archive-nl.com » NL » M » MENTERINFO.NL

Total: 496

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Raadsvergadering d.d. 30 juni 2011 | www.menterinfo.nl
  Als er nu mee wordt begonnen kan het in 2012 worden ingevoerd M b t aanbestedingsregels vaak is één aannemer het laagst en ook vaak dezelfde Kleine reparaties vallen vaak hoger uit en daardoor worden uiteindelijk Europese regels overschreden Door jaarlijks de bedragen bij elkaar op te tellen is dat te voorkomen Maar dan is er vaak te hoog begroot M b t interne controle er ligt al een managementpapier waarin staat hoe het gaat met de rechtmatigheidscontrole Het wordt al gedaan het kan niet anders Volgens weth Siersema KM wordt er geen gebruik gemaakt van het potje wijk en buurtbeheer Dus alleen als er om wordt gevraagd wordt er van gebruik gemaakt aldus dhr Loer Hierop vraagt de weth om haar erbij te helpen Ze is nog maar pas hiermee bezig N a v een vraag stelt weth de Winter dat het BOS projekt heel veel meerwaarde heeft Het gaat om een landelijk advies om meer te bewegen De sportverenigingen merken na clinics vaak dat er een toeloop is vooral van ouderen Uiteindelijk ging de raad zonder meer akkoord met de jaarrekening 6 Voorjaarsnota 2011 Over de voorjaarsnota werd urenlang gediscussieerd De voornaamste conclusies waren dat de Heemtuin geen extra geld krijgt voor o a gas electra en portokosten Deze totaal 16 700 stonden nu versluierd op de begroting binnen andere kostenposten Gem secr Nieland lichtte toe dat dit is ontstaan nadat de gemeente de Heemtuin redde na een faillissement De vraag is of dit geld aangemerkt wordt als subsidie Een amendement van mw Bos VVD om deze bijdrage al dit jaar niet meer te betalen werd aangenomen met 11 stemmen voor en 4 tegen GL KM Dit besluit maakte amendementen van PvdA en VVD om dit vanaf 2012 niet meer te betalen overbodig Weth Siersema benadrukte het belang van de Heemtuin m b t re integratieprojecten Anders kost het de gemeente 5 000 per re integrant Een éénmalige extra bijdrage in de kosten voor achterstallig onderhoud van de Broeckhof haalde het wel 8 voor VVD CDA GL KM en 7 tegen PvdA SP CU Dezelfde stemverhouding gold voor de aanschaf van mobiele camera s voor cameratoezicht op gemeentelijke gebouwen Het PvdA amendement om de klimaatregeling in de scholen uit energiebesparende maatregelen te voldoen kreeg steun van de SP CU CDA en KM terwijl VVD en GL tegen waren Een amendement van CU om het extra dividend van Essent te storten in het fonds grootschalige projecten i p v algemene reserve werd ontraden door het College en verworpen met 7 voor PvdA SP CU en 8 tegen VVD GL KM CDA Omdat het gunstiger lijkt om voor automatisering aan te sluiten bij een grotere centrumgemeente wordt door Menterwolde overwogen om zich aan te sluiten bij de regeling van de gemeente Emmen M b t gladheidsbestrijding wordt samengewerkt met Hoogezand Sappemeer en Slochteren Mocht het weer een strenge winter worden dan is hierdoor al gewaarborgd dat er elke week in alle drie de gemeenten een vrachtwagen met zout komt Gepleit

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/6120 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • Raadsvergadering d.d. 26 mei 2011 | www.menterinfo.nl
  gemaakt Dr Hesp VVD vindt het een goed idee De burg stelt dat dit vroeger zo was maar dat het vaak te lang duurde Daarom zijn de bespreekstukken naar voren geplaatst en de notulen en ingekomen stukken en mededelingen naar achter Dhr Gruben PvdA is niet voor een vragenuur vooraf maar misschien moet er een limiet komen aan het aantal vragen Voor burgers die zaten te wachten op een agendapunt was het soms erg vervelend Een amendement van mw Swierenga om het Vragenuur weer vooraf te houden werd verworpen met alleen steun van de VVD De raad stemde in met de tekst van het betreffende Reglement 9 Vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raadscommissie Menterwolde 2011 Hiermee had de raad geen problemen 10 Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de raadscommissie gemeente Menterwolde Namens KM is dhr M W Keuning voortaan lid van de raadscommissie en mevr M S de Rijke zijn plaatsvervangster 11 Ingekomen stukken en mededelingen De beide ingekomen stukken notulen 5e bijeenkomst werkgroep Integraal Jeugdbeleid en een brief van Ged Staten m b t de begrotingscirculaire 2012 2015 werden voor kennisgeving aangenomen Mededelingen M b t zwembad Zuidbroek meldde weth de Winter nog dagelijks hiermee bezig te zijn Er komen veel signalen van burgers Het cijfermateriaal moet nog beter worden uitgewerkt Wat kost zelf exploiteren en renovatie Of kan de gemeente een bijdrage leveren aan v d Valk Dit laatste is vast goedkoper Er zijn twee mogelijkheden 1 een nieuw overdekt bad exploitatie gemeente of 2 het van der Valkbad tijdelijk weer o pen M b t punt 1 Er is veel voorlichting geweest over een concept KNZB bad van 256 bij 21 mtr Verondersteld werd dat dit goed te exploiteren was Maar de KNZB gaat uit van te grote bevolkingsaantallen dus dit is hier niet haalbaar Jaarlijks zou de exploitatie 500 000 tot 700 000 vergen een te grote aanslag op het Gemeentelijk huishoudboekje Punt 2 Het v d Valkbad twee jaar onder voorwaarden weer openstellen is bespreekbaar Er zijn vervolggesprekken hierover gepland met v d Valk Er is nog geen overleg geweest met de getroffen sportverenigingen eerst wil de weth meer duidelijk heid over hoe het met het zwembad gaat Op diverse vragen uit de raad antwoordt de weth A s dinsdag 31 mei wordt in het College een brief besproken van mensen die willen meedenken Of het zwembad weer open kan en onder welke voorwaarden of overname voor 1 00 of exploitatie door v d Valk zijn allemaal punten die onderdeel kunnen uitmaken van de voorwaarden bij de onder handelingen De weth kan daar dus geen mededelingen over doen Op verzoek van dhr Hesp volgt een schorsing Hierna meldt hij namens de coalitie VVD GL KM en CDA dat zij hun motie van de vorige keer intrekken Na de beantwoording door het College is er waardering en vertrouwen op een goede afloop Wel hoopt dhr Hesp voor de zomer antwoord te krijgen op de uitkomst van

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/5974 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 28 april 2011 | www.menterinfo.nl
  dat nooit meer herhaald In de akte van 1990 staat in artikel 1 Wat Van der Valk allemaal zal realiseren Zo niet dan zou de gemeente geld terugkrijgen Nu moeten alle mogelijkheden worden onderzocht ook weer openstellen van het bad Geken moet worden of er ook nog subsudiemogelijkheden zijn samen met ZUVOC en de Pinquin Dhr Blaauw KM merkt op dat er nooit termijnen zijn gesteld Hierna wordt hij onderbroken door een ludieke actie van enkele leden van de Pinquin Ze maken in badpak duidelijk dat ze ook volgend jaar water willen zien nu missen ze al zwemmers En de vierde mogelijkheid ontbreekt investeren in Van der Valk Een fluitconcert onderstreepte het protest Wethouder mevr de Winter heeft hen al geprezen voor hun enthousiasme Ze heeft er begrip voor dat ze hopen op een nieuw bad Maar ze wil geen valse hoop wekken Blijf de club trouw dan weet het college dat ze door moeten Dhr Blaauw vervolgt zijn verhaal Jarenlang was hij zelf bestuurs lid van de club in het openluchtbad in Zuidbroek Nu is er een overzicht maar geen lange termijnplanning Opknappen van het Van der Valkbad houdt in dat er steeds iets anders kapot gaat Hij vraagt om een financiële onderbouwing Mevr Swierenga SP vraagt om duidelijkheid en duidelijke kaders Klopt het dat Van der Valk bij niet naleving moet betalen De gemeente heeft ook al een sloopvergunning verleend Zij dient een motie in met de vragen het bad tot minimaal 2013 open te houden een gesprek met Van der Valk de kosten en het directe onderhoudswerk te vergoeden of werk in eigen beheer te doen in de begroting een bedrag opnemen voor instandhouding van een sport zwemaccommodatie in Zuidbroek eventueel nodige juridische stappen instellen werkgroep met betrokkenen om na één jaar te kijken naar de mogelijkheden Dhr van Bruggen CU wil weten of er nog mogelijkheden zijn De eerste 10 jaar waren er afspraken maar hoe daarna Is het definitief dat er wellicht halverwege het seizoen wordt gesloopt Wat heeft de gemeente gedaan met het onderhoud Mevr Jongedijk GL ziet graag ook de andere opties onderzocht Zij vraagt bij verdere stappen ook ZUVOC te betrekken Dhr Hesp dankt voor de second opinion Het gaat hier om de leefbaarheid van Zuidbroek na het centrumplan betreft het nu de sportvoorzieningen Zowel Van der Valk als de gemeente laten steken vallen De gemeente dwong lage prijzen af liet concurrent bouwen Maar ook Van der Valk schoot tekort Het liefst ziet hij een nieuwe bad gebouwd met subsidie van de provincie Er liggen kansen De beide andere opties zijn niet goed Gevraagd wordt dus een volwaardig bad samen met de KNZB Samen met de Pinquin moet gekeken worden of en hoe het Van der Valkbad weer open kan Een nieuw bad zou geëxploiteerd moeten worden door gebruikers de Pinquin en commerciëlen Ook moet gebruik gemaakt worden van organisaties die kennis hebben van subsidiëring en opleiding vrijwilligers Vóór de volgende raad moet er gesproken worden met Van der Valk en de Pinquin De vergadering wordt hierna voor 40 minuten geschorst De burgemeester zegt dat een bodemprocedure weinig kans maakt evenmin als een claim van de Pinquin om openstelling tot einde seizoen De wethouder heeft geconstateerd dat de voorkeur uitgaat naar een nieuw bad met ter overbrugging het opknappen tot het aan de eisen van de provincie voldoet Dat zou kunnen voor 30 000 Anders gaat het om 4 miljoen Zonder Van der Valk staat er nu al 365 000 op de begroting voor sport De SP motie wordt ontraden er staan tegenstrijdigheden in Zijn bereid om met Van der Valk te spreken het betreft echter een extern bedrijf Op de vraag van dhr Velthuis of het de bedoeling is Van der Valk te helpen met het oplossen van het exploitatietekort antwoordt de wethouder ontkennend De vraag is hoeveel het moet kosten om het bad open te houden Mevr Swierenga zegt dat het er om gaat te bevorderen dat het bad weer open komt Het is duidelijk dat het geld kost En voor dat openhouden stuurt de raad de wethouder weer naar Van der Valk Door het BCN rapport is het nu dicht Na wat opmerkingen over het in de motie genoemd bedrag wordt dat uit de motie geschrapt Volgens de burgemeester is het door de provincie vereiste herstelbedrag te overzien Maar Van der Valk wil niets betalen voor de exploitatie Dus dat is voor rekening gemeente en kost tonnen Dhr van Bruggen doet de suggestie om aan de motie toe te voegen De gemeente koopt het bad terug voor 1 en vraagt om de exploitatiekosten Dhr Hesp kondigt een motie aan van VVD GL KM en CDA Op verzoek van de PvdA volgde weer een schorsing In feite was er weinig verschil met de SP motie alleen was er bij de SP motie sprake van moeten en werd er een bedrag genoemd terwijl bij de andere motie gevraagd wordt te kijken wat mogelijk is binnen genoemde kaders De SP motie werd nog enigszins aangepast Uiteindelijk werd gestemd en staakten de stemmen De SP motie werd gesteund door de PvdA CU en SP de andere motie door de indieners De volgende raad komen ze weer in stemming De burgemeester constateerde dat allen het erover eens waren dat er een gesprek moet komen met Van der Valk over tijdelijke openstelling en over de kosten De voorkeur van de raad is optie 3 onderzoek kosten nieuw zwembad in Zuidbroek Dat laatste heeft financiële consequenties waarschuwt de burgemeester Er volgt een minuut schorsing om de Pinquin leden gelegenheid te geven te vertrekken De publieke tribune is vrijwel leeg 5 Vaststellen milieu uitvoeringsprogramma 2011 Mevr Boerma PvdA is blij hoe de communicatie nu gaat Zij vraagt naar het tijdpad m b t het afval reductieplan Dhr van Bruggen constateert dat de kosten voor afval en personeelskosten niet zijn genoemd Dhr Blaauw had vragen over het aantal aanvragen m b t omgevingsvergunning handhaven asbestketen of de asbestcursus ook toegankelijk is voor particulieren is er nog sprake van

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/5844 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering d.d. 31 maart 2011 | www.menterinfo.nl
  komen te liggen bij het MFC De burg merkt op dat de suggestie is gewekt dat men foutief is voorgelicht Het ging om het huisje erbij Wethouder mevr de Winter zegt ook een fors voorstander te zijn van een leefbaar dorp maar door de bezuinigingen moet zorgvuldig worden gekeken waarvoor geld beschikbaar is Steekproefsgewijs gekeken blijkt dat de Kinderspelweek en de school alleen gebruik maken van het kleine veld Mevr Boerma zegt ook alles te hebben teruggeluisterd het ging niet alleen om het gebouw Zij hebben ook gekeken en ook de DAR Die laatste constateerde dat er dagelijks gebruik gemaakt werd van het veld Op de vraag van dhr van Bruggen waarom op de lijst niet staat dat de spelweek en de school alleen gebruik maken van het kleine veld antwoordt de wethouder dat zij wist van de spelweek en toevallig op de school was en hoorde dat men slechts sporadisch gebruik maakte van het grote veld M b t de hekken Burg van Zuijlen zegt dat bij vernieling diefstal altijd aangifte gedaan wordt Zo ook op 2 februari van de vernielingen aan het gebouw Op de vraag van dhr Hesp wanneer er mededelingen over het MFC komen zegt de wethouder binnenkort Nu is men bezig met een stappenplan op papier te zetten Binnenkort volgens gemeentesecretaris dhr Nieland over enkele weken weten we meer De chaotische discussie maakte een schorsing noodzakelijk Na de hervatting deelde de wethouder mee dat het College blijft bij het eerdere voorstel Tot 1 september wordt het veld gemaaid niet bemest en de heg geknipt Totaal is daarvoor 6000 beschikbaar Het voorstel is aangenomen 9 De instructie voor de griffier van de gemeente Menterwolde 2011 Mevr Jongedijk vraagt hoe het functioneringsgesprek met de griffier mw Grit is verlopen Als vicevoorzitter van de Raad als werkgever antwoordt dhr Wind CDA dat het gesprek nog niet is gevoerd en er ook nog geen datum is vastgesteld Wel voor een gesprek met de burgemeester Er is regelmatig overleg met mevr Grit Zij stelt dat de instructie goed werkbaar is In het presidium wordt de datum voor het gesprek met de burgemeester bekend aldus dhr Wind 10 Vaststellen van de vergoeding in 2011 van de leden van de rekenkamercommissie Menterwolde Hiermee gingen allen zonder meer akkoord 11 Wijziging gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg in gemeenschappelijke regeling Veiligheids en Gezondheidsregio Groningen De provincie Groningen kent enige afwijkingen m b t regionalisering van de brandweer In Groningen geldt dat brandweerpersoneel in dienst is bij de eigen gemeente en niet bij de regio Feitelijk is de wijziging al ingegaan per 1 januari 2011 Nu moet dat ook formeel Voortaan is de CdK Commissaris van de Koningin dhr van der Berg toezichthouder Door de samenwerking van Menterwolde Veendam en Pekela is het volkomen intergemeentelijk Onze bevoegdheid geldt alleen de begroting Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is alleen het College bevoegd een dergelijke regeling aan te gaan maar de Raad moet er wel mee instemmen Allen gaan akkoord 12 Planologische medewerking uitbreiding regionale zandwinning Uiterburen Zoals bekend vond op 10 april 2009 een grote inbressing plaats aan de noordzijde van de zandwinning te Uiterburen Sindsdien is daar geen zand meer gewonnen Als toezichthouder heeft GS Gedeputeerde Staten op 30 juni 2010 een zgn last onder dwangsom opgelegd waarbij de vergunninghoudster wordt verplicht tot herstel over te gaan De handhavingsdatum is enige keren verlengd maar geldt nu tot uiterlijk 15 april a s De verzekering van de vergunninghoudster heeft nu een alternatief herstelplan voorgelegd Dat houdt een kleine uitbreiding van de zandwinning in T b v recreatieve ontwikkelingen heeft de gemeente in 2008 aan de oostzijde landbouwgronden en aan de zuidzijde water met begroeiing en oevers aangekocht Uit veiligheidsoogpunt is het onverantwoord aan de oostkant tot recreatieve ontwikkeling over te gaan Het herstelplan houdt in dat de provincie afziet van de eis tot herstel van de inbressing De verzekering koopt aan de noordzijde een perceel landbouwgrond van de fam ten Rae groot ca 5 hectare zijnde het perceel waar de inbressing plaatsvond De verzekering koopt van de gemeente Menterwolde het perceel aan de oostzijde en draagt dit over aan de fam ten Rae De gemeente overlegt met de provincie hoe invulling kan worden gegeven aan een vorm van recreatieve ontwikkeling in het betrokken gebied Te denken valt aan de zuidwestelijke hoek Mevr Bos zegt dat de VVD zich zorgen maakt over de Noordoost hoek Het talud is daar nog steeds niet betrouwbaar Is het College daarvan op de hoogte Mevr Jongedijk is benieuwd of het geld dat over blijft van de transactie gebruikt wordt voor recreatieve ontwikkeling Dhr Blaauw vraagt of inbressing te voorkomen is en of er controle op is Dit is wel verreweg de beste oplossing Dhr Loer zegt het een best voorstel te vinden maar wel enige zorg te hebben over de recreatieve ontwikkelingen Wethouder mevr Siersema antwoordt dat bekend is dat de noordoosthoek niet stabiel is ook bij de provincie De gemeente heeft land gekocht en weer verkocht er blijft geld over maar daar moeten wel de rentelasten van af De provincie gaf tijd tot 15 april Overschrijding kost 2 miljoen namelijk boete Voor 1 januari 2013 zou 9 hectare bos worden aangelegd dat zit er aan te komen Hopelijk is er snel zicht op i v m recreatieve plannen De provincie oordeelt of er onoordeelkundig is gezogen De provincie geeft nieuwe ontgrondingstoestemming en ziet er vast heel goed op toe Mevr Swieringa vraagt of van het POP wel het bos verplaatst mag worden naar de overkant van de Botjesweg Volgens de wethouder is er niet gezegd dat daar recreatief bos komt De 9 hectare die de gemeente al heeft wordt verkocht en 9 hectare weer gekocht Met de aantekening van de VVD dat de noordoosthoek niet veilig is gaat de gehele raad akkoord met het voorstel om planologische medewerking te verlenen aan een uitbreiding van de regionale zandwinning aan de noordzijde van het gebied 13 Ingekomen stukken en mededelingen Dhr de Leeuw stuurde een brief m b t de waarde

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/5728 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • www.menterinfo.nl | Dé digitale gemeentegids voor Menterwolde
  Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees meer U bent hier Home Gemeentenieuws Raadsvergadering d d 31 maart 2011 Raadsvergadering d d 3 maart 2011 Raadsvergadering d d 27 januari 2011 Raadsvergadering d d 16 december 2010 Raadsvergadering d d 11 november 2010 Raadsvergadering d d 14 oktober 2010 Raadsvergadering d d 30 09 2010 Raadsvergadering d d 9 september 2010 Raadsvergadering d d 24 juni 2010 Raadsvergadering d d 27 mei 2010 Raadsvergadering d d 29 april 2010 Raadsvergadering d d 25 maart 2010 Raadsvergadering d d 11 maart 2010 Raadsvergadering d d 10 maart 2010 Raadsvergadering d d 18 02 2010 Raadsvergadering d d 28 januari 2010 Raadsvergadering d d 10 december 2009 Raadsvergadering d d 3 december 2009 Raadsvergadering d d 12 november 2009 Raadsvergadering d d 29 oktober 2009 Raadsvergadering d d 8 oktober 2009 Raadsvergadering d d 10 september 2009 Raadsvergadering

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/view.raadsv?page=1 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • www.menterinfo.nl | Dé digitale gemeentegids voor Menterwolde
  Raadscommissie Participatieraad Bezwaar Beroep Gemeentelijke organisatie Algemene informatie Belastingen en kwijtschelding Publiekszaken Afval Rampen instructie wijzer Menterwolde Meeden Muntendam Noordbroek Zuidbroek Informatiegids Belangrijke telefoonnummers Overige informatie Verenigingen Bedrijven Sport opstellingen v v Meeden v v Muntendam v v Z N C V K M Muntendam Zuvoc MAC Menterwolde Activiteiten Vacatures Steunpunten Zoekveld Zoeken Contact Tarieven adverteren Contact Disclaimer Best bekeken Historische Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees meer U bent hier Home Gemeentenieuws Raadsvergadering d d 9 oktober 2008 Raadsvergadering d d 11 september 2008 Raadsvergadering d d 26 juni 2008 Raadsvergadering d d 29 mei 2008 Raadsvergadering d d 24 april 2008 Raadsvergadering d d 27 maart 2008 Raadsvergadering d d 31 01 2008 Raadsvergadering d d 13 december 2007 Raadsvergadering 08 november 2007 Raadsvergadering 11 oktober 2007 Raadsvergadering 6 september 2007 Pagina s eerste vorige 1 2 3 Oud papier Dagelijks Tennisclub Muntendam

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/view.raadsv?page=2 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Gebruikersaccount | www.menterinfo.nl
  M Muntendam Zuvoc MAC Menterwolde Activiteiten Vacatures Steunpunten Zoekveld Zoeken Contact Tarieven adverteren Contact Disclaimer Best bekeken Historische Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/view.raadsv?q=user (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Notulen B&W 4 december 2007 | www.menterinfo.nl
  nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari 2008 De burgemeester zal de nieuwjaars bijeenkomst bijwonen 3 Uitnodiging Groningen Seaport voor lunch bezoek of bezoek diner in mei of juni 2008 College wil graag gevolg geven aan de uitnodiging doch dan wel op een eerder tijdstip 4 G S besluitenlijst nr 34 Voor kennisgeving aannemen 5 Verslag Managementteam d d 28 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 6 Afschrift brief aangeboden aan Staatssecretaris Sharon Dijksma tijdens haar bezoek aan kindercentrum Poko Loko te Zuidbroek Voor kennisgeving aannemen Gebruiksvergunning voor Kindercentrum Poko Loko De Vennen 2 te Zuidbroek Overeenkomstig advies brandweer de gebruiksvergunning te verlenen overeenkomstig artikel 6 1 1 van de Bouwverordening Verkoop vm bushokje aan de Kerkstraat te Zuidbroek Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken in tegenstelling tot het eerder ingenomen standpunt de grond van het voormalige bushokje thans tegen een symbolische prijs van â 1 te verkopen aan de heer K Kemper te Zuidbroek Verzoek m b t het perceel Beneden Veensloot 2 te Meeden Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken de heer Uil te informeren dat 1 uw college de vestiging van een fietsenopslag op het perceel Beneden Veensloot 3 in Meeden geen gewenste ontwikkeling vindt 2 woningbouw op het perceel slechts mogelijk is indien het een dienstwoning betreft ten behoeve van een bedrijf passend binnen de bestemming van het perceel Beà indigen handhaving Sappemeersterweg 5a te Noordbroek Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken de handhavingsprocedure te beà indigen en de heer Klungel hiervan schriftelijk te berichten conform overgelegde concept brief Verzoek voor het plaatsen van een tuinhuis op het perceel Hereweg 138 in Meeden Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken 0 in principe geen medewerking verlenen aan het plaatsen van een tuinhuis en het inrichten van een landschappelijke tuin op het aansluitende stuk weiland bij het perceel Hereweg 138 in Meeden 1 verzoeker informeren met

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/698 (2016-01-30)
  Open archived version from archive •