archive-nl.com » NL » L » LEGALHOUDINI.NL

Total: 94

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Legal Houdini, to straighten out the legal hitch
  Haag nr 27313303 31651283011 31712600096 info legalhoudini nl jtjol legalhoudini nl jtjol legalhoudini gmail com Choose your langsadfage Nederlands English Zoeken Zoeken Over Legal Houdini Diensten Legal Houdini Academy C V Know how Cases Links Blog Algemene voorwaarden Contact Home Case 11 11 Expert Advies en Cursus Internationaal Faillissementsrecht Specialisten internationaal faillissementsrecht zijn schaars Legal Houdini Academy geeft cursus en is beschikbaar voor lezingen op dit terrein Legal Houdini is

  Original URL path: http://www.legalhoudini.nl/9/contact (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Legal Houdini, to straighten out the legal hitch
  dagtarief van de opdracht gemiddeld aantal werkdagen per week reiskosten opdracht verblijfkosten opdracht overige kosten opdracht en eventueel van toepassing zijnde aanvullende afspraken In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in het Opdrachtformulier gaat het bepaalde in het Opdrachtformulier voor 2 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtgever komt tevens tot stand indien partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van een Opdracht 3 Relatie Opdrachtnemer Opdrachtgever 1 Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege zijn verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat het betreft hier een inspanningsverplichting van de zijde van Opdrachtnemer 2 Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht te verstrekken aan Opdrachtnemer alsmede alle door Opdrachtnemer redelijkerwijs verlangde gegevens en informatie Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie 3 De uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen indien deze mogelijkheid in het opdrachtformulier is aangegeven 4 Bij de uitvoering van een Opdracht mag Opdrachtnemer uitsluitend na overleg met Opdrachtgever mede één of meer personen of organisaties betrekken die niet direct of indirect aan Opdrachtnemer zijn verbonden 4 Vertrouwelijkheid 1 Opdrachtnemer is gehouden om alle informatie betreffende Opdrachtgever waarvan wordt aangegeven door Opdrachtgever dat deze vertrouwelijk moet worden behandeld of waarvan redelijkerwijs verondersteld kan worden dat deze geheim dient te blijven vertrouwelijk te behandelen en slechts met toestemming van Opdrachtgever ter kennis van derden te brengen 2 Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer aan derden kenbaar maakt dat hij bij Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht 5 Aansprakelijkheid 1 De Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever voor zover er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van een Opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht dan wel er sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van Opdrachtnemer 2 Indien bij de uitvoering van een Opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer leidt is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Opdrachtnemer afgesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige twee zinnen is een nalaten van de zijde van Opdrachtnemer begrepen Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtnemer voor de betreffende Opdracht in rekening gebracht bedrag over de laatste drie maanden 3 Indien door of in verband met de uitvoering van een Opdracht van een Opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is zal die aansprakelijkheid beperkt zijn

  Original URL path: http://www.legalhoudini.nl/8/Algemene%20voorwaarden (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Legal Houdini, to straighten out the legal hitch
  van D A Vietor en A C Zwalve de gevolgen van vreemd vermogen in Effecten en Vermogensrecht 2011 Serie Onderneming en recht deel 63 verwijzing naar webpagina Nauta en voor de Engelstalige lezers Richard J Cooper en Dalmau Garcia Holdouts in syndicated loan rescheduling in Global Financial Crisis 2009 Update Augustus 2012 De Exit Consent die gebruikt werd bij de herstructurering van Anglo Irish Bank in 2010 is inmiddels getoetst door Judge Briggs van High Court of Justice en niet acceptabel gevonden Het gaat hier om een aggressieve toepassing van de Exit Consent waarbij met gebruikmaking van de collective action clausule die in de achtergestelde obligaties was opgenomen de voorstemmers voor een conversie van de achtergestelde obligatie in een gewone obligaties zij het met een aanzienlijke haircut gedwongen werden in te stemmen met de aflossing van de door tegenstemmers niet geconverteerde achtergestelde obligaties tegen een bedrag van Euro 0 01 per Euro 1 000 terwijl de marktwaarde van de achtergestelde obligaties op dat moment Euro 0 20 bedroeg Hoger Beroep zal wellicht volgen maar toepassing van Exit Consent onder Engels Recht blijkt dus niet zonder gevaar Zie ook de diverse commentaren die inmiddels zijn verschenen van de hand van Financial Times Dealbreaker Brown Rudnick en Davis Polk Voor diegenen die een abonnement hebben op ABI Journal Amerikaanse Insolventievereniging zie ABI Journal Oct 2012 ook verkrijgbaar op de Ipad een artikel van de hand van Richard Corbi en Oscar Pinkas Hun commentaar dat volgens een noot onder het artikel geen opinion or view is is helder het gaat om de toepassing under Engels recht van de goede trouw die de meerderheid in acht moet nemen indien zij de minderheid willen binden Dat bestaat dus kennelijk toch naar Engels Recht en wij in Nederland maar denken dat dat principe in Nederland is uitgevonden We zaten er kennelijk naast April 2013 Update Zie voor een voorbeeld waar een Exit Consent wel acceptabel werd geacht door de Engelse rechter het ging hier om het een extra betaling die voorstemmer maar niet tegenstemmers kregen van de debiteur 2013 EWCA Civ 364 April 22 2013 Azevedo versus Imcopa en de FT Blog van 22 april 2013 Consent of the bondholder governed Een reis naar het centrum van het Internet 31 12 2012 Het Internet heeft zich in de relatief korte tijd waarin het bestaat tot een onmisbaar onderdeel van het communicatienetwerk van de wereld en voor mij persoonlijk ik kan eigenlijk geen dag meer zonder Andrew Blum geeft in zijn boek Tubes a Journey to the Center of the Internet een reisverslag van zijn zoektocht naar het het fysieke internet Een boekverslag van mijn hand is hier opgenomen Zie ook het op 16 juli 2012 in Fortune verschenen artikel van de hand van Andrew Blum en de podcast van de London School of Economics and Political Science van een lecture die Andrew Blum gaf op 3 juli 2012 Vgl de NRC van 24 augustus 2012 reisboek p 9 voor een recensie van Bernard Hulsman Lelijke buizen die internet heten Update November en December 2012 Het afsluiten van het internet is tegenwoordig een middel van de overheid om te trachten de onderdanen onder controle te houden Wilt u weten of u in een land woont waar de overheid dat makkelijk kan bekijken dan dit artikel van Arik Hesseldahl gevonden via mijn favoriete techie reporter Walt Mossberg van de WSJ Ik weet nu waar ik dus niet moet gaan wonen In Europa zit je mede dankzij Marietje Schaake zij is de auteur van het op 11 december 2012 door het Europees Parlement aangenomen rapport Digital Freedom Strategy prima Zie de NRC Dagboek 2012 bijlage van Zaterdag 22 december 2012 voor een interview met haar China daarentegen verscheprt de censuur op het internet om de stabiliteit van hun land te dienen althans volgens dit artikel van de Volkskrant van 28 december 2012 Zie ook Financial Times van 28 december 2012 De NYT van 28 december geeft overigens de meeste details over wat de Chinese autoriteit nu exact doen om politiek ongewenste informatie van buitenland te vookomen De sites worden eenvoudig geblokkeerd In de NJB van 30 november 2012 bepleiten Anne Meuwese en Leo van der Wees de weg naar een nieuwe juridische infrastructuur open source legal information Het artikel geeft ook een mooie tussenstand van de huidige mogelijkheden en is alleen daarom al lezenswaardig Zie ook het Platform Open Commentaren Voor een leuk Nederlands boek over de Wet op Internet verwijs ik naar het boek me die titel van Arnoud Engelfriet waarin allerlei aspecten van het recht en internet aan de orde komen zoals bloggen hyperlinks auteursrecht op het internet en licensies Een verhelderend en inspirerend boek dat voor Legal Houdini aanleiding was om de algemene voorwaarden aan te passen en een zogenaamde Creative Commons BY SA licentie van toepassing te verklaren op het gebruik van deze website Pay or get out of the way 30 12 2012 De bedrijfsjurist van een onderneming in moeilijkheden wordt vaak met ingewikkelde vraagstukken geconfronteerd Op 20 januari 2012 gaf Legal Houdini Academy een presentatie voor het Nederlands Genootschap voor Bedrijfsjuristen waarbij hij aan de hand van de volgende onderwerpen trachtte de bedrijfsjurist handvaten te geven de economische crisis in hoofdlijnen de financiele gevolgen voor de onderneming en haar stakeholders en de rol die een bedrijfsjurist daarin kan spelen De geponeerde stelling kort en goed was dat aandeelhouders die geconfronteerd worden met de situatie waarin de onderneming geen positief eigen vermogen meer heeft slechts twee opties hebben of de aandeelhouders verstrekken weer voldoende risicodragend vermogen aan de onderneming of als ze dat weigeren is het niet meer aan hen om over de toekomst van de onderneming te beslissen doch laten ze de raad van bestuur dat doen onder toezicht van de Raad van Commissarissen en in overleg met de crediteuren Daarbij behouden ze wel hun aandelen zij het dat deze waardeloos zijn geworden door verwatering Het is kort gezegd Pay or get out of the way voor de aandeelhouders De presentatie is hie r te vinden De bedrijfsjurist moet op de uitvoering van de spelregels toezien In de Bedrijfsjurist van Maart 2012 is een verkorte uitgeschreven bewerking van de presentatie te vinden Tijdens de presentatie onstond een levendige discussie over de vraag of een beloning in aandelen en of opties altijd tot het beste resultaat leidt Mijn standpunt was en is Nee niet in de situatie dat de aandelen geen waarde meer vertegenwoordigen omdat het economisch belang van de onderneming dan ligt bij de crediteuren en niet bij de aandeelhouders Edmans en Liu van de Wharton School University of Pennsylvania denken de oplossing voor dit probleem gevonden te hebben Bonus in de vorm van debt Zie ook de Wall Street Journal van 27 februari 2012 How to fix executive compensation For starters don t link pay packages just to stock Tie them to debt as well De EU Bankencommissie gaat dit voorstel volgens de Financial Times van 2 October 2012 overnemen In het rapport van Liikanen is inderdaad een verwijzing naar obligaties opgenomen en wel naar de zogenaamde bail in bonds zie onder andere p xi Het gaat daarbij dus wel om obligaties die een achtergesteld karakter hebben Maar hoe wordt hiermee het belang van de overheid als TBTF garantor meegewogen Het management speelt met others people s money including that of the government Zou de Ondernemingskamer daarom in de VEB Fortis Uitspraak van 5 april 2012 LJN BW0991 in rechtsoverweging 4 4 vanwege het karakter van Fortis als systeembank in rechtsoverweging 4 4 een verwijzing heeft opgenomen naar het Algemeen Belang als mede een belang dat het bestuur in het oog moest houden ik veronderstel als onderdeel van het vennootschappelijk belang Ik verdedigde lang geleden in mijn scriptie voor het afstuderen voor mijn rechtenstudie we leven AD 1986 mind you dat het Algemeen Belang als onderdeel van het vennootschappelijk belang zou moeten worden meegenomen In de discussie tussen De Jongh en Slagter in de NJB komt de verantwoordelijkheid van de individuele aandeelhouder aan de orde Ik meen met De Jongh en dus anders dan Slagter dat ook een individuele aandeelhouder naar huidig Nederlands recht gebonden is aan de eisen van redelijkheid en billijkheid zoals deze in art 8 Boek 2 zijn opgenomen Het door Slagter gemaakte onderscheid tussen het optreden door de aandeelhouder binnen en buiten de algemene vergadering van aandeelhouders komt me gekunsteld en buitengewoon onpraktisch voor Dat zou namelijk betekenen dat er onder alle omstandigheden een algemene vergadering van aandeelhouders nodig is om vast te stellen of art 8 Boek 2 BW is geschonden Zo ver zou ik niet willen gaan Europees Hof voor Rechten van de Mens over de nationalisatie van Northern Rock 03 08 2012 In 2008 werd Northern Rock door het Verenigd Koninkrijk genationaliseerd De nationalisatie vond plaats door overgang op basis van de zogenaamde Northern Rock plc Transfer Order 2008 op grond waarvan de aandelen in Northern Rock werden verkregen door de Treasury Solicitor als nominee voor Treasury van het Verengd Koninkrijk Deze onteigening vond plaats onder de verplichting voor de Treasury om de aandeelhouders een vergoeding te betalen waarvan de hoogte zou worden vastgesteld door een onafhankelijke derde Echter de onafhankelijke derde moest er bij de vaststelling van de waarde vanuit gaan dat alle financiele ondersteuning die door het Verenigd Koninkrijk Engelse Centrale Bank of de Treasury was verstrekt terug getrokken was en ook niet meer verstrekt zou worden Bovendien moest worden verondersteld dat Northern Rock in administration was en niet meer in staat was going concern verder te gaan Mede door de ondersteuning werden de aandelen Northern Rock ten tijde van de nationalisatie door de markt nog op GBP 0 9 gewaardeerd Aandeelhouders maakten bezwaar tegen de nationalisatie bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op basis van de stelling dat er inbreuk was op art 1 EVRM De procedure betrof overigens uitsluitend de vraag of zij een adequate compensatie werd aangeboden ze bestreden de nationalisatie als zodanig niet De onafhankelijke waardering van de aandelen was uitgekomen op nihil Het Hof toetste en kwam op 10 juli 2012 tot het oordeel dat het Verenigd Koninkrijk terecht had geweigerd bij de vaststelling van de waarde geen rekening te laten houden met de waardestijging die werd veroorzaakt door de door het Verenigd Koninkrijk verstrekte steun Interessant is verder nog de overweging van het Hof in punt 38 dat It was not contested by the parties to the domestic litigation that the applicants shares in Northern Rock were possessions for the purposes of Article 1 of Protocol No 1 Je zou daaruit af kunnen leiden anders dan ik wel verdedigd heb vgl de presentatie opgenomen onder mijn Blog Pay or Get out of the Way dat ook aandelen zonder waarde eigendom zijn in de zin van art 1 EVRM Alleen dit punt was in deze zaak niet ter discussie Zie voor reacties op deze uitspraak FT Adviser van 2 augustus 2012 Financial Times van 1 augustus 2012 The Guardian van 1 augustus 2012 The Telegraph van 1 augustus 2012 Nieuw geld Noodkrediet en Boedelkrediet 23 06 2012 De zogenaamde Van Dooren uitspraken van de Hoge Raad hebben nogal wat stof doen opwaaien Zo is de verwachting dat door deze uitspraken van de Hoge Raad banken hun kredietbeleid nog verder zullen beperken vooral in situaties dat het gaat om bedrijven in moeilijkheden In dit artikel proberen Rolf Verhoeven en Johan Jol de vraag te beantwoorden of deze verwachting gerechtvaardigd is Het artikel is verschenen in de bundel Bancaire Zekerheid Liber Amicorum van Jos Timmermans voormalig voorzitter van de Juridische Werkgroep Corporate van de NVB deel 58 van de Serie Onderneming en Recht Samen met Lennard Mooij schreven Rolf Verhoeven en Johan Jol over boedelkrediet en noodkrediet en poneerden zij in dit artikel onder verwijzing naar de internationale ontwikkelingen van noodfinancieringen en boedelfinancieringen de stelling dat dat noodkredieten zelden aantastbaar zouden moeten zijn Het artikel is verschenen in de bundel Overeenkomsten en Insolventie van de Serie Onderneming en Recht deel 72 The New New Thing en Apple 26 03 2012 The New New Thing is de titel van een boek van Michael Lewis ook bekend van Liar s Poker en the Big Short dat gaat over de oprichter van Netscape Jim Clark Jim Clark heeft volgens Lewis de basis voor het internet gelegd met zijn sinds 2008 niet meer onderhouden browser Netscape Voor mij is dat in ieder geval zo Mijn begintijd op het Internet ergens vanaf 1996 werd inderdaad beheerst door de browser Netscape via een 28 8 kbps modem eerst later pas via ISDN 64 kbs en pas daarna ADSL Of anders gezegd zonder Jim voor mij geen internet en dus ook geen IPad Ondenkbaar toch De snelheid van op en neergang van succes is groot tegenwoordig Het zal onder meer om die reden zijn dat Apple snel met een nieuwe IPad komt zonder aanduiding maar het betreft 3 0 in Maart 2012 Ik heb inmiddels de eerste reviews bezien om te kijken of ik van mijn IPad 1 0 moet upgraden Geen live experience de IPad new komt niet eerder dan 23 maart 2012 in Nederland Maar dankzij internet heb ik inmiddels wel de specificaties gezien onder andere via de key note Apple Event Zie ook de WSJ en Time 6 reasons not to buy Apple s New Niet echt een new new thing Ok Retina display moet er fantastisch uitzien dat is volgens Walt Mossberg van WSJ inderdaad zo Ook de snellere processor is vast prima Maar echt nodig De IPhoto App werkt alleen met IPad met front camera listig dat betekent dat ik dus niet kan gebruiken Video app werkt ook niet met IPad 1 0 De Garageband muziek app werkt wel om mijn IPad 1 0 Verder heeft de nieuw IPad voice activation dat ken ik niet op mijn IPad 1 0 maar ja de Nederlandse versie is er nog niet Bovendien is het weer niet gelijk aan Sius Dus wat heb je er precies aan Ook 4 g bestaat nog niet in Nederland en een personal hotspot gebruik de IPad als draadloos modem is iets wat mijn IPhone 4 ook al kan Kortom not yet very tempting Maar ik verwacht dat de Apps snel uitgaan van de snellere processor en dat je dan vanzelf als het ware wordt gedwongen over te stappen De IPad 2 0 heb ik kunnen voorkomen dus we gaan zien Overigens Apple is een held met software upgrades Mijn IPad 1 0 werkt ook met IOS 5 1 iets instabieler lijkt het maar misschien is het schijn Ook mijn Iphone 4 ook al niet de nieuwste 4s werkt goed met IOS 5 1 Mijn oude November 2011 Apple TV kastje is voordat de nieuwe uitkomt in Nederland op 16 Maart 2012 door mij op 10 maart 2012 al voorzien van een upgrade Die Apple TV is overigens wat mij betreft een erg onderbelicht ding Perfect om oude TV uitzendingen via Uitzending Gemist te bekijken Ook door WSJ en FT en overige kranten gemaaakte filmpjes speel ik er via de IPad 1 0 op af Dankzij ICloud kan ik nu ook mijn schermafdrukken van mijn IPad 1 0 home en aan en uitknop tegelijkertijd indrukken dank Mr Verhoeven erop lezen zoals bijvoorbeeld kranteknipsels Fims bekijken kan via de Apple TV vooral betaalde collectie groeit Ook je foto s hetzij via een App ik gebruik Web Albums hetzij via de ICloud werkt prima Aansturing van de Apple TV kan naar keuze via afstandbediening IPhone of IPad dus kies maar vrijheid blijheid Ik kan ook mits op hetzelfde thuisnetwerk mijn Macmini koppelen aan de Apple TV Met die laatste heb ik dankzij ellende met Microsoft Outlook 2010 voor Apple wel nog een haat liefde verhouding Eerst deed deze helemaal niet wat ik wilde Dat is nu beter maar nog steeds heeft mijn 2003 Outlook Windows pakket voor mij een betere faciliteit dan de 2010 Apple versie Niet alle vernieuwing is voor mij een verbetering Dus nieuwer blijkt toch niet altijd beter Voor een snelle twee minuten video met highlights zie Noteworthy IPad Features Zie voor recente test van Imore deze link E Books 13 08 2011 Ik ben zoals men dat in marketing termen noemt een early adapter Dol op elektronica en toen dus eenmaal het elektronisch boek opkwam was ik er als de kippen bij Mijn eerste e book was een iRex ILead met de mogelijkheid om aantekeningen op te maken inmiddels failliet en ook weer doorgestart Prachtig apparaat ik heb er alleen nooit een boek op gelezen Waarom niet Ik was zo onverstandig om niet van te voren na te gaan wat ik voor boeken mee kon kopen en er waren geen voor mij relevante titels beschikbaar in Nederland en in de US mocht sic ik toen geen titels kopen van de uitgever Heeft dat ding dan helemaal geen nut Jawel je kunt er prachtig pdf files op lezen En ook in de zon Over de Ipad mijn tweede e book schreef ik al eerder Dat is samen met de Kindle App mijn favoriete E book Amazon US not UK gek genoeg is zo verstandig om je gewoon vanuit NL via het internet hun boeken te laten kopen Het dispuut met Apple is inmiddels beslecht en heeft tot gevolg dat je niet meer via de App zelf boeken kan kopen maar dat je dat moet doen via de webpagina van Amazon Ik kan daar prima mee leven Zie het bericht in de Wall Street Journal van 26 juli 2011 Booksellers alter App sales en een voor nadere uitleg tweetal berichten van Appadvice Don t let Apple new Rules distract your reading experience en Apple s attempt to siphon off e book revenues from others backfires Met een klik via de site kopen boekwijzers aanbrengen kan markeren kan Stapels boeken heb ik inmiddels bij de hand op mijn Ipad en dus altijd bij me ook op mijn IPhone Maar in de zon is de IPad 1 0 en voor zover ik weet ook de IPad 2 0 niet echt geschikt Dus heb ik toch maar een Amazon Kindle besteld die er overigens binnen 3 dagen was vanuit de US Mijn bevindingen zijn redelijk positief Voor het doel waar ik hem voor kocht kunnen lezen buiten bij helder licht blijkt hij inderdaad buitengewoon geschikt te zijn Hij is ook kleiner en lichter dan de IPad Markeren kan en ook annoteren Omdat ik er een hoes met leeslamp bij kocht kan ik hem ook in het donker gebruiken Overigens gewone pdfjes lezen is niets met dat ding te kleine letters Maar de Amazon Kindle kan ook iets dat Amzon niet heeft gefaciliteerd althans ik heb het niet kunnen achterhalen bij de IPad App het hardop lezen van sommige boeken Het twitteren van passages van boeken kon tot voor kort ook alleen via de Kindle Omdat ik sinds enige tijd vrolijk expirimenteer met Twitter en van alles via Twitter het net op slinger was deze feature mij zeer welkom Sinds 26 juli 2011 kan het dus ook via de nieuwste App Natuurlijk wordt dat door Amazon allemaal gefaciliteerd met het doel koop het boek bij Amazon maar wat kan dat schelen Ik heb nu ook een oplossing voor een ander probleem Bij het schrijven van stukken is bronvermelding essentieel maar hoe doe je dat bij een elektronisch boek Ik kan vaak geen paginanummers ontdekken Dan maar verwijzen naar een Tweet Het e book doet de boekenbranche natuurlijk op haar grondvesten schudden of zoals een artikel in de Financial Times van 25 mei 2011 het zegt e books rewrite an industry Maar er schijnt toch Hope in the bookshops te zijn volgens een artikel uit de Financial Times van 27 mei 2011 De boekenwinkel moet alleen op zoek naar een ander verdienmodel Ik weet het wel goede koffie luie stoelen vriendelijk personeel en vooral een grote collectie Ik ben in recentelijk weer eens in London geweest en mijn verplicht bezoek was Waterstones grootste boekenwinkel van Europa London Piccadilly En ja ik kocht er toch daadwerkelijk ook een tweetal papieren boeken Inmiddels ben ik er met enige moeite in geslaagd ook de App van Bol op de IPad aan de praat te krijgen en heb ik mijn eerste boeken gekocht en gelezen Eerlijk is eerlijk het werkt Maar gebruikervriendelijk is het niet te veel gedoe En ik ben er nog niet achter hoe ik vervolgens snel gemarkeerder passages weer boven water krijg Voorlopig heeft Kindle dat beter onder controle Zie FT van 12 augustus 2011 voor een artikel over de gevolgen van de e book voor schrijvers en uitgevers Informatie Overload of Informatie Rust 07 08 2011 De verspreiding van informatie is vooral door het internet zeer eenvoudig geworden Openbare informatie die op het internet wordt geplaatst is meteen voor iedereen met een internet aansluiting beschikbaar Maar al die informatie heeft ook een nadeel hoe zorg je ervoor dat je niet verdrinkt in die informatie Guus Pijpers is een informatie goeroe Ik las zijn boeken het Informatieparadijs e book bij BOL en Information Overload e book by Kindle Zijn Engelse boek is een aanrader helder geschreven een aantal eye openers en praktische tips Het lezen van het boek is geen informatieoverload maar geeft althans bij mij informatierust Voor een meer uitgebreid boekenverslag van beide boeken zie de link Bona Fide Reddingsoperatie of Coma Bankieren 22 06 2011 Op 21 juni 2011 organiseerde het Onderzoekcentrum Onderneming Recht een congres over onderneming in crisistijd Legal Houdini sprake over de vraag wanneer er bij het verstrekken door de bank van een financiering van een onderneming in moeilijkheden sprake is van een bona fide reddingsoperatie en wanneer er sprake is van coma bankieren zulks mede naar aanleiding van recente literatuur en jurisprudentie De sheets zijn hier te vinden Hoge Raad bekrachtigt oordeel Ondernemingskamer inzake tegen de zin van de meerderheidsaandeelhouder afgedwongen conversie van schuld in aandelen 03 04 2011 Inter Access Groep B V IA Groep verkeerde in ernstige financiële moeilijkheden beschikte over een negatief eigen vermogen en de accountant kon de jaarcijfers 2008 niet goedkeuren in verband met het ontbreken van continuïteit De minderheidsaandeelhouder die tevens crediteur was toonde zich bereid zijn vordering te converteren in aandelen maar vond de meerderheidsaandeelhouder op zijn weg De ondernemingskamer besloot dat de conversie wel plaats zou vinden We weten nu dat onder bijzondere omstandigheden we tegen de zin van een meerderheidsaandeelhouder kunnen komen tot de emissie van aandelen nodig voor een debt to equity swap Dat kan in de huidige crisis zijn vruchten nog af gaan werpen Het Hof oordeelde dat het doen plaatsvinden van de meergenoemde conversie en daarmee de financiële versterking van IA Groep in het belang van IA Groep en alle bij haar betrokken belangen bij de huidige stand van zaken dringend noodzakelijk is en dat daaraan geen beletselen of andere voldoende zwaarwegende belangen in de weg staan alsmede dat een minder vergaande voorziening dan door verzoekers is verzocht niet voorhanden is Zie het volledige arrest LJN BL3680 Zie ook het korte bericht in het FD van 11 februari 2010 En sinds het FD van 11 maart 2010 weten we dat de grootaandeelhouder in cassatie gaat Wordt dus vervolgd Update Het arrest is in de juridische literatuur inmiddels van commentaar voorzien Vergelijk Mr J W Leedekerken in Tijdschrift voor de Ondernemingspraktijk Juni 2010 p 141 e v die het arrest plaatst in het leerstuk van de noodzaakfinanciering Hij stelt daarbij aan de orde dat niet alleen de Ondernemingskamer in dit soort gevallen een oplossing zou kunnen geven maar ook de gewone voorzieningenrechter Ook De Kluiver heeft eerder hierop gewezen vgl Noodzaakfinanciering en de rol van de rechter in de financiering van de onderneming naar aanleiding van een in 2005 gehouden congres Zie ook Mr Assink in Ondernemingsrecht 2010 7 die zich afvraagt of de beslissing van de Ondernemingskamer niet in strijd is met art 1 van het Eerste Protocol EVRM dat kort gezegd een verbod op onteigening kent Ik zie dat althans in een situatie waarin de waarde van de onderneming minder is dan het totaal van de schulden anders Immers de aandelen hebben economisch geen waarde meer dus van onteigening in economische zin is geen sprake Mr Doorman pleit in zijn noot in de JOR voor terughoudendheid omdat hij meent dat de aandeelhouder aldsu een contractuele of statutaire bescherming wordt ontnomen waarop hij rekent Ook dat zie ik wederom voor het geval de aandelen out of the money zijn anders De aandeelhouder probeert alleen zijn nuisance value te benutten en zijn rechten alleen maar te gebruiken om iets af te pakken van de crediteur die voor hem staat in de waterval Ik was benieuwd of de uitspraak van de Hoge Raad helderheid gaat geven Update 2 uitspraak Hoge Raad Op 25 februari 2011 kwam de duidelijkheid van de Hoge Raad het oordeel van de Ondernemingskamer wordt in tact gelaten De Hoge Raad verwijst naar een eerdere beslissing in Skygate NJ 2007 611 LJN BA4888 en oordeelt dat de Ondernemingskamer bij wege van voorlopige voorziening ook de aandeelhoudersvergadering buiten spel mag zetten voor wat betreft een beslissing over de uitgifte van aandelen en het passeren van een voorkeursrecht Aan toetsing aan art 1 Europees Protocol voor de Rechten van de Mens komt de Hoge Raad niet toe omdat dit betoog niet bij de Ondernemingskamer is gevoerd en het kan niet pas in cassatie aan de orde komen AG Timmerman heeft in zijn conclusie van 9 december 2010 het beroep op art 1 EP op inhoudelijke gronden verworpen Conclusie de Inter Access truc als herstructureringstool staat Legal Nomad Worker II 09 03 2011 In oktober 2010 introduceerde ik in een blog het begrip Legal Nomad Worker Dit begrijp werd opgepikt door de uitgevers van SDU die mij vroegen in verband met hun uitgeefactivteiten voor hen een korte uiteenzetting te geven voor wat ik versta onder een Legal Nomad Worker Op 8 maart 2011 vond deze bijeenkomst plaats Daarbij kwam het volgende aan de orde wat is een Legal Nomad Worker wat heeft hij voor zijn werkzaamheden nodig hoe komt hij aan zijn informatie en hoe wil hij zijn informatie aangeleverd krijgen Verder besprak ik een aantal van de gedachten van Richard Susskind zoals neergelegd in zijn fraaie boek the End of lawyers De sheets van de presentatie zijn hier te vinden IPad en IPhone 02 02 2011 Ik schreef eerder in een blog over mijn positieve ervaring met de IPad Inmiddels heb ik ook gekozen voor de IPhone Wat brengt dat extra en wat is sinds mijn vorige blog over de IPad uit september 2010 veranderd Gefrustreerd door het wonderlijk slechte touchscreen van mijn Blackberry Storm 1e generatie besloot ik onlangs over te stappen En inderdaad de IPhone is een verademening Ik kan nu met behulp van of mijn vingers of een pennetje prima het touchscreen bedienen Ander voordeel is dat via Mobileme mijn agenda en contacten worden gesynchroniseerd Eenmaal gewend aan de IPad is de bediening natuurlijk een koud kunstje Nog een voordeel de apps die beschikbaar zijn Een paar van mijn favorieten apps BNR app geen aparte radio meer nodig voor BNR Spotify een enorme muziekbibliotheek voor je beschikbaar met abonnement ook off line Shazem de muziekherkenning via de IPhone de newapps FT en WSJ die twitteren nog simpeler maken Whatsapp voor gratis sms verkeer Skype nu ook voor de mobiel Kindle apps boeken ook op de mobiel Toegegeven ook de blackberry zou in theorie een aantal van die dingen aan kunnen maar de praktijk was anders vastlopers gedoe ik gooide ze er allemaal weer af Ik werk sinds enige tijd ook met Evernote een prachtig notitieblok dat synchroniseert tussen de IPhone IPad en iedere willekeurige computer Verder gebruik ik SimpleMindX als mindmapper ook te synchroniseren heeft wat overkomelijke hick ups IAnnotate PDF mijn favoriete IPad app voor pdf files gebruik ik niet voor de IPhone vooral omdat GoodReader ook een mooi alteratief is back up ook op Ipad Verder gebruik ik de Instapaper app op IPad en IPhone omdat deze een website omzet in tekst die je ook zonder internet verbinding kan lezen Hoe zit het meer in het algemeen met de apps ontwikkelingen De fotofunctie voor de IPhone gekoppeld via een wifiverbinding met IPad heb ik maar wat ik ermee ga doen geen idee Een fototoestel en het kaartje snel even in de Ipad stoppen via het IPad kaartlezertje werkt beter en sneller en geeft beter resultaat ook via de usb verbinding en de kaartlezer voor digitale spiegelreflex CF kaartjes FD heeft nu een mooie IPad app FD e paper die een elektronische versie van de krant geeft mooi werkt ook off line Maar het bewaren of twitteren van de artikelen vanuit de e paper IPad of de IPhone applicatie van FD is niet mogelijk of althans ik heb het niet onder de knie dus dan maar weer gewoon via het web De IPhone applicaties van FT WSJ en NYT zijn prima afgestemd op Twitter gek genoeg is de IPad versie van WSJ helemaal niet afgestemd op twitter terwijl die van FT en NYT dat weer wel zijn Omdat ik sommige links ook in Evernote wil bewaren stel ik de bewaarlink functie van NYT en WSJ op de IPad weer erg op prijs FT kun je alleen mailen niet bewaren Wat ik zou willen zowel een bewaarfunctie van de link als een twitter post functie bij zowel de IPad als IPhone Je moet tenslotte wat te wensen over houden Nog meer goed nieuws Voor juristen interessante IPad applicaties komen steeds meer nabij Sommige advocatenkantoren doen het A O not up to their quality standard as far as I am concerned but who I am maar belangrijker Legal Intelligence de best toegankelijke database voor Nederland die ik ken met alles full text online ook Mooi mooi Ik ben ook nog steeds blij met de U S Code IPad applicatie met US wetgeving Er zullen er vast nog meer volgen Is er ook slecht nieuws ja althans een gerucht Apple voert discussie met de e book leveranciers Sony is al de klos en de e books van Sony doen het niet meer op de IPad Kindle wellicht binnen kort ook Kindle app niet meer beschikbaar via IPad en IPhone En al mijn mooie aangeschafte boeken dan die ik op de IPad lees en waarvoor ik hem kocht Bedrog Dwaling Schade Volgens de WSJ van 3 februari 2011 is het nog niet duidelijk Verder blijkt in de praktijk de Logmein IPad en Iphone applicatie zonder Wifi te traag te werken en wordt uitsluitend in nood gebruikt maar cool toch even naar huis bellen dat ze iets onder de scan moeten leggen nee verder niets doen regel ik van afstand Er zit nog steeds een laptop in mijn kantoor tas En wat te denken van al die klonen en de IPad 2 0 geen idee ik heb ze nog niet nodig Maar wel de Kindle applicatie dus Apple pas op Ierse Haircut is fout doen Brussel en Basel het beter 14 01 2011 In december 2010 werd in Ierland de zogenaamde Credit Institution Stabilisation bill aangenomen Deze wet maakt het in part 4 Subordinated Liabilities voor de Ierse overheid mogelijk om achtergestelde obligaties van banken af te stempelen dat wil zeggen om zonder instemming van de obligatiehouders hun rechten aan te tasten Zie voor een beschrijving van dit deel van de nieuwe wet de publicatie van het grootste advocatenkantoor van Ierland Matheson Ormsby Prentice Het voorstel is niet bepaald onomstreden zie bijgaande blog Op zich is het begrijpelijk dat de Ierse overheid tracht een oplossing te vinden voor de problemen bij de ierse banken Maar ik vraag me of de oplossing de juiste is Allereerst waarom de achtergestelde obligaties Ik zou menen dat in een concreet geval moet worden bezien waar de waarde van de bank breekt Anders gezegd hoeveel is de bank going concern zonder rekening te houden met de schulden nog waard Vervolgens moet dan worden bezien wat dat betekent voor de verstrekkers van het eigen en vreemd vermogen aan de bank Het eerste kritiekpunt meteen opgemerkt in de Financial Times van 18 December 2010 door John Dizard FT journalist is dat het voorstel zich uitsluitend richt op de verstrekkers van het eigen vermogen en niet ook op de aandeelhouders Dat is onjuist omdat de aandeelhouders natuurlijk als eerste het verlies moeten nemen Ik leid uit in het bijzonder section 28 2 af dat de overheid de mogelijkheid wil hebben om nadat de aandeelhouders de hit hebben genomen bijvoorbeeld omdat de Ierse overheid met een eigen vermogen injectie de bank heeft gered en zij hun belang tot bijna nihil hebben zien verwateren de achtergestelde crediteuren ook een gedeelte van het verlies nemen In een situatie dat onmiddellijke storting gewenst is om een bankrun te voorkomen is daar wellicht iets voor te zeggen Maar dan zouden afhankelijk van de waarde van de onderneming toch mogelijk ook de concurrente crediteuren van de bank een haircut moeten krijgen In dat opzicht lijkt het voorstel niet ver genoeg te gaan De onmiddellijke reacties van beleggers is helder zij vinden het niets en stemmen met hun voeten vgl het FT van 14 december 2010 Ook de ECB heeft inmiddels op verzoek van de Ierse Minster van Financien gereageerd via een opinie van 17 december 2010 doch die lijkt over deze kwestie alleen te zeggen dat het Ierse voorstel wellicht weer zal moeten worden aangepast als de Commissie haar voorstellen gaat doen vgl 2 4 van de opinie We zullen ongetwijfeld nog meer hier over gaan horen Update EU plannen De FD van 5 januari 2011 maakt aan de hand van een bericht uit Bloomberg bekend dat de plannen van de EU ook de gewone obligaties van banken een haircut lijken te geven Dat lijkt een verbetering maar de inhoud van de plannen waren toen nog niet bekend Dat zijn ze wel op 6 januari 2011 via een persbericht van de Europese Commissie Het blijkt te gaan om een consultatiedocumen t Bovendien geeft de Commisie onmiddellijk aan dat het niet de bedoeling is dat de plannen terugwerkende kracht hebben zie Annex p 86 it is not envisaged to apply measures ultimately adopted in this area to any debt currently in issue Dat weet de markt kennelijk niet of de markt wil het niet geloven want de kosten van lenen door EU banken schieten omhoog FD 7 Januari 2011 inzet Markt reageert obligatie duurder Zie ook Financial Times van 6 Januari 2011 The Telegraph 7 Januari 2011 en Global Financial Strategy van 6 Januari 2011 Het voorstel beschrijft eerst de al bekende zogenaamde contingent capital or bail in debt Het gaat daarbij om schuld waarvan bij de uitgifte al duidelijk is dat deze schuld onder bepaalde voorwaarden gedwongen kan worden omgezet in kapitaal In het consultatievoorstel onderscheid de Commissie twee mogelijke senior debt write down tools de zogenaamde comprehensive approach en de zogenaamde targeted approach De terecht daarvoor gegeven reden is dat het verlies soms zo groot kan zijn dat er te weinig contingent capital is uitgegeven om de solvabiliteit te waarborgen In theorie lijkt het onderscheid tussen de twee approaches groot bij de comprehensive approach zou de overheid mogelijkheid moeten krijgen om alle Senior debt indien noodzakelijk deels te converteren bij de Targeted approach alleen bepaalde Sr debt die van te voren als zodanig is benoemd Maar althans zo begrijp ik de voorstellen ook bij de comprehensive approach is bepaalde Sr debt uitgezonderd In ieder geval geldt voor beide opties dat deze alleen voor nieuwe schuld bedoeld zijn en bovendien moet in de documentatie van de nieuwe schuld worden opgenomen dat deze mogelijkheid bestaat Anders gezegd in juridische zin maakt de mogelijkheid deel uit van het contract tussen de uitgevende instelling en de crediteur zij het dat het een derde is die dus in essentie de hoogte van de vordering van de crediteur kan wijzigen Mijn voorlopige conclusie is dat de Commissie op het goede spoor zit Het is duidelijk dat eerst de verstrekkers van het eigen en achtergesteld vermogen het risico moeten dragen en dat pas daarna senior debt

  Original URL path: http://www.legalhoudini.nl/10/Blog (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Legal Houdini, to straighten out the legal hitch
  en A C Zwalve de gevolgen van vreemd vermogen in Effecten en Vermogensrecht 2011 Serie Onderneming en recht deel 63 verwijzing naar webpagina Nauta en voor de Engelstalige lezers Richard J Cooper en Dalmau Garcia Holdouts in syndicated loan rescheduling in Global Financial Crisis 2009 Update Augustus 2012 De Exit Consent die gebruikt werd bij de herstructurering van Anglo Irish Bank in 2010 is inmiddels getoetst door Judge Briggs van High Court of Justice en niet acceptabel gevonden Het gaat hier om een aggressieve toepassing van de Exit Consent waarbij met gebruikmaking van de collective action clausule die in de achtergestelde obligaties was opgenomen de voorstemmers voor een conversie van de achtergestelde obligatie in een gewone obligaties zij het met een aanzienlijke haircut gedwongen werden in te stemmen met de aflossing van de door tegenstemmers niet geconverteerde achtergestelde obligaties tegen een bedrag van Euro 0 01 per Euro 1 000 terwijl de marktwaarde van de achtergestelde obligaties op dat moment Euro 0 20 bedroeg Hoger Beroep zal wellicht volgen maar toepassing van Exit Consent onder Engels Recht blijkt dus niet zonder gevaar Zie ook de diverse commentaren die inmiddels zijn verschenen van de hand van Financial Times Dealbreaker Brown Rudnick en Davis Polk Voor diegenen die een abonnement hebben op ABI Journal Amerikaanse Insolventievereniging zie ABI Journal Oct 2012 ook verkrijgbaar op de Ipad een artikel van de hand van Richard Corbi en Oscar Pinkas Hun commentaar dat volgens een noot onder het artikel geen opinion or view is is helder het gaat om de toepassing under Engels recht van de goede trouw die de meerderheid in acht moet nemen indien zij de minderheid willen binden Dat bestaat dus kennelijk toch naar Engels Recht en wij in Nederland maar denken dat dat principe in Nederland is uitgevonden We zaten er kennelijk naast April 2013 Update Zie voor een voorbeeld waar een Exit Consent wel acceptabel werd geacht door de Engelse rechter het ging hier om het een extra betaling die voorstemmer maar niet tegenstemmers kregen van de debiteur 2013 EWCA Civ 364 April 22 2013 Azevedo versus Imcopa en de FT Blog van 22 april 2013 Consent of the bondholder governed Een reis naar het centrum van het Internet 31 12 2012 Het Internet heeft zich in de relatief korte tijd waarin het bestaat tot een onmisbaar onderdeel van het communicatienetwerk van de wereld en voor mij persoonlijk ik kan eigenlijk geen dag meer zonder Andrew Blum geeft in zijn boek Tubes a Journey to the Center of the Internet een reisverslag van zijn zoektocht naar het het fysieke internet Een boekverslag van mijn hand is hier opgenomen Zie ook het op 16 juli 2012 in Fortune verschenen artikel van de hand van Andrew Blum en de podcast van de London School of Economics and Political Science van een lecture die Andrew Blum gaf op 3 juli 2012 Vgl de NRC van 24 augustus 2012 reisboek p 9 voor een recensie van Bernard Hulsman Lelijke buizen die internet heten Update November en December 2012 Het afsluiten van het internet is tegenwoordig een middel van de overheid om te trachten de onderdanen onder controle te houden Wilt u weten of u in een land woont waar de overheid dat makkelijk kan bekijken dan dit artikel van Arik Hesseldahl gevonden via mijn favoriete techie reporter Walt Mossberg van de WSJ Ik weet nu waar ik dus niet moet gaan wonen In Europa zit je mede dankzij Marietje Schaake zij is de auteur van het op 11 december 2012 door het Europees Parlement aangenomen rapport Digital Freedom Strategy prima Zie de NRC Dagboek 2012 bijlage van Zaterdag 22 december 2012 voor een interview met haar China daarentegen verscheprt de censuur op het internet om de stabiliteit van hun land te dienen althans volgens dit artikel van de Volkskrant van 28 december 2012 Zie ook Financial Times van 28 december 2012 De NYT van 28 december geeft overigens de meeste details over wat de Chinese autoriteit nu exact doen om politiek ongewenste informatie van buitenland te vookomen De sites worden eenvoudig geblokkeerd In de NJB van 30 november 2012 bepleiten Anne Meuwese en Leo van der Wees de weg naar een nieuwe juridische infrastructuur open source legal information Het artikel geeft ook een mooie tussenstand van de huidige mogelijkheden en is alleen daarom al lezenswaardig Zie ook het Platform Open Commentaren Voor een leuk Nederlands boek over de Wet op Internet verwijs ik naar het boek me die titel van Arnoud Engelfriet waarin allerlei aspecten van het recht en internet aan de orde komen zoals bloggen hyperlinks auteursrecht op het internet en licensies Een verhelderend en inspirerend boek dat voor Legal Houdini aanleiding was om de algemene voorwaarden aan te passen en een zogenaamde Creative Commons BY SA licentie van toepassing te verklaren op het gebruik van deze website Pay or get out of the way 30 12 2012 De bedrijfsjurist van een onderneming in moeilijkheden wordt vaak met ingewikkelde vraagstukken geconfronteerd Op 20 januari 2012 gaf Legal Houdini Academy een presentatie voor het Nederlands Genootschap voor Bedrijfsjuristen waarbij hij aan de hand van de volgende onderwerpen trachtte de bedrijfsjurist handvaten te geven de economische crisis in hoofdlijnen de financiele gevolgen voor de onderneming en haar stakeholders en de rol die een bedrijfsjurist daarin kan spelen De geponeerde stelling kort en goed was dat aandeelhouders die geconfronteerd worden met de situatie waarin de onderneming geen positief eigen vermogen meer heeft slechts twee opties hebben of de aandeelhouders verstrekken weer voldoende risicodragend vermogen aan de onderneming of als ze dat weigeren is het niet meer aan hen om over de toekomst van de onderneming te beslissen doch laten ze de raad van bestuur dat doen onder toezicht van de Raad van Commissarissen en in overleg met de crediteuren Daarbij behouden ze wel hun aandelen zij het dat deze waardeloos zijn geworden door verwatering Het is kort gezegd Pay or get out of the way voor de aandeelhouders De presentatie is hie r te vinden De bedrijfsjurist moet op de uitvoering van de spelregels toezien In de Bedrijfsjurist van Maart 2012 is een verkorte uitgeschreven bewerking van de presentatie te vinden Tijdens de presentatie onstond een levendige discussie over de vraag of een beloning in aandelen en of opties altijd tot het beste resultaat leidt Mijn standpunt was en is Nee niet in de situatie dat de aandelen geen waarde meer vertegenwoordigen omdat het economisch belang van de onderneming dan ligt bij de crediteuren en niet bij de aandeelhouders Edmans en Liu van de Wharton School University of Pennsylvania denken de oplossing voor dit probleem gevonden te hebben Bonus in de vorm van debt Zie ook de Wall Street Journal van 27 februari 2012 How to fix executive compensation For starters don t link pay packages just to stock Tie them to debt as well De EU Bankencommissie gaat dit voorstel volgens de Financial Times van 2 October 2012 overnemen In het rapport van Liikanen is inderdaad een verwijzing naar obligaties opgenomen en wel naar de zogenaamde bail in bonds zie onder andere p xi Het gaat daarbij dus wel om obligaties die een achtergesteld karakter hebben Maar hoe wordt hiermee het belang van de overheid als TBTF garantor meegewogen Het management speelt met others people s money including that of the government Zou de Ondernemingskamer daarom in de VEB Fortis Uitspraak van 5 april 2012 LJN BW0991 in rechtsoverweging 4 4 vanwege het karakter van Fortis als systeembank in rechtsoverweging 4 4 een verwijzing heeft opgenomen naar het Algemeen Belang als mede een belang dat het bestuur in het oog moest houden ik veronderstel als onderdeel van het vennootschappelijk belang Ik verdedigde lang geleden in mijn scriptie voor het afstuderen voor mijn rechtenstudie we leven AD 1986 mind you dat het Algemeen Belang als onderdeel van het vennootschappelijk belang zou moeten worden meegenomen In de discussie tussen De Jongh en Slagter in de NJB komt de verantwoordelijkheid van de individuele aandeelhouder aan de orde Ik meen met De Jongh en dus anders dan Slagter dat ook een individuele aandeelhouder naar huidig Nederlands recht gebonden is aan de eisen van redelijkheid en billijkheid zoals deze in art 8 Boek 2 zijn opgenomen Het door Slagter gemaakte onderscheid tussen het optreden door de aandeelhouder binnen en buiten de algemene vergadering van aandeelhouders komt me gekunsteld en buitengewoon onpraktisch voor Dat zou namelijk betekenen dat er onder alle omstandigheden een algemene vergadering van aandeelhouders nodig is om vast te stellen of art 8 Boek 2 BW is geschonden Zo ver zou ik niet willen gaan Europees Hof voor Rechten van de Mens over de nationalisatie van Northern Rock 03 08 2012 In 2008 werd Northern Rock door het Verenigd Koninkrijk genationaliseerd De nationalisatie vond plaats door overgang op basis van de zogenaamde Northern Rock plc Transfer Order 2008 op grond waarvan de aandelen in Northern Rock werden verkregen door de Treasury Solicitor als nominee voor Treasury van het Verengd Koninkrijk Deze onteigening vond plaats onder de verplichting voor de Treasury om de aandeelhouders een vergoeding te betalen waarvan de hoogte zou worden vastgesteld door een onafhankelijke derde Echter de onafhankelijke derde moest er bij de vaststelling van de waarde vanuit gaan dat alle financiele ondersteuning die door het Verenigd Koninkrijk Engelse Centrale Bank of de Treasury was verstrekt terug getrokken was en ook niet meer verstrekt zou worden Bovendien moest worden verondersteld dat Northern Rock in administration was en niet meer in staat was going concern verder te gaan Mede door de ondersteuning werden de aandelen Northern Rock ten tijde van de nationalisatie door de markt nog op GBP 0 9 gewaardeerd Aandeelhouders maakten bezwaar tegen de nationalisatie bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op basis van de stelling dat er inbreuk was op art 1 EVRM De procedure betrof overigens uitsluitend de vraag of zij een adequate compensatie werd aangeboden ze bestreden de nationalisatie als zodanig niet De onafhankelijke waardering van de aandelen was uitgekomen op nihil Het Hof toetste en kwam op 10 juli 2012 tot het oordeel dat het Verenigd Koninkrijk terecht had geweigerd bij de vaststelling van de waarde geen rekening te laten houden met de waardestijging die werd veroorzaakt door de door het Verenigd Koninkrijk verstrekte steun Interessant is verder nog de overweging van het Hof in punt 38 dat It was not contested by the parties to the domestic litigation that the applicants shares in Northern Rock were possessions for the purposes of Article 1 of Protocol No 1 Je zou daaruit af kunnen leiden anders dan ik wel verdedigd heb vgl de presentatie opgenomen onder mijn Blog Pay or Get out of the Way dat ook aandelen zonder waarde eigendom zijn in de zin van art 1 EVRM Alleen dit punt was in deze zaak niet ter discussie Zie voor reacties op deze uitspraak FT Adviser van 2 augustus 2012 Financial Times van 1 augustus 2012 The Guardian van 1 augustus 2012 The Telegraph van 1 augustus 2012 Nieuw geld Noodkrediet en Boedelkrediet 23 06 2012 De zogenaamde Van Dooren uitspraken van de Hoge Raad hebben nogal wat stof doen opwaaien Zo is de verwachting dat door deze uitspraken van de Hoge Raad banken hun kredietbeleid nog verder zullen beperken vooral in situaties dat het gaat om bedrijven in moeilijkheden In dit artikel proberen Rolf Verhoeven en Johan Jol de vraag te beantwoorden of deze verwachting gerechtvaardigd is Het artikel is verschenen in de bundel Bancaire Zekerheid Liber Amicorum van Jos Timmermans voormalig voorzitter van de Juridische Werkgroep Corporate van de NVB deel 58 van de Serie Onderneming en Recht Samen met Lennard Mooij schreven Rolf Verhoeven en Johan Jol over boedelkrediet en noodkrediet en poneerden zij in dit artikel onder verwijzing naar de internationale ontwikkelingen van noodfinancieringen en boedelfinancieringen de stelling dat dat noodkredieten zelden aantastbaar zouden moeten zijn Het artikel is verschenen in de bundel Overeenkomsten en Insolventie van de Serie Onderneming en Recht deel 72 The New New Thing en Apple 26 03 2012 The New New Thing is de titel van een boek van Michael Lewis ook bekend van Liar s Poker en the Big Short dat gaat over de oprichter van Netscape Jim Clark Jim Clark heeft volgens Lewis de basis voor het internet gelegd met zijn sinds 2008 niet meer onderhouden browser Netscape Voor mij is dat in ieder geval zo Mijn begintijd op het Internet ergens vanaf 1996 werd inderdaad beheerst door de browser Netscape via een 28 8 kbps modem eerst later pas via ISDN 64 kbs en pas daarna ADSL Of anders gezegd zonder Jim voor mij geen internet en dus ook geen IPad Ondenkbaar toch De snelheid van op en neergang van succes is groot tegenwoordig Het zal onder meer om die reden zijn dat Apple snel met een nieuwe IPad komt zonder aanduiding maar het betreft 3 0 in Maart 2012 Ik heb inmiddels de eerste reviews bezien om te kijken of ik van mijn IPad 1 0 moet upgraden Geen live experience de IPad new komt niet eerder dan 23 maart 2012 in Nederland Maar dankzij internet heb ik inmiddels wel de specificaties gezien onder andere via de key note Apple Event Zie ook de WSJ en Time 6 reasons not to buy Apple s New Niet echt een new new thing Ok Retina display moet er fantastisch uitzien dat is volgens Walt Mossberg van WSJ inderdaad zo Ook de snellere processor is vast prima Maar echt nodig De IPhoto App werkt alleen met IPad met front camera listig dat betekent dat ik dus niet kan gebruiken Video app werkt ook niet met IPad 1 0 De Garageband muziek app werkt wel om mijn IPad 1 0 Verder heeft de nieuw IPad voice activation dat ken ik niet op mijn IPad 1 0 maar ja de Nederlandse versie is er nog niet Bovendien is het weer niet gelijk aan Sius Dus wat heb je er precies aan Ook 4 g bestaat nog niet in Nederland en een personal hotspot gebruik de IPad als draadloos modem is iets wat mijn IPhone 4 ook al kan Kortom not yet very tempting Maar ik verwacht dat de Apps snel uitgaan van de snellere processor en dat je dan vanzelf als het ware wordt gedwongen over te stappen De IPad 2 0 heb ik kunnen voorkomen dus we gaan zien Overigens Apple is een held met software upgrades Mijn IPad 1 0 werkt ook met IOS 5 1 iets instabieler lijkt het maar misschien is het schijn Ook mijn Iphone 4 ook al niet de nieuwste 4s werkt goed met IOS 5 1 Mijn oude November 2011 Apple TV kastje is voordat de nieuwe uitkomt in Nederland op 16 Maart 2012 door mij op 10 maart 2012 al voorzien van een upgrade Die Apple TV is overigens wat mij betreft een erg onderbelicht ding Perfect om oude TV uitzendingen via Uitzending Gemist te bekijken Ook door WSJ en FT en overige kranten gemaaakte filmpjes speel ik er via de IPad 1 0 op af Dankzij ICloud kan ik nu ook mijn schermafdrukken van mijn IPad 1 0 home en aan en uitknop tegelijkertijd indrukken dank Mr Verhoeven erop lezen zoals bijvoorbeeld kranteknipsels Fims bekijken kan via de Apple TV vooral betaalde collectie groeit Ook je foto s hetzij via een App ik gebruik Web Albums hetzij via de ICloud werkt prima Aansturing van de Apple TV kan naar keuze via afstandbediening IPhone of IPad dus kies maar vrijheid blijheid Ik kan ook mits op hetzelfde thuisnetwerk mijn Macmini koppelen aan de Apple TV Met die laatste heb ik dankzij ellende met Microsoft Outlook 2010 voor Apple wel nog een haat liefde verhouding Eerst deed deze helemaal niet wat ik wilde Dat is nu beter maar nog steeds heeft mijn 2003 Outlook Windows pakket voor mij een betere faciliteit dan de 2010 Apple versie Niet alle vernieuwing is voor mij een verbetering Dus nieuwer blijkt toch niet altijd beter Voor een snelle twee minuten video met highlights zie Noteworthy IPad Features Zie voor recente test van Imore deze link E Books 13 08 2011 Ik ben zoals men dat in marketing termen noemt een early adapter Dol op elektronica en toen dus eenmaal het elektronisch boek opkwam was ik er als de kippen bij Mijn eerste e book was een iRex ILead met de mogelijkheid om aantekeningen op te maken inmiddels failliet en ook weer doorgestart Prachtig apparaat ik heb er alleen nooit een boek op gelezen Waarom niet Ik was zo onverstandig om niet van te voren na te gaan wat ik voor boeken mee kon kopen en er waren geen voor mij relevante titels beschikbaar in Nederland en in de US mocht sic ik toen geen titels kopen van de uitgever Heeft dat ding dan helemaal geen nut Jawel je kunt er prachtig pdf files op lezen En ook in de zon Over de Ipad mijn tweede e book schreef ik al eerder Dat is samen met de Kindle App mijn favoriete E book Amazon US not UK gek genoeg is zo verstandig om je gewoon vanuit NL via het internet hun boeken te laten kopen Het dispuut met Apple is inmiddels beslecht en heeft tot gevolg dat je niet meer via de App zelf boeken kan kopen maar dat je dat moet doen via de webpagina van Amazon Ik kan daar prima mee leven Zie het bericht in de Wall Street Journal van 26 juli 2011 Booksellers alter App sales en een voor nadere uitleg tweetal berichten van Appadvice Don t let Apple new Rules distract your reading experience en Apple s attempt to siphon off e book revenues from others backfires Met een klik via de site kopen boekwijzers aanbrengen kan markeren kan Stapels boeken heb ik inmiddels bij de hand op mijn Ipad en dus altijd bij me ook op mijn IPhone Maar in de zon is de IPad 1 0 en voor zover ik weet ook de IPad 2 0 niet echt geschikt Dus heb ik toch maar een Amazon Kindle besteld die er overigens binnen 3 dagen was vanuit de US Mijn bevindingen zijn redelijk positief Voor het doel waar ik hem voor kocht kunnen lezen buiten bij helder licht blijkt hij inderdaad buitengewoon geschikt te zijn Hij is ook kleiner en lichter dan de IPad Markeren kan en ook annoteren Omdat ik er een hoes met leeslamp bij kocht kan ik hem ook in het donker gebruiken Overigens gewone pdfjes lezen is niets met dat ding te kleine letters Maar de Amazon Kindle kan ook iets dat Amzon niet heeft gefaciliteerd althans ik heb het niet kunnen achterhalen bij de IPad App het hardop lezen van sommige boeken Het twitteren van passages van boeken kon tot voor kort ook alleen via de Kindle Omdat ik sinds enige tijd vrolijk expirimenteer met Twitter en van alles via Twitter het net op slinger was deze feature mij zeer welkom Sinds 26 juli 2011 kan het dus ook via de nieuwste App Natuurlijk wordt dat door Amazon allemaal gefaciliteerd met het doel koop het boek bij Amazon maar wat kan dat schelen Ik heb nu ook een oplossing voor een ander probleem Bij het schrijven van stukken is bronvermelding essentieel maar hoe doe je dat bij een elektronisch boek Ik kan vaak geen paginanummers ontdekken Dan maar verwijzen naar een Tweet Het e book doet de boekenbranche natuurlijk op haar grondvesten schudden of zoals een artikel in de Financial Times van 25 mei 2011 het zegt e books rewrite an industry Maar er schijnt toch Hope in the bookshops te zijn volgens een artikel uit de Financial Times van 27 mei 2011 De boekenwinkel moet alleen op zoek naar een ander verdienmodel Ik weet het wel goede koffie luie stoelen vriendelijk personeel en vooral een grote collectie Ik ben in recentelijk weer eens in London geweest en mijn verplicht bezoek was Waterstones grootste boekenwinkel van Europa London Piccadilly En ja ik kocht er toch daadwerkelijk ook een tweetal papieren boeken Inmiddels ben ik er met enige moeite in geslaagd ook de App van Bol op de IPad aan de praat te krijgen en heb ik mijn eerste boeken gekocht en gelezen Eerlijk is eerlijk het werkt Maar gebruikervriendelijk is het niet te veel gedoe En ik ben er nog niet achter hoe ik vervolgens snel gemarkeerder passages weer boven water krijg Voorlopig heeft Kindle dat beter onder controle Zie FT van 12 augustus 2011 voor een artikel over de gevolgen van de e book voor schrijvers en uitgevers Informatie Overload of Informatie Rust 07 08 2011 De verspreiding van informatie is vooral door het internet zeer eenvoudig geworden Openbare informatie die op het internet wordt geplaatst is meteen voor iedereen met een internet aansluiting beschikbaar Maar al die informatie heeft ook een nadeel hoe zorg je ervoor dat je niet verdrinkt in die informatie Guus Pijpers is een informatie goeroe Ik las zijn boeken het Informatieparadijs e book bij BOL en Information Overload e book by Kindle Zijn Engelse boek is een aanrader helder geschreven een aantal eye openers en praktische tips Het lezen van het boek is geen informatieoverload maar geeft althans bij mij informatierust Voor een meer uitgebreid boekenverslag van beide boeken zie de link Bona Fide Reddingsoperatie of Coma Bankieren 22 06 2011 Op 21 juni 2011 organiseerde het Onderzoekcentrum Onderneming Recht een congres over onderneming in crisistijd Legal Houdini sprake over de vraag wanneer er bij het verstrekken door de bank van een financiering van een onderneming in moeilijkheden sprake is van een bona fide reddingsoperatie en wanneer er sprake is van coma bankieren zulks mede naar aanleiding van recente literatuur en jurisprudentie De sheets zijn hier te vinden Hoge Raad bekrachtigt oordeel Ondernemingskamer inzake tegen de zin van de meerderheidsaandeelhouder afgedwongen conversie van schuld in aandelen 03 04 2011 Inter Access Groep B V IA Groep verkeerde in ernstige financiële moeilijkheden beschikte over een negatief eigen vermogen en de accountant kon de jaarcijfers 2008 niet goedkeuren in verband met het ontbreken van continuïteit De minderheidsaandeelhouder die tevens crediteur was toonde zich bereid zijn vordering te converteren in aandelen maar vond de meerderheidsaandeelhouder op zijn weg De ondernemingskamer besloot dat de conversie wel plaats zou vinden We weten nu dat onder bijzondere omstandigheden we tegen de zin van een meerderheidsaandeelhouder kunnen komen tot de emissie van aandelen nodig voor een debt to equity swap Dat kan in de huidige crisis zijn vruchten nog af gaan werpen Het Hof oordeelde dat het doen plaatsvinden van de meergenoemde conversie en daarmee de financiële versterking van IA Groep in het belang van IA Groep en alle bij haar betrokken belangen bij de huidige stand van zaken dringend noodzakelijk is en dat daaraan geen beletselen of andere voldoende zwaarwegende belangen in de weg staan alsmede dat een minder vergaande voorziening dan door verzoekers is verzocht niet voorhanden is Zie het volledige arrest LJN BL3680 Zie ook het korte bericht in het FD van 11 februari 2010 En sinds het FD van 11 maart 2010 weten we dat de grootaandeelhouder in cassatie gaat Wordt dus vervolgd Update Het arrest is in de juridische literatuur inmiddels van commentaar voorzien Vergelijk Mr J W Leedekerken in Tijdschrift voor de Ondernemingspraktijk Juni 2010 p 141 e v die het arrest plaatst in het leerstuk van de noodzaakfinanciering Hij stelt daarbij aan de orde dat niet alleen de Ondernemingskamer in dit soort gevallen een oplossing zou kunnen geven maar ook de gewone voorzieningenrechter Ook De Kluiver heeft eerder hierop gewezen vgl Noodzaakfinanciering en de rol van de rechter in de financiering van de onderneming naar aanleiding van een in 2005 gehouden congres Zie ook Mr Assink in Ondernemingsrecht 2010 7 die zich afvraagt of de beslissing van de Ondernemingskamer niet in strijd is met art 1 van het Eerste Protocol EVRM dat kort gezegd een verbod op onteigening kent Ik zie dat althans in een situatie waarin de waarde van de onderneming minder is dan het totaal van de schulden anders Immers de aandelen hebben economisch geen waarde meer dus van onteigening in economische zin is geen sprake Mr Doorman pleit in zijn noot in de JOR voor terughoudendheid omdat hij meent dat de aandeelhouder aldsu een contractuele of statutaire bescherming wordt ontnomen waarop hij rekent Ook dat zie ik wederom voor het geval de aandelen out of the money zijn anders De aandeelhouder probeert alleen zijn nuisance value te benutten en zijn rechten alleen maar te gebruiken om iets af te pakken van de crediteur die voor hem staat in de waterval Ik was benieuwd of de uitspraak van de Hoge Raad helderheid gaat geven Update 2 uitspraak Hoge Raad Op 25 februari 2011 kwam de duidelijkheid van de Hoge Raad het oordeel van de Ondernemingskamer wordt in tact gelaten De Hoge Raad verwijst naar een eerdere beslissing in Skygate NJ 2007 611 LJN BA4888 en oordeelt dat de Ondernemingskamer bij wege van voorlopige voorziening ook de aandeelhoudersvergadering buiten spel mag zetten voor wat betreft een beslissing over de uitgifte van aandelen en het passeren van een voorkeursrecht Aan toetsing aan art 1 Europees Protocol voor de Rechten van de Mens komt de Hoge Raad niet toe omdat dit betoog niet bij de Ondernemingskamer is gevoerd en het kan niet pas in cassatie aan de orde komen AG Timmerman heeft in zijn conclusie van 9 december 2010 het beroep op art 1 EP op inhoudelijke gronden verworpen Conclusie de Inter Access truc als herstructureringstool staat Legal Nomad Worker II 09 03 2011 In oktober 2010 introduceerde ik in een blog het begrip Legal Nomad Worker Dit begrijp werd opgepikt door de uitgevers van SDU die mij vroegen in verband met hun uitgeefactivteiten voor hen een korte uiteenzetting te geven voor wat ik versta onder een Legal Nomad Worker Op 8 maart 2011 vond deze bijeenkomst plaats Daarbij kwam het volgende aan de orde wat is een Legal Nomad Worker wat heeft hij voor zijn werkzaamheden nodig hoe komt hij aan zijn informatie en hoe wil hij zijn informatie aangeleverd krijgen Verder besprak ik een aantal van de gedachten van Richard Susskind zoals neergelegd in zijn fraaie boek the End of lawyers De sheets van de presentatie zijn hier te vinden IPad en IPhone 02 02 2011 Ik schreef eerder in een blog over mijn positieve ervaring met de IPad Inmiddels heb ik ook gekozen voor de IPhone Wat brengt dat extra en wat is sinds mijn vorige blog over de IPad uit september 2010 veranderd Gefrustreerd door het wonderlijk slechte touchscreen van mijn Blackberry Storm 1e generatie besloot ik onlangs over te stappen En inderdaad de IPhone is een verademening Ik kan nu met behulp van of mijn vingers of een pennetje prima het touchscreen bedienen Ander voordeel is dat via Mobileme mijn agenda en contacten worden gesynchroniseerd Eenmaal gewend aan de IPad is de bediening natuurlijk een koud kunstje Nog een voordeel de apps die beschikbaar zijn Een paar van mijn favorieten apps BNR app geen aparte radio meer nodig voor BNR Spotify een enorme muziekbibliotheek voor je beschikbaar met abonnement ook off line Shazem de muziekherkenning via de IPhone de newapps FT en WSJ die twitteren nog simpeler maken Whatsapp voor gratis sms verkeer Skype nu ook voor de mobiel Kindle apps boeken ook op de mobiel Toegegeven ook de blackberry zou in theorie een aantal van die dingen aan kunnen maar de praktijk was anders vastlopers gedoe ik gooide ze er allemaal weer af Ik werk sinds enige tijd ook met Evernote een prachtig notitieblok dat synchroniseert tussen de IPhone IPad en iedere willekeurige computer Verder gebruik ik SimpleMindX als mindmapper ook te synchroniseren heeft wat overkomelijke hick ups IAnnotate PDF mijn favoriete IPad app voor pdf files gebruik ik niet voor de IPhone vooral omdat GoodReader ook een mooi alteratief is back up ook op Ipad Verder gebruik ik de Instapaper app op IPad en IPhone omdat deze een website omzet in tekst die je ook zonder internet verbinding kan lezen Hoe zit het meer in het algemeen met de apps ontwikkelingen De fotofunctie voor de IPhone gekoppeld via een wifiverbinding met IPad heb ik maar wat ik ermee ga doen geen idee Een fototoestel en het kaartje snel even in de Ipad stoppen via het IPad kaartlezertje werkt beter en sneller en geeft beter resultaat ook via de usb verbinding en de kaartlezer voor digitale spiegelreflex CF kaartjes FD heeft nu een mooie IPad app FD e paper die een elektronische versie van de krant geeft mooi werkt ook off line Maar het bewaren of twitteren van de artikelen vanuit de e paper IPad of de IPhone applicatie van FD is niet mogelijk of althans ik heb het niet onder de knie dus dan maar weer gewoon via het web De IPhone applicaties van FT WSJ en NYT zijn prima afgestemd op Twitter gek genoeg is de IPad versie van WSJ helemaal niet afgestemd op twitter terwijl die van FT en NYT dat weer wel zijn Omdat ik sommige links ook in Evernote wil bewaren stel ik de bewaarlink functie van NYT en WSJ op de IPad weer erg op prijs FT kun je alleen mailen niet bewaren Wat ik zou willen zowel een bewaarfunctie van de link als een twitter post functie bij zowel de IPad als IPhone Je moet tenslotte wat te wensen over houden Nog meer goed nieuws Voor juristen interessante IPad applicaties komen steeds meer nabij Sommige advocatenkantoren doen het A O not up to their quality standard as far as I am concerned but who I am maar belangrijker Legal Intelligence de best toegankelijke database voor Nederland die ik ken met alles full text online ook Mooi mooi Ik ben ook nog steeds blij met de U S Code IPad applicatie met US wetgeving Er zullen er vast nog meer volgen Is er ook slecht nieuws ja althans een gerucht Apple voert discussie met de e book leveranciers Sony is al de klos en de e books van Sony doen het niet meer op de IPad Kindle wellicht binnen kort ook Kindle app niet meer beschikbaar via IPad en IPhone En al mijn mooie aangeschafte boeken dan die ik op de IPad lees en waarvoor ik hem kocht Bedrog Dwaling Schade Volgens de WSJ van 3 februari 2011 is het nog niet duidelijk Verder blijkt in de praktijk de Logmein IPad en Iphone applicatie zonder Wifi te traag te werken en wordt uitsluitend in nood gebruikt maar cool toch even naar huis bellen dat ze iets onder de scan moeten leggen nee verder niets doen regel ik van afstand Er zit nog steeds een laptop in mijn kantoor tas En wat te denken van al die klonen en de IPad 2 0 geen idee ik heb ze nog niet nodig Maar wel de Kindle applicatie dus Apple pas op Ierse Haircut is fout doen Brussel en Basel het beter 14 01 2011 In december 2010 werd in Ierland de zogenaamde Credit Institution Stabilisation bill aangenomen Deze wet maakt het in part 4 Subordinated Liabilities voor de Ierse overheid mogelijk om achtergestelde obligaties van banken af te stempelen dat wil zeggen om zonder instemming van de obligatiehouders hun rechten aan te tasten Zie voor een beschrijving van dit deel van de nieuwe wet de publicatie van het grootste advocatenkantoor van Ierland Matheson Ormsby Prentice Het voorstel is niet bepaald onomstreden zie bijgaande blog Op zich is het begrijpelijk dat de Ierse overheid tracht een oplossing te vinden voor de problemen bij de ierse banken Maar ik vraag me of de oplossing de juiste is Allereerst waarom de achtergestelde obligaties Ik zou menen dat in een concreet geval moet worden bezien waar de waarde van de bank breekt Anders gezegd hoeveel is de bank going concern zonder rekening te houden met de schulden nog waard Vervolgens moet dan worden bezien wat dat betekent voor de verstrekkers van het eigen en vreemd vermogen aan de bank Het eerste kritiekpunt meteen opgemerkt in de Financial Times van 18 December 2010 door John Dizard FT journalist is dat het voorstel zich uitsluitend richt op de verstrekkers van het eigen vermogen en niet ook op de aandeelhouders Dat is onjuist omdat de aandeelhouders natuurlijk als eerste het verlies moeten nemen Ik leid uit in het bijzonder section 28 2 af dat de overheid de mogelijkheid wil hebben om nadat de aandeelhouders de hit hebben genomen bijvoorbeeld omdat de Ierse overheid met een eigen vermogen injectie de bank heeft gered en zij hun belang tot bijna nihil hebben zien verwateren de achtergestelde crediteuren ook een gedeelte van het verlies nemen In een situatie dat onmiddellijke storting gewenst is om een bankrun te voorkomen is daar wellicht iets voor te zeggen Maar dan zouden afhankelijk van de waarde van de onderneming toch mogelijk ook de concurrente crediteuren van de bank een haircut moeten krijgen In dat opzicht lijkt het voorstel niet ver genoeg te gaan De onmiddellijke reacties van beleggers is helder zij vinden het niets en stemmen met hun voeten vgl het FT van 14 december 2010 Ook de ECB heeft inmiddels op verzoek van de Ierse Minster van Financien gereageerd via een opinie van 17 december 2010 doch die lijkt over deze kwestie alleen te zeggen dat het Ierse voorstel wellicht weer zal moeten worden aangepast als de Commissie haar voorstellen gaat doen vgl 2 4 van de opinie We zullen ongetwijfeld nog meer hier over gaan horen Update EU plannen De FD van 5 januari 2011 maakt aan de hand van een bericht uit Bloomberg bekend dat de plannen van de EU ook de gewone obligaties van banken een haircut lijken te geven Dat lijkt een verbetering maar de inhoud van de plannen waren toen nog niet bekend Dat zijn ze wel op 6 januari 2011 via een persbericht van de Europese Commissie Het blijkt te gaan om een consultatiedocumen t Bovendien geeft de Commisie onmiddellijk aan dat het niet de bedoeling is dat de plannen terugwerkende kracht hebben zie Annex p 86 it is not envisaged to apply measures ultimately adopted in this area to any debt currently in issue Dat weet de markt kennelijk niet of de markt wil het niet geloven want de kosten van lenen door EU banken schieten omhoog FD 7 Januari 2011 inzet Markt reageert obligatie duurder Zie ook Financial Times van 6 Januari 2011 The Telegraph 7 Januari 2011 en Global Financial Strategy van 6 Januari 2011 Het voorstel beschrijft eerst de al bekende zogenaamde contingent capital or bail in debt Het gaat daarbij om schuld waarvan bij de uitgifte al duidelijk is dat deze schuld onder bepaalde voorwaarden gedwongen kan worden omgezet in kapitaal In het consultatievoorstel onderscheid de Commissie twee mogelijke senior debt write down tools de zogenaamde comprehensive approach en de zogenaamde targeted approach De terecht daarvoor gegeven reden is dat het verlies soms zo groot kan zijn dat er te weinig contingent capital is uitgegeven om de solvabiliteit te waarborgen In theorie lijkt het onderscheid tussen de twee approaches groot bij de comprehensive approach zou de overheid mogelijkheid moeten krijgen om alle Senior debt indien noodzakelijk deels te converteren bij de Targeted approach alleen bepaalde Sr debt die van te voren als zodanig is benoemd Maar althans zo begrijp ik de voorstellen ook bij de comprehensive approach is bepaalde Sr debt uitgezonderd In ieder geval geldt voor beide opties dat deze alleen voor nieuwe schuld bedoeld zijn en bovendien moet in de documentatie van de nieuwe schuld worden opgenomen dat deze mogelijkheid bestaat Anders gezegd in juridische zin maakt de mogelijkheid deel uit van het contract tussen de uitgevende instelling en de crediteur zij het dat het een derde is die dus in essentie de hoogte van de vordering van de crediteur kan wijzigen Mijn voorlopige conclusie is dat de Commissie op het goede spoor zit Het is duidelijk dat eerst de verstrekkers van het eigen en achtergesteld vermogen het risico moeten dragen en dat pas daarna senior debt aan de beurt is

  Original URL path: http://www.legalhoudini.nl/10/blog/ (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Legal Houdini, to straighten out the legal hitch
  en Algemene Voorwaarden bevatten informatie over de manier waarop Legal Houdini en Legal Houdini Academy te bereiken zijn en wat de relevante voorwaarden zijn voor de dienstverlening van Legal Houdini en Legal Houdini Academy Legal Houdini houdt ook een Blog bij waar u zich zonder kosten op kunt abonneren en is voorts als Legalhoudini op Twitter te vinden De Nieuws rubriek wordt in de Nederlandse versie van de website steeds ontleend aan het Financieel Dagblad dankzij de wonderen van de moderne techniek De foto s gebruikt op deze webpagina s zijn afkomstig van Johan Jol die sinds 2006 een fervent hobbyfotograaf is Zie voor wat betreft de voorwaarden van gebruik van de inhoud van deze site verder onder Algemene voorwaaden Blog Herijking Nederlands Faillissementsrecht een tussenstand 19 06 2015 Nederland is bezig met een herijking van het faillissementsrecht Deze blog bevat een tussenstand per 19 juni 2015 Lees verder Insolad wil nieuwe regeling surseance van betaling 15 02 2015 De Nederlandse wetgever werkt hard aan wijzigingen van de bestaande Nederlandse insolventiewetgeving Insolad komt daarnaast met een eigen initiatief een aanpassing van de bestaande regeling van surseance van betaling Lees verder Update Nieuw Geld Nieuwe Zekerheden 12 07 2014 Hoge Raad

  Original URL path: http://www.legalhoudini.nl/home/ (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Legal Houdini, to straighten out the legal hitch
  over de Credit Crisis ook Know how De pagina s Contact en Algemene Voorwaarden bevatten informatie over de manier waarop Legal Houdini en Legal Houdini Academy te bereiken zijn en wat de relevante voorwaarden zijn voor de dienstverlening van Legal Houdini en Legal Houdini Academy Legal Houdini houdt ook een Blog bij waar u zich zonder kosten op kunt abonneren en is voorts als Legalhoudini op Twitter te vinden De Nieuws rubriek wordt in de Nederlandse versie van de website steeds ontleend aan het Financieel Dagblad dankzij de wonderen van de moderne techniek De foto s gebruikt op deze webpagina s zijn afkomstig van Johan Jol die sinds 2006 een fervent hobbyfotograaf is Zie voor wat betreft de voorwaarden van gebruik van de inhoud van deze site verder onder Algemene voorwaaden Blog Herijking Nederlands Faillissementsrecht een tussenstand 19 06 2015 Nederland is bezig met een herijking van het faillissementsrecht Deze blog bevat een tussenstand per 19 juni 2015 Lees verder Insolad wil nieuwe regeling surseance van betaling 15 02 2015 De Nederlandse wetgever werkt hard aan wijzigingen van de bestaande Nederlandse insolventiewetgeving Insolad komt daarnaast met een eigen initiatief een aanpassing van de bestaande regeling van surseance van betaling Lees

  Original URL path: http://www.legalhoudini.nl/?lang=nl (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Legal Houdini, to straighten out the legal hitch
  current state of affairs on the credit crisis and some suggestions for further reading Links contains references to pages often visited by Legal Houdini See for links on the Credit crisis also the Know How section Contact and General Terms and Conditions contain information about how to contact Legal Houdini or Legal Houdini Academy and the applicable terms and conditions for the services rendered Legal Houdini has its own Blog with a free subsciption possibility and uses Twitter The News items in the English version of the website stem from the Financial Times thanks to modern technology Johan Jol himself made the pictures used on this website See re terms of use of the contents of this website further the General terms and conditions Blog Current Status Recalibration Dutch Bankruptcy Law 19 06 2015 The Netherlands are busy with a recalibration of insolvency law This blog give an overview per June 19 2015 Read more Insolad suggests amendment of rules in relation to suspension of payments 15 02 2015 The Dutch legislator is currently working on a recalibration of bankruptcy law Insolad the Dutch association of insolvency practitioners recently came up with its own initiative an amendment of the current

  Original URL path: http://www.legalhoudini.nl/?lang=en (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Legal Houdini, to straighten out the legal hitch
  Legal Houdini Academy have over the years been specializing in this field Johan Jol was between 2011 and 2013 Assistant Professor International Comparative Bankruptcy Law at Thomas Jefferson School of Law San Diego USA He organised together with Carolijn Ulmer of Ulmer Legal several courses dealing with international law including bankruptcy law see example 1 and 2 See for a short on linbe course this link in Dutch In 2013 he participated in the only available truly international course in the area the Insol Global Practice Course first in class with honours He publishes regularly on issues related to this topic At his current employer ABN AMRO Bank he is often involved in international restructurings and recoveries Legal Houdini Academy is available to teach and to give lectures Legal Houdini is only able to provide legal advice if and to the extent there is no potential conflict of interest with his employer ABN AMRO Bank Photo is made in San Fransisico Kies uw taal Nederlands English Search Search About Legal Houdini Services Legal Houdini Academy C V Know how Cases Restructuring of a company Portfolio transfer Acquisition Repositioning of Legal Legal Outsourcing Course or Lectures Legal Advice How to weather

  Original URL path: http://www.legalhoudini.nl/6/13/Expert%20Advies%20en%20Cursus%20Internationaal%20Faillissementsrecht (2015-06-23)
  Open archived version from archive •