archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Publicaties : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en regelgeving Gedragscodes Publicaties Praktijkvoorbeelden Publicaties Enkele richtinggevende publicaties Nieuwenkamp R en R P Lapperre CAOP 2011 Kansen en bedreigingen van sociale media voor ambtenaren in Staat van de ambtelijke dienst hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor 153 KB Hoekstra A en A F Belling In HR Overheid 2012 Sociale media integriteit what s new pussycat Aanmelden BIOS nieuwsbrief Blijf op de hoogte van BIOS ontwikkelingen en activiteiten

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/integriteit-en-social-media/publicaties.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Praktijkvoorbeelden : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  uitgangspunten en dilemma s rondom integriteit en Social media Hiermee wordt duidelijk dat de worstelingen en vragen die spelen binnen de Nederlandse overheid niet uniek zijn Bekijk Video richtlijnen social media Gem Amsterdam De Gemeente Amsterdam wil het gebruik van social media stimuleren De notitie Richtlijnen Social Media beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente omgaat met sociale media en wat de gemeente verwacht van haar medewerkers bij het gebruik ervan

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/integriteit-en-social-media/praktijkvoorbeelden.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Video en richtlijnen social media Gem. Amsterdam : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Introductie nieuwe medewerkers Beslissingsblad Voortgangsrapportage Workshop budgeteren Personeel beoordelen van medewe Nabespreken integriteitsonderzo Organisatiemodel Eindhoven Best practice Ambsteed afleggen DVD Integriteit Deugt Integriteitswijzer Integriteitswijzer voor politie I inzicht Integriteitskubus InternetSpiegel IRMA Weerbaarheidsanalyse Video en richtlijnen social media Gem Amsterdam De Gemeente Amsterdam wil het gebruik van social media stimuleren De notitie Richtlijnen Social Media beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente omgaat met sociale media en wat de gemeente verwacht van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/praktijkvoorbeelden/video-en-richtlijnen-social-media-gem-amsterdam.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Jaarverslag integriteit  : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  politie I inzicht Integriteitskubus InternetSpiegel IRMA Weerbaarheidsanalyse Jaarverslag integriteit De verplichting tot jaarlijkse verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid en de naleving van de gedragscode is vastgelegd in artikel 125quater van de Ambtenarenwet AW Naast artikel 125ter AW die gaat over goed werkgever en ambtenaarschap is deze bepaling de belangrijkste stuwende factor achter de ontwikkeling van integriteitsbeleid van organisaties De invulling van de verantwoordingsverplichting kan per organisatie nogal verschillen Binnen de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/praktijkvoorbeelden/jaarverslag-integriteit.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Statuut Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit Zuid-Limburg  : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  I inzicht Integriteitskubus InternetSpiegel IRMA Weerbaarheidsanalyse Statuut Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit Zuid Limburg Het statuut van de Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit Zuid Limburg is in 2011 opgesteld en aan de deelnemende organisaties toegezonden Het doel van dit statuut is het vastleggen van taken verantwoordelijkheden rechten en plichten van de vertrouwenspersoon als onafhankelijk persoon Bij het opstellen van dit statuut is advies gevraagd aan een groot aantal deskundigen leden van de werkgroep integriteit

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/praktijkvoorbeelden/statuut-regionale-vertrouwenspersoon-integriteit-zuid-limburg.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Modelgedragscode politieke ambtsdragers : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  in Amsterdam lastig Deze situatie is onwenselijk Dat vraagt om het ontwikkelen van een modelcode die door alle raden kan worden vastgesteld De bestaande code s bevat een aantal formuleringen die voor onnodige onduidelijkheden zorgen Dat is onwenselijk Dat vraagt om het herschrijven van de code op artikel niveau om onduidelijkheden weg te nemen De structuur van de code s laat te wensen over De volgorde van de artikelclusters is willekeurig en niet gerelateerd aan de onderliggende beginselen Dat maakt de code onsamenhangend Dat vraagt om een hergroepering van de clusters Niet alle geboden en verboden voor raadsleden en bestuurders die uit de relevante wetten volgen zijn in de code s opgenomen Dat maakt de code als houvast voor raadsleden en bestuurders onbetrouwbaar Dat vraagt om een herschrijving van de code zodanig dat de relevante geboden en verboden er wel in zijn opgenomen In samenhang met het onder vier genoemde viel het op dat juist enkele van de meest ernstige schendingen niet in de code s zijn opgenomen Dat vraagt om een herschrijving zonder teergevoeligheid De verwijzingen naar onderliggende wetsartikelen ontbreken Dat bleek bij disputen over vermeende schendingen van de regels tot onnodige vertraging te leiden Dat vraagt om een toevoeging van de deze verwijzingen De meeste artikelen van de code en de daaruit voorvloeiende geboden en verboden bleken uiteindelijk bedoeld om de zuiverheid van de besluitvorming in raad en bestuur te beschermen Dat was niet uit de code op te maken Dat vraagt om een herschrijving die de relatie tussen deze artikelen en de zuiverheid van de besluitvorming wel legt De code s was voor raad college en burgemeester identiek Dit doet geen recht aan de verschillen in taken en verantwoordelijkheden Dat vraagt om een herschrijving die in drie verschillende codes resulteert Verwacht wordt dat bij toekomstige herzieningen deze drie code s zullen gaan divergeren Het opstellen van een nieuwe model gedragscode moet er voor zorgen dat de raadsleden een beter houvast krijgen en dat er minder schendingen optreden Hoe heeft u het aangepakt Bureau Integriteit gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren gedragscodesessies met de 15 deel raden in de stad georganiseerd om de werking van de bestaande code te onderzoeken Op basis van het materiaal dat die sessies hebben opgeleverd zijn BI Amsterdam Governance Integrity en BIOS er toe overgegaan gezamenlijk een nieuwe model gedragscode voor lokale raden en besturen te schrijven Een hernieuwde inventarisatie van de voor raadsleden en bestuurders relevante wetgeving bleek wezenlijk om tot een consistente verbetering te komen De introductie van het onderscheid tussen de zuiverheid die door de code beschermd wordt van de besluitvorming en de zorgvuldigheid die van de kwaliteit van de oordeelsvorming in de raad afhangt van de besluitvorming bleek eveneens zeer behulpzaam Wat zijn de bereikte tussen resultaten Het resultaat is een nieuwe code die eenduidiger is meer samenhang vertoont vollediger is beter is ingebed in de onderliggende wetgeving en de link legt met de zuiverheid van de besluitvorming Op dit moment wordt de code besproken en vastgesteld in de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/praktijkvoorbeelden/modelgedragscode-politieke-ambtsdragers.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Samenwerking met groter bureau integriteit : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  daardoor kan beschikken over de kennis en de kunde van een professioneel bureau zonder dit zelf allemaal in huis te hebben en te moeten bekostigen Aanleiding en doelstelling welk probleem lost het voorbeeld op Zelfs voor een 100 000 gemeente is het lastig om alles op het gebied van integriteit zelf te organiseren en vorm te geven gelet op de beperkte tijd en geld die hieraan besteed kan worden Nadat samenwerking is gezocht met de gemeente Amsterdam die beschikken over een professioneel bureau Integriteit is het integriteitsbeleid van Zaanstad pas echt goed van de grond gekomen Hoe heeft u het aangepakt Er is een contract gesloten waardoor de gemeente Zaanstad Voorbeelden van beleid bijv procedures regelingen etc mag gebruiken Gebruik maakt van professionele trainers voor opleiding aan ambtenaren bestuurders leidinggevenden Raad en college Onderzoekers inhuurt in geval van een integriteitsonderzoek dat de eigen kennis en capaciteit te boven gaat en naar behoefte advies over de juridische afdoening kan vragen Risico analysten kan inhuren Daarnaast woont BI als extern adviseur de vergaderingen van de commissie Integriteit van de gemeente Zaanstad bij Deze commissie onder voorzitterschap van de burgemeester initieert het integriteitsbeleid en bewaakt de uitvoering Wat zijn de bereikte tussen resultaten Het integriteitsbeleid van de gemeente Zaanstad is door de samenwerking op een hoger niveau getild Gaandeweg wordt er meer eigen invulling aan het integriteitsbeleid gegeven maar belangrijk is dat de basis goed gelegd is en dat er een duidelijke afspraak is BI adviseert Zaanstad besluit Het doen van onderzoek is een discipline die de gemeente Zaanstad waarschijnlijk zal blijven inhuren Het is prettig dat er naar behoefte een onderzoeker is in te huren zeker als die in de loop van de tijd ook de organisatie goed kent Meer aandacht voor integriteit heeft zeker geleid tot een groter bewustzijn en tot

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/praktijkvoorbeelden/samenwerking-met-groter-bureau-integriteit.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Introductie nieuwe medewerkers integriteit : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  voor het ambtenaarschap in het introductieprogramma van elke Amsterdamse ambtenaar Aanleiding en doelstelling Vier doelstellingen Markeren wat het betekent om ambtenaar te zijn Inhoud geven aan de begrippen integriteit en moreel handelen De verbinding leggen naar de eigen werkpraktijk Scherpen van de eigen zelfstandige morele oordeelsvorming van onze nieuwe collega s Hoe hebt u het aangepakt In 2002 is de verplichting voor nieuwe ambtenaren om de ambtseed af te leggen opnieuw ingevoerd Daarnaast is begonnen om alle toen zittende medewerkers op basis van vrijwilligheid de ambtseed af te nemen In 2005 is de tekst van de Amsterdamse Ambtseed ingrijpend vernieuwd Voor de stadsdelen en diensten is een gebruikershandleiding opgesteld met tips en suggesties hoe zij het afleggen van de eed zelf aan kunnen pakken Alle stadsdelen en diensten reiken bij indiensttreding de gemeentelijke gedragscode uit Tijdens de centraal georganiseerde introductiedag nieuwe medewerkers is het integriteitbeleid van Amsterdam een van de onderwerpen Veel stadsdelen en diensten hebben de Training Morele Oordeelsvorming standaard opgenomen in het inwerkprogramma ongeveer zes maanden na indiensttreding De Amsterdamse Ambtseed en de bijbehorende gebruikershandleiding de gemeentelijke gedragscode en informatie over de training Morele Oordeelsvorming is beschikbaar via www amsterdam nl integriteit Wat zijn de bereikte tussen resultaten

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/praktijkvoorbeelden/introductie-nieuwe-medewerkers-integriteit.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •