archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 83 - SPH Jaarverslag 2012
  Dit percentage lag begin 2012 op 20 Omgerekend naar de nieuwe definitie rentegevoeligheid van de verplichtingen was dit percentage ruim 40 In 2012 is de renteafdekking verhoogd naar 50 Concentratierisico Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico Om te bepalen welke posten hieronder vallen moeten per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd Als grote post wordt aangemerkt elke post die meer dan 2 van het balanstotaal uitmaakt Over concentratie van risico s kan worden gemeld dat ultimo 2012 alleen bij beleggingen in Duitse 12 1 en Nederlandse staatsobligaties 3 4 sprake is van beleggingen in een individuele tegenpartij groter dan 2 2011 Duitse staats obligaties 10 5 Nederlandse staatsobligaties 3 6 Vanwege de kredietcrisis en de aanhouden de problemen in de Eurozone is de afgelopen twee jaar het belang in Duitse en Nederlandse staatsobligaties sterk uitgebreid Om het oplopende concentratierisico voor Duitse staatobligaties wat terug te brengen is met behulp van het verkopen van Duitse staatsobligatie futures het belang teruggebracht naar 7 6 In de plaats hiervan is een belang in Canadese staatsobligaties 2 2 en Australische staatsobligaties 2 2 opgebouwd De opbouw van dit belang heeft eveneens plaats gevonden door middel van het

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page83.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 108 - SPH Jaarverslag 2012
  de aangesloten pensioenfondsen De belangen van de beroepspensioenfondsen worden behartigd door de Unie van Beroepspensioenfondsen UvB Pensioenfederatie De Pensioenfederatie omvat een samenwerkings verband van de 3 pensioenkoepels Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de Unie van Beroepspensioenfondsen Pensioenwet De Pensioen en Spaarfondsenwet is in 1952 van kracht geworden om de pensioenverwachtingen bij werknemers te waarborgen Is van toepassing op pensioentoezeggingen die een werkgever doet aan personen die zijn verbonden aan zijn onderne ming Vanaf 2007 is de nieuwe Pensioenwet van kracht een groot aantal zaken van deze wet is ook voor de beroepspensioenfondsen van belang en vastgelegd in de Wvb Pensioenvermogen Het voor pensioendoeleinden beschikbare deel van het vermogen eigen vermogen plus technische voorzieningen Performance Beleggingsresultaat ofwel het totaal van directe beleggingsopbrengsten gerealiseerde en ongereali seerde waardeveranderingen Premieovername Ingeval van blijvende arbeidsongeschiktheid kan het pensioenfonds onder bepaalde voorwaarden de premiebetaling voor de opbouw van het pensi oen overnemen Op deze wijze wordt de pensioen opbouw van de deelnemer niet geschaad als gevolg van arbeidsongeschiktheid Private Equity Beleggingen in niet op de beurs genoteerde onder nemingen Prognosetafels Prognosetafels zijn overlevingstafels waarin expliciet rekening wordt gehouden met een voorzienbare trend in de overlevingskansen Bij de bepaling van deze trend wordt

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page108.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 92 - SPH Jaarverslag 2012
  2011 430 736 Er zijn geen leningen verstrekt aan bestuurders noch is er sprake van vorderingen op voormalige bestuurders De bestuursleden nemen zelf deel aan de pensioen regeling van SPH en hebben daarbij geen afwijken de condities Er hebben geen transacties plaatsgevonden met verbonden partijen op niet zakelijke grondslagen Belastingen De activiteiten van het fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennoot schapsbelasting Driebergen 23 mei 2013

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page92.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 82 - SPH Jaarverslag 2012
  duration van de beleggin gen aanzienlijk korter dan de duration van de verplichtingen Er is derhalve sprake van een zogenaamde duration mismatch Dit betekent dat bij een rentestijging de waarde van de beleggingen minder snel daalt dan de waarde van de verplichtingen waardoor de dekkingsgraad zal stijgen Daarentegen zal bij een rentedaling de waarde van de beleggingen minder snel stijgen dan de waarde van de verplichtingen waardoor de 82 Toelichting

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page82.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 109 - SPH Jaarverslag 2012
  om gedurende een bepaalde periode één tot tien jaar rentebetalingen over een bepaalde hoofdsom uit te wisselen Meestal wordt daarbij een korte termijnrente uitgewisseld tegen een lange termijnrente Rentetermijnstructuur RTS Grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een vastrentende belegging enerzijds en de daarop te ontvangen marktrente anderzijds S Securities lending Het voor een bepaalde periode uitlenen van effecten waarvoor een leenvergoeding wordt ontvangen Solvabiliteit Het beschikbare vermogen van de pensioenuitvoer der om op langere termijn aan verzekerings of pensioenverplichtingen te kunnen voldoen STAR Stichting van de Arbeid Landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland Swaps Met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het uitwisselen van geldstromen over een nominale hoofdsom T Toeslagverlening Verhoging van ingegane pensioenen na pensioen ingang en premievrije pensioenaanspraken voor pensioeningang met een vast percentage gelijk aan bijvoorbeeld inflatie of een percentage dat gelijk is aan de loonstijging ook wel indexatie genoemd U UNPRI Principles for Responsible Investment PRI van de Verenigde Naties UN waarin internationale uitgangspunten geformuleerd zijn voor maatschap pelijk verantwoord beleggen UPO Uniform pensioenoverzicht Een pensioenoverzicht waarin jaarlijks de ver wachte uitkeringen bij pensionering overlijden en arbeidsongeschiktheid worden gepresenteerd en waarvoor

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page109.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 93 - SPH Jaarverslag 2012
  Pagina 93 SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie Toelichting op de jaarrekening 93 Pagina 94 Pagina 92

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page93.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 81 - SPH Jaarverslag 2012
  vóór afdekking valutaderivaten nettopositie na afdekking US dollar 3 590 112 1 668 464 1 921 648 Britse Pond 323 612 249 930 73 682 Japanse Yen 253 914 124 598 129 316 Australische Dollar 76 850 8 642 68 207 In USD gerapporteerde beleggingen 419 694 419 694 Overige valuta s 955 310 4 878 960 189 5 619 492 2 046 756 3 572 736 Onder in US

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page81.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 110 - SPH Jaarverslag 2012
  de looptijd VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling Vereniging die opgericht is met als doel om multinationals en beleggers bewust te maken van hun bijdrage aan een duurzame kapitaalmarkt door naast financiële criteria ook rekening te houden met sociale en milieucriteria W Wvb Wet verplichte beroepspensioenregeling Het wettelijk kader waarbinnen de deelneming aan een beroepspensioenfonds verplicht kan worden gesteld en waaraan een dergelijke regeling dient te voldoen Winstdeling Bij

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page110.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive