archive-nl.com » NL » K » KATHOLIEKNETWERK.NL

Total: 365

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van ZLTO, door Ton Duffhues
  de sleutelwoorden Het gemeenschappelijke domein is de versterking van de levenskwaliteit en het goede leven voor iedereen De politiek is dan niet langer dwingend via wetten en regels maar dienstbaar aan de dynamiek van mens en gemeenschap Mijn visioen is dat iedereen van stedeling tot plattelandsbewoner van jong tot oud van man tot vrouw van allochtoon tot autochtoon van gelovige tot atheïst iets van de boer in zichzelf ziet Dan wel te verstaan als de ideaaltypische boer die met zijn arbeid iets wezenlijks schept voor hemzelf en de samenleving die zich onderdeel weet van iets groter dat niet met procedures en juridische te vangen is Vanuit het besef dat iedereen elke dag eten nodig heeft voeding als levensmiddel en dat dit niet automatisch tot de zekerheden van het menselijk bestaan gerekend mag worden Vanuit dit diepere bewustzijn krijgt de relatie boer burger een andere betekenisvolle dimensie en kan iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen Ik zie in tal van nieuwe initiatieven aan de basis volop tekenen van deze nieuwe verbinding In dit visioen komt de beweging niet van bovenaf vanuit een met formeel gezag beklede leider maar de kracht zit in de gemeenschap van mensen die gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt en het bonum commune laat prevaleren boven het materiële eigenbelang Het gladde vernis van de klassieke public relations zal vertroebelen en verliest het van een nieuwe waarachtigheid en geloofwaardigheid Boeren en burgers mensen die verbonden zijn op basis van hun waarden van het land Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/171/het_visioen_van_zlto,_door_ton_d (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van OMO, door Eugene Bernard
  niet mag ontbreken in onze bagage is een compendium met een historisch overzicht van waar de school vandaan komt De school staat op een katholieke voedingsbodem die het denken over de samenleving over omgang met elkaar in hoge mate heeft beïnvloed We erkennen en waarderen deze bron een wezenlijk onderdeel van onze erfenis en willen deze tot uitdrukking brengen in onze cultuur Als we uitgaan van de metafoor dan is een GPS onontbeerlijk Deze geeft onze positie weer We oriënteren ons op het gedrag dat leerlingen docenten staf en schoolleiding vertonen Met een kompas zal eenieder vervolgens een eigen positie bepalen en dus ook de eigen bijdrage aan het collectief gedrag afmeten Onze oriëntatiepunten Welke bakens zijn van belang Goed onderwijs omdat dit niet af is als leerlingen zich niet kunnen spiegelen aan gedrag passend bij de schoolgemeenschap dat gericht is op een goed mens zijn en goed leven Een goed mens als baken maar wat verstaan we onder een goed mens Veel mensen hebben direct een beeld of gevoel bij een goed mens Het gaat er vooral om dat we in ons gedrag laten zien en merken wat een goed mens is Bijvoorbeeld dat je een ander wil ondersteunen wil helpen en kansen wil bieden In de verschillende godsdiensten en ook in niet godsdienstige levensbeschouwingen zijn er regels aanbevelingen of goede werken geformuleerd Een goed mens is uiteraard ook zichtbaar in de dagelijkse omgang op school iemand bijstaan met goede raad zonder aarzeling hulp en ondersteuning bieden daar waar nodig En misschien het meest moeilijke het vergeven van elkaar vanuit de opvatting dat je iedere dag opnieuw mag beginnen Goed leven ten slotte gaat verder dan een prima organisatie van de schoolgemeenschap en heldere afspraken Onderlinge verbondenheid is het levenselixer van de gemeenschap Goed leven is daarmee vooral merkbaar aan de ontplooiingskansen aan de tolerantie aan intellectuele en morele vrijheden die je elkaar gunt aan de steun en zorg die je elkaar geeft Goed leven fundeert goed onderwijs en maakt het mogelijk een goed mens te zijn Op koers blijven Opvattingen over een goed mens en goed leven kunnen en mogen verschillen en vanuit diverse bronnen komen We zijn op koers als uit ons gedrag blijkt dat we werk maken van een goed mens en goed leven Vanuit onze katholieke voedingsbodem is Ons Middelbaar Onderwijs continu alert op ontwikkelingen in de samenleving Wij blijven met elkaar in gesprek Dit document beoogt een handreiking te zijn om het gesprek in elke afzonderlijke school aan te gaan En in dialoog op de volgende vragen een antwoord vinden wat betekent dit voor ons als leerlingen als ouders als docenten Wat merk je ervan op school Zo luidt de opdracht 1 Deze tekst is een bewerkte en ingekorte versie van een tekst die tot stand kwam in gesprek tussen de leden van de werkgroep identiteit in dialoog met de rectoren en na raadpleging van externe belanghebbenden met als primaire vraag hoe kunnen we in de schoolpraktijk in het gedrag betekenis geven aan het

