archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 80 - SPH Jaarverslag 2012
  om de US dollarafdekking op totaalniveau te verlagen van 70 naar 50 Dit heeft een toename van het valutarisico S3 tot gevolg Prijs volatiliteitsrisico Prijsrisico is het risico van waardeveranderingen door de ontwikkeling van marktprijzen die wordt veroorzaakt door factoren gerelateerd aan een individuele belegging de uitgevende instelling of generieke factoren Omdat alle beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde waarbij waarde veranderingen direct in het saldo van baten en lasten worden verwerkt zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat Het prijsrisico kan worden gemitigeerd door diversificatie Valutarisico Valutarisico is het risico dat de wisselkoers van de vreemde valuta verandert zodat een vordering of schuld luidende in vreemde valuta ten opzichte van de euro nadelig is gewijzigd Aangezien de verplichtingen van het fonds in euro s gelden en een belangrijk deel van de beleggingen in buiten landse valuta kan dit tot ongewenste effecten leiden 80 Toelichting op de jaarrekening Surplus op FTK grondslagen x 1 000 2012 2011 Voorziening pensioenverplichtingen FTK waardering a 6 161 687 5 636 335 Buffers S1 Renterisico 233 104 275 810 S2 Risico zakelijke waarden 1 088 333 956 277 S3 Valutarisico 659 361 171 003 S4 Grondstoffenrisico 110 740 102 624 S5 Kredietrisico

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page80.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 111 - SPH Jaarverslag 2012
  Pagina 111 SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie 111 Pagina 112 Pagina 110

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page111.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 79 - SPH Jaarverslag 2012
  bepalende factoren daarbij alsmede het solvabili teitssurplus dat op basis van de FTK regels bere kend wordt De ontwikkelingen in 2012 worden in onderstaande overzichten weergegeven In 2012 is de dekkingsgraad gestegen Het surplus is in 2012 licht gedaald Toelichting op de jaarrekening 79 Dekkingsgraad in 2012 2011 Dekkingsgraad per 1 januari 146 5 154 3 Premieresultaat 1 2 1 1 Uitkeringen 1 6 2 5 Toeslagverlening 5 0 3

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page79.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 112 - SPH Jaarverslag 2012
  Pagina 112 SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie Inhoudsopgave Pagina 111

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page112.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 78 - SPH Jaarverslag 2012
  derivaten In de ALM studie 2011 zijn diverse gevoeligheidsanalyses en economische scenario s voor het fonds onderzocht en beoordeeld De uitkomst hiervan is onderdeel geweest van zowel de vaststelling als de beoorde ling van het te voeren beleggingsbeleid Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt ge bruikgemaakt van financiële derivaten Als hoofdregel geldt dat derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is binnen het algemene beleggings beleid De portefeuillestructuur en het risicoprofiel berekend inclusief de economische effecten van de rivaten dienen zich binnen de door het bestuur vast gestelde grenzen limieten te bevinden Het fonds gebruikt derivaten hoofdzakelijk om de verschillende vormen van marktrisico af te dekken 78 Toelichting op de jaarrekening Beleggingscrediteuren x 1 000 2012 2011 Te betalen beheerloon externe managers 9 671 5 536 Te betalen bewaarloon custodian 1 218 895 Terug te betalen ontvangen contante zekerheden 13 485 10 889 19 916 De belangrijkste derivaten die gebruikt worden zijn de volgende Futures Valutatermijncontracten Rente swaps Commodity swaps Inflation Linked Swaps Credit Default Swaps Eén van de belangrijkste risico s bij derivaten is het kredietrisico Dit is het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen Dit risico is nagenoeg uitgesloten doordat altijd met onderpand

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page78.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 77 - SPH Jaarverslag 2012
  voorziening uit hoofde van de wijziging van de marktrente 4 3 9 Overige schulden en overlopende passiva Toelichting op de jaarrekening 77 Technische voorzieningen naar categorie deelnemers x 1 000 2012 2011 Actieve deelnemers 2 258 135 2 223 575 Gewezen deelnemers 364 734 351 875 Pensioengerechtigden 3 399 399 2 932 431 Netto pensioenverplichtingen 6 022 268 5 507 881 Toekomstige kosten uitvoering pensioenregeling 139 419 128 454 Totaal

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page77.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 76 - SPH Jaarverslag 2012
  werkelijkheid niemand overlijdt treedt deze risicopremie als verlies op Bij deze verzekeringen langleven is de risicopremie het maximale verlies Bij verzekeringen met risico van kortleven latent partnerpensioen wordt juist verwacht dat door overlijden de VPV moet worden verhoogd Dit wordt de risicopremie bij verzekeringen met risico van kortleven genoemd De risicopremie geeft de gemiddelde verwachte stijging van de huidige VPV door overlijden aan Daarnaast bevat de kosten dekkende premie een component voor dekking van het nabestaandenpensioen bij overlijden waarvoor nog geen VPV is opgebouwd Deze is beschikbaar voor financiering van het ingaande nabestaanden pensioen Arbeidsongeschiktheid Het resultaat op arbeidsongeschiktheid is het saldo van de ontvangen netto premies voor het arbeids ongeschiktheidsrisico en de toe en afname van de voorziening door nieuwe premieovername respec tievelijk na beëindiging van premieovername door overlijden of reactivering Resultaat op uitkeringen Bij de bepaling van de VPV wordt ervan uitgegaan dat pensioneren gemiddeld plaatsvindt op 1 juli In werkelijkheid vindt het pensioneren gemiddeld eerder in het jaar plaats waardoor een verschil optreedt tussen werkelijke en verwachte uitkeringen Resultaat op uitruil Als gevolg van een verschil tussen de gehanteerde grondslagen overlevingstafels toekomstige toeslag en rekenrente bij de reglementair vastgelegde uitruilfactoren en de factoren op basis van de

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page76.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 75 - SPH Jaarverslag 2012
  waarden waren zowel in 2012 als in 2011 aanzien lijk lager dan de benodigde toevoeging aan de VPV Daardoor was zowel in 2011 als in 2012 sprake van een verlies op inkomende waardeoverdrachten Dit verlies ontstaat door het verschil in grondslagen overlevingstafels en rekenrente die van toepas sing zijn bij de berekening van de waardeover drachten wettelijke grondslagen en de grond slagen die van toepassing zijn bij de berekening van

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page75.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •