktheids pensioen Het resultaat op arbeidsongeschiktheidspensioen is het saldo van de ontvangen premies voor het arbeidsongeschiktheidspensioen en de toename van de voorziening door nieuwe ingegane arbeidsonge schiktheidspensioenen respectievelijk de afname na beëindiging van arbeidsongeschiktheidspensioen door overlijden of reactivering In 2014 is net als in 2013 sprake van 1 geval van een ingegaan arbeidson geschiktheidspensioen Resultaat op conversie vervroeging en uitstel Als gevolg van een verschil tussen de gehanteerde grondslagen overlevingstafels toekomstige toeslag en rekenrente bij de reglementair vastgelegde flexibiliseringsfactoren en de factoren op basis van de grondslagen die worden gehanteerd bij de bepaling van de VPV ontstaat een resultaat op conversie vervroeging en uitstel Voor verwachte toekomstige winsten en verliezen wordt een voorzie ning aangehouden In 2014 is het resultaat positief beïnvloed door de wijziging parameters conversie en vervroeging

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-65.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  een lage conversie conversie toekomstige jaarlijkse verhoging 1 75 of een hoge conversie conversie toekomstige jaarlijkse verhoging 3 Vanaf 1 januari 2015 heeft de deelnemer de keuze tussen geen conversie of een conversie van 2 25 De wijziging van de flexibiliseringsfactoren als gevolg van de wijziging van de rekenrente de ingebouwde stijging de prognosetafels en in mindere mate de pensioenrekenleeftijd resulteert in een verhoging van de voorziening toekomstig verlies op vervroeging en conversie met circa 59 1 miljoen Mutatie VPV periodiciteit Vanaf 1 februari 2012 wordt bij pensioneren uitgegaan van pensioenuitkeringen per maand Reeds ingegane pensioenen behouden de kwartaal periodiciteit pensioenuitkering per kwartaal Bij de bepaling van de VPV wordt geen rekening gehouden met de kwartaalperiodiciteit waardoor er sprake is van een kleine onderschatting van de VPV voor reeds ingegane pensioenen De uitkering loopt langer door dan verondersteld is bij de bepaling van de VPV Daarom is ultimo 2014 de VPV met circa 23 miljoen verhoogd In verband met de voorzich tige vaststelling van de ervaringssterfte ultimo 2013 was deze correctie ultimo 2013 niet noodzakelijk Technische voorzieningen naar categorie deelnemers in mln 2014 2013 Actieve deelnemers 2 465 2 114 Gewezen deelnemers 409 353 Pensioengerechtigden 4 054 3 472 Netto

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-66.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  en het inzetten van specifieke financiële instru menten derivaten In 2014 heeft het bestuur uitgebreid gediscussieerd over de ambitie en risico houding van SPH In een ALM studie is de haalbaar heid van de eerste bijstelling van de ambitie onderzocht In 2015 zal na toetsing van de ambitie aan de nieuwe wetgeving fiscaal en FTK een nieuw ALM onderzoek worden gedaan Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van financiële derivaten Als hoofdregel geldt dat derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is binnen het algemene beleggingsbeleid De portefeuillestructuur en het risicoprofiel berekend inclusief de economi sche effecten van derivaten dienen zich binnen de door het bestuur vastgestelde grenzen limieten te bevinden Het fonds gebruikt derivaten hoofdzake lijk om de verschillende vormen van marktrisico af te dekken De belangrijkste derivaten die gebruikt worden zijn de volgende Futures Valutatermijncontracten Renteswaps Commodity swaps Inflation Linked Swaps Credit Default Swaps Een van de belangrijkste risico s bij derivaten is het kredietrisico Dit is het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen Dit risico is nagenoeg uitgesloten doordat altijd met onderpand wordt gewerkt Daarnaast worden alleen transacties aangegaan met te goeder naam en faam bekend staande partijen De belangrijkste risicogebieden

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-67.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  18 9 5 6 Wijziging overlevingstafel 1 7 Overige 4 3 0 3 Dekkingsgraad per 31 december 134 3 139 3 Onder Overige zijn onder andere opgenomen de vrijgevallen excassokosten over de uitkeringen de toevoeging of onttrekking aan de voorziening toekomstig resultaat conversie en vervroeging en het verschil tussen de actuarieel benodigde premie op basis van een vaste rekenrente van 4 en de actuarieel benodigde premie o b v de

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-68.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 32 - SPH Jaarverslag 2012
  de posities in US dollars Japanse yen en Britse ponden Bij vastgoed wordt ook de Australische dollarpositie afgedekt Medio 2012 is besloten om de afdekking van de US dollarposities verder te verlagen van 70 naar 50 2 6 2 Beleggingsrendement en ontwikkelingen per categorie Rendement op beheerd vermogen Vooral dankzij de maatregelen van de ECB begon het jaar 2012 met goede verwachtingen over de beheersbaarheid van de Europese schuldencrisis Mede daardoor gaven de beter dan verwachte macro economische cijfers in de VS een flinke impuls aan de aandelenbeurzen Tegen het einde van het eerste kwartaal begon de stemming om te slaan door zorgen over de toekomst van de euro en de houdbaarheid van de overheidsschulden van onder andere Spanje en Italië De rentestanden van deze landen zijn toen ook sterk opgelopen Later in 2012 kwam de rust weer terug vooral door de toezegging van de ECB president om alles binnen het mandaat van de ECB te zullen doen om de euro voor de lidstaten te behouden Deze toezegging leidde in de loop van 2012 tot een behoorlijke daling van de rentes op nieuwe staatsobligaties van de crisislanden Over geheel 2012 behaalde SPH een rendement van 12 1 Dit is het

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page32.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 41 - SPH Jaarverslag 2012
  een in 1973 ingekocht normpensioen van 326 72 gedurende de periode van 1 januari 1973 tot en met 1 januari 2013 Daarbij is de relatie weergegeven met de ontwikkeling van de CBS index in diezelfde periode CAO De getoonde CBS reeks die de cao loonstijgingen van de overheid weerspiegelt is niet in alle jaren precies de index die in de eerste jaren gevolgd is bij de bepaling van het normpensioen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page41.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •