archive-nl.com » NL » M » MENTERINFO.NL

Total: 496

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Raadsvergadering d.d. 31 januari 2013 | www.menterinfo.nl
  uitbreiding is niet mogelijk De exacte bestemmingsnaam is maatschappelijke doeleinden Om het plan z s m aan de raad te kunnen presenteren is gekozen voor een korte beslistermijn Nu kan men z s m doorgaan met de plannen De gemeente is blij met Strukton Behalve de SP stemden allen voor De burg wenst de directeur van Strukton die op de publieke tribune zit veel succes 4 Vaststelling bestemmingsplan Borgercompagnie Borgercompagniesterweg 47 De heer Molter heeft een verzoek ingediend voor het ontwikkelen van een Cultuurboerderij op genoemd perceel Inspreker dhr A Nevels uit Borgercompagnie stelt in het verleden hiervan overlast gehad te hebben niet alleen aan het gewas maar ook zelf De politie onderkent deze bezwaren niet Als het planologisch kan dan bestaan er geen bezwaren De zienswijze van dhr Nevels wordt ongegrond verklaard 5 Vaststellen Verordening Starterslening Deze regeling is er om het starters op de woningmarkt beter mogelijk te maken om te kopen Evenals bij eerdere voorstellen blijft de SP tegen de eis van max verwervingskosten van E 200 000 gezien de vele leegstand Ook vraagt de SP om de regeling te laten gelden voor personen ouder dan 40 jaar Dhr Lanting zag graag dat de verordening ook zou gelden voor personen die een eigen woning willen opknappen Dhr Loer PvdA pleitte ervoor om de regeling ook voor bestaande bouw te laten gelden Volgens dhr Wind was dit destijds een CDA initiatief Dhr Lanting is blij dat de voorwaarde van economische binding is geschrapt en de vereiste arbeidsovereen komst voor onbepaalde tijd Dhr v Bruggen vraagt waarom de maximum huizenprijs niet verlaagd is omdat de huizenprijzen ook gedaald zijn Weth Batelaan zegt dat er in totaal negen keer gebruik gemaakt is van de regeling waarvan vijf keer in het vorig jaar Het Rijk vergoedt 50 zolang er geld in het potje zit Alleen de SP is tegen het voorstel 6 Vaststellen Verordening Langdurigheidstoeslag De verordening van 2011 wordt gewijzigd Dhr Velthuis PvdA merkt op dat dit is dankzij een PvdA amendement tijdens de begrotingsverordening Het is een vorm van bijstand 7 Vaststellen Boeteverordening WWB IOAW en IOAZ Aanleiding voor het Besluit handhaving en sanctiebeleid is de wens van de Rijksoverheid dat burgers en bedrijven de regels in de sociale zekerheid beter moeten naleven Het gaat hier om de hoogte van het minimum van de bestuurlijke boete bij fraude met een uitkering en welke factoren kunnen leiden tot een verminderde verwijtbaarheid Dhr Velthuis benadrukt dat er stelling genomen moet worden tegen zeer ernstige misdragingen jegens ambtenaren maar ook jegens allen Door strenge controle tracht de gemeente het in de hand te houden aldus weth ter Steege GL Hierdoor heeft men niet te maken gehad met mensen die door het lint gingen 8 Vaststellen Verordening Wet Kinderopvang VWk gemeente Menterwolde Hierin is geregeld hoe onze gemeente omgaat met aanvragen om tegemoetkoming in het kader van Wet Kinderopvang met een Sociaal Medische Indicatie Deze verordening wordt zonder meer aangenomen 9 Vaststellen Verordening Participatiefonds Het doel hiervan is de bevordering van de maatschappelijke

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/8543 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • Raadsvergadering d.d. 13 december 2012 | www.menterinfo.nl
  aangenomen 5 Najaarsnota 2012 Dhr Velthuis PvdA komt met een motie vreemd aan de orde van de dag m b t de sluiting van gevangenissen Deze wordt als punt 11a toegevoegd aan de agenda Het tekort op de Voorjaarsnota is teruggebracht van ca 400 000 naar 96 000 Op vragen antwoordt weth Siersema dat de meeropbrengst van de afvalstoffenheffing E 20 000 bedraagt Men beraadt zich erop om eventueel dit bedrag in een egalisatiefonds te storten In de februariraad komt er een soort veegnota dus met alle eventuele wijzigingen De nota wordt zondermeer vastgesteld 6 Vaststellen heffingsverordeningen 2013 Hierin worden de verhogingen van de gemeentelijke belastingen vastgesteld voor 2013 Dhr v Bruggen CU merkt op het prettig te hebben gevonden om het besluit over de heffingskosten gisteren al in de krant te hebben gelezen 7 Vaststellen normenkader Het betreft hier de werkzaamheden van de accountant Deloitte v w b controle van de jaarrekening Het normenkader wordt zondermeer vastgesteld 8 Reactie op advies financiële commissie jaarstukken 2011 In genoemd schrift heeft het college zes adviezen gekregen n a v het onderzoek van de jaarstukken 2011 Hier komt een verslag van Dhr Loer PvdA leest als voorzitter van de financiële commissie een deel hieruit voor Allen stemmen ermee in 9 Wijziging van de lijst met categoriën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenking door de gemeenteraad niet is vereist Wabo Voor iedereen op de publieke tribune die het niet snapt ik ga het niet uitleggen aldus de burg Het betreft omgevingsvergunningen Dhr Blaauw vraagt of het hier gaat om het weigeren van een aanvraag of het weigeren te bouwen in het buitengebied stedelijk gebied Volgens weth Batelaan gaat het over juridisch taalgebruik 10 Vaststellen verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Menterwolde 2013 Er is een nieuwe visie op de WMO doordat thans de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal staat Er moet sprake zijn van maatwerk bij bijv regelen scootmobiel huishoudelijke hulp Het aanbod van voorzieningen is niet meer leidend voor de aanpak maar er wordt in een gesprek met de klant een te behalen resultaat bepaald De verordening moet worden aangepast aan deze zienswijze Dit toetsingsgesprek gaat goed in Menterwolde gezien de derde plaats van Menterwolde bij de landelijke VNG verkiezing Beste sociale Dienst van Nederland Dhr Lanting GL zegt dat het voorkomt dat de eigen bijdrage die eventueel moet worden betaald pas bekend is nadat de hulp al is vertrokken Het duurt soms heel lang Hij kondigt twee amendementen aan Dhr Velthuis wil dat er eerst gekeken wordt naar wat heeft de patiënt nodig dan pas naar wat kost het Er zijn nieuwe regels over hoe lang thuiszorgmedewerkers mogen werken Hij dient een motie in om respijt ook te laten gelden voor de belanghebbende mantelzorger Op de vraag van dhr Blaauw of de wijzigingen etc openbaar worden gemaakt zegt weth ter Steege GL dat die nog niet zijn goedgekeurd Alles komt op de website Heeft iemand huishoudelijke hulp nodig dan krijgt hij of zij binnen vijf dagen na een aanvraag

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/8406 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 8.11.2012 | www.menterinfo.nl
  wel verplicht meewerken M b t groenonderhoud het groen zal niet zo hoog groeien dat daardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt Weth Siersema KM legt uit dat de verhoging van de Afvalstoffenheffing niets te maken heeft met eventuele invoering van Diftar maar met verhoging van de huidige kosten De Heemtuin kreeg in 2012 16 700 om de losse eindjes aan elkaar te knopen maar niet meer in 2013 Er is minder geld voor wegenonderhoud komend jaar Gaten in de W A Scholtenweg worden gedicht maar er is geen geld voor een reconstructie Er is contact met een ander bedrijf in de Heemtuin op basis van no cure no pay Het streven is om in zeer korte tijd mensen weer aan het werk te krijgen Weth ter Steege merkt op dat dat nu al lukt Niet voor niets is er de nominatie beste sociale dienst van Nederland Duurzame plaatsing betekent een vaste baan De bezuiniging op Wedeka komt door een ander maaibeleid de hoeken gaan op een andere manier zodat het uitzicht blijft Mevr ter Steege vult aan dat er gewerkt wordt met teams waarin eigen personeel samenwerkt met Wedeka personeel M b t de bibliotheken meldt zij dat er een volwaardige bibliotheek in Zuidbroek komt terwijl in de andere dorpen een bibliotheek in één school komt Nog onbekend is in welke school In Noordbroek komt het in het MFC De bibliotheek is voor de schoolkinderen Volwassenen moeten naar Zuidbroek of elders in de scholen kan een haal en brengpunt komen voor mindervaliden Ook kunnen die gebruikmaken van de Boeken bezorgdienst door vrijwilligers In de Broeckhof is een ander bestuur en een andere beheerder er is wel potentie voor de nieuwe theaterzaal M b t het participatiefonds geldt een plafond van 100 per kind De gemeente is blij dat het UWV zich terugtrekt daar duurt intake weleens 8 dagen terwijl Menterwolde dat na 1 dag kan De raad zette vraagtekens bij het feit dat de dorps bibliotheken alleen voor de schooljeugd zijn en vroeg zich af of er wel voldoende vrijwilligers zijn Weth de Winter CDA zegt dat al heel veel sportver hebben gereageerd en al mee is gesproken over alternatieven Zij complimenteert Dorpscoöperatie Meeden Ook met ZCM is inmiddels gesproken Op 23 november a s wordt met Huis van de Sport en collega wethouders Sport van andere gemeenten gesproken In de nota staat dat de peuterspeelzalen en kinderopvang sa men kunnen in één kind en jeugdcentrum Bij eventuele aanbesteding gelden kwaliteitsnormen en eisen Er blijkt dat m b t peuterspeelzaalwerk al gesproken is met een nieuwe stichting in oprichting Uit het gemeentefonds krijgt Menterwolde geld voor een Centrum voor Jeugd en Gezin CJG Per 1 1 2014 wordt de bijdrage aan het v d Valk zwembad ingetrokken De bijdrage voor onderwijsbegeleiding is geschrapt Het vertrek van de preventiemedewerker is ook een bezuinigingsmaatregel Burg van Zuijlen kon melden dat de overlast dit jaar fors is afgenomen Langzamerhand doen eigen medewerkers ook aan preventie bijv bij alcoholmisbruik of misbruik jeugd Weth de

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/8240 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 27 september 2012 | www.menterinfo.nl
  de zienswijze van de brandweer binnengekomen Zij pleit voor een betere opstelplaats VVD spreekt zorg uit over de diepte van 60m De kans op inbressing blijft aanwezig Een beperking van de graafdiepte lijkt volgens dhr Ubels verstandiger en veiliger Ook de VVD gaat wel akkoord 6 Geldlening Stichting NNTTM De raad ging akkoord met een garantielening aan het NNTTM NoordNederlands Trein en Tram Museum Zuidbroek van max 100 000 te verstrekken in gedeelten Tot 31 12 2013 is geen rente verschuldigd daarna geldt de wettig vastgestelde rente Het museum ontvangt toegezegde subsidies pas na vol tooing van de werkzaamheden Ondertussen zijn er wel uitgaven Het is niet zeker of er gebruik gemaakt moet worden van de lening 7 Benoeming plaatsvervangend griffier Per april jl is de vorige plaatsvervangend griffier mevr J Boltendal vertrokken De wet schrijft deze functie voor Benoemd is mevr G W Hooijer Huizing Zij is al ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad Haar werkverband wordt per 01 10 12 met 2 uren uitgebreid De burg wenst haar geluk met de benoeming 8 Financiële aangelegenheden Er zijn geen financiële wijzigingen 9 Ingekomen stukken en mededelingen Mededelingen N a v de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD over de voortgangbouw MFC Noordbroek zegt dhr Hesp dat de VVD hier al vele malen vragen over heeft gesteld Waarom is er gekozen voor een ei vorm Na 26 april jl heeft er geen overleg meer plaatsgevonden Van zorgvuldig overleg is dus geen sprake De presentatie was slecht Vraag is wat er nu komt een gymzaal of een sportzaaltje In het presidium waren alle fracties voor een grotere hal De houding van de gemeente werkt averechts Werkt het College hier nog aan of werkt zij juist tegen De eerste financiële acties zijn al afgeblazen Weth de Winter CDA zegt dat de functie van een gebouw belangrijker is dan de vorm Rond blijkt het meest duurzaam Dhr Hesp zegt dat de functie van een gebouw belangrijker is Volgens de weth is er geen commentaar ontvangen op de vorm die al bekend was Dhr Wind merkt op dat een sporthal altijd rechthoekig is De weth heeft gecommuniceerd met de vaste gebruikers niet met alle gebruikers Volgens haar stelt het College alles in het werk om een sporthal van 768 m2 te kunnen realiseren Het is niet waar dat zij alles traineert Waarschijnlijk komt er in december een raadsvoorstel Dhr Hesp dient een motie van treurnis in over het gebrek aan goede communicatie tussen College en gebruikersgroepen de lengte van het proces de daadkracht van het College en over de manier waarop het College omgaat met de wensen van het Presidium en de Raad in dit dossier Na een korte schorsing antwoordt de burg dat er drie soorten moties zijn waarvan dit de lichtste is De weth erkent het raadsbrede verzoek om een sporthal van 800 m2 De communicatie was inderdaad slecht Inmiddels is er een projectleider aangesteld De motie wordt aanvaard met 8 stemmen voor VVD PvdA SP en 4 tegen KM GL CDA

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/8034 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 5 juli 2012 | www.menterinfo.nl
  voor infrastructuur De Gasunie ziet dit graag besteedt aan o a het centrumplan Zuidbroek en vrijwaring van het A G Wildervanckkanaal Dit laatste is echter een zaak voor het Waterschap Pas bij de realisatie van Veen wolde zou het hier kunnen spelen Ze hebben echter geen specifieke eisen Wel is er de voorwaarde dat zij in de toekomst geen extra lasten krijgen welke ontwikkelingen er ook mogen zijn Er waren nog enige vragen van de fracties onbeantwoord of onvoldoende beantwoord door het College Mevr Boerma PvdA vraagt nog naar een onderzoek inz een tweede brug over het Winschoterdiep dat dit jaar gedaan zou worden Ze wilde o a meer weten over inspraak op de Sportnota zij wijst erop dat het ook schriftelijk kan de fundering van de Spoorstraat zij wil dat het gemeentebestuur rechtstreeks gaat communiceren met de aanwonenden en wanneer de hijsinrichting t b v het duikscherm in het Muntendammer zwembad wordt geplaatst Dhr Hesp VVD is niet overtuigd door het antwoord m b t wind molens Na de verkiezingen wil hij graag praten over de dorpswethouders Hij kondigt een amendement aan van dhr Ubels VVD m b t het duikscherm Kosten 13 000 volgens VVD kan dit ook voor 400 Dhr Blaauw KM wijst erop dat de voorwaarden voor het plaatsen van windmolens nog niet bekend zijn maar dat er sprake is van beleid Hoe wordt er gereageerd als er nu een verzoek komt van een Menterwolmer voor plaatsing van een windmolen Er wordt weer kort geschorst Weth Batelaan zegt dat het mogelijk is om offertes voor de tweede brug over het Winschoterdiep aan te vragen maar dat kost ook geld De komst van de brug hangt samen met de ontwikkelingen van Veenwolde en de Industrieweg Toch wordt een onderzoek aangekondigd in de hoop op gunstige ontwikkelingen Dat geldt bijv m b t Factory Outlet Center FOC en ziekenhuisplannen Weth Siersema KM geeft aan dat herbestrating van de Spoorstraat niet voor rekening van de gemeente komt De evaluatie van de dorpswethouders wil zij graag doorschuiven naar 2013 Weth de Winter legt nogmaals uit waarom een inspraaka vond m b t de sportnota niet mogelijk is i v m vakanties van gemeente en belanghebbenden en daardoor weinig tijd voor de behandeling c q inspraak Het dure duikscherm is volgens haar noodzakelijk i v m ARBO regels m b t de bevestiging van de hijsinrichting Dhr Hesp is het niet eens met haar en vindt het bedrag te hoog Het amendement wordt gehandhaafd De burg zegt m b t het FOC dat Gedeputeerde Staten voor de vakantie een onderzoek wil De gemeente kreeg er de schuld van dat dat er niet was Revascom is al bezig of doet het spoedig Mevr Boerma komt met een motie m b t de sportnota Deze wordt ontraden ook mede door de komende bezuinigingen ook op sportgebied Hierop volgt een korte schorsing waarin overleg plaatsvindt De motie wordt unaniem aangenomen nadat het woord inspraak wordt vervangen door reactie Verenigingen en andere belanghebbenden kunnen dus

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/7725 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 28 juni 2012 | www.menterinfo.nl
  de wielerronde op 1 juli vraag mevr Bos VVD M b t de stenen in de Spoorstraat is de vraag of het aan de stenen of aan de onderlaag ligt Tussen het spoor en de Vlaslaan zijn dezelfde stenen gelegd als in Muntendam Ook het College betreurt de overlast De problemen worden door de aannemer serieus bekeken Dhr Gruben PvdA waarschuwt om niet de stenen te gebruiken met punaises zoals in Muntendam Dhr Ubels raadt aan om wekelijks te controleren of de stenen nog goed liggen Weth ter Steege GL zegt dat als onderdeel van de Cultuurnota nog moet worden gesproken over een steunstee in de bibliotheek Zuidbroek De inrichting van de multifunctionele zaal in de Broeckhof liep enige vertraging op door de wisseling van de beheerder Er wordt een filmdoek opgehangen Weth de Winter CDA meldt dat de verzekeringskosten voor de brandveiligheid van de Europaschool t l v het schoolbestuur komen De staatssteun aan van der Valk was éénmalig en dit had men niet in de gaten De kosten van digitale dienstverlening naar de burger waren ruw geschat op 300 000 Dit hangt mede af van een klantencontactcentrum Hoe dat er moet komen dient nog te worden uitgezocht 1 1 miljoen wordt gevraagd door het College voor de bedrijfsvoering Echter dit met een slechte onderbouwing volgens de raad Na een half uur schorsing stelt dhr Wind namens alle fracties een andere benadering van het voorstel voor Er wordt nu 250 000 beschikbaar gesteld en in september a s als er een goed onderbouwd voorstel van het College is wordt de rest beschikbaar gesteld De burgemeester hoopt de raad dan te overtuigen Op vragen in tweede termijn deelt weth Siersema mee dat de DAR Muntendam in afgeslankte vorm doorgaat Na de vakantie zal de gemeentesecretaris met hen in gesprek gaan De raad gaat akkoord met de jaarrekening met de aantekening m b t besteding geld 5 Wijziging gemeenschappelijke regeling SOZOG M b t afvalverwerking is er al sinds 1970 een gemeenschappelijke regeling met Oost Groninger gemeenten Hoogezand Sappemeer en Slochteren Door wetswijzigingen en naamswijziging na herin deling moet de tekst worden aangepast Het gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen niet over de rol of het voortbestaan van SOZOG De raad gaat akkoord 6 Vaststellen beleidsnota integraal aanbod kinderopvang Mevr Everts van SWM zegt blij te zijn met de beleidsnota Zij wijst op het belang van goede kinderopvang Samenwerking door betrokkenen is belangrijk In Zuidbroek zijn kinderopvang en peuterspeelzaal samen in Poko Loko in Muntendam in het Apenstaartje Gehoopt wordt in Noordbroek straks in het MultiFunctioneelCentrum Volgens het College is er vaak overleg geweest met SWM Eenieder is tevreden over het projekt SWM Poko Loko Apenstaartje daar om graag door ikv OKE De wet OKE heeft als doel het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen in peuterspeelzalen en kinderopvang waarbij medewerk st ers in staat zijn om een risico op een taal achterstand te signaleren en effectief aan te pakken Omdat er keuzes moeten worden gemaakt en er steeds

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/7691 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 24 mei 2012 | www.menterinfo.nl
  er vraag is naar bouwkavels Weth Batelaan meldt dat er in 2011 zeven kavels zijn verkocht en in 2012 al acht Duidelijkheid over kavels in Noord en Zuidbroek geeft hij niet Dhr Ubels wees erop dat hierdoor inwoners vertrekken uit de dorpen Dhr Wind CDA wijst erop dat het trottoir aan de Reiger niet begaanbaar is voor rollators of invalidewagens Het is te schuin en de lantaarnpalen staan in de weg Weth Siersema KM zegt op een ander moment over het trottoir te willen praten Dat bevreemdt dhr Wind Volgens de weth is nu aan de orde de exploitatie tot 1 1 2012 Het antwoord komt later Weth Batelaan zegt nog dat eind dit jaar het onderzoek naar kavels in Zuid en Noordbroek klaar is en dat er dan over wordt bericht 8 Vaststellen conclusies en advies rekenkamerrapport Het welzijn van de Stichting Welzijn Menterwolde Mevr P van Kooten spreekt in als bestuurslid van de SWM Zij concludeert dat de verwachtingen niet helder zijn zijn geweest SWM had gedacht meer welzijnstaken toebedeeld te krijgen Er is volgens haar niet voldoende overlegd het pakket werd steeds smaller Veel taken werden elders of bij de gemeente zelf ondergebracht Daarom worden de kosten hoger en niet voldoende gecompenseerd dus financieël wordt het steeds moeilijker De stichting wordt vaak gezien als verlengstuk uitvoerder van de gemeente Er is geen goed beeld van wat er gebeurt Zij nodigt raad en college uit voor een gesprek bij en over de stichting Tot zover mevr van Kooten Er volgde een uitgebreide discussie en uiteindelijk bleek dat de gemeente de SWM zal helpen mochten zij in de financiele problemen komen Dus concludeert de heer Hesp We hebben in Menterwolde meer geld nodig voor welzijn dan andere gemeenten en geven eventueel dus nog meer uit Met dank aan de Rekenkamercie worden de conclusies overgenomen en vastgesteld 9 Benoeming leden rekenkamercommissie Menterwolde Dhr J van Middelkoop heeft ontslag hieruit verzocht Hij wordt bedankt en ontvangt een boeket bloemen en een klein cadeau Dhr J E de Graaf wordt herbenoemd tot voorzitter Zijn functie als wethouder van Tynaarlo heeft geen consequenties Dhr J Dob wordt her benoemd tot ambtelijk secretaris lid In de vacature van dhr v Middelkoop wordt benoemd dhr P J A M Vriends die ook al eerder deel uitmaakte van de cie Met het afleggen van de eed dhr de Graaf of belofte dhr Dob dhr Vriends zijn de heren voor twee jaar benoemd Ook zij ontvangen een klein cadeau dat door de griffier bleek te zijn gegeven 10 Vaststellen van de vergoeding in 2012 van de leden van de rekenkamercommissie Menterwolde De leden van de rekenkamercie ontvangen maandelijks 90 00 voorz 75 00 leden en 150 00 ambt secretaris 11 Verruiming kwijtschelding gemeentelijke belastingen Voorstel wijziging geen kwijtschelding mogelijk van leges lesgeld muziekschool reinigingsheffing en lijkbezorgingsrechten prive belastingen van ondernemers kunnen kwijtgescholden worden de netto kosten van kinderopvang wordt meegenomen in de berekening van de betalingscapaciteit voor belastingschuldigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt wordt de kwijtscheldingsnorm

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/7525 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 26 april 2012 | www.menterinfo.nl
  nog wel aanvullende vragen die na een korte schorsing werden beantwoord door weth de Winter CDA Zij is onder de indruk van het enthousiasme Hopelijk wordt er een mooi MFC gebouwd met een hal waarin veel mogelijk is Zij doet een beroep op creativiteit het gaat er om binnen het budget te blijven De meerprijs van een grotere hal volgens huidige berekeningen 600 000 echter wellicht is een andere maat wat goedkoper moet worden doorberekend in de huurprijs Behalve voor de gemeente zijn er ook subsidiemogelijkheden voor het dorp de verenigingen enz Als het kan zullen er re integranten worden ingeschakeld vragen o a van mevr Boerma PvdA Het college denkt dat men het kan realiseren binnen de begroting Er wordt zeker gelet op duurzaam bouwen De school wordt niet gesloopt voor de bouw maar een absolute garantie is niet te geven vraag dhr Blaauw Al maanden geleden kreeg het College de resultaten van de gehouden enquete Niet alle wensen kunnen worden ingewilligd Er zal niet dezelfde fout worden gemaakt als in Zuidbroek waar gebleken is dat een kleine sporthal weinig toevoegd vragen mevr Swierenga SP Natuurlijk zijn er ook culturele mogelijkheden in de hal vraag mevr Jongedijk GL Als het kan binnen het budget dan komt er een grotere sporthal Er zijn volgens de wethouder nooit afspraken gemaakt over de verdeling van buiten en binnensporten Er is alleen over gesproken vragen dhr Hesp In tweede termijn antwoordde de burg dat deze extra kosten t l v de post Sport komen waar al op wordt bezuinigd Unaniem werd het amendement van de VVD om e en hal te bouwen met als uitgangspunt 800 m2 aangenomen onder applaus van de overvolle publieke tribune die hierna leegliep 5 Verordening Burgerinitiatief Door de P v d A is eerder een initiatiefvoorstel ingediend om een Verordening burgerinitiatief Menterwolde 2012 vast te stellen Dit is bedoeld om burgers de mogelijkheid te geven om onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen Zo kan de betrokkenheid van burgers worden vergroot De PvdA ziet ook graag een voorstel tot burgerparticipatie echter dit vergt meer tijd Dhr Blaauw komt nog terug op het feit dat er 50 personen nodig zijn voor een burgervoorstel Alle raadsleden stemden in met de verordening 6 Vaststellen Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Menterwolde 2012 Op 15 01 2013 loopt de eerste ambtstermijn van de burgemeester af Hij kan worden herbenoemd een vertrouwenscommissie wordt ingesteld De verordening werd zonder meer aangenomen 7 Vaststellen Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Menterwolde 2012 De gedragscode werd zonder meer vastgesteld 8 Aanbouw speellokaal obs Europaschool en afstoten voormalige kleuterschool te Muntendam Er zijn al vergevorderde afspraken voor een andere bestemming van t Rakkertje B en W zijn al in vergevorderd stadium voor verkrijgen nieuwe bestemming Het pand zal worden verkocht 9 Financiële aangelegenheden Er waren geen financiële zaken aan de orde 10 Ingekomen stukken en mededelingen Mededelingen Weth Siersema KM deelt mee dat het college KWE heeft verzocht te melden wat de compensatie participatiemogelijkheden zijn voor particulieren m b t windmolens

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/7408 (2016-01-30)
  Open archived version from archive •