archive-nl.com » NL » K » KINDENZIEKENHUIS.NL

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  ouders en als het kind oud genoeg is ook het kind om toestemming vragen Daarvoor is het onontbeerlijk dat de arts hen van adequate informatie voorziet De combinatie informatie en toestemming vaak aangeduid als Informed Consent ofwel geďnformeerde toestemming is essentieel De hier gepresenteerde Vragenlijst Informed Consent is bedoeld als geheugensteun voor artsen bij hun gesprekken met ouders en kinderen Sommige onderdelen moeten gedurende het proces van informatie en toestemming in elk geval aan de orde komen andere zijn optioneel Het verdient aanbeveling de vragenlijst bij de status te bewaren Klik hier voor de vragenlijst in PDF formaat Vragenlijst Informed Consent De aandoening diagnose prognose De voorgenomen behandeling aard van de behandeling medische informatie verloop doel van de behandeling risico s van de behandeling fysieke gevolgen van de behandeling onder andere pijn leefregels belastbaarheid gevolgen van niet behandelen of uitstel van de behandeling medicatie bijwerkingen verblijfsduur poliklinisch dagbehandeling klinische opname pijnbestrijding locale verdoving sedatie algehele narcose andere behandelmethoden die in aanmerking komen aard doel risico s gevolgen benodigde zorg bedrust voeding pijnmedicatie medicijngebruik hulpmiddelen mogelijkheid van aanwezigheid van ouder bij behandeling of inleiding ontwaken narcose van het kind zintuiglijke informatie over verloop onder andere geur geluid smaak pijn ouder wijzen op toestemmingsrecht kind wijzen op toestemmingsrecht vanaf 12 jaar ouder kind bedenktijd voorstellen kans dat andere arts behandeling uitvoert indien van toepassing Toestemming check of de ouder de informatie heeft begrepen check of het kind de informatie heeft begrepen rekening houdend met bevattingsvermogen ouder gaf toestemming voor behandeling kind gaf toestemming voor behandeling vanaf 12 jaar toestemming voor informatieverstrekking aan derde n Weer thuis wie wanneer de uitslag het resultaat meedeelt en hoe persoon of instelling belast met de nazorg wat te doen bij pijn wat te doen bij onverwachte complicaties emotionele gevolgen gevolgen voor de gezinssituatie contact met andere

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/professionals/vragenlijst-informed-consent/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  of bijvoorbeeld bij kinderen diens wettelijke vertegenwoordigers meestal de ouders te vragen en ervoor te zorgen dat de proefpersoon en of de ouders actief wordt worden geďnformeerd over alle aspecten van het onderzoek Dat laatste dient zowel mondeling als schriftelijk te gebeuren Het schriftelijk informatiemateriaal dat bestemd is voor ouders aan wie wordt gevraagd hun kind als proefpersoon te laten mee werken dient volgens de vereniging Kind en Ziekenhuis in elk ge val antwoord te geven op de volgende vragen Wat wil de onderzoeker bereiken met het onderzoek als geheel Wat wordt onderzocht in de fase van het onderzoek waarvoor het kind als proefpersoon wordt gevraagd en wat wil de onderzoeker bereiken met dit onderdeel van het onderzoek Kan het kind baat hebben bij het onderzoek Loopt het kind risico s als gevolg van de deelname aan het on derzoek En zo ja welke risico s zijn dat Op welke wijze wordt het onderzoek uitgevoerd Wat houden de eventueel extra uit te voeren behandelingen licha melijke onderzoeken en ingrepen precies in inclusief informatie over pijn misselijkheid mogelijke gewichtstoename etc Is de onderzoeker ook de behandelaar Is het voor de ouders mogelijk een onafhankelijke deskundige te raadplegen Wie kan gebeld worden ook tijdens de loop van het onderzoek als de ouders vragen hebben Hoe zal met de verkregen gegevens worden omgegaan Wie is de opdrachtgever of financier van het onderzoek Worden extra onkosten vergoed Hoe is de verzekering geregeld van eventuele schade die door het onderzoek wordt veroorzaakt Wie krijgen toegang tot de gegevens van het kind Worden de ouders op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek en de resultaten Hoe gebeurt dit En verder Verder moet het informatiemateriaal in elk geval vermelden dat deelname aan het onderzoek niet verplicht is en ouders zich daartoe ook niet verplicht

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/professionals/wetenschappelijk-onderzoek/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  nieuwe Medische Kindzorgsysteem Voorbeelden Stroomschema Kwaliteitsstandaarden specifiek voor kinderen Wanneer wel en wanneer niet Kern Het doel van deze tool is om patiënten organisaties handvatten te bieden bij het vaststellen van een criteriaset voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor specifieke doelgroepen denk hierbij aan ouderen en kinderen Omschrijving Bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden wordt in sommige gevallen een aparte standaard of een addendum ontwikkeld voor de zorg aan kinderen b v bij astma en obesitas Hierin wordt de zorg aan kinderen beschreven Bij veel kwaliteitsstandaarden is specifieke aandacht voor de problematiek van het kind niet meegenomen Het ontbreekt ontwikkelaars van kwaliteitsstandaarden aan criteria en een tool om alert te zijn op het specifieke perspectief van kinderen en de integratie hiervan gedurende de ontwikkeling Een medische kwaliteitsstandaard zonder specifieke aandacht voor kinderen is geen kwaliteitsstandaard Kinderen zijn geen kleine volwassenen en hebben net zo goed recht op evidence based zorg Daarom moet bij elke ontwikkeling of herziening van een richtlijn kwaliteitsstandaard geïnventariseerd worden of er specifieke aandacht voor kinderen nodig is Dit model biedt daar een concreet handvat voor Daarnaast is het belangrijk dat bij de inbreng van het patiënt perspectief in de kwaliteitsstandaard wat een van de voorwaarden is voor opname van de kwaliteitsstandaard in het Register van het Kwaliteitsinstituut het kind perspectief specifiek wordt vertegenwoordigd Kinderen hebben immers vaak hele andere wensen behoeften en ervaringen met betrekking tot de zorg dan volwassenen Download stroomschema Download Bouwstenen document Beschrijving ontwikkeling criteriaset voor speciale doelgroepen Deelname aan KIDZ programma van de Patiëntenfederatie NPCF Wat is KIDZ Hoe krijgen patiënten meer invloed op de kwaliteit van zorg Het programma KIDZ wil hierop een antwoord bieden KIDZ staat voor Kwaliteit Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg Onder de naam KIDZ ontwikkelen verschillende patiëntenorganisaties samen met Patiëntenfederatie NPCF producten en tools Dit zijn producten en tools waarmee de kwaliteit van de medisch specialistische zorg beïnvloed en gemeten kan worden Het uitgangspunt van KIDZ is altijd het perspectief van de patiënt Ontstaansrecht KIDZ KIDZ is ontstaan uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg Dit akkoord werd op 15 juli 2013 gesloten tussen zeven partijen het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport VWS Vereniging van ziekenhuizen NVZ de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NFU Zelfstandige Klinieken Nederland ZKN Zorgverzekeraars Nederland ZN De Federatie van Medisch Specialisten FMS en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie NPCF De afspraak binnen dit hoofdlijnenakkoord is dat deze partijen zich gezamenlijk inzetten voor de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg Aandachtsgebieden De patiëntenorganisaties en Patiëntenfederatie NPCF werken binnen vier aandachtgebieden aan KIDZ Ieder aandachtsgebied bevat verschillende projecten die in samenhang worden uitgevoerd Hieronder vindt u de vier aandachtsgebieden 1 Richtlijnen Kwaliteitsstandaarden 2 Transparantie 3 Samen beslissen 4 Doelmatigheid Wie voeren KIDZ uit Patiëntenfederatie NPCF coördineert KIDZ en voert dit uit samen met de volgende patiëntenorganisaties Levenmetkanker beweging De Hart Vaatgroep Longfonds Diabetes Vereniging Nederland DVN Spierziekten Nederland Zorgbelang Nederland Nierpatiënten Vereniging Nederland NVN MS Vereniging Nederland MSVN Stichting Kind en Ziekenhuis Vereniging Samenwerkende Ouder en Patiëntenorganisaties VSOP

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/professionals/kwaliteit/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  nodig Er is aan de samenwerkende partijen gevraagd om met een plan te komen dat zich richt op de tijdige invoering van een eerste fase van het MKS systeem per 2016 In antwoord op die uitnodiging hebben de samenwerkende partijen een programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor zorg aan zieke kinderen in de eigen omgeving ingericht In dit programma komen waar mogelijk alle ontwikkelingen samen zodat maximaal gebruik wordt gemaakt van ontwikkelingen en uitwisseling van expertise om het proces te versnellen en implementatie daadwerkelijk te realiseren in de komende jaren Met het programma wordt voorzien in en centraal punt waar monitoring communicatie uitwisselen van informatie en afstemming plaats kan vinden Ook is het de centrale informatiebron voor organisaties en cliënten in het veld hoe vorm wordt gegeven aan de implementatie van het MKS Binnenkort wordt de website gelanceerd waarop alles te vinden is voor iedereen die met medische kindzorg te maken heeft onder andere welke projecten er lopen en wat het nieuwe systeem betekent voor jou als kind jongere ouder zorgprofessional zorgorganisatie en overige belanghebbende Volg ons op Twitter en Facebook om te weten wanneer dit is Achtergrond Aanleiding ontwikkeling Medische Kindzorgsysteem Het rapport Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen is in september 2014 gepubliceerd Aanleiding voor dit rapport was de veranderende financiering van de langdurige zorg per 1 januari 2015 en het oog op de transformatie per 1 januari 2016 zie rapport Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg Zorg die tot en met 2014 uit de AWBZ werd bekostigd is over naar de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg en de Jeugdwet Een aantal partijen hebben dat moment aangegrepen om kinderen die langer ziek zijn de absoluut centrale positie te geven waar ze recht op hebben en hebben dit vormgegeven in het Medische Kindzorgsysteem De partijen zijn Stichting Kind en Ziekenhuis Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise Vereniging van Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning VSCA V VN Kinderverpleegkunde Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde NVK Branchevereniging Medische Kindzorg Thuis BMKT Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg VGVK Wat houdt het Medische Kindzorgsysteem MKS in Samen op weg naar gezonde zorg schetst het Medische Kindzorgsysteem een systeem waarin het zieke kind en het gezin centraal staan en waarbij tegelijkertijd het uitgangspunt recht op zorg wordt vervangen door zorg zo nodig en waar nodig Want in de huidige praktijk is door de wijze van indicatiestelling sprake van te weinig of te veel zorg De uitdaging voor de toekomst is het bieden van de kwalitatief goede en houdbare zorg voor kinderen die zorg buiten het ziekenhuis nodig hebben Het systeem gaat in op het moment dat het kind het ziekenhuis kan verlaten en strekt tot aan het moment dat kinderverpleegkundige zorg niet langer nodig is Het systeem houdt tevens rekening met aanvullende behoefte aan niet medische zorg psychosociaal etc van kind en het gezin Vier kinderleefdomeinen komen aan de orde medisch sociaal veiligheid en ontwikkeling in de bijlage zijn de samenvattingen van de 2 rapporten opgenomen Het programma Doelgroep van het programma Alle kinderen met

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/professionals/medische-kindzorgsysteem/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Basisschoolproject Het basisschoolproject Het Ziekenhuis biedt een handleiding voor de leerkrachten van de midden en bovenbouw van de basischool voor het opzetten en uitvoeren van een project over het ziekenhuis De informatie bevat de volgende onderdelen REACTIES VAN KINDEREN hoe kinderen het ziekenhuis kunnen ervaren VOORBEREIDING punten die vooraf de aandacht verdienen UITVOERING werksuggesties voor de uitvoering van het project in de klas Vrijwel elk kind komt weleens in een ziekenhuis Hetzij voor een bezoek aan een familielid of vriendje dat in het ziekenhuis ligt Hetzij voor een onderzoek Sommige kinderen moeten in een ziekenhuis worden opgenomen Wanneer een kind voor het eerst in een ziekenhuis

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/basisschoolproject/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Kindzorgsysteem Publicaties Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Opname in het ziekenhuis Trommelvliesbuisjes Keelamandelen Samen beslissen Veilige behandeling Wat als mijn kind niet meer beter wordt Wat als mijn kind komt te overlijden Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiënteninformatie Kind en Ziekenhuis heeft een aantal informatiefolders die u kunt downloaden Beschikbaar zijn Opname in het ziekenhuis Trommelvliesbuisjes opereren of afwachten Keelamandelen wel of niet knipppen Patiëntkaart Samen beslissen tips over wel geen amandelen knippen bij uw kind Patiëntkaart Help mee aan een veilige behandeling van uw kind Patiëntkaart Wat als mijn kind niet meer beter wordt Patiëntkaart Wat als mijn kind komt te overlijden Patiëntkaart

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/patienteninformatie/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Alle artikelen uit K Z Magazine met ingang van 2014 kunt u terugvinden op onze Nieuwsblog www kindenzorg nl Uw inloggegevens staan vermeld op uw factuur van begin 2013 Kwijt Stuur ons een email op info kindenziekenhuis nl Kosten per themanummer Alle jaargangen 5 00 inclusief verzendkosten Bestelwijze Het bedrag overmaken naar Rabobank rekening NL48 RABO 01346 21 417 van Stichting Kind en Ziekenhuis te Utrecht Vermeld bij uw bestelling de titel van het nummer en naam en adres van degene voor wie het nummer bestemd is Kind Zorg magazine 2x per jaar ontvangen U steunt de stichting door donateur te worden Als donateur draagt u jaarlijks een bedrag naar eigen keuze bij met een minimum van 35 00 per jaar U ontvangt dan twee keer per jaar het Kind Zorg magazine Klik HIER als u donateur wilt worden PDF versie De nummers van Jaargang 13 tot en met Jaargang 27 met uitzondering van Jaargang 14 nr 1 1991 kunnen in hun geheel als PDF bestand worden opgeroepen en geraadpleegd Kies het gewenste nummer en klik onderaan op de link naar het PDF bestand Jaargang 37 2014 Nr 1 April Jaargang 36 2013 Nr 1 Transitie Nr 2 Digitale zorg Nr 3 Ketenzorg Jaargang 35 2012 Nr 1 Kinderparticipatie Nr 2 Gezinsgerichte zorg Nr 3 Zorgproces Jaargang 34 2011 Nr 1 Sedatie Nr 2 eHealth Nr 3 Zwangerschap en Geboorte Jaargang 33 2010 Nr 1 Patiëntenverenigingen aan het woord Nr 2 3 Hete hangijzers 5 dubbelnummer Jaargang 32 2009 Nr 1 Kindgericht Gezinsgericht Nr 2 Patiëntervaringen centraal Jaargang 31 2008 Nr 1 Dertig jaar voorlichting Nr 2 Ketenzorg Nr 3 Good practice 6 Nr 4 Zelfmanagement Jaargang 30 2007 Nr 1 Communicatie Ranglijst amandelen knippen Nr 2 Hete hangijzers 4 Nr 3 Good practice 5 Nr 4 Patiëntveiligheid Jaargang 29 2006 Nr 1 Jongeren Nr 2 Geneesmiddelen voor kinderen Nr 3 Good practice 4 Nr 4 De ziekenhuisbevalling 2 Jaargang 28 2005 Nr 1 ICT en zieke kinderen Nr 2 Het vervolg pijn kindermishandeling ondersteuning ouders kraamsuites amandelen Nr 3 Good practice 3 Nr 4 De ziekenhuisbevalling Jaargang 27 2004 Nr 1 PrIvacy Nr 2 Good practice 2 Nr 3 Eten en drinken Nr 4 Informatie en toestemming Jaargang 26 2003 Nr 1 Good practice Nr 2 Pasgeborenen Nr 3 Kraamsuites en gezinsgerichte zorg Nr 4 Privacy Nr 1 jaargang 27 2004 Jaargang 25 2002 Nr 1 Pedagogische zorg Nr 2 Extra kwetsbaar 3 o a anusatresie slokdarmafsluiting Erbse parese Nr 3 Multidisciplinaire teams Nr 4 Kind en Ziekenhuis 25 jaar Handvest met annotaties VN Verdrag rechten van het kind Jaargang 24 2001 Nr 1 Verstandelijk gehandicapte kinderen in het ziekenhuis Nr 2 Vakbekwaamheid Nr 3 Brochures dagverpleging Nr 4 Klachten Jaargang 23 2000 Nr 1 Ouders als teamgenoten Nr 2 Zeldzame aandoeningen Nr 3 Brochures voor ouders Nr 4 Isolatie Jaargang 22 1999 Nr 1 Bouwen en inrichten 1 Nr 2 Bouwen en inrichten 2 Nr 3 Eerste hulp bij kindermishandeling Nr 4 Zicht op 2000 Jaargang 21 1998

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/artikelenarchief/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive •