archive-nl.com » NL » K » KENNISINSTITUUTVEILIGHEID.NL

Total: 64

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Basis Ploegleider - Kennis Instituut Veiligheid
  kan de cursist met behulp van beeldvorming oordeelsvorming en besluitvorming de prioriteiten van een BHV inzet bepalen een BHV inzet veilig effectief en efficiënt aansturen de schade van een brand of ongeval met behulp van zijn BHV ploeg zo goed als mogelijk beperken een ontruiming soepel laten verlopen de inzet van een BHV ploeg evalueren BHV oefeningen organiseren en leiden Beginvereisten De cursist beschikt over het diploma Basis Bedrijfshulpverlener Programma Deze opleiding duurt 2 tot 3 dagen afhankelijk van het benodigde maatwerk Het programma bestaat uit de volgende onderdelen BHV organisatie operationeel leidinggeven bij incidenten beeldvorming oordeelsvorming en besluitvorming communicatie en portofoongebruik ontruiming salvage schadebeperking ontwikkelen en uitvoeren van BHV oefeningen evalueren van BHV inzetten Deze onderdelen kunnen in 2 dagen 4 dagdelen worden behandeld en beoefend Daarnaast kunnen we desgewenst 1 extra dag 2 dagdelen aan onderwerpen of oefeningen besteden die specifiek voor uw organisatie van belang zijn Om het juiste maatwerk te bepalen brengen we een bezoek op de werkplek van uw cursisten en gaan we daar in gesprek met uw Coördinator BHV Certificering De opleiding wordt afgerond met een examen Bij een positief examenresultaat krijgt de cursist het diploma Ploegleider BHV van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/basis-ploegleider.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • BHV Scheepvaart - Kennis Instituut Veiligheid
  spoedeisende eerste hulp bij ongevallen verlenen een beginnende brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken de eigen organisatie ontruimen en daarbij op een effectieve manier communiceren optreden bij brand aan boord optreden bij ladingsspecifieke incidenten explosiegevaar stabiliteitsverlies en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen optreden bij lek stoten en kapseizen optreden bij aanvaringen optreden bij overboord raken van een opvarende Beginvereisten Op de opleiding BHV Scheepvaart zijn geen beginvereisten van toepassing Programma De opleiding BHV Scheepvaart duurt 22 lesuren Het programma bestaat uit de opleiding Basis Bedrijfshulpverlener conform de normen van het NIBHV en daarnaast het maatwerk dat in de beroepsvaart nodig is Dit maatwerk wordt in overleg met u als opdrachtgever ingevuld en zo goed mogelijk afgestemd op de specifieke kenmerken van uw schip en varende organisatie De scenario s zoals genoemd in de Arbocatalogus Binnenvaart vormen het uitgangspunt van het programma Verder komen alle vaardigheden aan bod die nodig zijn om de in de Arbowet vastgelegde BHV taken uit te kunnen voeren Alle onderwerpen worden eerst in theorie behandeld en daarna in de praktijk beoefend De cursist doet tevens examen om het diploma Basis Bedrijfshulpverlener te behalen Certificering Na deelname krijgt de cursist het KIV certificaat BHV Scheepvaart

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/bhv-scheepvaart.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Titel - Kennis Instituut Veiligheid
  Home Cursussen Onze missie Nieuws Contact Accreditatie Titel 2016 Kennis Instituut Veiligheid Contactgegevens Nieuws Algemene voorwaarden Privacy

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/titel.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • EHBO Verkeersongevallen - Kennis Instituut Veiligheid
  zijn de plaats van een verkeersongeval veilig benaderen een verkeersongeval verkennen de hulpverleningsdiensten alarmeren en informeren in afwachting van de hulpverleningsdiensten eerste hulp bij een verkeersongeval verlenen tijdens uw optreden als EHBO er de plaats van het ongeval beveiligen uw eerste hulp bij een verkeersongeval afstemmen met en overdragen aan de aankomende hulpverleningsdiensten politie ambulancedienst en brandweer Beginvereisten Op de cursus EHBO bij verkeersongevallen zijn geen beginvereisten van toepassing Wel strekt een reeds behaald EHBO diploma tot aanbeveling Programma Deze cursus duurt 3 dagdelen 1 dag inclusief avond en behandelt onder andere de volgende onderwerpen verschillende soorten letsel bij verkeersongevallen met en zonder beknelling rekening houdend met de wijze en snelheid van aanrijding en het type voertuig actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen in voertuigen en de risico s daarvan risico s van moderne voertuigen en van de ongevalsplaats het veilig benaderen en verkennen van een verkeersongeval eigen veiligheid en veiligheid van slachtoffers betrokkenen en omstanders beveiliging van de ongevalsplaats rekening houdend met de veiligheid en doorstroming van het verkeer taken van de politie ambulancedienst brandweer en traumateam bij een verkeersongeval de organisatie van de hulpverlening bij een verkeersongeval De theorie wordt in de praktijk beoefend Met behulp van voertuigen en LOTUS

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/ehbo-verkeersongevallen.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Partners - Kennis Instituut Veiligheid
  missie Nieuws Contact Accreditatie Partners Het Kennis Instituut Veiligheid werkt samen met een aantal partners Klik op het logo voor de site van onze partner 2016 Kennis Instituut Veiligheid Contactgegevens

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/partners.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Algemene voorwaarden - Kennis Instituut Veiligheid
  zijn geworden In een dergelijke situatie is het Kennis Instituut Veiligheid gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever 9 Verplichtingen opdrachtgever 9 1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten werkzaamheden benodigde zaken RI E oefen en trainingslocatie namen van deelnemers etc op de overeengekomen wijze aan het Kennis Instituut Veiligheid worden verstrekt 9 2 Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt of de noodzakelijke medewerking van medewerkers van opdrachtgever niet wordt verleend treden partijen in overleg Nadat is gebleken dat dit niet tot resultaat heeft geleid heeft het Kennis Instituut Veiligheid het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij opdrachtgever in rekening te brengen 10 Aansprakelijkheid 10 1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van het Kennis Instituut Veiligheid haar leidinggevenden of derden die in opdracht van het Kennis Instituut Veiligheid betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van het Kennis Instituut Veiligheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van het Kennis Instituut Veiligheid in onderhavig geval te verstrekken uitkering vermeerderd met het eigen risico van het Kennis Instituut Veiligheid ter zake Indien de verzekering in een geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat en het Kennis Instituut Veiligheid aansprakelijk is is de aansprakelijkheid van het Kennis Instituut Veiligheid beperkt tot de factuurwaarde gelijk aan het totaal van de over de voorafgaande 12 maanden voor de aansprakelijkstelling gefactureerde vergoedingen met een maximum van 5 000 zegge vijf duizend euro per gebeurtenis Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis 10 2 Het Kennis Instituut Veiligheid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder ook begrepen gevolgschade gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie 10 3 Iedere aanspraak van opdrachtgever jegens het Kennis Instituut Veiligheid vervalt indien opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij het Kennis Instituut Veiligheid binnen 3 kalendermaanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren Aansprakelijkheid van het Kennis Instituut Veiligheid wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien opdrachtgever het Kennis Instituut Veiligheid in gebreke heeft gesteld waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en het Kennis Instituut Veiligheid nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen 10 4 Opdrachtgever en de deelnemers dienen de tijdens de diensten werkzaamheden van het Kennis Instituut Veiligheid gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen Bij weigering hiervan door opdrachtgever en de deelnemers zijn de gevolgen daarvan volledig voor opdrachtgever en de deelnemers 11 Niet toerekenbare tekortkoming 11 1 In geval van overmacht van het Kennis Instituut Veiligheid zullen de verplichtingen waarop de overmacht betrekking heeft uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachtstoestand voortduurt Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van het Kennis Instituut Veiligheid onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/algemene-voorwaarden.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • EHBO Pleziervaart - Kennis Instituut Veiligheid
  pleziervader die regelmatig op het water zit en zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid aan boord van het eigen vaartuig maar die ook bij ongevallen op passerende vaartuigen eerste hulp wil kunnen verlenen Leerdoelen Na de cursus EHBO Pleziervaart kunt u een zwem of redvest op de juiste wijze gebruiken een drenkeling met behulp van een reddingsboei aan boord krijgen hulp bij onderkoeling bieden in afwachting van de hulpverleningsdiensten eerste hulp bij een waterongeval verlenen kleine blusmiddelen gebruiken om een beginnende brand aan boord te blussen toezien op de brand veiligheid aan boord van uw pleziervaartuig Beginvereisten Op de cursus EHBO Pleziervaart zijn geen beginvereisten van toepassing Wel strekt een reeds behaald EHBO diploma tot aanbeveling Programma Deze cursus duurt 10 uur 1 dag inclusief avond en behandelt onder andere de volgende onderwerpen de organisatie van de professionele hulpverlening op het water persoonlijke veiligheid aan boord brandveiligheid aan boord eerste hulp bij waterongevallen onderkoeling en verdrinking beginnende brandbestrijding aan boord De theorie wordt in de praktijk beoefend Met behulp van vaartuigen en LOTUS slachtoffers worden er waterongevallen en incidenten aan boord geënsceneerd Hierbij krijgt u de gelegenheid om als EHBO er met uw eigen materialen EHBO trommel te oefenen Certificering

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/ehbo-pleziervaart.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Optreden bij waterongevallen Advanced - Kennis Instituut Veiligheid
  binnenvaartschepen pleziervaarders medewerkers van veerdiensten en rondvaartboten watersporters brugwachters sluiswachters en sportvissers Leerdoelen Na de cursus Optreden bij waterongevallen Advanced kan de cursist de temperatuurhuishouding van het lichaam uitleggen een hyperthermie herkennen verklaren en behandelen eerste hulp een hypothermie herkennen verklaren en behandelen eerste hulp een drenkeling opsporen een grijpredding uitvoeren een oppervlakteredding in het water uitvoeren zwemmend redden een drenkeling stabiliseren met gebruik van wervelimmobilisatie een drenkeling reanimeren inclusief zuurstoftoediening gebruik van de AED en hartmassage een drenkeling bergen Beginvereisten De deelnemer is in het bezit van een EHBO diploma en is aantoonbaar vaardig in reanimatietechnieken inclusief het gebruik van de AED Ook beschikt de deelnemer over het certificaat Optreden bij waterongevallen Basic van KIV Verder moet de deelnemer aantoonbaar goed kunnen zwemmen Programma Het programma bestaat uit 2 dagdelen 6 tot 8 uur Tijdens het eerste dagdeel wordt de theorie van de cursus Optreden bij waterongevallen Basic herhaald en verdiept Dagdeel 2 staat in het teken van de praktijk U gaat daarbij het water in om een grijpredding en oppervlakteredding uit te voeren en leert drenkelingen op te sporen te redden en te reanimeren Het accent ligt hierbij op het trainen van reddings en reanimatietechnieken Certificering Cursisten krijgen

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/optreden-bij-waterongevallen-advanced.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive