archive-nl.com » NL » L » LEUSSENBROEK.NL

Total: 35

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
  de toestemming van de andere echtgenoot vereist voor onder andere het verkopen of met hypotheek belasten van de gezamenlijk bewoonde woning en voor het doen van schenkingen Ook de wederzijdse onderhoudsplicht is een belangrijke regeling van dwingende aard omhoog Welke varianten zijn er bijvoorbeeld Koude uitsluiting Koude uitsluiting noemt men de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden waarbij tussen partijen geen enkele gemeenschap van goederen bestaat Het woord koud heeft betrekking op het feit dat partijen op geen enkele wijze hun inkomen en vermogenstoename verrekenen delen Deze huwelijkse voorwaarden zorgen ervoor dat tussen de echtgenoten een minimum aan financiële banden bestaat Het enige dat hen financieel bindt is de wettelijke verplichting elkander het nodige te verschaffen Beperkte gemeenschap De wet biedt de mogelijkheid om bij huwelijkse voorwaarden voor een beperkte gemeenschap van goederen te kiezen De gemeenschap omvat dan bijvoorbeeld al hetgeen tijdens het huwelijk wordt verkregen anders dan door schenking of erfrecht Voor de rest bestaat dan een gemeenschap met onder andere het gevolg dat de schulden van ieder der echtgenoten kunnen worden verhaald op de gehele gemeenschap In de praktijk komen zulke huwelijkse voorwaarden nauwelijks voor Dat is vooral ook te wijten aan het feit dat de meeste echtgenoten er niet in slagen ieders eigen vermogen èn het gemeenschappelijk vermogen uit elkaar te houden Verrekenstelsels Het elders geschetste bezwaar tegen de koude uitsluiting geen deling van inkomsten wordt in de praktijk ondervangen door aan de uitsluiting van iedere gemeenschap een of meer verrekenbedingen toe te voegen Men spreekt van een periodiek verrekenbeding ingeval het beding verplicht tot jaarlijkse verrekening van de gespaarde inkomsten Vaak wordt de verrekening beperkt tot de inkomsten uit arbeid Als de verrekening niet periodiek maar slechts aan het eind van de rit echtscheiding overlijden moet gebeuren is er sprake van een finaal verrekenbeding In geval van overlijden wordt vaak dan meestal afgerekend alsof algehele gemeenschap had bestaan Bij echtscheiding wordt van de verrekening uitgesloten hetgeen ten huwelijk is aangebracht en hetgeen krachtens schenking of erfrecht is verkregen Doorgaans worden zowel een periodiek als een finaal verrekenbeding opgenomen Daardoor wordt voorkomen dat problemen ontstaan doordat geen verrekening gedurende de huwelijksjaren plaatsvindt Het opnemen van een periodiek verrekenbeding is toch zinvol omdat het de mogelijkheid opent tijdens het huwelijk vermogen over te hevelen van de een naar de ander Dat kan dan niet als een schenking worden aangemerkt Partnerschapsvoorwaarden Het begrip partnerschapsvoorwaarden wordt vaak verward met het samenlevingscontract Dit is niet hetzelfde In Nederland bestaat er naast het huwelijk ook de mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan Hierop zijn grotendeels dezelfde rechtsgevolgen van toepassing als voor een regulier huwelijk Willen geregistreerde partners huwelijksvoorwaarden opstellen dan kan dat alleen spreken we dan van partnerschapsvoorwaarden omhoog Is een notariële akte altijd vereist Ja de wet vereist dat de akte van huwelijksvoorwaarden via een notaris wordt opgesteld en getekend De akte wordt uiteindelijk ingeschreven bij de griffie van de Rechtbank omhoog Welke gegevens heeft de notaris nodig Indien u huwelijksvoorwaarden overweegt heeft u daar ongetwijfeld een aanleiding voor Het

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/huwelijksvoorwaarden.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Scheiden en Verdelen
  en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld De akte wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster omhoog Ik heb al een convenant is dat voldoende Ingeval van ontbinding van een huwelijk zal uw advocaat een echtscheidingsconvenant hebben opgesteld waarin u onderlinge afspraken heeft vastgelegd Of wellicht heeft u een vaststellingsovereenkomst gemaakt bij de beëindiging van de samenleving Levering van onroerend goed of levering van aandelen in een vennootschap dienen volgens de wet echter bij notariële akte te geschieden Het convenant is dan dus niet voldoende om de eigendom over te dragen omhoog Is een akte van verdeling altijd vereist Een akte van verdeling is onder meer vereist indien u de woning samen heeft aangekocht indien u in gemeenschap van goederen was gehuwd ook al was de woning slechts door één van de partners aangekocht ontbinding van de huwelijksgemeenschap leidt volgens de wet namelijk automatisch tot mede eigendom bij beide partners wanneer er huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt waarbij de woning tot gemeenschappelijk bezit is gemaakt Let op Indien geen van beide partners de woning wenst te behouden kunt u direct overgaan tot verkoop van de woning zonder deze eerst aan één van beiden toe te delen De verkoopopbrengst kunt u nadien zelf onderling verdelen omhoog Welke gegevens heeft de notaris nodig Wij kunnen voor u aan het werk indien u de volgende documenten aanlevert Indien u gehuwd was legitimatiebewijs en adres en contactgegevens van beide partijen een echtscheidingsconvenant echtscheidingsbeschikking van de rechtbank inschrijvingsbewijs beschikking van de rechtbank in de gemeentelijke basisadministratie kopie huwelijksvoorwaarden indien van toepassing adresgegevens van de woning die verdeeld wordt indien van toepassing opgave van de aandelen die verdeeld worden Indien u samenwonend was legitimatiebewijs en adres en contactgegevens van beide partijen indien van toepassing kopie samenlevingscontract indien van toepassing kopie vaststellingsovereenkomst adresgegevens van de woning die verdeeld wordt de naam van degene aan wie wordt de woning toebedeeld de hoogte van de eventuele overbedelingsuitkering uitkoopsom met specificatie daarvan de naam van degene die de kosten van de akte van verdeling betaalt indien van toepassing opgave van de aandelen die verdeeld worden NB Indien de woning is belast met een hypotheekschuld die men wil laten doorlopen nadat de woning is verdeeld zal de hypotheekbank een verklaring moeten afgeven waaruit blijkt dat de bank de ex partner die de woning verlaat niet meer zal aanspreken op grond van de hypotheekschuld U kunt een dergelijke verklaring van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid bij uw hypotheekverstrekker aanvragen nadat u van ons een concept van de verdelingsakte hebt ontvangen Indien u een geheel nieuwe hypotheek afsluit is een dergelijke verklaring uiteraard niet nodig omhoog Kan een akte van verdeling even wachten Zolang er niet tot het verdelen van de woning wordt overgegaan blijven beide partijen aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening die op de woning rust ook als één van beiden niet meer in de woning woonachtig is Ook andere eigenaarsrisico s zoals het risico van tussentijdse waardedaling blijven bestaan omhoog Moeten wij beiden langskomen bij de notaris Indien

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/scheiden.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Verklaring van Erfrecht
  staan Verder is een verklaring van erfrecht doorgaans nodig voor het innen van uitkeringen verzekeringsgelden en belastingteruggaven ten name van de overledene omhoog Wat doet de notaris precies De notaris zal uitsluitend op verzoek van de erfgenamen een verklaring van erfrecht afgeven Hij raadpleegt hiertoe onder andere het Centraal Testamenten Register en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Het kan soms enige tijd duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven De notaris moet namelijk eerst de erfgenamen informeren omtrent hun rechten en plichten en mogelijkheden zodat zij weloverwogen kunnen beslissen of zij de nalatenschap willen aanvaarden of verwerpen omhoog Welke gegevens heeft de notaris nodig Voor het afgeven van de verklaring van erfrecht heeft de notaris de volgende gegevens van u nodig een kopie van de akte van overlijden een lijst met namen en adressen van de erfgenamen een kopie van het trouwboekje Los daarvan wordt bij de gemeente een erfgenamenonderzoek ingesteld De kosten voor dit erfgenamenonderzoek verschillen per gemeente en worden aan u doorberekend een kopie van de geldige legitimatiebewijzen paspoort rijbewijs identiteitkaart van de erfgenamen indien aanwezig een afschrift van het testament van de huwelijkse voorwaarden of van het samenlevingscontract indien van toepassing aanwijzing van een gevolmachtigde omhoog Wie vertegenwoordigt de erfgenamen Omdat het hele vermogen van de overledene overgaat op de gezamenlijke erfgenamen zijn zij in beginsel gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen Dat kan onpraktisch zijn omdat voor elke handeling telkens alle handtekeningen van de erfgenamen nodig zijn Om dit tegen te gaan geven de gezamenlijke erfgenamen vaak volmacht aan één van de erfgenamen of aan een derde partij om de afwikkelingshandelingen te verrichten De boedelgevolmachtigde zoals deze persoon wordt genoemd wordt in de verklaring van erfrecht vermeld omhoog Kan de verklaring van erfrecht even wachten Het is verstandig om kort na het

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/verklaring-van-erfrecht.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Overlijden en de Notaris
  Veelgestelde vragen over de verklaring van erfrecht vindt u op de verklaring van erfrecht pagina Om zich ervan te overtuigen wie de erfgenamen zijn zal de notaris onder meer het Centraal Testamenten Register raadplegen en het bevolkingsregister Vervolgens zal de notaris alle erfgenamen benaderen en hen wijzen op het feit dat zij erfgenaam zijn Hij informeert hen over de mogelijkheden die erfgenamen hebben aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap Indien blijkt dat er meer erfgenamen zijn kan het praktisch zijn om een bepaalde persoon of een paar personen aan te wijzen die namens de anderen de nalatenschap kan afwikkelen Deze informatie wordt dan opgenomen in de verklaring zodat onder andere banken weten met wie zij mogen handelen In een testament kunnen bijzondere bepalingen staan bijvoorbeeld dat een bepaald bedrag naar een goed doel moet gaan of een speciaal voorwerp naar een familielid legaat Het is mogelijk dat is bepaald dat iemand het vruchtgebruik krijgt van de gehele nalatenschap of een gedeelte daarvan Deze legaten moeten worden afgegeven dat is een plicht van de erfgenamen De notaris zal de erfgenamen hierover informeren en hen zonodig begeleiden Nadat een verklaring van erfrecht is afgegeven kunnen de erfgenamen of de gevolmachtigde betalingen doen vorderingen innen polissen opvragen etc Ongeveer acht maanden na overlijden verzendt de Belastingdienst het aangiftebiljet successierecht omdat men eenmalig successierecht verschuldigd is over hetgeen men verkrijgt uit een nalatenschap Omdat de successiewet diverse vrijstellingen kent is soms geen successierecht verschuldigd Hoeveel successierecht een erfgenaam vervolgens verschuldigd is hangt af van de grootte van de erfenis en de familieband met de overledene Hoe groter de verkrijging hoe meer men betaalt en hoe verder men afstaat van de overledene hoe hoger het tarief is De successiewet kent drie tariefgroepen De echtgenoot en klein kinderen vallen in tariefgroep I waarbij voor kleinkinderen een

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/overlijden.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Een BV Oprichten
  kan al worden opgericht met een geplaatst kapitaal van één eurocent Er is geen bankverklaring of accountantsverklaring meer nodig Uitgestelde stortingsplicht Een blokkeringsregeling beperkende bepalingen bij de overdracht van aandelen kán worden opgenomen maar is niet meer verplicht In de statuten kunnen ruimere verplichtingen aan aandeelhouders opgelegd worden Invoering van een uitkeringstest het bestuur van een BV dient bij het doen van een uitkering uit de BV te beoordelen of de BV als gevolg van de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden Hierbij moet in het algemeen ongeveer één jaar vooruitgekeken worden Wordt de uitkeringstest niet zorgvuldig gedaan dan kan het bestuur van de BV persoonlijk aansprakelijk gesteld worden Aandelen kunnen winstrechtloos of stemrechtloos gemaakt worden Bepaald kan worden dat aandeelhouders van een bepaalde soort aandelen bepaalde bestuurders of commissarissen kunnen benoemen Besluitvorming buiten vergadering is versoepeld en kan ook per email Besluitvorming in het buitenland is mogelijk De termijn voor het oproepen van een vergadering van aandeelhouders is verkort tot ten minste 8 dagen Welke bepalingen het beste aansluiten bij uw bedrijf en uw wensen spreken we graag met u door omhoog Wat doet de notaris precies De notaris verzorgt de akte van oprichting Deze akte van oprichting bevat de statuten de spelregels van de BV Voordat de akte kan worden getekend dienen de volgende stappen te zijn doorlopen De notaris heeft een aantal gegevens van u nodig Deze kunt u aanleveren via ons on line intakeformulier Wij verzorgen voor u de inschrijving bij de Kamer van koophandel De benodigde formulieren vullen wij voor u in Deze hoeft u alleen maar te ondertekenen bij het passeren van de akte van oprichting Zijn de toestemming van het Ministerie en de bankverklaring verkregen dan kan de akte van oprichting getekend worden door de oprichter of door een gevolmachtigde uit zijn naam en door de notaris omhoog Welke gegevens heeft de notaris nodig Voor het opstellen van akte van oprichting heeft de notaris de volgende gegevens van u nodig Naam zetel en doel van de BV op te geven via ons on line intakeformulier Kopie legitimatiebewijs van de oprichter s Wij verzorgen voor u de inschrijving bij de Kamer van koophandel De benodigde formulieren vullen wij voor u in Deze hoeft u alleen maar te ondertekenen bij het passeren van de akte van oprichting omhoog Moet ik bij de notaris langsgaan Voor het tekenen van de akte van oprichting bent u van harte welkom op één onze vestigingen in Molenaarsgraaf Arkel of Gorinchem centraal gelegen in Nederland regio Dordrecht Gorinchem Is de afstand tot ons kantoor een bezwaar Het is niet noodzakelijk dat u bij ons langskomt Desgewenst sturen wij u kostenloos een volmacht toe Nadat wij de getekende volmacht van u retour hebben ontvangen kunnen wij de akte namens u passeren Het tekenen van de volmacht kunt u doen bij een notaris bij u in de buurt omhoog Wat kost het oprichten van een BV Bij Van Leussen Van den Broek Notarissen bent u zeer voordelig

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/bv-oprichten.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vacature Secretaresse/Medewerker onroerend goed
  heeft vestigingen in Arkel Gorinchem en Molenaarsgraaf met in totaal 70 medewerkers en 4 notarissen Er heerst een prettige informele werksfeer waar volop ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling Voor onze afdeling onroerend goed in Gorinchem zijn wij op zoek naar een SECRETARESSE NOTARIEEL MEDEWERKER ONROEREND GOED De functie Het betreft een fulltime functie 37 50 uur Je bent werkzaam binnen de afdeling onroerend goed voornamelijk op de vestiging in Gorinchem en verzorgt samen met twee collega s alle secretariële werkzaamheden voor de notarisklerken het hoofd van de afdeling en de kandidaat notaris Functie eisen Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau en bij voorkeur enige werkervaring in een soortgelijke functie Wij verwachten verder van je Nauwkeurigheid zorgvuldigheid enthousiasme en motivatie Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Goede communicatieve vaardigheden Een cliëntgerichte collegiale en flexibele werkhouding Zelfstandig functioneren Kennis van en ervaring met Microsoft Office Algemene computerkennis Wij bieden Een leuke functie in een professionele organisatie waar ruimte is voor zelfstandigheid en het nemen van initiatieven Een collegiale informele werksfeer met goede arbeidsvoorwaarden Interne opleidingsmogelijkheden Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling De procedure Heb je interesse in deze uitdagende baan dan nodigen wij je graag uit om

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/vacature_medewerker_registergoed.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vacature Kandidaat-notaris Personen- en Familierecht
  gestroomlijnde automatisering is de juiste gebleken Door keihard werken met een gedreven team zijn we tegen de stroom in de afgelopen jaren alleen maar gegroeid Daarom zoekt ons team op de vestiging Molenaarsgraaf een sterk energiek en ervaren waarnemingsbevoegd kandidaat notaris die de leiding kan en wil nemen om het team tot nog grotere hoogten te brengen Doordat je gebruik weet te maken van alle moderne middelen binnen een gestroomlijnde organisatie draag jij bij aan het leveren van kwaliteit en service tegen een reëel tarief Natuurlijk beschik je over alle benodigde kennis en kunde om een team van 10 medewerkers aan te sturen en te motiveren om zo ons gezamenlijke doel te bereiken een succesvol kantoor van de regio te zijn en te blijven Daarnaast bezit je de notariële kennis om ons kantoor op het gebied van familierecht te vertegenwoordigen en continu te verbeteren Met jouw team onder tijds druk grootse prestaties leveren geeft je de voldoening en de energie om dit jouw baan te maken Dat je soms werkzaamheden buiten kantoortijd afmaakt is vanzelfsprekend Wat je van ons mag verwachten Een werkomgeving die jou alle mogelijkheden biedt om jezelf te ontplooien Samenwerking binnen een team van gedreven collega s

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/vacature_kandidaat_notaris_familierecht.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Privacybeleid
  deze website aan Van Leussen Van den Broek Notarissen verstrekt heeft waaronder contactgegevens zoals naam e mail adres en telefoonnummer Indien u aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van Van Leussen Van den Broek Notarissen kan Van Leussen Van den Broek Notarissen de door u opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn Doeleinden Van Leussen Van den Broek Notarissen verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u op uw eigen verzoek adequaat te kunnen informeren over de diensten van Van Leussen Van den Broek Notarissen Statistische geanonimiseerde gegevens worden verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de Van Leussen Van den Broek Notarissen website en worden aangewend om de Van Leussen Van den Broek Notarissen website te optimaliseren Van Leussen Van den Broek Notarissen verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en verstrekt geen van de van u ontvangen persoonlijke gegevens aan derden Beveiliging Van Leussen Van den Broek Notarissen heeft voldoende interne technische en organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens Alleen medewerkers van Van Leussen Van den Broek Notarissen die uw persoonlijke gegevens

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/privacybeleid.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive •