archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BPV
  van de regeling en geeft opdracht aan SPH om deze uit te voeren Het is dan ook belangrijk dat elke deelnemer aan de pensioenregeling van SPH lid is van de BPV Via het lidmaatschap van de BPV hebben deelnemers invloed op de opzet van de regeling Draagvlak De SPH voert een verplicht gestelde pensioenregeling uit Of hier voldoende draagvlak voor is onder de doelgroep wordt bepaald via lidmaatschap van de

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/Waarnemers/BPV.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pensioenpremie
  het parttimepercentage Daarna wordt het variabele jaarinkomen van het voorgaande jaar hierbij opgeteld De uitkomst van deze formule is de pensioengrondslag waarover de pensioenpremie wordt berekend Wat is franchise Uw pensioen bestaat straks uit uw SPH pensioenuitkering én uw AOW Bij de opbouw van uw pensioen wordt al rekening gehouden met deze AOW uitkering Daarom hoeft u over een gedeelte van uw pensioengevend salaris geen pensioen op te bouwen Dat

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/HuisartsenInDienstverband/Pensioenpremie.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aanmelden
  U wordt door uw werkgever aangemeld voor de pensioenregeling van SPH Uw werkgever kan hiervoor gebruikmaken van het aanmeldingsformulier huisarts in dienstverband U ontvangt van ons een bevestigingsbrief met meer informatie Let op Mogelijk bent u naast huisarts in dienstverband ook werkzaam als vrijgevestigd huisarts of waarnemend huisarts U dient zich voor elke werksituatie afzonderlijk aan te melden Waardeoverdracht Het kan zijn dat u elders al pensioen heeft opgebouwd Deze

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/HuisartsenInDienstverband/Aanmelden.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BPV
  inhoud van de regeling en geeft opdracht aan SPH om deze uit te voeren Het is dan ook belangrijk dat elke deelnemer aan de pensioenregeling van SPH lid is van de BPV Via het lidmaatschap van de BPV hebben deelnemers invloed op de opzet van de regeling Draagvlak SPH voert een verplicht gestelde pensioenregeling uit Of hier voldoende draagvlak voor is onder de doelgroep wordt bepaald via lidmaatschap van de

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/HuisartsenInDienstverband/BPV.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst
  S T V W Aandeel Een eigendomsbewijs van een onderneming dat recht geeft op winstuitkering dividend Aanpassingscoëfficient De aanpassingscoëfficiënt is een factor die de mate van inkomensstijging van de huisartsen uitdrukt sinds de aanvang van de pensioenregeling Deze factor wordt gebruikt om de jaarlijkse premieverhoging en de jaarlijkse verhoging van de inkoop van het normpensioen te berekenen ABTN Actuariële en Bedrijfstechnische Nota In de Abtn legt een pensioenfonds vast welke activiteiten het fonds uitvoert en op welke wijze De Abtn is wettelijk verplicht en bevat de organisatiestructuur van het fonds een samenvatting van de pensioenregeling de actuariële grondslagen die het fonds hanteert het beleggingsbeleid op hoofdlijnen het risicomanagement en het communicatiebeleid op hoofdlijnen de Verklaring van Beleggingsbeginselen en het financieel crisisplan AG Actuarieel Genootschap Het Koninklijk Actuarieel Genootschap AG is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen en actuarieel analisten Het AG is ook het instituut dat statistische gegevens interpreteert analyseert en vertaalt naar overlevingstafels voor financiële instellingen ALM studie Een studie met als doel om pensioenbeleid premiebeleid indexatiebeleid en beleggingsbeleid op elkaar af te stemmen De ALM studie helpt een pensioenfonds bij het kiezen van de beleggingsmix de wijze van financieren van de pensioenregeling en of het financieren van toeslagen Arbeidsongeschiktheidspensioen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=A (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst
  bekende benchmark voor Amerikaanse aandelen is bijvoorbeeld de Dow Jones Beroepspensioenfonds Pensioenfonds voor vrije beroepsbeoefenaren zoals notarissen of huisartsen Bestuursbureau Een bestuursbureau ondersteunt het bestuur van een pensioenfonds op het gebied van deskundigheidsbevordering beleidsontwikkeling en het monitoren van de uitvoeringsorganisatie Bijzonder ouderdomspensioen Het deel van het door de huisarts opgebouwde ouderdomspensioen waar de ex partner recht op heeft bij scheiding Bijzonder Partnerpensioen Het deel van het opgebouwde partnerpensioen waar de ex partner recht op heeft bij scheiding Boon Van loon arrest Voor echtscheidingen die plaatsvonden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 waren regels van kracht met betrekking tot pensioenen die voortvloeiden uit dit arrest van de Hoge Raad Als gevolg van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is dit arrest van de Hoge Raad niet meer van toepassing voor scheidingen na 1 mei 1995 De tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken maakten deel uit van de te scheiden boedel bij echtscheiding en bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed Deze zogenoemde verrekening van pensioenaanspraken vond plaats indien al of niet overeengekomen huwelijkse voorwaarden daartoe aanleiding gaven Er diende sprake te zijn van enige mate van vermogensgemeenschap BPV Beroepspensioenvereniging De Beroepspensioenvereniging huisartsen is een vereniging die

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=B (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst
  overheid de wetenschap en het bedrijfsleven Het CBS publiceert onder meer de prognosetafels CBS 2008 2050 en CBS 2010 2060 CDS Credit Default Swaps Een overeenkomst tussen partijen die kan worden gebruikt als verzekering van een obligatieportefeuille In het geval dat de uitgever van de obligatie het geleende bedrag niet kan terugbetalen default zal de CDS het verlies van de houder van de obligatie compenseren CEM Cost Effectiveness Measurement Een Canadese organisatie die zich wereldwijd toelegt op performancevergelijking van pensioenfondsen op het gebied van activiteiten kosten en prestatieniveau Commodities Beleggingen in bulkproducten waarvan de prijs in hoge mate wordt bepaald door vraag en aanbod zoals olie graan en metalen Compliance code Een gedragscode voor bestuurders directieleden en medewerkers van pensioenfondsen De code bevat voorschriften ter voorkoming van belangenconflicten misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie Conversie Conversie houdt in dat u kiest voor een hogere aanvangsuitkering die vervolgens jaarlijks wordt verlaagd met 2 25 Op de pensioenuitkering blijft het jaarlijkse toeslagbeleid gewoon van kracht Met conversie kiest u dus alleen voor een andere verdeling van uw pensioen Corporate governance Engelse term voor goed ondernemingsbestuur Dit houdt in dat een bestuur integer en transparant handelt en verantwoording

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=C (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst
  ten opzichte van het bestuur van dat pensioenfonds Als 5 van het totale verzekerdenbestand van het pensioenfonds daarom verzoekt moet een deelnemersraad verplicht worden ingesteld Het bestuur van het pensioenfonds kan ook vrijwillig een deelnemersraad instellen Deeltijdpensioen Hiervan is sprake als een huisarts het ouderdomspensioen gedeeltelijk eerder of later laat ingaan dan de reglementaire pensioenleeftijd Bij SPH is een deeltijdpensioen van 20 40 60 of 80 mogelijk Uiterlijk op de leeftijd van 70 jaar gaat het ouderdomspensioen volledig in 100 Dekkingsgraad De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de aanwezige bezittingen en de toekomstige pensioenverplichtingen van het pensioenfonds De dekkingsgraad zegt alleen iets over de verhouding tussen beide getallen op een bepaald moment Het zegt niets over de gezondheid van het pensioenfonds op de langere termijn Derde pijler De pensioenvoorzieningen die iemand zelf regelt via een bank of verzekeraar bijvoorbeeld een lijfrente Derivaten Verhandelbare rechten of verplichtingen op onderliggende waarden bijv aandelen of obligaties zoals opties futures swaps of valutatermijncontracten Diversificatie Het spreiden van beleggingsrisico s DNB De Nederlandsche Bank DNB houdt toezicht op beroeps pensioenfondsen en andere financiële instellingen DTP Deeltijdpensioen Pensioen dat genoten wordt wanneer de deelnemer naast actieve arbeid voor een deeltijdpercentage met pensioen is Due diligence

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=D (2015-12-02)
  Open archived version from archive