archive-nl.com » NL » M » MENTERINFO.NL

Total: 496

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Notulen B&W 20 november 2007 | www.menterinfo.nl
  te Zuidbroek Een delegatie van de carbidschutters uit te nodigen voor een gesprek met de burgemeester en weth Ploeger waarbij aan hen duidelijk zal worden gemaakt dat het gebruik van tanks met een inhoud van 200 liter of meer niet is toegestaan en dat terstond handhavend zal worden opgetreden 13 E mail van dhr C Ubels inz de gemeentegids Voor kennisgeving aannemen 14 Afschrift brief Redema Groep aan Hoekman en Van Duursen Advocaten inz De Gouden Driehoek Voor kennisgeving aannemen 15 Uitnodiging voor Panelbijeenkomst Doorlichting vergunningstelsels op 27 november 2007 De burgemeester zal de panelbijeenkomst op 27 november a s bijwonen Aankoop grond t b v de recreatieve ontwikkeling â œBotjes Zandgatâ Naar aanleiding van de voorliggende ambtelijke notitie van de gem secretaris inz de ambtelijk afgeronde aankoop onderhandelingen v d benodigde gronden en water voor de recreatieve ontwikkeling van de regionale zandwinning â œBotjes Zandgatâ wordt besloten Schelhaas Makelaardij BV die namens verkopers optreedt te berichten dat het college het ambtelijk bereikte onderhandelings resultaat met een positieve grondhouding aan de gemeenteraad zal voorleggen Vacature senior medewerkers uitkerings administratie Soc Zaken Op voorstel van de sollicitatiecie wordt besloten mevr G Riksten als interne kandidaat te benoemen tot senior medewerkster uitkeringsadministratie Rampenplan regionaal model draaiboek Registreren van slachtoffers Overeenkomstig advies van dhr Datema 0 bij het rampenplan het regionaal model draaiboek Registreren van slachtoffers vaststellen als onderdeel hiervan 1 het overzicht Bereikbaarheidsgegevens actieteam en ondersteuning gemeente voor kennisgeving aannemen 2 het nieuwe draaiboek voorzien van de lokale gegevens en implementeren in de gemeentelijke organisatie Polderlaan 22 Noordbroek verzoek aankoop perceel grond Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken 0 te besluiten niet tot verkoop over te gaan van een groenstrook ten zuiden van de woning op het perceel Polderlaan 22 te Noordbroek 1 verzoeker informeren middels overgelegde concept brief Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water Water beheer 21e eeuw Aangehouden Overeenkomst inzameling huishoudelijk textiel Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken 0 inzamelovereenkomst aangaan voor een periode van 5 jaar 1 burgemeester de overgelegde exemplaren laten ondertekenen Gunning reconstructie Westersingel en Agricultuurstraat te Noordbroek Op basis van de gehouden openbare aanbesteding en waaraan 12 inschrijvers hebben deelgenomen wordt besloten het werk te gunnen aan Aannemingsbedrijf Koen Meijer te Veendam voor een aanneemsom van â 337 000 excl b t w Klimaatkast archief De klimaatinstallatie in de archiefbewaar plaats van het gemeentehuis te vervangen en hiervoor een bedrag van â 23 950 beschikbaar te stellen De werkzaamheden te gunnen aan Drenth installatietechnieken uit Veendam Kappen kastanjeboom nabij Schaperweg 29 Overeenkomstig advies afd Grondgebiedzaken niet over te gaan tot aanvragen van een kapvergunning Bestuursacademie Noord Nederland jaarrekening 2006 en begroting 2008 Overeenkomstig advies afd Middelen en Ondersteuning de jaarrekening 2006 en de begroting 2008 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Bestuursacademie Noord Nederland voor kennisgeving aan te nemen Jaarlijkse bijdrage Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Overeenkomstig advies afd Samen levingszaken voor het studiejaar 2007 2008 een subsidiebedrag toekennen van â 1 506 48 aan de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Voortzetting project WWZ Overeenkomstig advies afd Samen levingszaken 0 wethouder Velthuis

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/697 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • Notulen B&W 13 november 2007 | www.menterinfo.nl
  service inz bestuurlijke bijeenkomsten Voor kennisgeving aannemen 3 Uitnodiging Monumentendienst voor bijeenkomst Zin in Oud op 23 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 4 Uitnodiging Politiek Cafà en Alg Ledenvergadering van Vereniging Sport en Gemeenten op 29 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 5 G S besluitenlijst nr 31 Voor kennisgeving aannemen 6 Verslag Managementteam d d 7 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 7 Verslag stuurgroep MPVB d d 1 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 8 Nieuwsblad Vereniging Groninger Dorpen Voor kennisgeving aannemen 9 Mail VNG LEDEN d d 2 november 2007 inz CAO onderhandelingen Voor kennisgeving aannemen 10 Mail Herbert Eckhardt d d 22 oktober 2007 inz milieu energie besparend plan Voor kennisgeving aannemen 11 Concept brief te verzenden aan Rekenkamer gemeente Menterwolde inz ambtelijk hoor en wederhoor quick scan WMO Voor kennisgeving aannemen Gespreksonderwerpen werkbezoek Statenfractie Christen Unie Groningen op 29 nov 2007 Tijdens het werkbezoek van Statenfractie Christen Unie op 29 november a s zullen de navolgende onderwerpen ter sprake worden gebracht 0 Intergemeentelijke samenwerking 1 Gemeentelijke bijdrage baanverdub beling N33 2 Halteplaats Duurkenakker 3 Oulet centre Zuidbroek Bruikleenovereenkomst met de Stichting Menterheem inz het gebruik van De Heemtuin te Muntendam De voorliggende ambtelijk geredigeerde bruikleenovereenkomst geeft het college geen aanleiding tot op of aanmerkingen Tijdelijke woonunit op het perceel Hereweg 249 in Meeden Aanhouden Tijdelijke woonunit op het perceel Reiger 15 te Muntendam Tolweg Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken een vrijstellingsprocedure middels artikel 17 WRO te starten voor het tijdelijk mogen plaatsen van een woonunit voor de duur van 1 jaar in verband met de bouw van een woning Aanbesteding reconstructie Wilhelminalaan Willem de Zwijgerlaan en Klaas Woltjerweg te Zuidbroek 2007 Instemmen met voorgelegd plan om een reconstructie uit te voeren aan de Wilhel minalaan Willem de Zwijgerlaan en Klaas Woltjerweg te Zuidbroek In te stemmen met het kappen van een aantal bomen aan de zijde van de Wilhelminalaan in het plantsoen De plannen zullen op 27 november a s worden besproken met alle aanwonenden in de vorm van een informatieavond Vervolgens worden een zestal aannemersbedrijven uitgenodigd voor een meervoudige onderhandse aanbesteding Vaststelling heffingsverordeningen 2008 Te agenderen voor de raadsvergadering van 13 december 2007 Eindejaarsgratificatie 2007 Overeenkomstig advies afd Middelen en Ondersteuning in de maand december van dit jaar de medewerkers in vaste en in tijdelijke dienst een eindjaarsgratificatie toe te kennen overeenkomstig overgelegde bijlage Kerstpakket Nieuwjaarsontbijt receptie Evenals voorgaande jaren zal aan het personeel in dienst van deze gemeente wederom een kerstpakket worden verstrekt een en ander met inachtneming van de richtlijnen zoals verwoord in de ambtelijke notitie van het Bureau Bestuursondersteuning Het onderwijzend personeel van het openbaar basisonderwijs is niet meer in dienst van de gemeente maar zal deze keer nog wel een kerstpakket ontvangen Ook zal wederom voor personeel en gemeentebestuurders een Nieuwjaars ontbijt op woensdagmorgen 2 januari 2008 in het dorpshuis De Menterne worden georganiseerd Aansprakelijkstelling schade aan fiets Overeenkomstig advies afd Middelen en Ondersteuning de aansprakelijkheid voor de geleden schade door dhr H Moes ad â 39 te erkennen Subsidieverzoek Natuurwerkdag Landschapsbeheer Groningen

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/613 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Notulen B&W 6 november 2007 | www.menterinfo.nl
  Notulen B W 6 november 2007 Vergadering burgemeester en wethouders d d 6 november 2007 Aanwezig E A van Zuijlen burgemeester M Ploeger M Post J Velthuis wethouders K Nieland gemeentesecretaris Vaststelling notulen Ingekomen stukken en mededelingen 0 Uitnodiging Veenkoloniaal Museum voor De Winkler Prinsdag op 11 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 1 G S besluitenlijst nr 30 Voor kennisgeving aannemen 2 Verslag bijeenkomst Seniorenraad d d 3 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 3 Verslag overleg v v Z N C d d 30 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 4 Verslag Managementteam d d 31 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 5 Brief prov Groningen waarin wordt medegedeeld dat zij met interesse hebben kennisgenomen van de hen toegezonden intentieverklaring MPVB Voor kennisgeving aannemen 6 Vertraging quick scan Heemtuin Besproken Renovatie clubgebouw voetbalvereniging ZNC Besloten wordt aan ZNC een overbruggingskrediet te verstrekken tot een bedrag van 20 000 euro renteloos onder de voorwaarde dat dit bedrag ineens aan de gemeente wordt terugbetaald binnen een week nadat de toegekende provinciale renteloze lening van 50 000 euro aan ZNC is betaald Boa dagrapportage week 43 Voor kennisgeving aannemen Aanvraag kapvergunning van de heer M KÃ tter te Rhauderfehn voor het kappen van 6 essen op het terrein van de voormalige peuterspeelzaal te Zuidbroek Tromp Meesterstraat Kapvergunning te verlenen Gladheidsbestrijding seizoen 2007 2008 Akkoord met de voorliggende uitvoering van de gladheidsbestrijding voor het strooiseizoen 2007 2008 Aanwijzing verplichte verlof ADV dagen in 2008 Overeenkomstig advies afd Middelen en Ondersteuning de gemeentelijke ondernemingsraad schriftelijk mede te delen dat wordt besloten om 0 in het kalenderjaar 2008 vrijdag 2 mei dag na Hemelvaart en 1 in het kalenderjaar 2009 vrijdag 2 januari aan te wijzen als verplichte verlof ADV dagen Voornemen tot vaststelling van Ziekteverzuim protocol Menterwolde 2007 Overeenkomstig advies afd Middelen en Ondersteuning de gemeentelijke OR

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/612 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Notulen B&W 30 oktober 2007 | www.menterinfo.nl
  Van Groningen Gemeenten voor ledenvergadering VGG op 15 november 2007 De ledenvergadering van de VGG op 15 november a s zal worden bijgewoond door de gemeentesecretaris en weth Velthuis 4 Uitnodiging Kamer van Koophandel Groningen voor bijeenkomst Haal winst uit de Eemshaven op 26 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 5 Vooraankondiging Essent voor een Alg Vergadering van Aandeelhouders op 28 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 6 Uitnodiging NOM voor bijeenkomst Buitenlandse Investeerders Groeiversnellers voor de Nederlandse economie op 13 december 2007 Voor kennisgeving aannemen 7 Verslag Managementteam d d 24 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 8 Verslag overleg secretarissen MPVB d d 18 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 9 Verslag overleg TCM d d 11 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen Het Bureau Openbare Werken te verzoeken de voorzieningen aan het parkeerterrein thans met enige voorrang uit te voeren 10 Verslag overleg D D K d d 18 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 11 Verslag overleg v v ZNC d d 18 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 12 Dorpskrant van Borgercompagnie De Schakel Voor kennisgeving aannemen 13 Brief ATMP Services te Almere inz precariobelasting Voor kennisgeving aannemen 14 Mededeling fractie P v d A Menterwolde inz nieuwe voorzitter Voor kennisgeving aannemen 15 Brief Milieufederatie Groningen inz maatregelen tegen nachtelijke reclameverlichting Ambtelijk zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in de APV bepalingen op te nemen tegen nachtelijke reclame verlichting Verzoek van de heer Munneke t b v plaatsen garage berging met carport op het perceel Torenstraat 11 in Zuidbroek Overeenkomstig advies afd Grondgebiedzaken medewerking te verlenen aan het realiseren van een garage berging met carport op het perceel Torenstraat 11 in Zuidbroek en ten behoeve hiervan een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO te starten Verzoek dhr A H Munneke en mevrouw M G Koers Klaas Woltjerweg 40 Zuidbroek om aankoop perceel grond naast hun woning Overeenkomstig advies afd Grondgebiedzaken 0 niet tot verkoop over te gaan van een groenstrook ten oosten van het perceel Klaas Woltjerweg 40 te Zuidbroek 1 verzoeker informeren middels overgelegde concept brief Rapportage milieuhandhaving per 1 oktober 2007 De voorliggende rapportage geeft het college geen aanleiding tot op of aanmerkingen Inzet tijdelijk personeel bij het Bureau Openbare Werken Door het vertrek van de werkleider wegen wordt besloten voor een periode van 6 maanden tijdelijk een medewerker civiel aan te trekken In deze periode kan worden bezien of met à à n werkleider voor de taakvelden civiel en cultuurtechniek kan worden volstaan Containerregistratie vervolgactie Vorig jaar is middels een stickeractie getracht houders van een 2e afvalcontainer op te sporen die voor de 2e container geen afvalstoffenheffing betalen Inmiddels zijn er plm 100 gevallen gelegaliseerd doordat betrokkenen alsnog hebben verzocht hen stickers toe te zenden Er zijn op dit moment nog plm 150 foute afval containers in gebruik Overeenkomstig advies afd Grondgebiedzaken wordt besloten de gebruikers daarvan thans een aanstal afvalstoffenheffing voor de 2e container op te leggen Beslisdocument Oost Groningen Digitaal OGD 1 Het voornemen uit te spreken om een bestuursovereenkomst inzake samenwerking op ICT

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/611 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Notulen B&W 23 oktober 2007 | www.menterinfo.nl
  het bestuurlijk overleg op 30 oktober a s deelnemen 5 Uitnodiging Stichting â œRecreatie Amusement en Cultuurâ te Muntendam voor het 32e Blaaskapellenconcours op 3 november 2007 De burgemeester zal het blaaskapellen concours bijwonen 6 Uitnodiging Interbestuurlijke Taskforce Regeldruk Gemeenten voor bestuurlijke bijeenkomst â œMinder regels meer serviceâ de bijeenkomsten worden op verschillende data in het land gehouden De burgemeester zal de bestuurlijke bijeenkomst bijwonen op 19 november a s te Groningen over vermindering van de regeldruk 7 Nieuwsbrief Regio Groningen Assen Voor kennisgeving aannemen 8 Jaarverslag 2006 Essent Netwerk Voor kennisgeving aannemen 9 Vergaderstukken DB Streekraad Voor kennisgeving aannemen 10 G S besluitenlijst nr 29 Voor kennisgeving aannemen 11 Verslag Managementteam d d 3 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen Verslag Managementteam d d 10 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 12 Verslag Managementteam d d 17 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 13 Verslag overleg Malgrà Tout d d 3 oktober 2007 Naar aanleiding van het verslag wordt besloten toch de geplande skatebaan bij de jeugdsoos te Meeden te realiseren 14 Verslag overleg de heer Bloupot d d 11 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 15 Verslag Borkumconferentie Voor kennisgeving aannemen 16 Verplaatsen commissievergadering van 15 november naar 29 november 2007 Akkoord 17 Brief Europees Parlement inz aanbieden Europese vlag Te berichten dat de Europese vlag met de afmetingen 150 x 225 cm op het gemeentehuis te Muntendam kan worden afgeleverd 18 Ter kennisneming kopie brief Dorpsadviesraad Meeden d d 17 oktober 2007 verzonden aan de provincie Groningen inz project Uitwerking Dorpsvisie Meeden Voor kennisgeving aannemen 19 Brief dhr J G J Alders te Muntendam inz klacht tegen dhr Prins van de brandweer De burgemeester zal dhr Alders uitnodigen voor een gesprek 20 Concept brief aan de FNV te Groningen inz indicaties WMO De voorliggende concept brief geeft het college geen aanleiding tot op of aanmerkingen Uitnodiging voor Promotiedagen Noord Nederland 2006 plein Veendam Menterwolde op 6 en 7 november 2006 in Martiniplaza te Groningen Het voltallig college zal de officià le opening van de Promotiedagen en de opening van het plein Veendam Menterwolde op 6 november a s bijwonen Rechtmatigheid aanpak herziening regelgeving Te agenderen voor de raadsvergadering op 8 november a s Advies Commissie Bezwaarschriften en Klachten inzake bezwaar L Kruizinga te Meeden tegen bouwvergunning bouw woning op het perceel Badweg 80a te Meeden Overeenkomstig advies van de Cie bezwaarschriften en klachten wordt besloten het bezwaarschrift van dhr Kruizinga ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit tot verlening van de bouwverordening 1e fase in te trekken en de gevraagde vrijstelling te weigeren Plan Tolweg Muntendam verzoek aanleg sportveld Dhr Jasper J H Schaperweg 35 te Muntendam te berichten dat geen aanleiding wordt gezien in het plan Tolweg een speel c q voetbalveld van 15x30 meter aan te leggen Boa dagrapportage week 40 41 Voor kennisgeving aannemen Rapportage milieuhandhaving per 1 oktober 2007 Aanhouden Volgende week weer agenderen Realisatie toegankelijkheidsnetwerk 2008 2010 De benodigde inventarisatie uit te voeren in 2008 en op basis van deze inventarisatie een besluit te

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/539 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Notulen B&W 16 oktober 2007 | www.menterinfo.nl
  Verslag tweedaagse conferentie colleges b w van Bellingwedde Menterwolde Pekela en Veendam op het eiland Borkum d d 5 en 6 oktober 2007 Het verslag als ingekomen stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 november a s 13 Verslag overleg IJsvereniging Zuidbroek d d 3 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 14 Verslag overleg tennisvereniging Tiolo d d 3 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 15 Plan snorkel en duiksportcentrum Kontiki Diving Nederland Besproken 16 Verzoek de heer R Lubben om hem ontslag te verlenen als bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer van de gemeente Menterwolde m i v 1 januari 2008 Dhr Lubben eervol ontslag te verlenen als bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer basispost Zuidbroek Recreatieve ontwikkeling regionale zandwinning Botjes Zandgat Naar aanleiding van de ambtelijke notitie van de gemeentesecretaris wordt besloten met de betrokken eigenaren van wateroppervlaktes en aangrenzende gronden optie overeenkomsten af te sluiten inz de aankoop van gronden Tijdelijke lokaalunit bij Insp Amerikaschool Het bouwplan tot plaatsing c q aanbouw van een tijdelijke lokaalunit aan de Insp Amerikaschool te Noordbroek zal met ingang van woensdag 17 oktober 2007 gedurende 6 weken ter visie worden gelegd middels publicatie in Tussenklappen Het streven is er op gericht dat de lokaalunit op 6 december 2007 gebruiksklaar wordt opgeleverd De verhuizing van groep 1 van de dislocatie aan de Westerholm naar de aangebouwde tijdelijke lokaalunit zal plaatsvinden op 21 december 2007 Het schoolgebouwtje aan de Westerholm zal met ingang van 22 december 2007 ontruimd worden opgeleverd aan de Stichting Woningbouw Menterwolde De directie van Kindercentrum PokoLoko zal schriftelijk worden geà nformeerd over het feit dat het schoolgebouwtje aan de Westerholm op 22 december 2007 ontruimd zal worden opgeleverd aan koper Procedureplanning aanbouw lokaalunit s Insp Amerikaschool Voor kennisgeving aannemen Aanvraag bouwvergunning van Aardse Orchideeà n voor 2 siloâ s trafostation WOT bedrijfsruimte nabij De Akkers 23 Zuidbroek Bouwvergunning te verlenen Opstellen beleidskader kleinschalige verblijfsrecreatie Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken over te gaan tot het opstellen van een beleidskader kleinschalige verblijfsrecreatie Verzoek dhr J Smit Galgeweg 1 Zuidbroek om aankoop perceel grond Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken 0 niet tot verkoop over te gaan van een groenstrook ten zuiden van het perceel Galgeweg 1 te Zuidbroek 1 verzoeker informeren middels overgelegde concept brief Verzoek dhr mevr Van Weerden Bekkerspad 7 Muntendam om aankoop perceel grond Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken wordt besloten tot verkoop over te gaan van een strook grond van ongeveer 92 m2 gelegen aan de oostzijde van de woning op het perceel Bekkerspad 7 te Muntendam en de gebruikelijke taxatie te laten uitvoeren Plaatsen van een paardenstal Boven Veensloot 11 te Meeden Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken 0 bouwvergunning vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO voor het plaatsen van een paardenstal op het perceel Boven Veensloot 11 te Meeden te weigeren 1 verzoeker informeren middels overgelegde conceptbrief waarin wordt verwezen naar de beleidsnotitie paardenhouderijen Handhaving Sappemeersterweg 5a te Noordbroek Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken de heer J J Klungel schriftelijk te berichten conform overgelegde conceptbrief dat het tuinhuis binnen

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/538 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Notulen B&W 9 oktober 2007 | www.menterinfo.nl
  van hun 10 jarig bestaan op 3 november 2007 Wethouder Velthuis zal de viering van het 10 jarig bestaan op 3 november a s bijwonen 3 Uitnodiging Stichting Vastgoedrapportage regio Groningen Assen voor officià le presentatie van hun jaarlijkse rapportage op 14 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 4 Uitnodiging Vereniging Sport en Gemeenten voor Zwembadcongres Wethoudersprogram ma op 14 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 5 Uitnodiging Wethoudersvereniging voor Wethouderscongres op 21 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 6 Jaarrapportage 2006 AmbulanceZorg Groningen Voor kennisgeving aannemen 7 G S besluitenlijst nr 27 Voor kennisgeving aannemen 8 Verslag en actielijst Managementteam d d 26 september 2007 Voor kennisgeving aannemen 9 Verslag bijeenkomst Stuurgroep wijk en buurtbeheer d d 13 juni 2006 Voor kennisgeving aannemen 10 Verslag besluitenlijst bijeenkomst Seniorenraad d d 12 september 2007 Voor kennisgeving aannemen 11 Verslag directievergadering Project Ontwikkeling Bedrijvenpark De Gouden Driehoek d d 24 september 2007 Voor kennisgeving aannemen 12 Brief Kabinet CdK inz gemeentebezoek Voor kennisgeving aannemen 13 Brief Voetbalver ZNC inz verzoek om pupillenspeelveld verstrekking van 2 pupillendoeltjes alsmede gebruik kleedkamers DDK Bij het college bestaan geen bedenkingen tegen het voornemen om de Voetbal vereniging ZNC het korfbalveld en de kleedkamers van de korfbalver DDK op het sportveldencomplex te Noordbroek in gebruik te geven Weth Post zal de Voetbalvereniging ZNC uitnodigen voor een gesprek 14 Brief Huis voor de Sport Groningen inz artikel in het Dagblad van het Noorden van 25 september 2007 aangaande de relatie tussen het Huis voor de Sport Groningen en de provincie Groningen Voor kennisgeving aannemen 15 Brief prov Groningen inz goedkeuring wijzigingsplan De Werkplaats Gouden Driehoek te Zuidbroek Voor kennisgeving aannemen Rapport Rekenkamer Het college heeft kennis genomen van het concept eindrapport van de Rekenkamer Menterwolde naar de kwaliteit van de programmabegroting en de verordening 212 Ambtelijke zal terzake een commentaar worden geredigeerd Collegeprogramma 2006 2010 Het collegeprogramma 2006 2010 wordt thans definitief vastgesteld Op donderdagavond 11 oktober a s zal tijdens de raadsvergadering van de vaststelling mededeling worden gedaan Verzoek van mevrouw Lambeck Holscher om een nagelstudio aan huis te mogen vestigen op het perceel M Gandhiweg 5 in Muntendam Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken medewerking verlenen aan het verzoek van mevrouw Lambeck Holscher ten behoeve van het vestigen van een nagelstudio op het perceel M Gandhiweg 5 in Muntendam middels het starten van een vrijstellingsprocedure als genoemd in artikel 19 lid 3 van de WRO Boa dagrapportage week 39 40 Voor kennisgeving aannemen Aanwijzing wegen in gemeente tot 60 km u gebied De navolgende weggedeelten in Noordbroek aan te wijzen als 60 km u gebied 0 weggedeelte Scheemderweg vanaf de bebouwde komgrens tot aan de gemeentegrens 1 weggedeelte Slochterweg vanaf de bebouwde komgrens tot aan de gemeentegrens 2 weggedeelte Geert Veenhuizenweg tussen de Slochterweg en de Sappemeersterweg 3 Veenweg geheel 4 Zandweg geheel 5 Dwangsweg tussen Veenweg en Zandweg 6 weggedeelte Noorderstraat vanaf de bebouwde komgrens tot aan de kruising Eideweg Meerlandseweg 7 weggedeelte Eideweg vanaf kruising Meerlandseweg Noorderstraat tot aan de gemeentegrens 8 weggedeelte Hardeweg vanaf Hamrik tot

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/493 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Notulen B&W 2 oktober 2007 | www.menterinfo.nl
  in deze gemeente een proef zal worden gehouden betreffende het combineren van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer 18 Brief Korfbalver DDK waarin zij vermelden dat Korfbalver DDK een slapende vereniging wordt De Omnivereniging Noordbroek waarvan de Korfbalver DDK deel uitmaakt zal worden uitgenodigd voor een gesprek aangaande het gebruik en beheer van de sportkantine op het sportveldencomplex te Noordbroek Samenwerking rioleringszorg Besloten wordt op zeer korte termijn het personeel te informeren Daarbij zullen aanwezig zijn de portefeuillehouder P O en Openbare Werken ambtelijke ondersteuning Wethouder Ploeger zal het personeel van de afd Grondgebiedzaken Openbare Werken uitnodigen voor een gesprek waarbij het betrokken personeel zal worden geà nformeerd over het feit dat de gemeenten Menterwolde Pekela Reiderland Scheemda Veendam en Winschoten hebben besloten gezamenlijk te onderzoeken hoe taken op het gebied van beheer en onderhoud van rioleringssystemen aan het Waterbedrijf Groningen uitbesteed zouden kunnen worden College conferentie Borkum Op 5 en 6 oktober a s zullen de colleges van burgemeester en wethouders van Bellingwedde Menterwolde Pekela en Veendam op het Duitse waddeneiland Borkum gesprekken voeren over de mogelijkheden van samenwerking tussen de genoemde 4 gemeenten Bestemmingsplan Buitengebied Meeden en Zuidbroek Noordbroek herziening ex artikel 30 WRO aanvullende toelichting Het bestemmingsplan buitengebied Meeden en Zuidbroek Noordbroek moet nog worden aangepast aan de goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten en uitspraken Raad van State Besloten wordt in te stemmen met de thans voorliggende voorschriften en de formele procedure voor het herzienings plan thans te starten Verzoek H Loots Middenweg 70 Muntendam om aankoop perceel grond Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken 0 te besluiten tot verkoop van een strook grond van ongeveer 290 m2 gelegen aan de westzijde van de woning op het perceel Middenweg 70 te Muntendam en de gebruikelijke taxatie te laten uitvoeren 1 verzoeker informeren middels overgelegde conceptbrief Veranderen oefengebouw in unit lesgebouw en het oprichten van een nieuw oefengebouw en een brand oefencontainer Industrieterrein 20 in Zuidbroek Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken medewerking verlenen aan het veranderen van een oefengebouw in een unit lesgebouw en het oprichten van een nieuw oefengebouw en een brand oefencontainer op het perceel Industrieterrein 20 in Zuidbroek middels het starten van een vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19 lid 2 van de WRO Noodunits bij de Insp Amerikaschool in Noordbroek Aanhouden Uitvoering BOA taken Overeenkomstig advies afd Grondgebied Zaken 0 de BOA taken te bevestigen 1 kennis te nemen van de omschreven werkwijze 2 te besluiten tot een tweemaandelijks bestuurlijk ambtelijk overleg 3 de raad te informeren via de notitie evaluatie BOA taken Transactievoorstel voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting zonder milieuvergunning gronddepot Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken in te stemmen met transactievoor stel van â 750 Pilot wonen met zorg oplevering concept rapportage Aanhouden Milieuverslag Aanhouden Aanvragen kapvergunning van 0 J Smith Achter de Wal 24 Zuidbroek voor 3 berken Kapvergunning te verlenen 1 J Smit Galgeweg 5 Zuidbroek voor 2 kastanjes en 1 berk Kapvergunning te verlenen 2 J Doornbos Hoofdstraat 98 Noordbroek voor 3 populieren Kapvergunning te verlenen Advies n a

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/488 (2016-01-30)
  Open archived version from archive •