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/168/het_visioen_van_omo,_door_eugene (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Sobriëtas, door Jos Roemer
  anderen niet schaadt De vraag is of deze vrijheidsopvatting wel recht doet aan wie we als mens kunnen zijn Een alternatieve opvatting zou bijvoorbeeld kunnen luiden vrij zijn is houden van de dingen die je doet In deze alternatieve opvatting ligt een relationele opvatting van mens zijn besloten Ten aanzien van consumptief gedrag betekent dit dat de mens als maat van alle dingen gerelativeerd wordt Vanuit een katholieke inspiratie zou de opvatting gehuldigd kunnen worden dat de mens tot zijn recht komt waarlijk gelukkig wordt indien zijn bestaan gesitueerd is in drie relaties de relatie tot zichzelf de relatie tot de ander en de relatie tot het mysterie van het leven dat hem omgeeft Voor consumptief gedrag betekent dit dat de vraag actueel wordt wat de betreffende gedraging betekent voor mijn ontplooiing voor mijn medemens nabij en veraf en voor het mij omringende leven als geheel Aldus opgevat staat consumptief gedrag onder het kritisch licht van vragen als wat doe ik mezelf aan wat doe ik de ander aan wat doe ik het leven aan met dit consumptiepatroon Het liberale adagium van dat maak ik zelf wel uit maakt plaats voor een verbinding van consumptief handelen en liefdevol handelen In dit licht is een pleidooi om bij te dragen aan het herstel van ons land door extra te besteden een kortzichtig pleidooi Het schiet te kort als het erom gaat burgers op te roepen het volledige potentieel van hun mens zijn te benutten Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/135/het_visioen_van_sobri%C3%ABtas,_door_ (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Hare Majesteit, door Beatrix koningin der Nederlanden
  zijn nationaal inkomen in Europa verdient is dit essentieel Daarom is de regering er veel aan gelegen de muntunie en de interne markt structureel te verbeteren Nederland heeft op deze gebieden voorstellen gedaan die navolging kregen Samen met andere landen is een tweesporenbeleid tot stand gebracht van strenge begrotingsdiscipline en versterking van de Europese groeiagenda Een eurocommissaris is nu speciaal met begrotingsdiscipline belast en er zullen sneller automatische sancties worden opgelegd aan landen die zich niet aan de afspraken houden Het is belangrijk dat alle lidstaten hieraan gebonden zijn Landen zullen elkaar de maat gaan nemen ten aanzien van binnenlandse hervormingen die nodig zijn voor economische groei Andere concrete resultaten liggen op het terrein van goedkoper mobiel dataverkeer en de komstvan een snel en betaalbaar Europees systeem van octrooibescherming Dat laatste is van groot belang voor innoverende Nederlandse bedrijven De grote vraagstukken rond het terugdringen van de staatsschuld de toekomst van de euro en de betaalbaarheid van zorg goed onderwijs en een rechtvaardig systeem van sociale voorzieningen zijn niet van vandaag op morgen opgelost Weinigen in ons land betwisten de noodzaak van het gezond maken en vervolgens beheersbaar houden van de overheidsfinanciën Velen delen het ideaal van maatschappelijke verbondenheid en willen zich daarvoor inzetten Naar de mening van de regering ligt hierin een belangrijke basis voor een gezamenlijke aanpak die breed wordt gedragen De betrokkenheid van vakbonden werkgeversorganisaties en andere maatschappelijke partijen is hierbij onontbeerlijk Dat geldt evenzeer voor provincies gemeenten en waterschappen Immers ook van de medeoverheden wordt gevraagd de financiën te beheersen terwijl hun rol en takenpakket in belang toenemen In het Caribische deel van het Koninkrijk staan relatief kleine landen voor grote uitdagingen De economische crisis laat zich ook daar voelen De nieuwe staatkundige structuren zijn nog jong Transparantie en houdbare overheidsfinanciën zijn van groot belang voor de bevolking en het vertrouwen in het bestuur Na de staatkundige vernieuwing van oktober 2010 wordt op de eilanden Bonaire Sint Eustatius en Saba op diverse terreinen geïnvesteerd in verbeteringen Dat geldt onder andere voor de ziekenhuiszorg de kwaliteit van schoolgebouwen en leerkrachten en de rioolwaterzuivering Samenwerking met andere landen bepaalt sinds jaar en dag het Nederlandse buitenlands beleid Het belang daarvan neemt in deze tijd van groeiende internationale verwevenheid op alle terreinen toe Economische diplomatie is nu meer dan ooit noodzakelijk om de crisis het hoofd te bieden Voor versterking van mensenrechten bestrijding van armoede de aanpak van klimaatverandering en milieuproblematiek is gezamenlijk optreden eveneens geboden In de internationale coalitie tegen piraterij speelt Nederland een vooraanstaande rol mede ter bescherming van onze eigen koopvaardij Op het terrein van ontwikkelingssamenwerking kiest de regering voor een beleid waarbij versterking van de economische structuur en zelfredzaamheid in elkaars verlengde liggen Daarom is de aanpak geconcentreerd op samenwerking met een kleiner aantal partnerlanden en gericht op terreinen waar ons land veel kennis en ervaring kan inbrengen Hieronder vallen waterbeheer landbouw en versterking van de rechtsorde Op deze manier worden meer concrete resultaten bereikt voor alle betrokken partijen Op het gebied van vrede en

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/134/het_visioen_van_hare_majesteit,_ (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van de KRO, door Koen Becking
  tot ontwikkeling en beschaving op religieus en maatschappelijk gebied De verzuiling van toen leeft niet meer in de samenleving van nu Ontkerkelijking en individualisering hebben daar mede aan bijgedragen Mensen zijn minder vaak lid van een kerk en zeker niet meer automatisch daardoor lid van de daarbij horende politieke partij omroepvereniging of vakbond De KRO merkt de ontkerkelijking en de daarmee samenhangende ontzuiling aan de omvang van zijn ledenbestand Voor de publieke omroepen betekende de ontzuiling niet het einde van hun bestaan Ze pasten zich aan de veranderende omstandigheden maar hoefden niet wezenlijk te veranderen Ook een principiële discussie over wenselijke veranderingen en het publieke bestel dat men daarbij voor ogen had bleef destijds uit Toch had de ontzuiling gevolgen voor het publieke bestel en wel in de vorm van een eerste uitbreiding van het aantal publieke omroepen Naast maatschappelijke veranderingen hebben ook de technologische ontwikkelingen het medialandschap veranderd De komst van satelliet en kabel maakte de opkomst van de commerciële omroepen mogelijk Daarmee kwam een einde aan het monopolie van de publieke omroepen De veranderingen in de maatschappij hebben het politieke landschap niet ongemoeid gelaten Niet geheel verwonderlijk waren het traditioneel partijen als het CDA de PvdA en de ChristenUnie die de publieke omroep verdedigden Zij kregen in 1977 samen nog 68 procent van de stemmen Bij de laatste landelijke verkiezingen was dat percentage sterk gedaald De politieke steun voor de publieke omroep kalft daardoor af Daarnaast heeft de economische crisis het denken over het publieke bestel beïnvloedt Zolang de bomen tot in de hemel groeiden kon de politiek een substantiële discussie over het bestel ontlopen Met de miljarden die worden bezuinigd valt daar niet aan te ontkomen De toekomstverkenning kent geen taboes en vroegere taboe onderwerpen komen nu ter sprake zoals een reclamevrije omroep het samenvoegen van omroepverenigingen en het ledental als toetsingscriterium Het is tegen deze achtergrond dat de KRO zijn richting heeft bepaald bij de vraag waartoe hij op aarde is Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/133/het_visioen_van_de_kro,_door_koe (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van CNV Vakcentrale, door Jaap Smit
  dat exclusief denken aan je eigenbelang hét probleem van onze samenleving is Om dat bewustzijn tot leven te wekken hebben we mensen nodig die inspirerend vertellen wat het betekent om een samenleving te zijn Daar hoort een politiek bij die zich niet laat meeslepen door de waan van de dag maar met een consistent ethisch verhaal naar buiten durft te komen en daarmee mensen weet te binden We hebben geen politici nodig die populaire beslissingen nemen we hebben politici nodig die noodzakelijke beslissingen nemen Beslissingen die niet altijd even prettig zijn maar die wel uit te leggen zijn Wat nodig is is leiderschap met visie En met visioenen Dat visioen wat voor samenleving levert dat op We zijn zo ongelooflijk op de economie en de financiële toestanden gefixeerd alles wordt vertaald in procenten centen en koopkracht We moeten ook eens nadenken over leefkracht het gaat niet alleen over materiële zaken maar ook om immateriële zaken Het gaat ook om waarden over het gemeenschappelijk verhaal dat we met elkaar delen Over vrijheid die grenzen heeft bakens waarmee je de samenleving inricht We leven in een samenleving waarin we ons over van alles en nog wat opwinden maar de verantwoordelijkheid leggen we per definitie altijd bij een ander neer We zijn ons niet bewust dat samenleven alleen maar kan als je je eigen verantwoordelijkheid draagt en je eigen bijdrage levert Dat is de sleutel naar een samenleving vol leefkracht van onderlinge solidariteit Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/136/het_visioen_van_cnv_vakcentrale, (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van de Adelbert Vereniging, door Bart van Doorn
  de vereniging voelen zich betrokken op een maatschappij waar naast de noodzakelijke inzet om de economie te laten functioneren belang wordt gehecht aan waarden als eerlijkheid trouw compassie rechtvaardigheid en vrijheid in gebondenheid De vereniging weet zich daarbij geïnspireerd door haar christelijke traditie en gedachtegoed en met een open blik naar de samenleving De vereniging wil participeren in groter geheel van organisaties met herkenbare het doel van de vereniging ondersteunende uitgangspunten Het landelijk bestuur onderhoudt hiervoor contacten op landelijk niveau met gelijk gezinde organisaties De vereniging ontplooit haar activiteiten vooral binnen de afdelingen maar ook op verenigingsniveau Het bestuur van een afdeling verwezenlijkt de doelstellingen van de vereniging door een jaarprogramma met lezingen voor haar leden vast te stellen De opgedane kennis en ervaringen worden door de leden conform de doelstellingen doorgegeven aan belangstellenden Daarnaast zijn er binnen het jaarprogramma gezamenlijke bijeenkomsten waarbij het accent meer ligt op ontspanning en het bevorderen van sociale contacten Waarheidsvinding De bijeenkomsten van de vereniging staan voor een belangrijk gedeelte in het teken van informatie en debat over zaken die er toe doen Betekenisgeving ontstaat dan in de relatie met de ander door een uitwisseling van gedachten Het vormt een onderdeel van de sociale cultuur De visie op de wereld wordt bepaald door interpretatie van de gebeurtenissen meer dan door de feitelijkheid van die gebeurtenissen zelf Vanuit de sociale psychologie is betekenen niet iets wat je meet weten is iets wat je begrijpt Betekenissen en waarheidsvinding ontstaan vooral door communicatie communicatie Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/137/het_visioen_van_de_adelbert_vere (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van FNV Vakcentrale, door Agnes Jongerius
  is de ideologie dat als je echt iets wilt alles mogelijk is Ook mensen zelf overschatten de mogelijkheid waarin zij de regels van het spel kunnen bepalen En als het misgaat geven zij zichzelf de schuld Alsof succes een keuze is en voor iedereen binnen handbereik We willen ons van de last van anderen bevrijden maar de keerzijde is dat anderen dat ook doen Hoe autonomer anderen worden hoe minder ze jou nodig hebben Een andere keerzijde is dat het een schande wordt van anderen afhankelijk te zijn Dat zie je in de discussie over de verzorgingsstaat Niet voor jezelf kunnen zorgen is iets om je voor te schamen Sennett heeft het over verbondenheid creëren dwars door de flexibiliteit heen Over vakmanschap dat duidt ogenschijnlijk misschien op een manier van leven die door de komst van de industriële samenleving in verval is geraakt maar dat is misleidend Vakmanschap staat voor een duurzame basale menselijke drijfveer het verlangen om goed werk uit te voeren omwille van het werk zelf Dus duurzaam werk Werk waarmee mensen hun waardigheid behouden en zich kunnen ontplooien Er voldoende zekerheid is en inkomsten zijn om van te leven Dat hoeft niet per se in een baan voor het leven te zijn maar mag wel Willen we alles bij het oude laten Het duurzame van werk schuilt in het vormgeven van beleid waarbij mensen zonder problemen ook van baan naar baan kunnen gaan Dat is dus niet iets tijdelijks Het gaat om een duurzaam perspectief op werk inkomen en persoonlijke ontwikkeling ongeacht het arbeidscontract ras afkomst sekse of leeftijd Waardigheid in werk laat zich vergezellen van goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden en voldoende toekomstzekerheid Respect voor het werk en vakmanschap hoort daar bij Dus neen laten we het kampioenschap flex niet verder overtreffen maar bijvoorbeeld afspraken maken over gelijke behandeling van werknemers flex en vaste krachten en over beschaafde ontslagbescherming Indien werkgevers meer flexkrachten aannemen zou dat moeten leiden tot een hogere premie heffing voor de werkgever Een dergelijk toekomstbeeld is geen utopie maar gewoon een kwestie van goede afspraken maken met werkgevers en overheden Van outsiders insiders maken door de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers gewoon goed te regelen Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/139/het_visioen_van_fnv_vakcentrale, (2015-10-22)
  Open archived version from archive •