archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en gastvrijheid in de panden Download Tien minimale voorvallen vormen samen een flinke trend 58 KB HRM en integriteitsbeleid in de semi publieke sector Pim van der Pol en Bram Steijn In hoofdstuk 4 laten Pim van der Pol en Bram Steijn zien waarom het voor het bevorderen van een op integer handelen gerichte cultuur binnen organisaties van groot belang is dat het HRM beleid daaraan een strategische bijdrage levert Want HRM is bij uitstek het domein waarin de competenties de attitudes en het gedrag van organisatiemedewerkers worden uitgelijnd met de doelstellingen en met de kernwaarden van de organisatie HRM helpt om van de organisatie een eenheid te maken Download HRM en integriteitsbeleid in de semi publieke sector 78 KB In ieder rekenkamerrapport de vraag naar integriteit stellen In gesprek met Petra Habets Marc de Droog en Jitse Talsma Elke Nederlandse gemeente moet sinds 2006 over een rekenkamer of een rekenkamercommissie beschikken Voor provincies geldt dit sinds 2007 waterschappen hebben de keuze of ze een rekenkamer willen Marc de Droog en Jitse Talsma gaan in hoofdstuk 5 in gesprek met Petra Habets voorzitter van de rekenkamers van Zwijndrecht en Blaricum Eemnes Laren Habets legt eerst uit wat rekenkamers doen Vervolgens wordt tijdens het gesprek wordt steeds duidelijker dat rekenkamers een belangrijke partner kunnen zijn van integriteitsfunctionarissen Download In ieder rekenkamerrapport de vraag naar integriteit stellen 62 KB Integriteit bij inkoop en aanbestedingen Peter Reimer Peter Reimer bespreekt integriteit bij inkoop en aanbestedingen Hij bespreekt de hoofdlijnen van de OESO Principles for Enhancing Integrity in Public Procurement Wat kan de integriteitsfunctionaris hiermee Hij of zij kan met alle afdelingen die betrokken zijn bij een overheidsopdracht voor diensten leveringen of werken nagaan of bekend zijn met de richtlijnen voor integriteit bij de inkoop en ze ondersteunen bij het werken volgens deze richtlijnen Download Integriteit bij inkoop en aanbestedingen 76 KB Medewerkers handelen soms niet integer om hun werkproces te vergemakkelijken In gesprek met Jan Renshof Jitse Talsma en Marc de Droog Waar ligt de verbinding tussen beveiliging en integriteit Jitse Talsma en Marc de Droog gaan in hoofdstuk 7 in gesprek met Jan Renshof Hij is hoofd van een samenwerkingsverband van de ministeries van OCW SZW en Financiën dat zich richt op een integrale aanpak van veiligheid integriteit en crisismanagement VIC Het gedrag van medewerkers is cruciaal voor de integrale veiligheid stelt Renshof Je komt telkens weer uit op regels kaders en afspraken die nageleefd moeten worden Je komt dus uit bij mensen Download Medewerkers handelen soms niet integer om hun werkproces te vergemakkelijken 58 KB De ondernemingsraad en integriteit Steven Jellinghaus Welke positie kan de ondernemingsraad bij integriteitsvraagstukken innemen In hoofdstuk 8 gaat Steven Jellinghaus op zoek naar een antwoord op deze vraag Hij laat zien dat er geen vast recept is voor hoe de ondernemingsraad met integriteitsvraagstukken en integriteitsbeleid zou moeten omgaan De wetgever heeft het integriteitsbeleid ook niet expliciet als taak bij de ondernemingsraad neergelegd In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat het vaststellen van integriteitsbeleid op

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/details/jaarboek-2014.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  vlak van de provincie hebben gespeeld en waarvan het college als collegiaal bestuur en Provinciale Staten als controlerend orgaan op de hoogte hadden moeten zijn Het gaat met name om mogelijke integriteitsschendingen op bestuurlijk niveau en onregelmatigheden in de beleidsvoering en besluitvorming Download Reageer meteen op signalen In gesprek met Marcel Pheijffer 128 KB Bestuurlijke integriteit is geen contradictio in terminis Marcel Becker In het jaar 2012 kwamen in het Nederlandse openbaar bestuur op gemeentelijk provinciaal en landelijk niveau enkele serieuze integriteitsschandalen aan het licht De schandalen veroorzaakten veel ophef en de indruk werd gewekt dat het met de integriteit van het openbaar bestuur slecht gesteld zou zijn Met die constatering moeten we voorzichtig zijn Er zou wel eens kunnen spelen wat minister president Balkenende ooit de integriteitsparadox noemde Meer dan voorheen is de overheid alert op integriteitsschendingen en daarom komen deze nu aan het licht Download Bestuurlijke integriteit is geen contradictio in terminis 139 KB Integriteit van de politicus professioneel politiek en persoonlijk Marc de Droog In 2012 stond bestuurlijke integriteit prominent op de politieke agenda door de onderzoeken naar vermeende corruptie door Jos van Rey wethouder Roermond en Ton Hooijmaijers gedeputeerde provincie Noord Holland Ook liet de integriteitsmonitor dat jaar zien dat de meeste gemeenten provincies en waterschappen gedragscodes hebben opgesteld en dat er aandacht is voor bewustwording van politici met betrekking tot professionele dilemma s Vooral belangenverstrengeling en vertrouwelijke informatie bleken onderwerpen waar onvoldoende duidelijkheid over bestaat Download Integriteit van de politicus professioneel politiek en persoonlijk 143 KB Integriteitsnetwerk is erg waardevol voor integriteitscoördinator Marijn Zweegers Integriteit is uiteindelijk een hoge vorm van collegialiteit Dat is een uitspraak van Henk van Luijk Het zou het motto kunnen zijn van Johan Hoffman voorzitter van de Kring van Integriteitscoördinatoren integriteitsfunctionaris en compliance officer bij het ministerie van Financiën Hoffman is ook betrokken bij het project awareness op het gebied van informatiebeveiliging bij het Veilig Integer Centrum een samenwerkingsverband van de ministeries van OCW SZW en Financiën Veel overheidsorganisaties hebben maar één integriteitscoördinator of functionaris aangesteld En vaak is die persoon afhankelijk van de organisatie dat ook nog maar voor een deel van de tijd Download Integriteitsnetwerk is erg waardevol voor integriteitscoördinator 124 KB Wat heeft vijftien jaar Klokkenluiden opgeleverd Alex Belling Op 27 juni 2013 behandelde de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Raak SP c s inhoudende de oprichting van een huis voor klokkenluiders Met dit wetsvoorstel wierp Van Raak een steen in Nederlands klokkenluidersvijver Als het wordt aangenomen zal dat een grote impact hebben op het meldlandschap In deze bijdrage behandel ik het meldsysteem van misstanden bij de overheid in het licht van enkele ontwikkelingen op dit gebied In de aanloop naar de kern van dit artikel zal ik eerst kort aandacht schenken aan het begrip klokkenluiden Daarna geef ik een schets van de ontwikkelingen vervolg ik met enkele overdenkingen en rond Belling deze af met een conclusie Download Wat heeft vijftien jaar Klokkenluiden opgeleverd 146 KB Evolutie en moraliteit Lessen voor integriteitsfunctionarissen en

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/details/jaarboek-2013.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  bestuurders en politici weleens de mist in Muel benoemt zeven organisatiefactoren die het gedrag van mensen verklaren en biedt daarmee stevige handvatten om het gedrag van mensen te kunnen begrijpen Om het vervolgens te kunnen beïnvloeden volgen en beoordelen Download De integriteit van organisaties 7 handvatten uit de sociaalpsychologie 62 KB Integriteit borgen Bureaucratische rompslomp of noodzakelijke voorwaarde Alain Hoekstra Nederland heeft een relatief sterk nationaal integriteitssysteem Hoekstra betoogt op heldere wijze dat integriteit vandaag de dag binnen individuele overheidsorganisaties nog steeds niet duurzaam is geborgd Hoekstra biedt praktische oplossingen en laat zien welke stappen organisaties zelf kunnen zetten om het integriteitsbeleid duurzamer te verankeren Download Integriteit borgen Bureaucratische rompslomp of noodzakelijke voorwaarde 92 KB Melden binnen de Nederlandse overheid Gjalt de Graaf De Graaf constateert dat integriteitsschendingen schadelijk zijn en dat ze zich meer dan sporadisch voordoen in het Nederlands openbaar bestuur De Graaf bekijkt op basis van de internationale literatuur het melden van misstanden hoe vaak komt dat voor waarom wordt er niet gemeld hoe wordt in Nederland met melders omgegaan wat kan worden verbeterd De Graaf formuleert enkele aanbevelingen om de bescherming van melders te vergroten ook geeft hij aan dat goed integriteitsbeleid de meldingsbereidheid kan vergroten Download Melden binnen de Nederlandse overheid 62 KB Aan nazorg doen we niet Richard Hald en Ed Fenne Hald en Fenne beschrijven hoe een organisatie met vertrouwen een melding en het eventuele daarop volgende onderzoek in behandeling kan nemen Een belangrijk trefwoord is voorbereiding Fenne en Hald hebben nadrukkelijk aandacht voor de zorgplicht van organisaties voor alle betrokkenen en bieden met een zorginstrument een concreet handvat voor deze na zorg Download Aan nazorg doen we niet 64 KB De rol van de middenmanager in het integriteitsbeleid Sacha Spoor en Esther Sinnema Spoor en Sinnema beschrijven de sleutel om integriteit een

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/details/jaarboek-2012.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  het belang van morele oordeelsvorming en gerechtigheid als toetssteen De spannende vraag is of dit twee onverenigbare invalshoeken zijn of dat ze elkaar juist aanvullen Download Een mislukt twistgesprek 72 KB Publieke deugd private zonde Zeger van der Wal Van der Wal bekijkt of en in hoeverre het besturen van een publieke organisatie een andere moraal vereist dan het besturen van een onderneming Om dit vast te stellen legde Van der Wal een lijst met waarden voor aan verschillende respondenten uit zowel het bedrijfsleven als de overheid De verschillen in waarden blijken minder groot dan verwacht Toch zijn de verschillen zo groot dat hiermee rekening moet worden gehouden Download Publieke deugs private zonde 93 KB Leiderschap trots en vertrouwen Interview met Muel Kaptein Door zijn dubbelrol als hoogleraar en partner bij KPMG heeft Muel goed zicht op zowel het bedrijfsleven als de overheid Muel geeft zijn visie op de aanpak en ontwikkeling van integriteit binnen het bedrijfsleven Ook gaat hij in op de mogelijkheden om als overheid van het bedrijfsleven te leren Muel besluit het interview met een pleidooi voor een proactieve overheid die integriteitsbeleid positief benadert en niet wacht op een volgende wake up call Download Leiderschap trots en vertrouwen 65 KB Nut en noodzaak van integriteit als apart beleidsdomein Jeroen Maesschalck Maesschalck gaat in op dee vraag in welke mate integriteitsbeleid een apart beleidsdomein moet zijn met een eigen organisatorische verankering Hij geeft niet een eenduidig en definitief antwoord omdat dit zal verschillen van context tot context Maesschalck geeft aan dat onder het continuüm meer of minder verankering van integriteitsbeleid minstens vier subdimensies liggen en dat het belangrijk is die te onderscheiden op het moment dat men concrete keuzes moet maken Download Nut en noodzaak van integriteut als apart beleidsdomein 83 KB Integriteit moet je or ga ni se ren Interview met Alain Hoekstra In het verlengde van de bespiegelingen van Maesschalck houdt Hoekstra een vurig pleidooi voor het institutionaliseren van integriteit zonder daarbij de zachte waarden uit het oog te verliezen Zijn onderzoek toonde aan dat formele verankering een pre is maar dat men niet kan denken dat het dan geregeld is Integriteit gaat niet vanzelf waarschuwt hij Download Integriteit moet je or ga ni se ren 55 KB De vertrouwenspersoon Integriteit in spagaat Sacha Spoor en Esther Sinnema De rol van Vertrouwenspersoon Integriteit VPI wordt gemakkelijk verward met die van Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen Dat komt door de vele overeenkomsten maar er zijn essentiële verschillen Ondanks dat worden ze steeds vaker samengevoegd en dat blijkt in de praktijk minder eenvoudig dan op het eerste gezicht lijkt Spoor en Sinnema leggen uit waarom en welke dilemma s daarin een rol spelen Spoor en Sinnema geven een aantal oplossingen om deze dilemma s hanteerbaar te maken Download De vertrouwenspersoon Integriteit in spagaat 87 KB Integriteitsbeleid en verschillen tussen generaties medewerkers Luc Meire Meire gaat in op de vraag hoe je alle medewerkers van je organisatie betrokken houdt bij integriteitsbeleid Hij stelt vast dat er tussen verschillende generaties medewerkers verschillen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/details/jaarboek-2011.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geëvalueerd Bovens en Pikker de auteurs van het onderzoeksrapport schetsen de hoofdlijnen en de bevindingen van dat onderzoek en trekken daar lessen uit voor integriteitsfunctionarissen en de wetgever Download Klokkersluidersregeling nuttig maar niet afdoende 115 KB Klokkenluidersregelingen nuttig maar niet afdoende een reactie Alex Belling Belling heeft binnen het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meegewerkt aan de totstandkoming van de klokkenluidersregeling voor Rijk en Politie Hij geeft een reactie op het evaluatierapport van Bovens en Pikker uit 2008 dat in gaat op de werking van die regeling in het bijzonder op welke wijze de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK met die aanbevelingen is omgegaan Download Klokkersluidersregeling nuttig maar niet afdoende een reactie 86 KB Trouw zijn aan jezelf Interview met Alfred van Hall Integriteit is voor Van Hall dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa veel meer dan de bonnetjes suikerzakjes en skyboxen Het is echter een moeilijk thema en lastig in woorden te vangen Van Hall gebruikt de avocado als metafoor Die heeft een harde kern en flexibel zacht vruchtvlees Je normen en waarden vormen je basis je grondhouding je principes de harde pit Dit is je kernwaarde die overeind blijft als de druk in het politieke krachtenveld wordt opgevoerd Download Trouw zijn aan jezelf 111 KB Integriteit als deugd Paul van Tongeren en Marcel Becker Van Tongeren en Becker twee filosofen uit Nijmegen zien de deugdethiek als een alternatieve benadering voor het verbinden van integriteit met regels en codes Ze benoemen de vier kardinale deugden moed maat rechtvaardigheid en verstandigheid De integere ambtenaar of bestuurder is dan degene die verstandig rechtvaardig moedig en maatvol de dingen weet te doen die hem vanuit zijn taak te doen staan En de deugdzame ambtenaar is niet deugdzaam omdat hij het goed

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/details/jaarboek-2010.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Alle recent gepubliceerd : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Kennis Algemeen integriteitsbeleid Alle recent gepubliceerd Kenniscentrum Onderzoek Monitor Integriteit Publicaties Jaarboeken Jaarboek 2014 Jaarboek 2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Recent gepubliceerd Aanmelden nieuwsbrief Op de hoogte blijven Meld u aan voor de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/alle-recent-gepubliceerd/thema/algemeen-integriteitsbeleid.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Alle recent gepubliceerd : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Kennis Commitment en visie Alle recent gepubliceerd Kenniscentrum Onderzoek Monitor Integriteit Publicaties Jaarboeken Jaarboek 2014 Jaarboek 2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Recent gepubliceerd Aanmelden nieuwsbrief Op de hoogte blijven Meld u aan voor

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/alle-recent-gepubliceerd/thema/commitment-en-visie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Alle recent gepubliceerd : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  BIOS Kennis Incidenten Alle recent gepubliceerd Kenniscentrum Onderzoek Monitor Integriteit Publicaties Jaarboeken Jaarboek 2014 Jaarboek 2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Recent gepubliceerd Aanmelden nieuwsbrief Op de hoogte blijven Meld u aan voor de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/alle-recent-gepubliceerd/thema/incidenten.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •