archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Centrale Raad van Beroep 25 april 2013 URL http www rechtspraak nl ljn asp ljn BZ8813 Een medewerker van de voormalige politieregio Hollands Midden is door collega s aangetroffen met een minderjarig meisje zijn zestienjarige nichtje op de achterbank van zijn auto incident De medewerker heeft zich bij het aanspreken hierop gelegitimeerd als collega De moeder van het meisje heeft hierna aangifte gedaan van aanranding verkrachting en bedreiging De medewerker is aangehouden en na 17 dagen weer in vrijheid gesteld Het bevoegd gezag laat een disciplinair onderzoek uitvoeren naar bovenvermeld incident Naar aanleiding van het onderzoek wordt de medewerker primair onvoorwaardelijk strafontslag opgelegd subsidiair ongeschiktheidsontslag anders dan op grond van ziels of lichaamsgebreken De medewerker gaat na bezwaar in beroep De rechtbank stelt vast dat het incident het ongeoorloofd met verlof gaan en het stalken plichtsverzuim opleveren alsook het feit dat hij de collega s heeft verzocht het incident niet te noteren De overige hem verweten feiten dragen volgens de rechtbank niet bij aan het plichtsverzuim De rechtbank is van mening dat een verdachte zich in een strafrechtelijk onderzoek mag beroepen op zijn zwijgrecht dit geldt ook voor een politieagent als zodanig In hoger beroep stelt de CRvB vast dat

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening/details/politiemedewerker-aangetroffen-met-minderjarig-nichtje-op-achterbank-auto.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  appellant als buurtagent over te plaatsen naar de basiseenheid Het tegen het besluit van 17 februari 2009 gemaakte bezwaar heeft de korpsbeheerder bij besluit van 26 mei 2009 bestreden besluit ongegrond verklaard De rechtbank heeft bij de aangevallen uitspraak het beroep van appellant ongegrond verklaard Naar aanleiding van hetgeen partijen in hoger beroep naar voren hebben gebracht overweegt de Raad het volgende Ter zitting van de Raad heeft appellant verklaard nu te berusten in zijn overplaatsing naar de basiseenheid Het hoger beroep richt zich dus nog uitsluitend tegen de opgelegde berisping Appellant bestrijdt dat hij de hem verweten gedragingen heeft begaan De Raad stelt voorop dat weliswaar in het ambtenarentuchtrecht niet die strikte bewijsregels gelden die in het strafrecht van toepassing zijn doch dat anderzijds ook voor de constatering van plichtsverzuim dat tot disciplinaire bestraffing aanleiding kan geven noodzakelijk is dat op basis van de beschikbare deugdelijk vastgestelde gegevens de overtuiging is verkregen dat de betrokken ambtenaar zich heeft gedragen zoals hem is verweten Op basis van de gedingstukken en de verklaring van appellant ter zitting heeft de Raad wel de overtuiging verkregen dat de langdurige relatie tussen appellant en H tumultueus is geweest waarbij over en weer sprake is geweest van niet uitsluitend liefdevol handgemeen Anders dan de korpsbeheerder en de Rechtbank heeft de Raad echter uit de beschikbare gegevens niet de overtuiging kunnen verkrijgen dat appellant de twee concrete hem als plichtsverzuim verweten gedragingen heeft vertoond Wat betreft de gestelde gebeurtenissen van 12 juli 2008 waarbij H die bij appellant in zijn huis overnachtte naar haar zeggen tegen haar wil blootgesteld zou zijn aan een poging tot seks van de zijde van appellant terwijl appellant heeft verklaard de hele nacht in zijn eigen bed te hebben geslapen heeft de korpsbeheerder ondanks twijfels over de motieven van H doorslaggevende

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening/details/vermoeden-van-huise4lijk-geweld-door-buurtagent.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Deloitte en adviseerde vervolgens deze schorsing in stand te laten naam A had gezien zijn positie een duidelijk belang bij eisers ontslag en kon zeker niet objectief onderzoeken De uitkomst van het rapport van Van Cruijningen heeft veel meer betrekking op functioneren dan op onregelmatigheden en de uitkomst van dit rapport is desondanks ten grondslag gelegd aan het strafontslag Uit de rapporten die zijn uitgebracht volgt niet dat contracten met Naam c zijn geantedateerd Evenmin volgt uit deze rapporten dat contracten die zijn gesloten niet commercieel verantwoord waren dan wel dat personen zijn verrijkt en dat anderen zijn verarmd of dat het algemeen bestuur van de RSDHW bewust is misleid Uit de rapporten volgt naar de mening van verzoeker ook niet dat hem onregelmatigheden kunnen worden tegengeworpen of dat hij willens en wetens regels heeft geschonden met als doel zichzelf of anderen te bevoordelen Het enige dat uit de rapporten naar voren komt is dat verzoeker meer afstand had moeten nemen bij de totstandkoming en de verlenging van de contracten die met Naam c zijn gesloten en dat hij heeft gehandeld in een bestaande informele cultuur in de organisatie waar een meer zakelijke opstelling gekozen had kunnen worden en achteraf gesproken had moeten worden Verzoeker stelt zich subsidiair op het standpunt dat een lichtere of voorwaardelijke straf op zijn plaats en proportioneel was geweest De voorlopige beoordeling door de voorzieningenrechter Volgens vaste jurisprudentie zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 1 juli 2010 LJN BN2349 gelden in het ambtenarentuchtrecht niet de in het strafrecht van toepassing zijnde strikte bewijsregels Wel geldt dat op basis van deugdelijk vastgestelde gegevens de overtuiging moet zijn verkregen dat de desbetreffende ambtenaar zich aan de hem verweten gedragingen schuldig heeft gemaakt Aangezien uit het bestreden besluit blijkt dat verweerder zich op het standpunt stelt dat de gedragingen van verzoeker met betrekking tot het in 2010 met terugwerkende kracht veranderen van het contract met Naam c en het onrechtmatig gebruik van bedrijfsmiddelen van de RSDHW voor privé doeleinden ieder afzonderlijk het strafontslag rechtvaardigen zal de voorzieningenrechter zich bij de beoordeling op deze gedragingen richten Het staat verweerder in beginsel vrij naar eigen inzicht personen of ondernemingen in te schakelen voor onderzoek naar feiten en omstandigheden als hiervoor bedoeld en juridische advisering daarover Die vrijheid kan onder meer worden beperkt door de omstandigheid dat vooraf dan wel tijdens het onderzoek of de advisering blijkt van de schijn van partijdigheid van een onderzoeker of adviseur Dat het onderzoek naar de feiten is uitgevoerd door de daarin gespecialiseerde tak van de accountant van de RSDHW leidt niet op voorhand tot die conclusie evenmin als het feit dat Van Cruijningen van meet af aan juridisch adviseur in deze zaak is geweest en meerdere adviezen heeft uitgebracht Verder vormt het enkele feit dat naam A thans directeur van de RSDHW is niet op voorhand voldoende grondslag voor twijfel aan zijn functioneren als hoogste verantwoordelijke interim manager Andere feiten of omstandigheden heeft eiser niet gesteld althans niet genoegzaam

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening/details/in-beginsel-keuzevrijheid-adviseurs-bij-integriteitonderzoek.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  twijfels bestaan omtrent haar integriteit Uit het disciplinair onderzoek is gebleken dat twee afzonderlijke bronnen de heer C en een informant van de Criminele Inlichtingen Eenheid CIE hebben verklaard dat eiseres harddrugs gebruikt Van eiseres mag worden verwacht dat zij bedoelde twijfels wegneemt De weigering van eiseres om medewerking te verlenen aan een haartest maakt dat de twijfels omtrent haar integriteit worden versterkt Eiseres wordt de laatste gelegenheid geboden om op 14 mei 2010 medewerking te verlenen aan een haartest in verband met drugsgebruik Indien geen medewerking wordt verleend zal het dienstverband worden beëindigd De buitenfunctiestelling duurt onverminderd voort Eiseres heeft op 12 mei 2010 per e mailbericht medegedeeld dat zij onder protest omdat zij door dreigende disciplinaire maatregelen wordt gedwongen op 14 mei 2010 haar medewerking zal verlenen aan de haartest Op 12 mei 2010 heeft eiseres zich ziek gemeld Bij e mailberichten van 18 mei 2010 en 28 juli 2010 heeft eiseres medegedeeld dat zij afziet van medewerking aan de haartest Bij besluit van 20 september 2010 heeft verweerder eiseres primair met toepassing van artikel 76 juncto de artikelen 77 en 82 van het Besluit algemene rechtspositie politie hierna Barp met onmiddellijke ingang de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd wegens plichtsverzuim Subsidiair heeft verweerder eiseres met toepassing van artikel 94 eerste lid sub g van het Barp ontslag verleend wegens ongeschiktheid voor de functie Eiseres heeft hiertegen bezwaar gemaakt Verweerder heeft in afwijking van een advies van de Commissie het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard Eiseres heeft beroep ingesteld tegen dit besluit De rechtbank zal allereerst toetsen of sprake is van plichtsverzuim en overweegt daartoe het volgende Het gedwongen meewerken aan een haartest levert een inbreuk op van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 11 van de Grondwet Dit brengt mee dat een bevoegdheid tot het zonder toestemming van de betrokkene maken van een inbreuk op dit recht door het van zijn lichaam afnemen van daarvan deel uitmakend materiaal slechts kan geschieden indien hierin bij of krachtens de wet uitdrukkelijk is voorzien De rechtbank dient derhalve de vraag te beantwoorden of artikel 125d van de Ambtenarenwet als een dergelijke wettelijke basis kan gelden Gelet op het genoemde arrest van de HR van 2 juli 1990 belet het uitzonderingskarakter van de beperkingen op bedoeld grondrecht de desbetreffende bepalingen in een andere zin te verstaan dan in de strikte bewoordingen daarvan ligt opgesloten De rechtbank dient artikel 125d van de Ambtenarenwet dan ook naar de strikte bewoordingen uit te leggen Daartoe wijst zij er op dat genoemd artikel in de Ambtenarenwet is geplaatst onder de titel fouillering tijdens werk Reeds deze titel wijst er op dat in artikel 125d van de Ambtenarenwet wordt gedoeld op een ander onderzoek dan een haartest De rechtbank wijst voorts op de bewoordingen in artikel 125d van de Ambtenarenwet en de Memorie van Toelichting op deze bepaling TK 1985 1986 19495 nr 3 pag 10 waarin is vermeld dat het hier de verplichting van de ambtenaar betreft zich tijdens

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening/details/politieagente-verdacht-van-ambtsmisdrijf-haartest-niet-verplicht.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  sprake was geweest van een informatielek naar een aanbieder het bedrijf F aan welk lek appellant geen aandacht heeft besteed Naar aanleiding van hetgeen partijen in hoger beroep naar voren hebben gebracht overweegt de Raad als volgt In het ambtenarentuchtrecht zijn niet de bewijsregels van het strafrecht van toepassing Dit neemt niet weg dat voor de constatering van plichtsverzuim dat tot disciplinaire bestraffing aanleiding kan geven op grond van deugdelijk vastgestelde gegevens de overtuiging moet zijn verkregen dat de ambtenaar zich aan de hem verweten gedraging heeft schuldig gemaakt Niet in geschil is dat appellant niet beschikt over bewijsmateriaal dat wijst op een rechtstreeks fysiek verband tussen betrokkene en de anonieme brief Daarbij is mede van belang dat R S het originele stuk en de enveloppe waarin dit is verzonden nimmer uit handen heeft gegeven Appellant heeft het kennelijk niet nodig gevonden om daarop aan te dringen Ook de onderzoekers konden slechts beschikken over een digitale scan van deze documenten Onderzoek op vingerafdrukken of DNA sporen is niet verricht Uit de beschikbare grafologische gegevens kan wat daar verder van zij in ieder geval worden afgeleid dat niet aannemelijk is te maken dat betrokkene het adres op de enveloppe heeft geschreven De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat niet is uit te sluiten dat anderen dan betrokkene toegang hebben gehad tot de in het anonieme stuk vermelde vertrouwelijke gegevens Mede gelet op de verklaringen van enkele leden van de projectgroep is er plaats voor gerede twijfel aan de beveiliging van de projectbestanden Zelfs indien met appellant wordt aangenomen dat de gegevens in het anonieme stuk rechtstreeks zijn ontleend aan door betrokkene zelf gemaakte berekeningen het zogenoemde document B is bepaald niet onaannemelijk dat een digitale of papieren versie daarvan door anderen is bemachtigd en misbruikt Uit de stukken valt voorts af te leiden dat binnen de projectomgeving uitvoerig gebruik werd gemaakt van e mailverkeer en memory sticks Een sluitende print of kopieeradministratie is niet meer beschikbaar Hieraan kan nog worden toegevoegd dat een verder bewerkte versie van document B het zogenoemde document C abusievelijk op een algemeen toegankelijke plaats is opgeslagen Een exclusief verband tussen de inhoud van het anonieme stuk en betrokkene valt niet te leggen Appellant heeft veel betekenis toegekend aan het gedrag van betrokkene nadat hij op 13 februari 2009 door D was gebeld over de ontvangst van gegevens van onbekende herkomst De Raad stelt evenwel vast dat zowel door betrokkene als door D is verklaard dat betrokkene D onmiddellijk heeft doorverwezen naar J zijnde de inkoopfunctionaris die bij LVNL de projectgegevens beheerde Niet alleen zou deze prompte doorverwijzing naar J nogal riskant zijn geweest indien betrokkene inderdaad de afzender van het anonieme stuk was maar ook treft het verwijt dat hij zijn leidinggevenden niet onverwijld op de hoogte heeft gesteld geen doel De verklaring van betrokkene dat hij zich toen nog niet realiseerde dat het om gevoelige financiële gegevens ging maar eerder dacht aan onduidelijkheden over technische specificaties van het project acht de Raad goed

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening/details/onderzoek-levert-geen-zekerheid-over-anonieme-schrijver.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  jaar gevangenisstraf in verband met het plegen van een zedenmisdrijf Lees meer 30 08 2011 Sociotherapeut roostert onregelmatige diensten in voor verkrijgen toeslag Betrokkene was werkzaam als sociotherapeut bij de Dr S van Mesdagkliniek te Groningen rijksinrichting voor TBS Tevens had betrokkene de taak van roostermaker bij de afdeling naam afdeling van die kliniek Bij besluit van 26 november 2007 heeft de minister hem met onmiddellijke ingang disciplinair strafontslag verleend Lees meer 29 08 2011 Onvoorwaardelijk ontslag kan niet meer Betrokkene was sinds 1988 werkzaam bij de Dienst voor Reiniging Ontsmetting Transport en Bedrijfswerkplaatsen hierna Roteb van de gemeente Rotterdam laatstelijk als meewerkend voorman bij de afdeling naam milieupark Lees meer 19 08 2011 Kinderporno op privécomputer relatie functie ontslag Bij besluit van 23 december 2009 heeft de werkgever wegens plichtsverzuim aan betrokkene met ingang van 1 januari 2010 de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd Subsidiair heeft de werkgever ontslag verleend wegens ongeschiktheid en of onbekwaamheid voor de verdere vervulling van zijn betrekking anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken Lees meer 08 08 2011 Ontslag van gemeenteambtenaar vanwege handmatig corrigeren werktijdregistratiesysteem Betrokkene was sinds juni 1990 werkzaam bij de rechtsvoorganger van de gemeente Beesel laatstelijk in de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=1 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en als onderwerp oneerlijk ambtenaren collega gedrag Lees meer 04 04 2011 Strafontslag gerechtssecretaris strafsector wegens in bezit hebben en gebruik maken van justitiele documentatie geen onrechtmatig verkregen bewijs Eiseres was werkzaam in vaste dienst als senior secretaris bij de strafsector en heeft strafontslag gekregen op basis van de inhoud van een proces verbaal waaruit verweerder is gebleken dat eiseres vermoedelijk justitiële documenten in haar bezit had welke zij voor privédoeleinden heeft gebruikt Lees meer 16 02 2011 RDW medewerker ontslagen als gevolg van laakbaar gebruik van administratieve systemen RDW verder verweerder heeft met toepassing van artikel 123 eerste lid aanhef en onder i van het Rechtspositiereglement RDW aan eiser per 1 april 2009 de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd Lees meer 24 01 2011 Uiteenlopende toepassing van het sanctiebeleid binnen Defensie bij geconstateerd gebruik gebruik van soft drugs Landmachtmilitair wordt conform landmachtbeleid wegens roken van een joint onmiddellijk ontslagen Bij luchtmacht en marine zou volstaan zijn met een waarschuwing Lees meer 24 01 2011 Strafontslag wegens het op verzoek van een derde bedrijfssystemen politie bevraagd en informatie daaruit aan die derde verstrekt De betrokken ambtenaar was sinds 1 november 1997 werkzaam bij de politieregio Rotterdam Rijnmond laatstelijk als

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  24 01 2011 Oplegging onvoorwaardelijk ontslag wegens misbruik van bevoegdheid tot inzage in GBA Op 19 juli 2007 heeft een voormalig medewerkster hierna meldster van de dienst SZW bij de vertrouwenspersoon van de dienst SZW melding gemaakt van het feit dat zij vermoedt dat betrokkene gebruik heeft gemaakt van voor hem toegankelijke registratiesystemen om haar nieuwe geheime adres te achterhalen omdat zij hem twee maal in haar directe woonomgeving heeft gezien Lees meer 24 01 2011 Ontslag wegens niet beëindigen nevenwerkzaamheden De betrokken ambtenaar was sedert 1985 in dienst van de gemeente Amsterdam laatstelijk als medewerker bij de afdeling Klachten Bezwaar van de toenmalige Sociale Dienst te Amsterdam Lees meer 24 01 2011 Lagere strafmaat omdat deel van tenlastelegging onvoldoende aannemelijk is Een hoofdagent krijgt strafontslag vanwege zijn opstelling bij een onderzoek naar een bevriende collega Lees meer 24 01 2011 Lagere strafmaat omdat deel van tenlastelegging niet voldoende aannemelijk is Aan een hoofdagent wordt strafontslag verleend Dit is gebaseerd op diens opstelling bij een onderzoek naar een bevriende collega Lees meer 24 01 2011 Informatie uit het personeelsdossier kan noodzakelijk zijn bij het beoordelen van een sollicitant Voormalig IND medewerkster solliciteert naar de functie van gerechtssecretaris bij een parket

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=3 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •