archive-nl.com » NL » K » KATHOLIEKNETWERK.NL

Total: 365

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKMO - Katholiek Netwerk - Maria Martens: Werken aan het visioen
  VKMO Katholiek Netwerk Visies Visioenen Maria Martens Werken aan het visioen Inleiding Allerheiligenberaad 2012 Download hier het PDF bestand met de lezing van Maria Martens op het Allerheiligenberaad 2012

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=188&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Reliëf, door Thijs Tromp
  Vanuit het katholiek sociaal denken is de menselijke afhankelijkheid geen nadeel dat zo snel mogelijk overwonnen dient te worden Erkenning van onze afhankelijkheid is de basis voor een rechtvaardige samenleving Dat zie je gelukkig overal aan de dag komen Mensen zorgen voor mensen overal in het klein en in het groot We groeten elkaar we hebben een luisterend oor voor elkaar we zamelen geld in voor goede doelen we doen de tuin voor de buurman we schrijven een kaartje bij ziekte we nemen de zieke buurvrouw van de buren mee naar school Over mantelzorg hebben we het dan nog niet gehad Talloze mensen zorgen voor een zieke moeder vader partner kind vriend gemeentelid of voor buren Het zou cynisch zijn om dit af te doen als welbegrepen eigenbelang Natuurlijk is zorg voor een groot deel gebaseerd op wederkerigheid maar wie niet merkt dat zorgen voor iemand anders meer is dan het oproepen van een goed gevoel bij jezelf is ziende blind Zorg als roeping Het morele probleem van de zorg in Nederland is dat we deze informele zorg als aanvullend zijn gaan zien op de professionele zorg in Nederland Burgers hebben het idee dat de overheid voor ons moet zorgen als wij ziek worden Dat is niet helemaal ten onrechte We betalen onze zorgpremies en op grond daarvan mogen we ook verwachten dat we daar wat voor terug krijgen Het probleem achter deze constructie is dat we professionele zorgverleners zijn gaan beschouwen als een soort ambtenaren die gewoon moeten leveren waar we recht op hebben Patiënten en cliëntenorganisaties journalisten en ombudsmannen stellen voortdurend aan de kaak als het weer eens misgaat De inspectie doet haar uiterste best om misstanden in de zorg op te sporen en aan te pakken De minster gaat zelf op bezoek bij een zorginstelling waar een jongen met gedragsproblemen aan de muur is vastgebonden Al die bewegingen waar we bijna iedere dag mee geconfronteerd worden in het nieuws versterken het beeld dat zorgvragers bij de overheid moeten zijn voor goede zorg maar dat de overheid het zorgapparaat niet goed op orde heeft Het is niet moeilijk om te zien wie hier in de knel komt Dat zijn de professionele zorgverleners Zij worden door de zorgvrager met hoge eisen benaderd en krijgen van organisatie steeds meer druk om te voldoen aan kwaliteitseisen Die kwaliteitseisen worden dan ook nog eens geformuleerd in termen van risicoreductie Zorgverleners moeten zo handelen dat hun niets te verwijten valt Het woord dat hier past is vervreemding Uit beeld is verdwenen dat professionele zorg de aanvulling is op informele zorg Waar het mensen niet lukt om voor elkaar te zorgen komt de professionele hulp in beeld Professionele hulp is meer dan het verzilveren van een recht Professionele zorgverleners belichamen in hun werk de waarde die wij in Nederland hechten aan zorgen voor elkaar Zorgen voor anderen informeel en professioneel is beantwoorden aan een roeping Een roeping die uitgaat van de kwetsbare en afhankelijke mens in wie we onze eigen kwetsbaarheid en afhankelijkheid herkennen

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=174&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van ZLTO, door Ton Duffhues
  eerder segregatie dan verbinding Terugkijkend naar die jaren zeventig en tachtig waren in het publieke debat de problematieken op het gebied van milieu en productiewijzen dominant Vanaf de jaren negentig kwamen daar de dierziektes en andere calamiteiten bij De communicatiestrategie was vooral defensief en de segregatie van landbouw voeding gezondheid en natuur nam toe en daarmee de afstand tussen boer en burger Het grotere maatschappelijke en door boeren en burgers gedeelde belang van gezonde voeding en een kwalitatief sterke natuurlijke leefomgeving kwam nauwelijks aan de orde We zitten nu midden in een transitiefase aan beide zijden is er volop beweging om dat gedeeld belang hoog op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen Termen als dialoog en boeren met buren vormen hier een expressie van Dialoog is echter niet voldoende om de wederzijdse identificatie te versterken en de segregatie op te heffen Ook lukt dit niet door beleving centraal te stellen omdat dit vooral oppervlakkig consumentisme oproept Evenmin volstaat een incidentele ontmoeting aan de keukentafel in de stal of de boerenwinkel De kansen liggen juist nu in het werken aan een verbinding op een dieper niveau van persoonlijke waarden en zingeving Daar komen bij elkaar wat boeren en burgers voor henzelf voor de samenleving en voor de toekomstige generaties van levensbelang vinden Wederzijds vertrouwen ondernemerschap samenwerking en vernieuwing zijn de sleutelwoorden Het gemeenschappelijke domein is de versterking van de levenskwaliteit en het goede leven voor iedereen De politiek is dan niet langer dwingend via wetten en regels maar dienstbaar aan de dynamiek van mens en gemeenschap Mijn visioen is dat iedereen van stedeling tot plattelandsbewoner van jong tot oud van man tot vrouw van allochtoon tot autochtoon van gelovige tot atheïst iets van de boer in zichzelf ziet Dan wel te verstaan als de ideaaltypische boer die met zijn arbeid

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=171&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van OMO, door Eugene Bernard
  tradities heeft Vaker hebben collega s ouders en schoolleiding binnen of buiten een geloofstraditie een persoonlijke visie ontwikkeld over wat voor hen het leven betekent en welk gedrag daarbij past Leerlingen komen in aanraking met onderscheiden levensvisies Diversiteit in levensbeschouwelijke opvattingen is een maatschappelijke realiteit De reis Hoe komen we vanuit een individuele waardeoriëntatie tot gemeenschappelijk aanvaarde gedragingen en gedeelde doelen Laten we een metafoor gebruiken die het zoeken naar een antwoord op deze vraag verbeelden kan die bovendien onze zoektocht vanuit ieders individuele principes of bronnen met gemeenschappelijke doelen kan verbinden een reis Ieder vertrekt vanuit de coördinaten van zijn of haar overtuigingen Deze overtuigingen heb je impliciet of expliciet in je systeem opgeslagen We komen samen als deelnemers aan de school en vragen ons af wat we in onze gezamenlijke bagage meenemen Uiteraard alle benodigdheden voor goed onderwijs zoals een school dat wil vormgeven vakinhoud didactiek en pedagogiek En wat nemen we mee als het om levensbeschouwelijke uitgangspunten gaat We richten ons op getoond gedrag hoe laten we zelf zien wat een goed mens is en hoe we goed leven vorm geven Onze bagage We nemen aandacht voor elkaars vertrekpunt mee De individuele deelnemers aan de reis hebben immers hun persoonlijke beginselen principes en overtuigingen al of niet gecodificeerd in bronnen ieders vertrekpunt Aandacht in onze koffer gaat verder dan respect alleen het gaat om oprechte interesse in elkaars opvattingen in ontmoeting We nemen een sjabloon van een kaart mee die we voor een deel samen gaan invullen Deze kaart helpt ons de schoolomgeving zo te zien dat het een plaats is waar je mag groeien waarin je je veilig voelt waarin een ander zich bij jou veilig kan voelen en waar een ander kan groeien en kan worden wie hij of zij is Deze kaart helpt ons om scherper in beeld te krijgen wat goed onderwijs een goed mens zijn en goed leven inhoudt Wat verder niet mag ontbreken in onze bagage is een compendium met een historisch overzicht van waar de school vandaan komt De school staat op een katholieke voedingsbodem die het denken over de samenleving over omgang met elkaar in hoge mate heeft beïnvloed We erkennen en waarderen deze bron een wezenlijk onderdeel van onze erfenis en willen deze tot uitdrukking brengen in onze cultuur Als we uitgaan van de metafoor dan is een GPS onontbeerlijk Deze geeft onze positie weer We oriënteren ons op het gedrag dat leerlingen docenten staf en schoolleiding vertonen Met een kompas zal eenieder vervolgens een eigen positie bepalen en dus ook de eigen bijdrage aan het collectief gedrag afmeten Onze oriëntatiepunten Welke bakens zijn van belang Goed onderwijs omdat dit niet af is als leerlingen zich niet kunnen spiegelen aan gedrag passend bij de schoolgemeenschap dat gericht is op een goed mens zijn en goed leven Een goed mens als baken maar wat verstaan we onder een goed mens Veel mensen hebben direct een beeld of gevoel bij een goed mens Het gaat er vooral om dat we

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=168&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Sobriëtas, door Jos Roemer
  werden Aan het einde van de 19de eeuw vormde het drankmisbruik onder arbeiders in de textielindustrie bijvoorbeeld een specifieke kwestie Dit leidde tot een brede volksbeweging binnen het katholiek volksdeel waarbij de norm geheelonthouding Soberheid wel degelijk op de agenda stond Met de toename van de welvaart in ons land verwaterde dit normatief bewustzijn en ontstond het adagium dat maak ik zelf wel uit Consumptief gedrag werd geleidelijk moreel neutraal vergelijkbaar met piano spelen Wie dat wil kan iedere maand zijn garderobe vernieuwen zonder dat er een gevoeligheid opspeelt of dit moreel gesproken wel kan Hoogstens dient men in de gaten te houden of er geen kinderarbeid in het spel is Ook meerdere keren per jaar op vakantie gaan ontlokt amper morele verontwaardiging Hoogstens dient men zich te verantwoorden voor de milieubelasting die met vliegen gepaard gaat Ten aanzien van consumptief gedrag lijkt het erop dat de mens de maat is van zijn verlangen Als ik ergens zin in heb en ik geen schade toebreng met mijn consumptief gedrag dan ben ik vrij om aan dat verlangen toe te geven Zeker als ik de eventuele schade milieubelasting grondstofverspilling kan compenseren met bijvoorbeeld de aanplanting van een aantal bomen De vrijheidsopvatting die aan de orde lijkt te zijn luidt vrij zijn is doen waar je zin in hebt zolang je anderen niet schaadt De vraag is of deze vrijheidsopvatting wel recht doet aan wie we als mens kunnen zijn Een alternatieve opvatting zou bijvoorbeeld kunnen luiden vrij zijn is houden van de dingen die je doet In deze alternatieve opvatting ligt een relationele opvatting van mens zijn besloten Ten aanzien van consumptief gedrag betekent dit dat de mens als maat van alle dingen gerelativeerd wordt Vanuit een katholieke inspiratie zou de opvatting gehuldigd kunnen worden dat de mens tot zijn recht

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=135&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Hare Majesteit, door Beatrix koningin der Nederlanden
  de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid neemt de efficiency toe door betere samenwerking op terreinen als informatie en communicatietechnologie huisvesting en personeel Bij haar aantreden in 2010 presenteerde de regering u voorstellen voor bezuinigingen en hervormingen ter waarde van 18 miljard euro Begin 2012 bleken forse aanvullende maatregelen nodig om het begrotingstekort in 2013 beheersbaar te houden De regering is verheugd dat vijf partijen dit voorjaar overeenstemming wisten te bereiken over een begrotingsakkoord dat recht doet aan de ernst en omvang van de financieel economische problemen waar ons land voor staat Met dit akkoord maken de betrokken partijen het de regering mogelijk ook in 2013 een bijdrage te leveren aan financiële soliditeit en op groei gerichte hervormingen Het tekort komt daarmee volgend jaar onder de norm van drie procent Dat versterkt het vertrouwen van de financiële markten in ons land en houdt de rentelasten beheersbaar Vanaf 1 januari gaat de AOW leeftijd geleidelijk omhoog tot 67 jaar in 2023 Verhoging van het hoge btw tarief per 1 oktober aanstaande en de nullijn voor de ambtenarensalarissen dragen direct bij aan een lager begrotingstekort De bankenbelasting wordt verdubbeld en buitensporige bonussen worden zwaar belast Door veranderingen in de WW en het ontslagrecht wordt de arbeidsmarkt flexibeler Op de woningmarkt is de overdrachtsbelasting inmiddels structureel verlaagd De begroting die de regering u vandaag aanbiedt bevat ook een voorstel gericht op het aflossen van hypotheekschulden In Europa zijn belangrijke stappen gezet om de stabiliteit in de muntunie te bevorderen en de euro voor de toekomst sterker te maken De Europese Unie kan veel bijdragen aan de toekomstige groei van welvaart welzijn en werkgelegenheid voor de inwoners van alle lidstaten De Europese samenwerking die ons land zoveel heeft gebracht staat door de schuldencrisis onder druk Een goed functionerende interne markt en een sterke en stabiele munt zijn in economisch opzicht van cruciale betekenis voor alle lidstaten Voor Nederland dat een groot deel van zijn nationaal inkomen in Europa verdient is dit essentieel Daarom is de regering er veel aan gelegen de muntunie en de interne markt structureel te verbeteren Nederland heeft op deze gebieden voorstellen gedaan die navolging kregen Samen met andere landen is een tweesporenbeleid tot stand gebracht van strenge begrotingsdiscipline en versterking van de Europese groeiagenda Een eurocommissaris is nu speciaal met begrotingsdiscipline belast en er zullen sneller automatische sancties worden opgelegd aan landen die zich niet aan de afspraken houden Het is belangrijk dat alle lidstaten hieraan gebonden zijn Landen zullen elkaar de maat gaan nemen ten aanzien van binnenlandse hervormingen die nodig zijn voor economische groei Andere concrete resultaten liggen op het terrein van goedkoper mobiel dataverkeer en de komstvan een snel en betaalbaar Europees systeem van octrooibescherming Dat laatste is van groot belang voor innoverende Nederlandse bedrijven De grote vraagstukken rond het terugdringen van de staatsschuld de toekomst van de euro en de betaalbaarheid van zorg goed onderwijs en een rechtvaardig systeem van sociale voorzieningen zijn niet van vandaag op morgen opgelost Weinigen in ons land betwisten de noodzaak van het

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=134&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van de KRO, door Koen Becking
  plezier hebben gaan in onze kijk op Goed Leven samen met je betrokken voelen bij verbonden weten met en hulp geven aan anderen Respect voor verschillen tussen mensen en je verantwoordelijk voelen voor je medemens en de samenleving als geheel zijn daarbij belangrijk Vanuit deze visie op Goed Leven heeft de KRO drie kernwaarden geformuleerd van waaruit de KRO wil werken inspireren verbinden en duiden Vanuit die kernwaarden komt de KRO tot drie speerpunten die herkenbaar in de programmering moeten terugkomen katholieke spiritualiteit bijzondere verhalen van gewone mensen en betrokken kwaliteitsjournalistiek De publieke omroep van nu is dan wel door de overheid bij wet geregeld de basis ervoor is gelegd door burgers zelf Geheel aansluitend bij de verzuilde samenleving die Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw was waren het particuliere initiatieven die toen leidden tot de oprichting van de Katholieke Radio Omroep KRO de Nederlandsche Christelijke Radio Vereniging NCRV de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep VPRO en de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs VARA Het emancipatiemotief speelde hierbij destijds een grote rol De omroepverenigingen moesten bijdragen aan het versterken van de eigen zuil De oprichter van de KRO pastoor en dominicanenpater L H Perquin zag in 1925 de radio als een medium om de katholieke visie uit te dragen Hij omschreef de radio destijds als een middel tot ontwikkeling en beschaving op religieus en maatschappelijk gebied De verzuiling van toen leeft niet meer in de samenleving van nu Ontkerkelijking en individualisering hebben daar mede aan bijgedragen Mensen zijn minder vaak lid van een kerk en zeker niet meer automatisch daardoor lid van de daarbij horende politieke partij omroepvereniging of vakbond De KRO merkt de ontkerkelijking en de daarmee samenhangende ontzuiling aan de omvang van zijn ledenbestand Voor de publieke omroepen betekende de ontzuiling niet het einde van hun

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=133&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van CNV Vakcentrale, door Jaap Smit
  staan van verschillende groepen Dat roept meteen de vraag op welke actie die beweging kan neutraliseren Het begint ermee door onophoudelijk te wijzen op het feit dat de samenleving niet gediend is als de bereidheid tot een compromis niet meer bestaat De kern van het probleem is dat we moeten weten dat we een samenleving zijn waarin we met elkaar te maken hebben of we dat nou leuk vinden of niet En in die constellatie moeten we bereid zijn om niet exclusief vanuit ons eigenbelang te denken en te handelen Het inclusief kijken naar het gezamenlijk belang dat moet hersteld worden Niet lang geleden was ik in Indonesië Als je zo n reis maakt raak je altijd weer geschokt door de armoede Het is een ongelooflijk mooi land waar dingen ongeorganiseerd zijn In vergelijking is ons land overgeorganiseerd Maar als je ziet hoe mensen daar het hoofd boven water moeten houden moeten improviseren En dat zoen ze op indrukwekkende wijze Daar telt niet het individu maar de gemeenschap Je lost met elkaar problemen op Familie gezin de groep waar je bij hoort staat boven het individu En ja het helpt zeer als je kunt accepteren dat dingen soms anders lopen dan je gepland hebt Terug naar Nederland Inclusief denken kun je niet opleggen Het begint met het bewustzijn dat exclusief denken aan je eigenbelang hét probleem van onze samenleving is Om dat bewustzijn tot leven te wekken hebben we mensen nodig die inspirerend vertellen wat het betekent om een samenleving te zijn Daar hoort een politiek bij die zich niet laat meeslepen door de waan van de dag maar met een consistent ethisch verhaal naar buiten durft te komen en daarmee mensen weet te binden We hebben geen politici nodig die populaire beslissingen nemen we hebben politici nodig die noodzakelijke

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=136&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive