archive-nl.com » NL » M » MENTERINFO.NL

Total: 496

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Raadsvergadering d.d. 14.11.2013 | www.menterinfo.nl
  motie over tennisbanen nog geen financiële informatie is ontvangen Dit punt komt in december in de raad aldus burg van Zuijlen Hierna volgde het voorlezen door de fractievoorzitters van de al of niet uitgebreidere Algemene Beschouwingen Deze heeft u vorige week in Tussenklappen kunnen lezen Tijdens de lange schorsing waarin broodjes genuttigd konden worden overlegden alle fractievoorzitters over een gezamenlijke motie over de zwembaden De pauze duurde daardoor 1 ¾ uur De burg wees erop dat het toegezegde 600 000 Rijksgeld zeer onzeker is Uitgegaan is daarom van 4 Vorig jaar had de gemeente 4 fte minder nu zijn er al 12 mensen weg Er is weinig ruimte in het te besteden bedrag Uit de beantwoording van de gestelde vragen bleek o a Weth Batelaan o a De Rekenkamer doet onderzoek naar de wegen in Meeden Muntendam en Zuidbroek De He reweg in Meeden en de Spoorstraat te Zuidbroek waren al plannen van het vorige college Voor de Buitenweg te Zuidbroek betaald Rijkswaterstaat 300 000 i v m aanleg van het klaverblad Voor de gemeente resteert ca 100 000 dat lijkt dus gunstig Ook de Oosterweg blijft binnen de raming Binnenkort komt bij het Masterplan ook de 2e brug over het Winschoterdiep aan de orde Op diverse plaatsen worden noodreparaties aan wegen gedaan afgezet met rode linten Het budget is ontoereikend Het Saksen Medisch Centrum dient binnenkort een bouwverzoek in Na overleg met de Provincie komt het in de Commissievergadering De Provincie wil de vestiging niet i v m een mogelijke Hogesnelheidstrein naar Duitsland Met Pekela en Veendam wordt samengewerkt v w b de revitalisering van bedrijventerreinen Bezoek aan beurzen enz is nodig voor contacten met mogelijke kopers van kavels Met het oog op leegstand in winkelstraten is het niet altijd zonder meer mogelijk om de bestemming winkel te wijzigen in wonen Weth ter Steege GL o a Er wordt echt wel gekeken naar eenpersoonshuishoudens bij het verlenen van mantelzorg door familie buren vrienden Samen met Hoogezand Sappemeer en Slochteren H S Sl wordt gekeken naar het Zorgnetwerk Mantelzorgers worden in de toekomst steeds belangrijker Voor activiteiten enz is 40 000 beschikbaar Er zijn al diverse tevredenheidsbetuigingen ontvangen M b t uitstroom bijstand naar regulier werk in Menterwolde de 8e van Nederland dankzij de vele stagemogelijkheden Vorige maand zijn er nog 7 mensen geplaatst M b t de participatiewet gelden twee stevige maatregelen Begin volgend jaar volgt evaluatie over wat is bereikt Er wordt zeer intensief gewerkt aan werk voor mensen met een beperking Er worden meer mensen van Wedeka ingezet dan moet omdat ze hier worden gedetacheerd In gemengde wijkteams werken nu 50 mensen aan groenonderhoud Er is extra geld uit het gemeentefonds voor het armoedebeleid In januari wordt gesproken over een taskforce in april over het accommodatiebeleid Over de dorpshuizen wordt apart gepraat Met een nieuwe WMO raad wordt gewacht op samenwerking met H S Sl Weth de Winter o a Er is nog geen gesprek geweest met de sportverenigingen Er bleken administratieve gegevens te ontbreken en daardoor

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/9674 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • Raadsvergadering d.d. 26.9.2013 | www.menterinfo.nl
  moet zijn Die blijft dan in dienst van de veiligheidstaken de gemeente Groningen houdt de uitvoeringstaken m b t de GGD Er komen twee nieuwe gem regelingen Veiligheidsregio en Publieke gezondheid en Zorg PG Z 9 Vaststelling verordening Elektronische Bekendmaking Uiteindelijk blijkt er sprake te zijn van een misverstand Alle fracties hadden begrepen dat er vanaf 1 januari a s niets meer in weekblad Tussenklappen zou komen van de gemeente Het gaat echter alleen om de teksten van verordeningen etc De gewone mededelingen blijven Vanaf 1 januari mag de gemeente verordeningen ook via electronische weg bekendmaken Daarover krijgen we nog bericht en hoe iemand die geen internet heeft er toch kennis van kan nemen Alle fracties waren er fel op tegen als de gemeentepagina zou vervallen Gewezen werd erop dat die altijd goed wordt gelezen en de problemen voor mensen zonder internet Het blijft verplicht om algemene mededelingen te publiceren Er werd hierna een kwartier rookpauze ingelast 10 Vaststellen verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand Deze wordt zondermeer aangenomen 11 Vaststellen jaarrekening 2012 OPRON Het CDA heeft geen vertrouwen meer in OPRON aldus dhr Wind Er is minder personeel maar er zijn hogere kosten O a door krimp en vervroegde uitstroming zijn er minder inkomsten Het flankerend beleid betreft goede regelingen voor uitstroom oudere leerkrachten t b v jongeren Doordat de rijksbijdrage wordt berekend naar het leerlingaantal is die lager Alle raadsleden gaan akkoord 12 Toekennen budget t b v folder Financiële tegemoetkomingen Gemeen te Menterwolde Mevr de Roo PvdA is blij met de folder en ziet die ook graag verspreid via de ouderenvoorlichters Zij dient een amendement in om de inhoud te plaatsen op de website en verkort ook in weekblad Tussenklappen De kosten hiervan kunnen uit de post onvoorzien Dhr Keuning vraagt zich af of alle adressen waar de folder bezorgd zal worden bekend zijn Mevr Swierenga vond het een magere folder Zij miste de adressen van bijv de Voedselbank Leergeld en relevante hulpverleningsadressen We waren al de op twee na beste sociale dienst van het land aldus dhr Lanting misschien stijgen we door deze leesbare folder nog wel en plaatsje Weth ter Steege stelt dat een uitgebreidere folder hogere kosten betekent De folder wordt op strategische plekken verspreid en er komt een wervend stukje in Tussenklappen Mevr de Roo stelt voor in de krant te melden dat er een folder is en waar die verkrijgbaar is Het College neemt dit voorstel over 13 Financiële aangelegenheden De folder kost 461 75 De post onvoorzien daalt met dat bedrag 14 Ingekomen stukken en mededelingen 1 5 Er waren een vijftal brieven enz die betrekking hadden op een herindeling Provincie wil maar 1 stedelijke kern per gemeente De raad van Haren beslist op 14 oktober of men bij de stad Groningen wil of bij ons in de zgn Gorechtvariant Hoogezand Sappemeer Slochteren Menterwolde Er wordt onderzocht of Oldambt hier bij aan kan sluiten vraag Hoogezand Sappemeer Veendam wil er ook bij maar kan ook bij Stadskanaal Herindeling of

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/9467 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 27 juni 2013 | www.menterinfo.nl
  maar ook vergeleken met andere gemeenten N a v de gestelde vragen antwoordt wethouder Batelaan De Hereweg in Meeden is nog niet volledig klaar vraag van PvdA De gemeeente heeft geen invloed op de komst van een mogelijk trein station Duurkenakker vraag van GL dat is zaak voor de provincie Er komt een evaluatie over het onderhoud van de rotondes Eigen gemeentelijk onderhoud kost geld Op de Gouden Driehoek is één kavel verkocht Het exploitatierisico ligt bij de ontwikkelingsmaatschappij Revascom wil nog graag het Outletcentrum in Zuidbroek vestigen maar de Provincie niet vraag CU Weth ter Steege GL zegt dat er in september wordt bericht over burgerparticipatie Dat kan per 1 1 2014 zijn geregeld De maatschappelijke stages worden voortaan via de gemeentelijke vrijwilligerscentrale geregeld vraag PvdA Reorganisatie verloopt nooit 100 pijnloos De algemene lijn is dat er echt beleid wordt gevoerd Er wordt geen personeel ontslagen maar er komt een andere verdeling Samenwerking met Hoogezand Sappemeer Slochteren is deels een oplossing vr PvdA De overschrijding van de post openbaar groen 66 000 is een zorgpunt Bij de herschikking van de portefeuilles wordt daarnaar gekeken M b t de problemen klachten en vragen inzage de Hereweg te Meeden zegt weth Batelaan dat er toezeggingen zijn gedaan over hoe het wordt afgehandeld Alle 14 raadsleden stemden voor het GL voorstel om 17 000 beschikbaar te stellen voor Cultuureducatie op scholen 4 Van de 8 scholen doen al mee Het raadsvoorstel wordt aangepast en zonder stemming aangenomen 5 Bespreking rapport haalbaarheidsonderzoek Heemtuin Mevr H van Ree had als voorzitter van de Stichting Menterheem de afgelopen week gesprekken gevoerd met afgevaardigden van de fracties en dat zeer gewaardeerd Uit het haalbaarheids onderzoek blijkt dat Menterheem wel op termijn op eigen benen kan staan m b t de Heemtuin reïntegratie Zij snapt de reactie niet Al vanaf 1981 wordt een gemeentelijke bijdrage ontvangen Zij zou wel willen samenwerken met een reïntegratie bureau Mevr Q Buurke pleitte voor behoud van tuin en personeel Op verzoek van GL wordt er vervolgens ca drie kwartier geschorst om de moties van GL en KM iets te wijzigen Het haalbaarheidsonderzoek concludeerde dat de Heemtuin zelfstandig kan voortbestaan als aan een aantal eisen voorwaarden wordt voldaan Er zou bijv een SPA wellnesscentrum kunnen komen Het college stelt voor de reïntegratie uit te besteden aan een commercieel bedrijf en de tuin te laten bij de St Menterheem Meer partijen wezen erop dat dat al twee keer eerder mislukte omdat reïntegratiebedrijven failliet gingen In de raadsvergadering van volgende week 4 juli komt het bestemmingsplan aan de orde Dan kan er gekeken worden of er kampeermogelijkheden camping is toegestaan Bij dit onderdeel was mevr Siersema op de publieke tribune aanwezig 6 Voorstel i v m faciliteren ondersteu nen bewoners in kader windmolens Het College stelt 5 000 beschikbaar voor het geven van informatie over voor tegen windmolens en hoe te handelen bij beroepsprocedures Op de gemeentelijke websites zullen links komen naar de diverse informatiebronnen zo wel voor als tegen Ook komt er op

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/9150 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 30 mei 2013 | www.menterinfo.nl
  voor om evenveel bij te dragen als Oldambt 4 ton Ter vergelijking Hoogezand Sappemeer draagt niets bij De provincie heeft nu alle door Menterwolde gewenste projecten FOC Ziekenhuis afgewezen maar willen wel steeds meer geld van ons Dhr Lanting wijst erop dat de kosten wel 25 lager uitvallen GL wil tot max 1 miljoen bijdragen Na een schorsing zei het College bij monde van weth Jan Batelaan in te stemmen met een bijdrage van 1 miljoen Stemming wees echter uit dat VVD PvdA KM CDA 11 stemmen voor 4 ton zijn en alleen GL en SP 3 stemmen voor 1 miljoen Allen stemden daar uiteindelijk mee in 9 Vaststellen nota minimabeleid Gemeente Menterwolde 2013 Volgens mevr Swierenga SP is er sprake van minimaal beleid mede door gestegen medische en zorgkosten M b t vergoeding van verwarmingskosten antwoordde weth ter Steege GL dat wettelijk alleen extra kosten mogen worden vergoed op medische gronden De nota werd zondermeer vastgesteld 10 Begroting 2013 OPRON N a v gestelde vragen antwoordde weth de Winter CDA dat in de Gezondheidsnota een opmerking komt over kindergebitjes vr dhr Ubels De gemeente heeft alleen maar repressief toezicht op de basisscholen vr mevr Jongedijk Een fusie tussen OPRON en OPOS Slochteren lukt niet in 2013 Binnenkort komen er nieuwe voorwaarden m b t minimum aantal leerlingen OPRON is bezig met personeelsbeleid Er komt nader bericht over hoeveel mensen er weg willen kunnen M b t onderzoek asbest dat is bij de insp Amerikaschool gedaan bij de andere scholen is men er mee bezig vr dhr Blaauw KM 10 A C Moties vreemd aan de orde van de dag Motie A Dhr Ubels dient een motie in n a v de Winkeltijdenverordening per 1 juli 2013 De Eerste en Tweede Kamer namen onlangs een voorstel aan om per 1 juli a s de bevoegdheden m b t de winkelsluiting op zondag over te dragen aan de gemeenten Tot nu toe mocht maar één supermarkt in de gemeente open zijn en deze werd aangewezen door loting Gemeenten zullen waarschijnlijk ook overgaan tot verruiming Gevraagd wordt om de winkeliers zelf te laten beslissen of ze op zondag open willen en alle eventuele beperkingen te schrappen Eind 2014 of begin 2015 één en ander te evalueren geen loting meer en met de winkeliers hierover te communiceren Dhr Velthuis PvdA en mevr Swie renga SP stemden tegen omdat ze tegen een 24 uurs economie zijn De overige 12 raadsleden stemden voor Vanaf 1 juli 2013 mogen de zaken dus open op zondag B Gezamenlijke motie van PvdA CDA en CU m b t plaatsing windmolens langs de N33 Gelet op overlast en verstoring van het woongenot van bewoners van nabijgelegen woningen mede omdat er andere plekken aan te wijzen zijn en er sprake is van drie alternatieve locaties Gevraagd wordt o a om de inwoners van onze gemeente te informeren over deze plaatsing en zo nodig te ondersteunen en faciliteren om dit tegen te gaan Na een discussie werd uiteindelijk de motie ingetrokken

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/9035 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Extra raadsvergadering d.d. 16 mei 2013 | www.menterinfo.nl
  apart Waarom de gemeente dan niet splitsen Info bijeenkomst Meeden wilden burgers aansluiten bij Veendam in Zuidbroek bijv bij Hoogezand Als het toch moet dan maar liever herindelen maar waarom wordt Haren erbij gehaald Dhr Lanting GL wil liefst z s m herindelen mede gelet op de natuur De aarde hebben wij te leen van onze kleinkinderen milieu en duurzaamheid en overheveling taken naar gemeente Een gemeente van ca 12000 inwoners is volgens hem in de toekomst te klein i v m kwetsbaarheid en toekomstige taken Mevr Swierenga SP is wel voor voortzetting van de samenwerking met H S S maar zal overal tegen stemmen Zij pleit ervoor om bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 de burgers om hun mening te vragen De herindeling wordt min of meer opgedrongen door de financiën Dhr v Bruggen CU vraagt zich af of de gemeenten onderling elkaar wel iets gunnen Verdere uitbreiding leidt volgens hem tot ontdorping Er komen wel hogere kosten maar komt er ook hogere kwaliteit Grote kernen zullen het meest profiteren Waarom wel Haren Burg van Zuijlen stelt dat alle 7 fracties andere argumentaties hebben en andere conclusies trekken Dit maakt het moeilijk om te beslissen Samenwerking wordt gezien als tussenstap naar herindeling In oktober jl werd al in het rapport Menterwolde in perspectief perspectiefvol Menterwolde gepleit voor behoud van zelfstandigheid door samenwerking Menterwolde als stand alone is echter geen optie Veendam en H S zijn voor herindeling de beide andere gemeenten hebben hierover nog geen beslissing genomen H S S zijn wel voor samen met Haren dan vorm je een schil rond de stad Grootschalige indeling lost volgens hem niet alles op en het is de vraag hoe het gaat als er meer grotere kernen zijn Uitstel van decentralisatie is niet aan de orde opm dhr Lanting Er komt meer geld uit het Gemeentefonds maar als er op zo grote schaal wordt samengewerkt is het de vraag of het wel goed gaat Het voorstel is wel heel direct gesteld maar dat betekent niet persé voor of tegen uitsluiting van andere gemeenten De minister en niet de provincie gaat over de herindeling Geen lappendekens dus niet dit samen met die en dat met een ander H S S en Menterwolde kunnen samen besluiten tot uitbreiding maar niet afzonderlijk De raad van H S vroeg om te kijken naar toevoeging Oldambt en daarbij waren de burgemeesters van Menterwolde en Slochteren uitgenodigd Ged Staten nodigt zichzelf vaak uit De raad besloot al eerder tot samenwerkig met H S S Na dit pleidooi van de burgemeester volgde een schorsing van een uur Wat volgde was een verhitte soms felle discussie Uiteindelijk lagen er een viertal amendementen op het oorspronkelijke voorstel 1 P v d A De gemeente geeft de voorkeur aan bestuurlijke zelfstandigheid maar wil samenwerken daar waar wenselijk en mogelijk is Hierbij worden geen gemeenten uitgesloten later aangepast door wil te vervangen door te willen 2 GL Voorkeur voor herindeling per eind 2018 of eerder met in beginsel de in het

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/8952 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 25 april 2013 | www.menterinfo.nl
  de hoogte van het salaris van de directeur van GRID hoger dan van onze gemeente secretaris Gemeentesecretaris van der Wal vult aan dat in een vergadering van OGD is aangeraden agendalid te worden Afgesproken is dat dat het nu zieke personeelslid zal zijn Dhr Velthuis merkt nog op dat het verschil tussen 80 000 en 120 000 euro aan uittredingskosten wel erg groot is De vraag is ook of de relatie met OGD of met HSS ook tegen ons gebruikt kan worden Dhr Hesp hecht er aan alles goed af te handelen en liever niet via de rechter Burgemeester van Zuijlen acht die kans klein Er is geen personeel Volgens hem is er geen sprake van een overeenkomst M b t de glasvezelkabels die blijven Allen gaan akkoord met de overstap naar HSS Er volgt een korte schorsing waarin de publieke tribune leeg loopt 6 Vaststellen notitie Maatschappelijke activering Menterwolde De gemeente krijgt steeds meer taken m b t werk zorg en participatie maar steeds minder geld daarvoor De sociale opdracht is participatie mogelijk maken In veel gevallen blijkt het tegelijkertijd om meer problemen te gaan De bedoeling is om te komen tot een Maatschappelijk Activering Centrum MAC een laagdrempelige locatie met een integrale intake voor werk inkomen zorg en welzijn De vragen en problemen worden integraal in beeld gebracht en samen met de cliënt wordt naar de beste oplossing gezocht Er wordt een plan gemaakt met als doel maatschappelijke deelname Elke cliënt krijgt zijn vaste begeleider Het plan wordt in stappen uitgevoerd te beginnen met een aangepaste werkwijze m b t werk en inkomen Dhr Hesp stelt dat de Heemtuin als enige wordt genoemd maar er zijn toch meer Gaat Omroep Menterwolde ook naar het gebouw Dhr Lanting is zeer tevreden met de aangepaste werkwijze en het vermijden van onnodige procedures Dhr van Brugen vraag waar de gesubsidieerde banen verdwijnen van 14 naar 0 Mevr Swierenga is benieuwd waar de banen zijn Je mag steeds ergens drie maanden werken Wat als je geen baan vindt Wat gebeurt er met het gebouw van SWM Dhr Velthuis wijst op het hoge percentage werklozen 12 1 en 300 bijstandsgerechtigden Dat baart zorgen Het gaat om maatwerk maar dat kan alleen met voldoende middelen Goed dat het laagdrempelig wordt Wanneer komt het Consultatiebureau in de Menterne Waarom zijn de Steunstee s niet geregeld Het gaat niet alleen om de Heemtuin Als voorbeeld noemt hij het kassenproject van Veendam en Pekela Na een korte schorsing antwoordt wethouder mevr ter Steege M b t hergebruik gebouwen De Omroep is vooralsnog buiten beschouwing gelaten Het gaat om het sociaal domein De Omroep is gehouden aan vergunningen Dhr Hesp stelt dat daar toch ook mensen aan het werk zouden kunnen en het zou toch ook in de Menterne kunnen Het zou een van de mogelijkheden kunnen zijn aldus de wethouder Momenteel zijn er 80 werkplekken Het verdwijnen van de gesubsidieerde banen komt door het vervallen van de regeling Gezocht wordt steeds naar wat het best past bij de persoon Het gebouw van SWM wordt gehuurd van de Gilde NOVO Het gaat steeds om zelfredzaamheid alle nodige hulp komt in 1 hand Verbindingen zijn belangrijk Ook het CJG Centrum Jeugd en Gezin wordt er bij betrokken en maakt deel uit van de integrale werkwijze Er wordt klein begonnen Daarvoor zijn voldoende middelen nodig M b t het kassenproject Wij hebben de Heemtuin Gedacht wordt aan het vitamineproject om iedereen een volkstuin te geven Het kassenproject is een vrij dure optie De financiële uitvoering hangt af van het Sociaal Akkoord Daarover is nog veel onduidelijkheid en het komt een jaar later Dat zou de plannen kunnen doorkruisen of beperken Voorgesteld wordt de visie aan te nemen en de uitwerking m b t hoe het kan en de zaken rond de Menterne af te wachten Dhr Lanting wordt niet vrolijk van dat door het sociaal akkoord alles wordt uitgesteld Het college moet doorgaan en eventueel Menterwolde tot proeftuin laten verklaren De burgemeester wijst op de financiële onduidelijkheid Dhr Velthuis snapt de redenering van de wethouder om voorzichtig te zijn maar zijn er nog meer mogelijkheden behalve de Heemtuin De weth antwoordt dat die juist bij zorg en welzijn zijn dus bijv de vrijwilligerscentrale M b t steunstees in Noord en Zuidbroek functioneren die goed in Meeden iets minder en in Muntendam niet Dit laatste waarschijnlijk omdat het gemeentehuis er naast is In Noordbroek komt het t z t in het MFC Weth de Winter zegt dat het Consultatiebureau er los van staat Alle mogelijke locaties vielen af en het valt niet onder het MAC De raad gaat akkoord met het voorstel 7 Wijziging Statuten OPRON Gewijzigde wetgeving maakt dat er een splitsing moet komen tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Daarom moeten de statuten gewijzigd Mevr Boerma heft de angst dat v w b de lagere scholen alles te veel op afstand gaat komen Zij wil graag melding van zwakke zeer zwakke scholen en de uitslagen van de CITO toets zo mogelijk Dhr Ubels VVD merkt op dat de beperkte toezichthoudende rol is gereduceerd tot 0 door de gewijzigde statuten Er worden nog wel eens vragen gesteld aan raadsleden over de scholen bijv over de stand van kindergebitten de slechtse van Nederland Aan het gebit is te zien op welke school een kind zit Op scholen waar eens per week een fluorspoeling wordt gegeven zijn die beduidend beter dan waar dat niet gebeurt En dan is het vreemd dat in Menterwolde dit in een school wel gebeurt en in een andere niet De kosten zijn 2 70 per kind per jaar Weth de Winter zegt dat de ontkoppeling dient om een zuiverder vorm te scheppen Via gezondheidszorg zou wel aandacht gevraagd kunnen worden voor fluorspoelen De weth houdt zich op de hoogte van de CITO uitslagen De raad gaat akkoord 8 Verzoek om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen VVGB voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning aan de Poeltjelaan te Zuidbroek Dhr Ubels dtelt bij

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/8895 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 21 maart 2013 | www.menterinfo.nl
  Het rapport wordt vastgesteld en volgende maand komt uittreding aan de orde 5 Informeren van de raad over ambtelijke samenwerking en aanbieden van de intentieverklaring Het gaat hierbij om het onderzoeken van samenwerking met de gemeenten Hoogezand Sappemeer H S Slochteren Weth Batelaan VVD zal de vragen beantwoorden namens het college In eerste instantie wordt gedacht om aan te sluiten bij hun bestaande samenwerking m b t ICT de belastingen en afvalinzameling en nadien eventueel meer Het contract m b t afval inzamelen loopt af gezamenlijk inkopen kan bijv ook Er past ons enige bescheidenheid wij sluiten aan Maar dhr Hesp VVD constateerde al dat wij de beste sociale dienst hebben Ook speelt de opvolging van dhr Brouwer Natuurlijk moet er ook de komende 4 5 jaar goed werk geleverd worden Weth Siersema KM merkt op dat al is besloten tot invoering van Diftar m i v 2014 Het contract met SITA loopt af en H S heeft al een aparte wagen Volgens hen hebben wij ook bepaalde zaken die zij niet hebben Dhr v Bruggen stelt CU dat het voor de burger niet duurder mag worden We gaan door met dit proces aldus weth Batelaan De raad neemt kennis van het voorstel Burg van Zuijlen vult aan dat er op vijf plaatsen in de gemeente inspraakavonden over de herindeling worden georganiseerd te beginnen in Tripscompagnie 7 Vaststellen Algemene Subsidieverordening Welzijn De heer M Ploeger spreekt in namens de V V Meeden en DAR Meeden Op de website van de gemeente staat nog de oude regeling de subsidieregels zijn echter gewijzigd Eventuele klachten zullen volgens hem wel worden toegewezen waarschijnlijk door de rechter Er worden nu termijnen overschreden het zou logisch zijn om de regeling in te laten gaan per 1 juli a s M b t de nieuwe regels je krijgt dus extra subsidie als je iets organiseert voor niet leden bijv touwtje springen op het voetbalveld voor allen Ook bij de DAR is onduidelijkheid m b t subsidie De problemen zijn vorig jaar al aangekaart maar nog onbeantwoord DAR Meeden kan dit nieuwe beleid niet uitvoeren dus vraagt dhr Hesp Dhr Ploeger antwoordt dat het gaat om de rechtsgang als men het er niet mee eens is Een vereniging in het dorp zou dan subsidie via de DAR kunnen aanvragen Dhr v Bruggen wijst op de voorwaarde dat geweigerd kan worden als minder dan 70 van de leden buiten Menterwolde wonen Weth Siersema antwoordt op vragen uit de raad dat elke DAR totaal 5 000 00 krijgt voor bijv Sinterklaasfeest Koninginnedag etc De DAR is geen doorgeefluik De schriftelijke vraag van dhr Lanting of een aanvragende vereniging rechtsgeldigheid moet hebben was al met nee beantwoord In de verordening staat dat je maar één keer per jaar subsidie kunt krijgen en 30 eigen inkomsten moet hebben Maar ook dat je dan nog wat voor niet leden moet organiseren Er wordt een half uur geschorst Weth Siersema stelt dat de subsidie is voor activiteiten om samen iets in het dorp

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/8747 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 28 februari 2013 | www.menterinfo.nl
  hier is niets aan het systeem is veranderd De gemeente krijgt meer de regiefunctie de ambtenaren moeten de informatie doorgeven aan de Regionale Uitvoerings Dienst Veiligheidsdienst etc Dat vergt anders werken anders opleiden Des te beter dat het personeel hiervoor is opgeleid des te minder is dan nodig Dhr Wind is benieuwd naar de benodigde tijd daarvoor De burg stelt dat de herindeling nog 4 5 jaar duurt Die tijd kun je niet verloren laten gaan De burg zegt dat er allerlei reacties zijn van het personeel Over het algemeen zijn die positief Samenwerking met Hoogezand Sappemeer en Slochteren heeft financiële voordelen en er hoeft minder personeel ontslagen te worden De grootste zorg is de groot opgedrongen herindeling Het is een helse klus als beiden tegelijk moeten De raad krijgt sowieso een tussenrapportage m b t het organisatieadvies M b t vorming Klantcontact Centrum benodigd E 200 000 heeft de gem secr deze middag contact gehad met Veendam Pekela Tussen nu en twee jaar heeft dat zeker zijn beslag Mevr Swierenga vraagt of de begrote bedragen lager kunnen worden door samenwerking met andere gemeenten Dhr Ubels dient een motie in om in de komende jaren meer en structureel te investeren in opleiding en cursussen voor de ambtenaren Na een korte schorsing wordt er gestemd De VVD motie wordt met algemene stemmen aangenomen Het amendement van dhr Wind om het bedrag te verhogen tot 1 43 miljoen werd verworpen met 12 stemmen tegen en 1 dhr Wind voor Het raadsvoorstel om 986 000 te onttrekken aan de Algemene Reserve werd aangenomen met 12 stemmen voor en 1 tegen mevr Swierenga 5 Vaststelling Afstemmingsverordening WWB IOAW en IOAZ 2013 Deze verordening komt in de plaats van de Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand van 11 12 2008 en gaat in per 1 1 2013 door wettelijke wijzigingen Deze wet schrijft de uitwerking van het te voeren sanctiebeleid voor op de punten Schending inlichtingenverplichting en zeer ernstige misdragingen van mensen jegens medewerkers van de desbetreffende uitvoeringsorganisaties De korting kan variëren van 5 tot 100 Mevr Swierenga vraagt hoe het in omringende gemeenten is geregeld Zij is tegen 100 strafkorting Bestraffing moet volgens haar anders zodat het tot verbetering leidt Weth ter Steege GL stelt dat het om een wettelijk vastgestelde modelverordening gaat Er wordt altijd geprobeerd om het niet zover te laten komen Het advies is Kom tijdig Op de vraag of het wel eens voorkwam antwoordt onze weth dat dat wel eens gebeurd is maar dat lag aan de persoon zelf Dhr Velthuis merkt op dat het wel gaat om heel zware gevallen van lichamelijk geweld Mevr Swierenga stelt dat er eerder gepraat moet worden zodat het niet nodig is zo hard op te treden Zij ziet toch graag vermeld dat zij tegen 100 korting van een uitkering is Dat maakt nu al deel uit van het gemeentelijk beleid aldus dhr Lanting Het voorstel is zondermeer aangenomen 6 Aangaan gemeenschappelijke regeling RUD De raad stemde al eerder in met de deelneming aan de

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/8654 (2016-01-30)
  Open archived version from archive •