archive-nl.com » NL » M » MENTERINFO.NL

Total: 496

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Notulen B&W 25 september 2007 | www.menterinfo.nl
  werkt op 10 oktober 2007 Wethouders Velthuis zal de werkgevers conferentie op 10 oktober a s in Hotel v d Valk te Zuidbroek bijwonen 5 Uitnodiging Min van Economische Zaken voor aandeelhoudersdag regionale energiebedrijven op 11 oktober 2007 Voor kennisgeving aannemen 6 Uitnodiging Muziekvereniging Oosterbroek voor 30 jarig jubileumconcert op 27 oktober 2007 Weth Post zal het 30 jarig jubileum concert op 27 oktober a s bijwonen 7 Uitnodiging Advies en steunpunt huiselijk geweld Groningen voor presentatie boek op 28 november 2007 Voor kennisgeving aannemen 8 G S besluitenlijst nr 25 Voor kennisgeving aannemen 1 Verslag directievergadering Project Ontwikkeling Bedrijvenpark De Gouden Driehoek d d 27 augustus 2007 Voor kennisgeving aannemen 2 Verslag en actielijst Managementteam d d 12 september 2007 Voor kennisgeving aannemen 3 Verslag bespreking stuurgroep MPVB d d 17 september 2007 Voor kennisgeving aannemen 4 Verslag overleg met Van der Valk d d 18 september 2007 De directie van het v d Valk Hotel Zuidbroek te berichten dat niet akkoord kan worden gegaan met de voorgestelde tariefsverhoging voor het gebruik van het zwembad en de sporthal 5 Staatscourant d d 18 september 2007 troonrede Voor kennisgeving aannemen 6 Reactie MKB Noord MKB Nederland op Miljoenennota Voor kennisgeving aannemen 7 Raadsvoorstel gem Ten Boer inz Onderhandelaarsakkoord verpakkingenbeleid Voor kennisgeving aannemen 8 Brief Arriva inz experiment openbaar vervoer en doelgroepenvervoer Aanhouden 9 Aankondiging Rekenkamer Menterwolde inz onderzoek woonbeleid Kennis wordt genomen van de brief van de directeur Rekenkamer Menterwolde gedateerd 6 september 2007 ingekomen 17 september 2007 waarbij melding wordt gemaakt van het feit dat de Rekenkamer start met onderzoek naar de doeltreffend heid van het woonplan 2002 2006 Brief Notarissen Meijer Broekema inz Sport Medisch Centrum Menterwolde Kennis wordt genomen van het feit dat door bemiddeling van de gemeente de Stichting Sport Medisch Centrum Menterwolde is opgericht en waarbij de statuten door de gemeente zijn geredigeerd Genoemde stichting is thans belast met het beheer en exploitatie van het Sport Medisch Centrum te Muntendam Partieel bestemmingsplan reclamemasten langs de A7 en N33 In te stemmen met het concept voorontwerp bestemmingsplan Reclamemasten langs A7 en N33 Het voorontwerp vrij te geven voor inspraak en vooroverleg Kroeze Konstructie als ook Van der Valk Hotel Zuidbroek op de hoogte te stellen van het voorontwerp Zienswijzen appartementen Pijpstraat Zuidbroek Overeenkomstig advies afd Grondgebiedzaken de indieners van de zienswijzen en de bewoner die heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de ontwikkelingen in het betreffende gebied uit te nodigen voor de openbare informatiebijeenkomst over de centrumplannen in Zuidbroek op 1 oktober 2007 conform overgelegde conceptbrief Bestemmingsplan Buitengebied Meeden en Zuidbroek Noordbroek herziening ex artikel 30 WRO Aanhouden Verzoek dhr Grupstra voor de bouw van een schuur van 175 m2 op het perceel Achter de Wal 23 te Zuidbroek Overeenkomstig advies afd Grondgebied zaken 0 in principe geen medewerking verlenen aan de bouw van een schuur van 175 m2 op het perceel Achter de Wal 23 in Zuidbroek 1 verzoeker informeren met overgelegde conceptbrief Tolweg Muntendam verzoek aankoop perceel grond Overeenkomstig advies

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/487 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • Notulen B&W 18 september 2007 | www.menterinfo.nl
  met wethouder Ploeger 15 Gebruik dienstvoertuigen Inzake het gebruik van de dienstvoer tuigen bij de brandweer zal de burge meester een en ander bespreken met de commandant brandweer met als inzet dat richtlijnen worden opgesteld voor het gebruik van deze voertuigen buiten diensttijd Brandveiligheid â œThomashuisâ te Muntendam Naar aanleiding van het advies van de Hulpverleningsdienst Groningen inz de zelfredzaamheid van de bewoners van Thomashuis te Muntendam moet de inrichting van het Thomashuis voldoen aan de eisen zoals gesteld door de brandweer tenzij het Thomashuis kan aantonen dat de bewoners wel voldoende zelfredzaam zijn Perceel K van Vugt te Noordbroek invulling perceel en uitwerking Als uitwerking van het compromisvoorstel behandeld in de raadsvergadering van 6 september jl wordt thans besloten de bouw van à à n woning mogelijke te maken middels de bouwstrook van het vigerende bestemmingsplan Tevens wordt besloten aan de raad voor te stellen een nieuw voorbereidingsbesluit voor Noordbroek vast te stellen met uitzondering van de bouwstrook waarop à à n woonhuis wordt toegestaan als uitwerking van het compromisvoorstel Als onderdeel van het compromisvoorstel dient thans met dhr Van Vugt een overeenkomst te worden afgesloten zoals geredigeerd in de thans voorliggende conceptbrief aan dhr Van Vugt De gemeenteraad over het voorgaande te informeren De vaststelling van een nieuw voorbereidingsbesluit te agenderen voor de raadsvergadering van 11 oktober a s Verzoek van de heer Oortwijn om planologische medewerking voor het toevoegen van een woonbestemming aan het perceel Beneden Veensloot 47 te Meeden Aan de gemeenteraad voor te stellen geen planologische medewerking te verlenen Bouw 6 halfvrijstaande woningen aan De Wijde Blik in Muntendam De ingediende zienswijze van dhr K Loots De Wijde Blik 7 te Muntendam ongegrond te verklaren en thans bouwvergunning te verlenen met vrijstelling ex art 19 lid 2 WRO voor de bouw van 6 halfvrijstaande woningen aan De Wijde Blik te Muntendam Aanvraag bouwvergunning van Stichting Woningbouw Menterwolde voor de bouw van 6 woningen aan De Wijde Blik 9 t m 19 te Muntendam Bouwvergunning te verlenen Bestemmingsplan buitengebied Meeden en Zuidbroek Noordbroek herziening ex artikel 30 WRO Aanhouden Bouwplan Tromp Meesterstraat te Zuidbroek Vrijstelling te verlenen ex artikel 19 lid 2 WRO t b v de bouw van à à n vrijstaande woning Bouwaanvraag melkstal met wachtruimte aan de Noorderstraat 8 in Noordbroek Overeenkomstig advies afd Grondgebiedzaken de bouwaanvraag aanhouden totdat de bouwaanvraag en milieuvergunning op elkaar zijn afgestemd Verslag gesprek met Van der Veen zaak cafà Oude Gemeentehuis Over de huurprijs voor het overdekte terras bestaat thans overeenstemming E e a thans verder uit te werken Verkeersmaatregel H Gorterweg te Muntendam Besloten tot intrekking van het op 7 augustus 2007 uitgevaardigde stopverbod voor beide zijden van de Herman Gorterweg te Muntendam Tevens wordt besloten tot het uitvaardigen van een parkeerverbod voor de Herman Gorterweg voor het noordelijk gedeelte tussen de M Brinkmanhof en de Dom Nieuwenhuisweg Onderhoud straatwerk 2007 in de gemeente Menterwolde Voor het begrotingsjaar 2007 heeft de gemeenteraad een krediet van â 120 000 extra beschikbaar gesteld voor het herstraten van wegen

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/486 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Concept raadsnotulen d.d. 08-11-2009 | www.menterinfo.nl
  het punt te komen dat er een daadwerkelijk besluit genomen kan worden De kwaliteit van de stukken is hoog GroenLinks vindt het tijd om de knoop door te hakken en niet meer te aarzelen om ja of nee tegen MPV te zeggen Toen de fractie in juni het globaal positieve standpunt formuleerde heeft de fractie daarbij wel een aantal voorwaarden genoemd Personeel en OR moeten positief zijn Voorzieningen voor de burger moeten op hetzelfde niveau blijven Eigen beleid op alle punten Invoering moet minder stapsgewijs dan in vulmodel staat beschreven Er dient een vertrouwenspersoon te worden aangesteld GroenLinks is in principe ongelukkig met de Gemeenschappelijke Regeling als organisatievorm van openbaar bestuur wegens een democratisch tekort daarvan Echter heeft GroenLinks op voorhand dit punt al ingeleverd in juni 2008 Als naar de voorwaarden wordt gekeken kan GroenLinks constateren dat de voorwaarden goeddeels vervuld zijn in het voorliggende voorstel Op het punt van de vertrouwenspersoon die door het college is overgenomen en is ingebracht in de stuurgroep ziet de fractie een taakomschrijving die hen zeer aanspreekt Echter in artikel 18 van het sociaal statuut staat de taak van de vertrouwenspersoon minder breed omschreven dan de taakomschrijving die in de stukken te vinden is GroenLinks vindt dat de uitstraling van de vertrouwenspersoon breed moet zijn Men moet met alle vragen bij deze persoon terecht kunnen Gezien de taakomschrijving die voorafgaand aan de raadsvergadering is ontvangen heeft GroenLinks hier vertrouwen in GroenLinks is ook nu positief tegenover samenwerking zoals die ter besluitvorming voorligt Het belang van deze samenwerking is dat we ambtelijk goed ondersteund de toekomst zelfstandig tegemoet kunnen gaan en dat we een risico op achteruitgang in kwaliteit en risico van kwetsbaarheid van ons apparaat voorkomen Van de 3 Kâ s is de kwaliteit een belangrijke GroenLinks denkt dat de kwaliteit in een grotere organisatie vooruit kan gaan Dat betekent niet dat het nu niet goed gaat maar verbeteringen maken ons voor de toekomst en bij nieuwe taken sterker Het voorkomen van de kwetsbaarheid is voor GroenLinks de allergrootste zorg denkend aan ons gemeentelijk apparaat Het apparaat kan steeds kwetsbaarder worden en daar komen we goed bij langs als we deze samenwerking aangaan Het moeilijkst is het om iets te zeggen over de K van de kosten GroenLinks verwijst naar de gereserveerde opmerkingen van de woordvoerder van de PvdA en specifiek dat het nog maar moet blijken of het prijsniveau zo gehandhaafd kan blijven De PvdA verwijst naar voorbeelden bij andere fusie en de heer Lanting vraagt of de PvdA doelt op de fusie bij Blaricum Eemnes en Laren Dit voorbeeld is volgens GroenLinks is niet geheel te vergelijken met MPV en de conclusies die daarbij getrokken worden zijn niet geheel terecht Zeker gezien het feit dat de BEL gemeenten gehuisvest zijn in 1 gebouw en de sociale diensten van die 3 gemeenten buiten het samenwerkingsverband zijn gebleven De heer Gruben zegt dat het niet klopt dat de uitspraak van de PvdA wordt opgehangen aan de fusie van de BEL gemeenten maar dat de PvdA beschikt over informatie van meerdere fusies Hij zegt de heer Lanting best inzage te willen geven in deze informatie maar dan buiten deze vergadering De heer Lanting zegt dat hij de informatie graag in deze vergadering wil zodat hij op mogelijke argumenten voor risicoâ s in het prijsniveau in kan gaan Een deel van de risicoâ s die de PvdA noemt herkent GroenLinks zeker wel maar als iedereen zijn verstand er bij heeft moet dat voorkomen kunnen worden Er zal een grote alertheid moeten zijn op het ontstaan van te veel bureaucratie in de werkorganisatie Het is financieel niet te overzien hoe het gaat werken Het kan beide kanten op vallen Kijkend naar de voordelen enerzijds en de nadelen anderzijds is GroenLinks positief Als het raadsvoorstel in stemming komt zal de fractie voor stemmen In de raadscommissie zijn drie punten naar voren gebracht met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Artikel 4 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling zegt dat à à n van de deelnemers pas zelf taken mag uitvoeren als daarover het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam is geconsulteerd GroenLinks heeft de opvatting naar voren gebracht dat daar zou moeten staan â œnadat het bestuur van het openbaar lichaam daarmee instemtâ GroenLinks is benieuwd of dit punt al is ingebracht bij de stuurgroep Ditzelfde geldt voor artikel 38 lid 1 waarbij het gaat om het punt dat à à n van de drie deelnemers een thans al bestaande samenwerking met een andere gemeente opzegt en dat dit werk dan â œkan worden ondergebrachtâ in het samenwerkingsverband MPV GroenLinks is van mening dat dit moet zijn â œzal worden ondergebrachtâ Het meer principià le punt is het punt dat de algemeen directeur tevens ambtelijk secretaris is van het algemeen bestuur GroenLinks vindt het geen gelukkige combinatie dat degene die de leiding van de organisatie heeft en met het bestuur moet spreken om opdrachten te krijgen tevens secretaris van het bestuur is De algemeen directeur moet zich bezig houden met meer zwaarwegende dingen dan het secretariaat van het bestuur en hij moet hiermee niet in een situatie van twee petten komen GroenLinks wil graag het standpunt van het college over dit punt horen en vraagt of dit is ingebracht in de stuurgroep GroenLinks vindt het tijd een beslissing te nemen GroenLinks is van mening dat wanneer de raad nee zegt tegen deze samenwerking dit ook grote risicoâ s met zich meebrengt voor de toekomst van de dienstverlening aan de burger In de ogen van GroenLinks zijn deze risicoâ s groter dan de risicoâ s die de samenwerking MPV met zich mee brengen Mevrouw Meijer merkt op dat de fractie Weijer en Meijer tijdens de commissievergadering van 28 september niet aanwezig kon zijn waardoor het kan voorkomen dat vragen die haar fractie stelt of opmerkingen die haar fractie maakt wellicht al aan de orde zijn geweest De fractie Weijer en Meijer heeft vanaf het begin kritisch ten opzichte van BMPV later MPV gestaan De voordelen van een ambtelijke samensmelting ten opzichte van een herindeling worden door de fractie niet gezien De fractie heeft vragen over de projectbegroting Het college meent op deze begroting nogal te kunnen bezuinigen maar een onderbouwing van deze bezuinigingen mist De fractie heeft vraagtekens bij deze bezuinigingen en wil graag meer uitleg In de begroting wordt gezegd dat het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden budgettair neutraal kan gebeuren Harmoniseren arbeidsvoorwaarden kost altijd geld tenzij je de medewerkers in laat leveren Hierover wil de fractie meer duidelijkheid In het voorstel wordt gesproken over het verbeteren van de kwaliteit aan de burger Er is hier jaren gesproken over een verbeteragenda De fractie Weijer en Meijer wil graag weten wat deze verbeteragenda heeft gekost en heeft opgeleverd Dit omdat er toen ook al een onderbouwing lag over hoe je beter kunt werken Daar waar het Rijk momenteel bezuinigt en geen geld beschikbaar stelt voor een samenwerking wat bij een herindeling wel het geval is vindt de fractie Weijer en Meijer het niet verantwoord dat burgers met erg hoge kosten opgezadeld worden De fractie Weijer en Meijer heeft de indruk dat er in deze gemeente een heleboel te verbeteren valt waar we het geld beter aan uit kunnen geven Mevrouw Bos zegt dat het college voorstelt om tot een bestuurlijke samenwerking tussen Veendam Pekela en Menterwolde te komen Dit is het gevolg van een onderzoek van de drie gemeenten met instemming van de meerderheid van de raad De VVD heeft indertijd hier niet mee ingestemd omdat de fractie wilde dat er niet alleen onderzoek werd gedaan naar samenwerken maar ook naar herindelen en een toekomst als zelfstandige gemeente In hoofdlijnen heeft de VVD de volgende bezwaren tegen de samenwerking Ambtenaren worden aangestuurd door de gemeentesecretaris en de wethouders In deze samenwerkings vorm wordt de afstand tussen de politieke bestuurders en de ambtenaren een stuk groter Om dit op te vangen zullen er bestuurlijke adviseurs worden ingehuurd Dit levert geen besparing op maar een extra bestuurslaag met bijbehorende kosten Het college heeft de fractie er niet van kunnen overtuigen dat dit plan de kwaliteit van de gemeente zal verbeteren en dat er besparingen gehaald zullen worden De kosten van de fusie zijn enorm terwijl er grote risicoâ s aan het plan kleven Naar schatting gaat het meer dan 5 5 miljoen kosten Het is nog onzeker hoeveel de samenwerking gaat opleveren Met de bijdrage van de gemeente Menterwolde zouden projecten als multifunctioneel centrum Noordbroek centrumplan Zuidbroek en Hereweg Meeden een stuk eenvoudiger doorgang vinden Het is volstrekt onduidelijk of de fusie voordeel oplevert ten opzichte van een herindeling Zeker is wel dat bij een herindeling het Rijk wel bijdraagt in de kosten Het besluit van de fusie is in de praktijk onomkeerbaar Er zijn te veel onbeantwoorde vragen en onzekerheden over de kosten De gemeente zou een dergelijk risico niet moeten nemen met gemeenschapsgeld Zolang het college geen duidelijke afweging van voor en nadelen van meerdere alternatieven kan de VVD niet instemmen met dit voorstel Uiteindelijk gaat het er om dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening een impuls krijgt tegen redelijke kosten Zolang deze afweging niet gemaakt wordt zal de VVD een duidelijk nee laten horen Mevrouw Siersema zegt het een moeilijke avond te vinden Het standpunt van Kritisch Menterwolde is net als het standpunt van de VVD en de fractie Weijer en Meijer De overwegingen van Kritisch Menterwolde zijn de volgende In de drie Kâ s ziet het college lichtpuntjes die er toe hebben geleid dat alle rapporten gemaakt zijn Kritisch Menterwolde maakt zich toch zorgen over die kwaliteitsverbetering na een ambtelijke fusie Of de genoemde vergroening wel zo positief is moeten we maar afwachten Wat wordt er onder vergroening verstaan Is dat verjonging of verdwijnt er kennis uit de organisatie Kritisch Menterwolde vraagt zich af of de kwetsbaarheid niet op een andere manier kan worden aangepakt De kwetsbaarheid moet inderdaad worden teruggedrongen maar of dat moet met het investeren in een ambtelijke fusie zoals die voorligt is maar de vraag Kritisch Menterwolde heeft haar twijfels Kritisch Menterwolde verwacht dat er een frictie organisatie ontstaat waarbij het oplossen van de frictie extra geld gaat kosten Tevens worden de lijnen langer Gezien de behoeften die we hier nog hebben qua voorzieningen in een periode van crisis vindt Kritisch Menterwolde het onverantwoord om â 750 000 in een fusie te steken Wat kun je met die â 750 000 zowel op de korte als de lange termijn als je dat investeert in de eigen organisatie De heer Dijkman zegt dat de vraag die voor ligt is of de drie afzonderlijke gemeenten capabel genoeg zijn om de toekomstige problemen en vraagstukken het hoofd te bieden Wat is de rol van de Streekraad in dit verband in de toekomst Elke gemeente wil zijn eigen identiteit behouden en bovenal de voorzieningen in de eigen kernen Dit is voor elke partij in deze raad een vaststaand feit en wens Een hele korte afstand tussen bestuur en burger staat voorop en mag met de samenwerking zeker niet verloren gaan Tevens dient het lastenniveau op peil gehouden te worden Dit kost veel geld De financiering hiervan graaft een diepe kuil in onze spaarpot Is er in de afzonderlijke gemeenten sprake van boventalligheid welke lastenverzwarend doorwerkt op de begroting van de overige gemeenten Kunnen de afzonderlijke gemeenten dit bekostigen en ook blijven bekostigen Immers als de bodem van de spaarpot in zicht is blijft er dan nog genoeg over voor alle andere wensen en investeringen voor nu en in de toekomst Dit mede naar aanleiding van de berichtgeving dat de gelden van de overheid voor de komende jaren minder worden Een kanttekening bij het BEL model De afstand tussen bestuur en ambtenaar wordt groter Dit lijkt de CDA fractie geen goede basis Hoe machtig wordt deze nieuwe werkorganisatie Zijn bestuur raad en ambtenaren straks ondergeschikt Hoe sterk of hoe zwak wordt deze gemeente als besloten wordt niet deel te nemen aan de samenwerking Hoe worden de economische ontwikkelingen belicht in de zin van de samenwerking Tegen het licht houdend Oostboog versus Gouden Driehoek Als we nu al constateren dat de Dallen redelijk en de Gouden Driehoek minder redelijk loopt hoe vertaalt zich dit bij de samenwerking De heer Van Bruggen stelt dat zijn fractie nog steeds met dezelfde vragen als bij de commissievergadering zit De fractie voelt zich niet helemaal zeker bij de cijfers zoals ze worden gepresenteerd In hoeverre zijn de regelingen die we nu kennen in onze eigen gemeente gewaarborgd De fractie wil meer zekerheid hebben over de projectkosten De kosten worden van 5 6 miljoen naar 4 4 miljoen bijgesteld De Christenunie is er van overtuigd dat de kosten eerder hoger zullen uitpakken dan lager dan die 5 6 miljoen Mede gezien de ervaringen bij andere fusies waar is gebleken dat het altijd duurder uitpakt dan begroot Wat is de reden geweest om de kosten lager te maken Het college had het bedrag beter op de 5 6 miljoen kunnen laten staan Daarnaast hebben we van het college een 3 tal paginaâ s ontvangen met een begroting van ongeveer â 300 000 voor een zelfstandig apparaat indien niet meegegaan wordt in de samenwerking De complete financià le onderbouwing mist hierbij en de Christenunie wil graag weten hoe het college aan dit bedrag komt De afstand tussen bestuur en ambtelijk apparaat wordt zeker groter De Christenunie is op dit moment nog niet in staat een beslissing te nemen doordat een aantal vragen nog niet is beantwoord Mocht de raad beslissen niet voor de samenwerking te gaan dan wil de Christenunie het college meegeven dat het wenselijk is onderzoek te doen naar samenwerkingsmogelijkheden op onderdelen Wellicht gaat dit veel minder geld kosten Mevrouw Van Bruggen heeft geen vragen Belangrijkste punten voor de fractie zijn de kwaliteit van de dienstverlening naar de burger behoud eigen identiteit kwaliteit arbeidsomstandigheden voor het personeel en het goed kunnen blijven functioneren van de raad Ze is kritisch en gematigd positief mede doordat het een ontzettend zwaar pakket is om te lezen en een standpunt over te vormen We moeten op de begroting 2010 bezuinigen en zij had heel graag deze beslissing wel of niet doorgaan afgezet tegen de begroting van 2010 Ze is het eens met de PvdA dat de financiering niet mag komen uit de algemene middelen en wacht verder de beantwoording van de vragen door het college af De vergadering wordt voor een half uur geschorst tot 21 15 uur De voorzitter begint met de beantwoording van de vragen over de gemeenschappelijke regeling Met betrekking tot de vraag over artikel 4 lid 5 waarbij GroenLinks van mening is dat â œconsulterenâ verandert moet worden in â œna instemming vanâ Het college deelt deze mening en zal dit ook zo inbrengen in de stuurgroep Dat is nog niet gebeurd In artikel 38 lid 1 staat genoemd dat opzegging van andere samenwerkingverbanden zou â œkunnenâ lijden tot uitvoering van bijbehorende taken door MPV De fractie GroenLinks vindt dat dit â œmoetenâ moet zijn Het college denkt dat het niet verstandig is hier â œmoetenâ van te maken Wel vindt het college dat dit stelliger benoemd kan worden zodat het vanzelfsprekender wordt Het college zal zich hierop beraden en zal het meenemen naar de stuurgroep Dan het punt waarbij gesteld wordt dat het niet wenselijk is dat de algemeen directeur teven ambtelijk secretaris is van het algemeen bestuur Het college is van mening dat op deze manier gehandeld wordt zoals dat gebruikelijk is Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Streekraad Per gemeente wordt afzonderlijk bepaald wat gemandateerd wordt aan de ambtelijke organisatie en wat niet In deze gemeente is men terughoudend met mandatering dat zal in de toekomst niet anders zijn In de overgangsfase zal er zeker niet te veel gemandateerd worden Van ambtenaren wordt vanzelfsprekend verwacht dat zij bij een politiek gevoelig besluit eerst overleggen met de portefeuillehouder of het college De vraag leeft of het stemmen in het algemeen bestuur niet op basis van unanimiteit zou moeten gebeuren Dit punt is besproken in de stuurgroep Besluiten nemen met algemene stemmen dus unanimiteit heeft als voordeel dat twee nooit over à à n kunnen heersen en heeft als nadeel dat à à n alles kan blokkeren Als het gaat om het toekomstige eigen belang van Menterwolde zal het belang van de twee plattelandsgemeenten waarschijnlijk veelal in elkaars verlengde liggen ten opzichte van de ene grotere stedelijke gemeente In de stuurgroep is er wel eens over gesproken dat er sprake moet zijn van een gekwalificeerde meerderheid Immers de ene gemeente is net zo groot als de andere twee samen Dit is nooit serieus ingebracht omdat er vanuit politiek bestuur van Veendam vertrouwen is naar de twee partners Vanuit Menterwolde zou eigenlijk ook een dergelijke vorm van vertrouwen uitgestraald moeten worden Het is overigens zo dat er niet bij gewone meerderheid besloten wordt bij drie cruciale momenten namelijk bij het vaststellen van de begroting het vaststellen van de rekening en bij het ontslag van de algemeen directeur Bij deze punten is unanimiteit vereist De begrotingsvaststelling van de gemeenschappelijke rekening dat is het cruciale moment in het jaar Het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling betekent in de cyclus dat een aantal dingen naar voren worden gehaald De basiskeuzes voor het jaar daarna worden in een soort kadernota voorafgaand aan de begrotingsonderhandelingen in de gemeenschappelijke regeling vastgesteld De heer Gruben merkt op dat je vertrouwen niet krijgt maar moet winnen In die eerste jaren lijkt het de PvdA verstandig uit te gaan van unanimiteit Dit is niet alleen vanuit ons zelf geredeneerd maar ook in het belang van de twee andere partners De voorzitter zegt dat het college zich dit voor een overgangssituatie kan voorstellen en zal dit met de partners bespreken De optie van zelfstandigheid is aan de orde geweest In meerderheid is gezegd dat de Raad inzicht wil hebben in de gevolgen van het niet aangaan van een ambtelijke fusie Een aantal fracties wil ook graag inzicht hebben in de variant van herindeling Het college heeft deze opdracht niet Daarom is deze variant ook niet

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/3132 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Concept raadsnotulen d.d. 10-09-2009 | www.menterinfo.nl
  ook niet meer dan dat Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten 6 Weigering van een projectbesluit ex artikel 3 10 WRO voor het plaatsen van een tweede bedrijfswoning op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordbroek sectie I nummer 561 De heer De Wekker stelt dat Groen Links zich goed kan vinden in het voorstel en gaat akkoord Mevrouw Siersema is voorstander van het open houden van het lint en is akkoord met het voorstel Zij heeft begrepen dat de aanvrager het standpunt van het college uit de krant heeft moeten vernemen en dit zou erg onzorgvuldig zijn De vraag is of dit inderdaad is gebeurd Zijn er alternatieven met de aanvrager besproken De heer Ploeger legt uit dat voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning een aantal spelregels gelden In dit geval past het bouwplan niet binnen de geldende spelregels Er wordt nagevraagd bij de ambtenaren of er gesproken is over alternatieven Dit geldt ook voor de wijze van communiceren met de aanvrager De heer Dijkman kan zich vinden in het voorstel van het college Wel merkt hij op dat de situatietekeningen bij de stukken niet gelijk zijn Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten 7 Herziening exploitatie opzet plan Tolweg De heer Loer vraagt hoe het college tegen dit verhaal aankijkt De heer Ploeger legt uit dat het college van mening is dat de aangeboden grondprijs een concurrerende prijs is De grondprijs is maar een marginaal onderdeel van de totale prijs De heer De Wekker stelt dat het positief is dat het project zo goed loopt maar heeft angst voor de doelgroep starters Is het nog wel te realiseren voor de starters Komen zij niet in de knel met de bovengrens om in aanmerking te komen voor een starterslening De heer Ploeger zegt dat er veel vraag is naar de starterswoningen Mocht de grondprijs een belemmering zijn voor de starterslening dan zal hij hiermee terugkomen bij de raad Mevrouw Bos vraagt hoeveel kavels er nu verkocht zijn Kan het college garanderen dat de opbrengst per vierkante meter gelijk blijft Blijft het betaalbaar voor de starter De heer Ploeger zegt niets te kunnen garanderen maar legt uit dat bij Tolweg 1 een exploitatieoverschot is De opbrengst blijft gelijk Er zijn op dit moment nog 7 kavels beschikbaar in Tolweg 1 De heer Dijkman vraagt of de CBS indexering voor woningbouw aangehouden kan worden in plaats van de vaste 2 procent Wat gebeurt er met de 24 woningcontingenten De heer Loer zegt dat het de PvdA gezien de financià le situatie goed lijkt dat er een voorstel komt waarmee de totale exploitatie sluitend blijft Hij dient een mondeling amendement in om de grondprijs van de starterskavels naar â 76 per vierkante meter te brengen en te compenseren uit de opbrengst van de andere percelen De vergadering wordt voor 5 minuten geschorst De heer Dijkman zegt dat hij nog geen antwoord heeft op zijn vraag wat er met de overgebleven contingenten gebeurt Hij gaat akkoord met het amendement Mevrouw Siersema stemt in met het amendement Mevrouw Bos stemt in met het amendement Mevrouw Jansen stemt in met het amendement De heer De Wekker stemt in met het amendement Mevrouw Van Bruggen stemt in met het amendement De heer Ploeger wil het aantal woningcontingenten graag overeind houden zoals aangegeven in eerste plan Hij kan hier niet op in gaan omdat het de onderhandelingspositie niet sterker maakt Het amendement van de PvdA wordt zonder stemming overgenomen Verder wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten 7a Bouw gymnastieklokaal bij het gebouw â œHet Kwartetâ te Zuidbroek De heer Gruben geeft aan dat zijn fractie in februari 2005 nee heeft gezegd tegen het voorstel een gymzaal te bouwen omdat dit financieel zou betekenen dat er geen geld meer zou overblijven voor andere scholen Wel is destijds gezegd dat wanneer er nieuwe mogelijkheden zijn er opnieuw naar gekeken moet worden Bij de begrotingsvergadering is voorshands â 600 000 gereserveerd voor de bouw van een gymzaal bij Het Kwartet Het is jammer dat de BTW niet compensabel is De PvdA gaat graag akkoord met dit voorstel Mevrouw Jansen vraagt of de gymzaal die nu gebouwd gaat worden in de plaats komt voor  de gymzaal in de Broeckhof In het stuk wordt genoemd dat er een subsidieaanvraag is gedaan Wat gebeurt er met de eventuele subsidiegelden Komen deze weer in de pot onvoor  zien Mevrouw Bos vraagt wat er met de gymzaal in de Broeckhof gebeurt Als de zaal destijds direct gebouwd zou zijn was het een stuk goedkoper geweest Mevrouw Siersema is tegen het voorstel en zegt gezien de geldsituatie dat het beter is de gymzaal van de Broekhof te blijven gebruiken Daar voldoet alles aan de eisen  Als er desondanks toch gebouwd moet worden plaats dan alle bruikbare instrumenten en toestellen in de nieuwe gymzaal om zo de kosten te beperken Alles voldoet immers aan de eisen De heer Lanting merkt naar aanleiding van het verhaal van mevrouw Siersema op dat de inwoners van Zuidbroek duidelijk hebben aangegeven dat de veiligheid van lopende kinderen langs de Kerkstraat in gevaar is Hij vindt dat mevrouw Siersema daar volledig aan voorbij gaat Mevrouw Jansen zegt voor het voorstel te zijn De heer Dijkman vindt de â 225 000 tegenvallen en acht het niet noodzakelijk In het financià le verhaal wordt een groot reclamebord begroot Dit lijkt hem niet noodzakelijk Het dakwerk wordt verder apart begroot maar zit ook al in de prijs van de aannemer Daarnaast plaatst hij nog een kanttekening bij de prijs voor elektra Als suggestie geeft hij mee dat het voordelig overschot van het bij de mededelingen genoemde bergbezinkbassin overgeheveld kan worden naar de gymzaal zodat er nog een bedrag van â 60 000 overblijft Als daar ook nog de post onvoorzien vanaf wordt gehaald gaat het nog om een bedrag van â 15 000 Mevrouw Van Bruggen zegt eveneens de â 225 000 een tegenvaller te vinden maar is blij met de komst van de gymzaal en staat positief tegen het voorstel De heer Ploeger zegt dat de gymzaal in de Broeckhof een multifunctionele zaal is en blijft Het eventueel te verwerven subsidiebedrag gaat inderdaad terug in de gemeentekas In het kader van veiligheid komt er in de Kerkstraat een nieuwe toegang voor voetgangers en fietsers richting Het Kwartet ter hoogte van het zebrapad bij de christelijke school zodat deze grote groep kinderen niet meer over de gevaarlijke kruising hoeft om bij school te komen Er wordt samen met de scholen gesproken over het waarborgen van de veiligheid Veiligheid is à à n van de belangrijke overwegingen voor het college geweest om met dit voorstel te komen Hij zegt toe kritisch naar de begroting van de gymzaal te kijken Eventuele meevallers komen weer op de gemeenterekening Instrumenten en toestellen worden vanuit de Broeckhof meegenomen naar de nieuwe gymzaal Mevrouw Jansen geeft als suggestie mee dat een Duitse aannemer een stuk goedkoper is Mevrouw Siersema zegt dat ze na het horen van de argumenten van de andere fracties toch  akkoord gaat met het voorstel De heer Lanting vraagt naar aanleiding van het door de heer Dijkman gestelde of hij de intentie heeft een amendement in te dienen Op verzoek van de heer Dijkman wordt de vergadering kort geschorst De heer Dijkman zegt na beraad met de ambtenaren geen amendement te willen indienen Mevrouw Van Bruggen merkt op dat de bouw van de gymzaal ten goede komt aan de lestijden van de school De heer Ploeger merkt op dat à à n van de overwegingen is geweest dat andere sportverenigingen ook gebruik kunnen maken van de zaal zodat kosten bespaard kunnen worden voor de huur voor het gebruik van een andere accommodatie Er kan geen gebruik meer gemaakt worden van Duitse aannemers want er is al onderhands aanbesteedt Mevrouw Bos vraagt tot welk bedrag je onderhands kunt aanbesteden De heer Ploeger geeft aan dat het gaat om aanbesteding op uitnodiging waarbij verschillende offertes gevraagd worden De heer Nieland legt uit dat bij aanbesteding op uitnodiging een aantal bedrijven waar goede ervaringen mee zijn opgedaan worden uitgenodigd offerte uit te brengen Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten 8 Aanpassen van het â œReglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raadscommissie Menterwolde 2009â aanpassing van artikel 11 De heer Dijkman heeft een opmerking van tekstuele aard Zonder hoofdelijke stemming wordt de oude verordening ingetrokken en de nieuwe verordening wordt vastgesteld 9 Benoeming agendacommissie De heer Lanting merkt op dat de agendacommissie voor de raadscommissie ook benoemd moet worden De raad zal deze benoeming bij dit agendapunt moeten doen omdat de raadscommissie geen besluitvormende bevoegdheden heeft De voorzitter stelt voor dit agendapunt te verbreden in de zin zoals de heer Lanting zojuist heeft voorgesteld De agendacommissie moet 2 leden van de coalitie en 2 leden van de oppositie bevatten waardoor er tot een stemming op personen moet worden overgegaan Er hebben zich 2 leden van de coalitie aangemeld en 5 leden van de oppositie Mevrouw Siersema trekt zich terug Er wordt een stemcommissie samengesteld bestaande uit de heer Dijkman als voorzitter mevrouw Siersema en mevrouw De Roo Coalitie De heer De Wekker 14 stemmen De heer Huizinga 12 stemmen Oppositie Mevrouw Van Bruggen 9 stemmen De heer Van Bruggen 9 stemmen Mevrouw Bos 5 stemmen Mevrouw Meijer 5 stemmen Voor de agendacommissie zijn benoemd de heer De Wekker de heer Huizinga mevrouw Van Bruggen en de heer Van Bruggen 10 Ingekomen stukken en mededelingen Overeenkomstig het voorstel worden de punten 1 2 3 en 4 voor kennisgeving aangenomen Overeenkomstig het voorstel wordt punt 5 voor kennisgeving aangenomen Er zijn geen opmerkingen over de schriftelijke mededelingen en de stukken die ter inzage lagen 11 Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen Hierover wenst niemand het woord te voeren 12 Notulen raadsvergadering 25 juni 2009 actielijst toezeggingenlijst Notulen raadsvergadering 25 juni 2009 Tekstueel Mevrouw Jansen merkt op dat er op pagina 9 mevrouw Velthuis staat in plaats van de heer Velthuis Naar aanleiding van Naar aanleiding van het door de heer Ploeger op pagina 7 onderaan gezegde merkt de heer Lanting op dat in de Tussenklappen van 1 juli een lijnrecht tegenovergesteld bericht is verschenen Hetgeen in de notulen staat vermeld is het juiste Wellicht dat Tussenklappen dit nog kan rectificeren Mevrouw Jansen heeft in de vorige vergadering vragen gesteld over de financià le onderbouwing voor het winkelcentrum Zuidbroek en heeft daar tot nu toe nog geen antwoord op gekregen Wethouder Ploeger heeft gezegd dat dit medio september oktober bekend zou worden Daarnaast heeft de heer Ploeger destijds gezegd dat er medio september meer bekend zou zijn over de stand van zaken met betrekking tot het winkelcentrum Zuidbroek De voorzitter zegt dat mevrouw Jansen iedere inzage of toelichting op de 2 2 miljoen kan krijgen wanneer dat gewenst is Mevrouw Jansen wil dit graag op schrift De heer Ploeger geeft aan dat mevrouw Jansen de stukken die andere raadsleden hebben ontvangen nogmaals kan krijgen met een eventuele mondelinge toelichting Mevrouw Jansen verzoekt de griffier de stukken nogmaals toe te sturen De heer Ploeger geeft aan dat er de laatste dinsdag van september een toelichting wordt geven aan de bevolking Actielijst Geen opmerkingen Toezeggingenlijst Nije Hà rn Op de toezeggingenlijst staat een aantal toezeggingen open waarvan de portefeuillehouder niet aanwezig is Deze worden daarom doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering De heer Ploeger zegt dat er is gesproken met de projectontwikkelaar Het college heeft een stedenbouwkundig bureau een visie laten maken voor dit gebied Er wordt daarna gekeken of de plannen overeenkomen met de visie De procedure is volop in bewerking Financià le onderbouwing N33 De heer Ploeger legt uit dat het college de financià le onderbouwing nog niet heeft Dit gaat pas in 2014 spelen De gemeente stelt zich op het standpunt dat ze betalen na levering Men is druk bezig met de plannen Het college voelt er niet voor om nu al met geld over de brug te komen Het bedrag dat gevoteerd wordt is bekend 2 4 miljoen De krimp De voorzitter zegt dat het college tijd nodig heeft om hier een visie op te ontwikkelen Ook zijn er grote vraagtekens bij de cijfers Dit is aangekaart Er volgen binnenkort nieuwe cijfers die een krimp van minder dan 10 weergeven Dit is een heel ander beeld dan in eerste instantie werd aangegeven 13 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22 20 uur Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Menterwolde op 8 oktober 2009 De voorzitter             E A van Zuijlen De griffier F A P Grit Bijlage A Vragen raadsfracties beantwoording De heer Dijkman heeft een vraag over de brandveiligheid Sinds eind vorig jaar is het nieuwe gebruiksbesluit rondom de brandveiligheid van gebouwen in werking getreden De verantwoordelijkheid komt hiermee nadrukkelijker bij de gebruiker van het gebouw te liggen Hoe denkt het college hiermee om te gaan aangaande schoolgebouwen sportkantines zwembaden horeca etc Immers deze groep gebruikers hebben kennis noch weet van deze materie Weten bovengenoemde groepen af van deze nieuwe maatregel Zo nee wie voorziet hen daarin want de brandweer komt wel controleren Wat zijn de veranderingen voor de gebruikers met een bestaande gebruiksvergunning De voorzitter zegt dat het gebruiksbesluit in werking is getreden op 1 november 2008 Het is een soort omkering in de manier van doen De nadruk komt nu te liggen op toezicht en handhaving in plaats van het verlenen van de vergunning De instellingen die in het verleden een vergunning moesten aanvragen kunnen nu volstaan met een melding Van rechtswege wordt een gebruiksvergunning omgezet in een melding De brandweer heeft op dit moment een implementatieplan in voorbereiding dat uiteindelijk door het college wordt vastgesteld Hier zal een nieuwe controleplan in staan Ook wordt omschreven hoe de brandweer omgaat met de instellingen in de regio Voor schoolgebouwen waar kinderen tot 12 jaar verblijven dagverblijven en horecabedrijven waar meer dan 10 personen kunnen overnachten blijft de gebruiksvergunningsplicht bestaan en verandert er dus niets Voor de zwembaden en dergelijke zal de vergunningplicht vervallen De communicatie hierover wordt door de brandweer voorbereid De heer Dijkman vraagt of de scholen zelf voor de kosten van deze veranderingen staan De voorzitter geeft aan dat de kosten inderdaad voor rekening van het schoolbestuur komen Mevrouw Bos zegt in de krant te hebben gelezen dat het college voornemens is op de plaats van de Nije Horn een supermarkt te situeren Denkt u dat dit verantwoord is De heer Ploeger zegt dat het college niet voornemens is op deze locatie een supermarkt te situeren De projectontwikkelaar heeft dit plan Het bestemmingsplan laat een supermarkt op deze locatie toe Er is een gesprek gevoerd met de projectontwikkelaar waarin het college heeft aangegeven mee te wil werken aan dit plan Voorwaarde van de provincie is dat de gemeente een DBO uit laat voeren Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd en daar blijkt uit dat er ruimte is voor een discounterformule De raad kan natuurlijk de bestemming van deze locatie afhalen De projectontwikkelaar zal dan een flinke schadevergoeding eisen Mevrouw Bos heeft eveneens in de krant gelezen dat Menterwolde minder geld krijgt uit de Essent aandelen Welke consequenties heeft dit voor de begroting en de aankomende projecten De voorzitter zegt er van uit te gaan dat het voor de gemeente financieel niets uit zal maken Er wordt van uitgegaan dat de verkoop van de aandelen doorgaat Dat betekent dat de opbrengst wordt weggezet Hierop wordt rente verkregen Wanneer de verkoop niet door gaat krijgt de gemeente als eigenaar van Essent dividend De heer De Wekker vraagt of er een rechtsgeldig besluit is genomen als de verkoop aan RWE niet doorgaat De heer Nieland geeft aan dat er nog steeds een rechtsgeldig besluit ligt De heer Van de Wege heeft een aantal vragen over de verbetering van het binnenklimaat primair onderwijs Op 25 juni 2009 heeft de raad een aanvullend krediet toegekend voor verbetering van het binnenklimaat van o b s de Tandem  Is het bij het college bekend dat â œDe regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009â binnenkort zal worden gepubliceerd en is het college op de hoogte van de mogelijkheden die deze regeling kent Zo ja heeft de gemeente dan al een aanvraag voor een uitkering voor de o b s de Tandem ingediend En zo nee is zij van plan dit op korte termijn te doen Zijn er nog andere schoolgebouwen binnen onze gemeente waarvoor de gemeente van zins is c q waarvoor het wenselijk is ook een uitkering aan te vragen De voorzitter stelt dat de gemeente bekend is met deze regeling Er is geen aanvraag ingediend voor De Tandem omdat de regeling van toepassing is op gebouwen waarvoor nog geen besluit op de investering is genomen Er zijn nog andere schoolgebouwen die in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie Er zijn aanvragen binnengekomen van 3 scholen te weten De Wegwijzer De Mieden en De Verkruisenschool Er zal geprobeerd worden hiervoor subsidie te verkrijgen De heer Lanting heeft een aantal vragen met betrekking tot de halteplaats Duurkenakker voor personenvervoer per trein Was het college op de hoogte van de problemen die in verband met het goederenvervoer bestaan en die als wij het Dagblad van het Noorden mogen geloven tot uitstel of zelfs afstel van de aansluiting van Veendam op het net van het personenvervoer per trein zouden kunnen leiden Zo ja sedert wanneer wist u ervan en is door het college nadere informatie ingewonnen of enige actie ondernomen Hoe zit het nu precies met die problemen met de oplossing ervan en met de datum van opening van de lijn Is de oplossing die voor het goederenvervoer getroffen moet worden wellicht juist een kans om de kosten die onze gemeente moet maken voor een halteplaats bij Durkenakker te reduceren Of is de kans op de realisering van een halteplaats bij Duurkenakker naar de inschatting van het college kleiner geworden nu er grotere

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/3131 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Concept raadsnotulen d.d. 25-06-2009 | www.menterinfo.nl
  slot vraagt zij of het havenreglement wordt aangepast De heer Van de Wege stemt in met het voorstel Voor de toekomst wil zijn fractie een gedifferentieerd tarief per vaartuig De heer Velthuis antwoordt dat Wedeka het groenonderhoud verzorgt en de Heemtuin de schoonmaakwerkzaamheden De heer Ploeger heeft niet op alle vragen een antwoord Voor detailvragen kan men bij het ambtelijk apparaat terecht In zâ n algemeenheid geldt dat onze medewerkers de uitvoering controleren Het zou kunnen dat de onlangs vervangen paal kwalitatief slecht was Het college heeft zich steeds afzijdig gehouden van het geval waar mevrouw Bos naar verwijst drie jaar betalingsachterstand We moeten nu kijken hoe we dit gaan oplossen De voorzitter zegt dat het verbod op permanente bewoning is geregeld in de ligplaatsenverordening De raad bepaalt de hoogte van de tarieven Er zijn ongeveer 20 ligplaatsen Vanwege de haalbaarheid is gekozen voor een vast bedrag per boot Een gedifferentieerd tarief brengt meer administratieve rompslomp mee wat geld kost Er is nog niet gekeken naar het huishoudelijk reglement Hij weet niet of het beheer bij de gemeente blijft Antwoord op de vraag over tarieven stroom en waterverbruik volgt De heer Dijkman vraagt of de stichting nog bestaat De heer Nieland merkt op dat de stichting nog is ingeschreven bij de KvK Mevrouw Siersema stemt in met het voorstel Voor de toekomst wil zij een gedifferentieerd tarief Mevrouw Bos vraagt waarom Wedeka en de Heemtuin nu wel het onderhoud doen terwijl dat destijds niet kon Het is jammer dat de heer Ploeger vragen afdoet als detailvragen De voorzitter wil geen debat over de passantenhaven Vanavond gaat het over de liggelden De heer De Wekker vraagt of voor het onderhoud vaste medewerkers van De Heemtuin zijn ingeschakeld Het gaat om mensen die via de sociale dienst bij de Heemtuin werken aldus de heer Velthuis De heer Gruben denkt dat een gedifferentieerd tarief niet kostenverhogend hoeft te zijn De voorzitter zegt dat de wens van de raad om een gedifferentieerd tarief in te stellen wordt meegenomen bij de eerstvolgende begroting Mevrouw Bos wil graag stemming over het voorstel De VVD Groep Weijer Meijer en de heer Olthof stemmen tegen De fracties PvdA m u v de heer Olthof ChristenUnie B van Bruggen CDA Kritisch Menterwolde en GroenLinks steunen het voorstel Het voorstel is aangenomen met 4 stemmen tegen en 10 stemmen voor 9 Aanpassing van de verordening Wet Maatschappelijke ondersteuning Mevrouw Van Bruggen vraagt hoe er geà ndiceerd wordt Zij is geschrokken van het aantal aanvragen voor een vergoeding voor een fiets met trapondersteuning Waarom kan de plaatselijke middenstand de fietsen niet leveren De heer Van Bruggen sluit zich daarbij aan Hij vindt het afstandscriterium van 800 meter te ruim Mevrouw Siersema merkt op dat je voor de levering van fietsen met trapondersteuning gecertificeerd moet zijn Zij steunt het voorstel De heer Velthuis zegt dat de gemeente de indicaties verricht niet de GGD Daar zijn standaardlijsten voor Mevrouw Van Bruggen wil daar graag een afschrift van De heer Velthuis zegt dat toe Wat betreft de fietsen mensen zijn nu vrij om te kopen waar ze willen De heer Van Bruggen zegt nogmaals een afstand van 800 meter zeer royaal te vinden De heer Velthuis merkt op dat het gaat om â niet meer dan 800 meterâ Er wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten met aantekening dat de heer Van Bruggen niet blij is met het afstandscriterium van 800 meter 10 Vaststellen van het â œReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Menterwolde 2009â Zie agendapunt 11 11 Vaststellen van het â œReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raadscommissie Menterwolde 2009â De voorzitter zegt dat er een paar verzoeken om aanpassing van de regelingen zijn ingediend à à n door de heer O Knottnerus en amendementen van GroenLinks en de ChristenUnie Mevrouw Grit zegt dat opmerking van de heer Knottnerus betreffende artikel 5 lid 9 dat de WOB het niet toestaat om de verslagen van het presidium niet openbaar te laten zijn terecht is De zin â œVerslagen zijn niet openbaarâ is weggelaten Verder is het woord â vertrouwelijkâ eruit gehaald De nieuwe tekst van artikel 5 lid 9 luidt â œBeraadslagingen in het presidium zijn niet openbaar over de inhoud kan wel gesproken worden met de overige leden van de fractieâ De amendementen van GroenLinks bijlage C zijn overgenomen Het amendement van de ChristenUnie bijlage D inzake artikel 6 van het RvO gemeenteraad is in de voorbereidende fase niet overgenomen De heer Van Bruggen licht zijn amendement toe Op grond van artikel 6 bestaat de agendacommissie uit vijf leden waarvan drie niet raadsleden Gelet op het dualisme is het logischer dat het merendeel van de commissie bestaat uit leden van de raad De vergadering wordt 5 minuten geschorst Het amendement van de ChristenUnie wordt unaniem aangenomen Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot vaststelling van de reglementen van orde voor de raadsvergadering en raadscommissie 12 Vestigen voorkeursrecht i v m Centrumplan Zuidbroek Mevrouw Jansen vindt het te ver gaan dat de eigenaren van de panden in geval van verkoop eerst naar de gemeente moeten De vestiging van het voorkeursrecht heeft te maken met plan B Het is nog helemaal niet bekend welk plan het wordt Mevrouw Bos vraagt of vestiging van een voorkeursrecht andere initiatieven voor de Tandemlocatie belemmert De heer Dijkman vindt het niet netjes dat de eigenaren zo kort van te voren werden geà nformeerd De heer Ploeger antwoordt dat dat niet ongebruikelijk is Hij heeft gesprekken gehad met betrokkenen die waren niet onwelwillend Met het vestigen van een voorkeursrecht kan speculatie worden tegengegaan De raad moet nog kiezen welk plan het wordt Wordt het plan B dan is er zekerheid dat er geen prijsopdrijving plaatsvindt Gaat plan B niet door dan kan het voorkeursrecht opgeheven worden Er zijn geen belemmeringen wat betreft andere initiatieven voor de Tandemlocatie De heer Dijkman vraagt of de Tandemlocatie zelf niet onder het voorstel moet vallen De heer Ploeger legt uit

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/2772 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Concept raadsnotulen d.d. 28-05-2009 | www.menterinfo.nl
  bijstandsbesluit zelfstandigen via Tussenklappen de website en bedrijven die bij de KvK staan ingeschreven krijgen thuis bericht Tot nu toe zijn 3 aanvragen gehonoreerd een paar zijn afgewezen Het betreft een open einde financiering De eerste â 10 000 van de â 32 000 voor jeugdarmoedebestrijding is op Het tweede voorschot van â 10 000 is overgemaakt naar Stichting Welzijn De regeling loopt goed er komen steeds meer aanvragen Het streven om bijstandsgerechtigden te begeleiden naar een reguliere baan blijft onveranderd Daarnaast bestaat de mogelijkheid van gesubsidieerde banen De gemeente heeft een wettelijke taak wat betreft het Centrum voor Jeugd en Gezin Soberheid is punt van aandacht De rapportage over de voor en nadelen van een jeugdsoos in Noordbroek is klaar en wordt aanstaande dinsdag in het college besproken Het rapport gaat uit van 3 scenarioâ s De frontoffice van het discriminatie meldpunt moet laagdrempelig zijn Het wordt ondergebracht bij de steunstees waar algemeen maatschappelijk werk zitting heeft Die kan de regeling uitvoeren De 30 taalkoppels heeft te maken met de taakstelling vanuit het rijk De exacte opgave voor 2009 en 2010 wordt op schrift gesteld en gaat richting raad De â 37 500 voor centrum Jeugd en Gezin is budgettair neutraal Over de taalcoaches het volgende De gedachte om de vrijwilligers een vergoeding te geven is nobel maar dan moeten alle vrijwilligers een vergoeding krijgen Dat gaat te ver Wie vanuit een uitkeringssituatie vrijwilligerswerk doet krijgt wel een vergoeding  De voorzitter antwoordt als volgt De raad gaf in de commissie van 14 mei te kennen de stukken over BMPV drie weken van te voren te willen hebben Aanstaande dinsdag komen de colleges van de vier gemeenten bijeen De raad wordt daarna zo snel mogelijk geà nformeerd over de planning Of Bellingwedde meedoet is aan het college van Bellingwedde De raad gaat over het geld Er lopen parallelle berekeningen voor drie en voor vier gemeenten Over de verhoging van het vastrecht van de brandkranen zegt hij dat de kosten tot dusver verwerkt zaten in de drinkwaterprijzen Daar zijn ze nu uit Er is dus een verschuiving van de kosten van burger naar gemeente Er ligt een conceptrapport FOC Dat wordt in juni met de partners besproken Afhankelijk van de uitkomsten wordt daarna de raad geà nformeerd De vrijval BTW compensatiefonds is verwerkt in de jaarrekening 2008 De notitie over de reserves is voor de begrotingsbehandeling klaar Er is een tekst voor de financià le verordening maar er zijn nog wat financieel technische vraagstukken Daar komt bij dat de regelgeving vaak verandert Er is een opmerking gemaakt over de hoge kostenramingen Hij legt uit dat aanbestedingen vaak meevallen Het zijn eenmalige bedragen dus geen structurele vrijval De heer Gruben merkt op dat zolang hij in de raad zit er sprake is van te hoge ramingen Mevrouw Siersema vindt dat er realistischer begroot worden De heer Ploeger zegt dat meevallers niet in te schatten zijn Als voorbeeld noemt hij de Kerkstraat in Muntendam Eà n van de inschrijvers zat 3 ton onder het begrote bedrag Dat valt niet in te schatten  De voorzitter geeft vervolgens een uitgebreide toelichting op het OGD Er wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van â 102 000 Dat is veel Waar het om gaat is dat wanneer de zeven gemeenten hetzelfde basissysteem hebben het inkoopvoordeel bij de aanschaf van softwarepakketten aanzienlijk is Het keuzeproces voor à à n systeem loopt op dit moment De pakketten worden geà nventariseerd alle contracten moeten worden omgevormd en er moet onderhandeld worden De huidige ICT staf heeft daarvoor geen tijd en mist een stukje deskundigheid Daarom is er tijdelijk meer menskracht nodig Vervolgens gaan alle afdelingen binnen de gemeentehuizen met dezelfde gegevensbestanden werken De heer Van de Wege zegt dat het personeel bijgeschoold zal moeten worden Daar zit een kostenplaatje aan De voorzitter beaamt dat De kosten daarvoor worden gezamenlijk gedragen Hij vervolgt met te zeggen dat de website de laatste tijd is aangepast Daar gelden landelijke eisen voor In 2015 moeten de gemeenten aan bepaalde vereisten voldoen BMPV lift in dat opzicht mee met het Oldambt Zelf het wiel uitvinden kost meer geld Verder kijken we mee met Veendam die per 1 januari een klantencontactcentrum opzet Voor deze ontwikkelingen is eveneens tijdelijk menskracht nodig Er komen nog voorstellen over frontoffice en backoffice Over de nettobedragen is nu niets te zeggen aangezien nog niet duidelijk is wat de vrijvallende systemen gaan opleveren Er is straks overlap tussen het budget voor OGD en het budget voor BMPV Voor de dekking van de komende investeringen wordt ook naar het BMPV krediet gekeken De heer Gruben dankt het college voor de beantwoording Hij hoopt het besluit van de raadsvergadering van 7 mei centrumplan Zuidbroek zo snel mogelijk te ontvangen Hij is verbaast over de vragen van een aantal fracties over het pand Novy Hopelijk gaan de onderhandelingen over de Nije Hà rn zo snel mogelijk van start Het verbaast hem dat het niet is gelukt een gesprek te arrangeren met het bestuur van de jachthaven Waarom trouwens het voltallige bestuur Bij de problematiek rond de klimaatbeheersing scholen is de term â korte termijnâ gevallen Wat is â korte termijnâ De termen gymzaal en sportzaal worden steeds door elkaar gebruikt Het Kwartet Het gaat om een gymzaal De raadsvergadering van juni is te kort dag om te beslissen over BMPV Zijn fractie wil het over de vakanties tillen Tot slot de verschuiving van de kosten voor brandkranen Hebben de burgers al een nota gehad van het waterbedrijf De heer De Wekker zegt dat zijn vragen in eerste termijn beantwoord zijn Daarvoor dank Het bevreemdt mevrouw Bos dat Bellingwedde aanloopkosten betaalt terwijl niet zeker is of ze meedoen De voorzitter benadrukt dat er nog een besluit moet vallen over de feitelijke overgang naar BMPV met daaraan gekoppeld een bedrag Het vorig jaar beschikbaar gestelde bedrag was voor fase 1  Mevrouw Bos vraagt zich af of er straks een punt van no return komt Er is dan zoveel geld beschikbaar gesteld â 102 000 OGD

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/2557 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Concept raadsnotulen d.d. 07-05-2009 | www.menterinfo.nl
  kan bij variant 1 de weginrichting vanaf de Klaas Woltjerweg tot spoor meegenomen worden Zo ja wat zijn de meerkosten wordt het hoofdriool gehandhaafd wordt de verkeersoverlast groter bij variant 2 en is er gedacht aan maatregelen wordt Vriesbouw betrokken bij eventuele uitwerking van plan 2 hoe worden belanghebbenden bij de plannen betrokken ingeval van variant 2 hoe valt een â puistâ te voorkomen op de locatie Tepper wat zijn de financià le gevolgen voor andere projecten en is het mogelijk de financiering af te schrijven over meerdere jaren Het is zaak om de hele bevolking bij de plannen te betrekken De heer De Wekker zegt dat bij beide varianten de verkeersproblematiek een rol speelt Is bij beide varianten parkeren op de Novylocatie een optie Komen er bij variant 2 alleen parkeerplaatsen bij de supermarkt of ook langs de Stationsstraat Hij informeert naar de gevolgen voor andere projecten Zuidbroek verdient een oplossing maar de andere dorpen mogen niet vergeten worden Hoe lang duurt een onteigeningsprocedure Mevrouw Jansen vraagt waarom er een nieuwe variant is geà ntroduceerd Terwijl over plan 1 geheimzinnig is gedaan met besloten vergaderingen komt plan 2 zomaar uit de lucht vallen Het is kwalijk dat de burgers er niet in gekend zijn Waarom zijn de gesprekken met Bogor gestaakt Waarom onteigening van het pand Bogor bij plan 2 het pand is toch niet meer nodig Als er een rechtszaak volgt brengt dat kosten met zich mee Is het bedrag van 2 4 mln voor variant 1 inclusief de 1 mln die al is uitgegeven Mevrouw Siersema pleit ervoor om bij variant 2 het stationsgebied achterwege te laten Het mag niet zo zijn dat plan 2 daardoor prioriteit krijgt terwijl plan 1 het meest haalbaar is Voor plan 1 is alleen overeenstemming nodig met de eigenaar Komt er nog een inspraakronde voor variant 1 Wordt er nog dooronderhandeld met de heer Bouter Zolang er een industriegebied is bij de Stationsstraat heeft het weinig zijn om het centrum verkeersluw te maken Beter is om te investeren in een andere ontsluiting van dat industrieterrein Zij opteert voor variant 1 De heer Dijkman zegt dat de raad om een keuze wordt gevraagd terwijl de gevolgen van die keuze nog niet duidelijk zijn Bij plan 1 ontbreekt invulling van het Tandemterrein Bij plan 2 ontstaat een â puistâ in het centrum Hij heeft de volgende vragen hoe sterk staat Bogor in een eventueel planschadetraject is er gereageerd op de brief van 5 april van Bogor inzake aankoop heeft Bogor bij de verkoop rekening houdt met afkoop van de huurovereenkomst wat valt er te verwachten uit het DPO onderzoek wat gebeurt bij variant 1 met de Pijpstraat is er een gegadigde voor de supermarkt Dit geldt voor variant 1 en 2 zijn er verplichtingen richting Bogor inzake de intentieverklaring wat zijn de gevolgen van een onteigeningsprocedure van het pand Tepper waarom komen er bij variant 2 geen sociale huurwoningen is Vriesbouw partij bij beide varianten De heer Van Bruggen vindt variant 2 op zich een goed alternatief maar het is bezwaarlijk dat de winkelvoorzieningen niet op à à n plek geconcentreerd zijn Bovendien moeten er weer woningen aangekocht worden De dorpsvisie gaat uit van concentratie van het centrum bij de locatie Tepper waarvoor panden zijn aangekocht Hij vreest dat er een lange procedure volgt die geld gaat kosten Is daar rekening mee gehouden Hoeveel vertraging levert dit op Hij dringt erop aan de onderhandelingen met Bogor voort te zetten Mevrouw Van Bruggen zegt dat zij in eerste instantie enthousiast was over variant 2 Maar alles tegen elkaar afwegend en gelet op de summiere financià le onderbouwing is het bijna onmogelijk een afweging te maken Zij pleit voor uitstel De vergadering wordt een half uur geschorst Na opheffing van de schorsing antwoordt de heer Ploeger als volgt Voor dit college staat vergroting van de leefbaarheid in Zuidbroek voorop Bij de ideeà n is steeds uitgegaan van een totaalvisie naar de toekomst en een integrale aanpak van het gebied tussen spoor en brug Hij kan zich de gevoelens van scepsis bij de bevolking voorstellen Men dient zich echter te realiseren dat de financià le mogelijkheden steeds beperkt waren Vanavond wordt de raad om krediet gevraagd Hij benadrukt dat er geen conflict is met Bogor maar een zakelijk meningsverschil Bogor heeft in februari 2008 een mondelinge overeenkomst gesloten met de familie Tepper over de aankoop van onroerende objecten in de Spoorstraat Dat is 6 februari schriftelijk bevestigd waarna Bogor bij de gemeente meldde dat er een akkoord was bereikt met Tepper In maart 2008 is de intentieovereenkomst gesloten tussen Bogor en de gemeente De heer Bouter stelt dat de communicatie niet optimaal was Er kan echter ook gesteld worden dat de inzet van Bogor niet aan de verwachtingen voldeed Het vermoeden is dat de afkoopsom van het huurcontract in het totaalbedrag zit Bogor is nog steeds welkom zowel voor scenario 1 als 2 Voor alle duidelijkheid voor het vestigen van winkels in het pand Tepper is een bestemmingsplanwijziging nodig omdat het terrein te beperkt is Een paar maanden geleden is toegezegd dat het college voor 1 mei met scenarioâ s zou komen voor Zuidbroek Van een overvaltechniek is dus geen sprake De termijn was te kort om naar de burger gaan Bovendien moet het niet zo zijn dat derden hun voordeel doen met de plannen Maakt de raad vanavond een keuze dan volgt er een nadere onderbouwing en gaan we richting bevolking Er kunnen bezwaren komen maar dat geldt voor beide plannen Op de vragen van de fracties het volgende Er is kort van te voren contact geweest met de eigenaren van de aan te kopen panden Zoâ n korte termijn is niet ongebruikelijk in verband met het risico van verkoop De eigenaren hebben aangegeven dat er te praten valt Wat betreft de dorpsvisie de provincie wil daar meer samenhang in Daar moet de raad nog over discussià ren Scenario 2 is een integrale visie zowel voor de korte als de lange termijn Hij weet niet

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/2556 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Concept raadsnotulen d.d.23-04-2009 | www.menterinfo.nl
  Siersema vindt het jammer dat de VVD niets zegt over de milieuaspecten Haar fractie is blij met de motie van GroenLinks De heer Dijkman is niet tegen de verkoop De kopende partij moet wel aan de milieueisen voldoen De heer Van Bruggen had in het voorstel graag aandacht gewild voor milieuaspecten zodat de raad daar kennis van had kunnen nemen De heer Loer zegt dat het financià le aspect een prettige bijeenkomstigheid is gelet op projecten als N33 centrum Zuidbroek mfc Noordbroek We moeten niet de illusie hebben dat kleine aandeelhouders invloed hebben Verkopen we niet dan gaat RWE niet anders met het milieu om Een grote partij als Essent kan misschien wel invloed uitoefenen  De heer Lanting denkt dat de PvdA wat de financià le kant betreft teveel van veronderstellingen uitgaat Dat is bij aandelen nu eenmaal het geval aldus de heer Loer Houden wij de aandelen dan is het dividend lager Essent moet helemaal over of juist niet Een tussenweg kost geld De voorzitter zegt dat wanneer de overdracht niet doorgaat de toekomst van Essent en daarmee de waarde van de aandelen ongewis is De heer Lanting zegt tot slot dat hij inziet dat Essent als partij invloed zou kunnen uitoefenen op RWE Maar blijft Essent hier dan is daar meer mee gewonnen Om de raad de gelegenheid te geven zich te beraden op de motie van GroenLinks wordt de vergadering 10 minuten geschorst Na opheffing van de schorsing zegt de heer Loer dat de PvdA de motie niet steunt De heer Van de Wege voegt hieraan toe vanuit milieuoverwegingen niet blij te zijn met RWE Echter de burger is meer gediend bij verkoop dan bij het ongewisse van niet verkopen De heer De Wekker vindt het bijzonder jammer dat financià le overwegingen de overhand hebben De voorzitter zegt dat het college hetgeen hier vanavond is verwoord meeneemt in de besluitvorming Hij brengt de motie van GroenLinks in stemming De fracties GroenLinks Kritisch Menterwolde en ChristenUnie steunen de motie De fracties PvdA B van Bruggen CDA en VVD steunen de motie niet De motie is verworpen met 4 stemmen voor en 9 stemmen tegen  5 Beleidsnotitie paardenhouderij De heer Veldink maakt gebruik van het spreekrecht Hij woont naast een hobbymatige paardenhouderij en ondervindt daar overlast van De afstand is ongeveer 20 meter In de beleidsnotitie staat niets over reeds bestaande paardenhouderijen Geldt hiervoor een overgangsregeling Wat als hobbymatig overgaat in semi bedrijfsmatig De heer Van de Wege is blij met de notitie De 30 meter afstand geldt die van muur tot muur of van grens tot grens Hij kan zich voorstellen dat er in sommige situaties van wordt afgeweken Een verlichtingstijd tot 23 00 uur voor lichtmasten is te laat Dat moet hooguit 22 00 uur zijn Hetzelfde als voor bijvoorbeeld sportverenigingen De heer De Wekker is tevreden met de notitie Zijn zorg is eveneens de verlichtingsduur van de masten Hij heeft wat betreft de hobbymatige paardenhouderijen niets kunnen vinden over de minimale afstand tot de woning van derden bij paardenbakken van 800 m² Hij mist criteria voor geluid Mevrouw Siersema is blij dat deze notitie er ligt Wat betreft de tekst dient zij twee amendementen in De eerste over de stalling van trainingsfaciliteiten trailers en vrachtwagens blz 19 Dat zou in de bebouwing moeten in plaats van erachter De tweede over de verlichtingstijd ook zij pleit voor 22 00 uur De volledige tekst van de amendementen staat in bijlage C De heer Dijkman stelt voor een bepaling op te nemen over geluid Er wordt gesteld dat een bedrijfswoning bij een paardenhouderij veelal noodzakelijk is Betekent dit dat wanneer voor een perceel een paardenbak wordt aangevraagd een bedrijfswoning is toegestaan De heer Van Bruggen zegt dat voor bedrijfsmatige paardenhouderijen een minimale afstand tot de dichtstbijzijnde hindergevoelige functie geldt van 50 meter blz 13 notitie Voor hobbymatig is dat 30 meter Dat ziet hij graag veranderd in 50 meter Waarom niet dezelfde voorwaarden voor bedrijfsmatig en semi bedrijfsmatig Hij is voor een verlichtingsduur tot 22 00 uur De heer Ploeger licht toe dat voor bestaande paardenhouderijen het overgangsrecht van toepassing is Bij wijzigingen wordt getoetst aan de nieuwe regelgeving Pas je de afstand van 30 meter aan zoals de heer Van Bruggen graag ziet dan maak je het voor de kleinere hobbyist moeilijk om paarden te houden Hij heeft er geen problemen mee de verlichtingsduur terug te brengen naar 22 00 uur Voor overlast is de APV van toepassing De voorzitter zegt dat het college op grond van de APV een aanwijzingsbevoegdheid heeft om in bepaalde gebieden het houden van bepaalde dieren te verbieden De heer De Wekker merkt nogmaals op dat voor paardenbakken van 800 m² geen minimale afstand is genoemd De heer Ploeger antwoordt dat de afstand van 30 meter geldt voor beide gevallen dus 1200 m² à n 800 m² Over het tekstamendement om trailers vrachtautoâ s en dergelijke in de bebouwing te situeren zegt hij dat de ruimtelijke ordening geen instrument is om dat te regelen Bovendien is het niet uitvoerbaar je kunt niet voor à à n specifieke doelgroep voorschriften maken Mevrouw Siersema zegt dat het haar met name gaat om de stalling van trailers vrachtswagens en de opslag van mest De heer Ploeger komt terug op de problemen rond geluidsoverlast Voor een bedrijfsmatige opzet gelden regels Hobbymatig moet je ondervangen met de APV De opmerking over bedrijfswoningen geldt alleen voor bestaande bedrijven Aan de hand van een bedrijfsplan valt te toetsen of sprake is van volledig of van een semi bedrijfsmatig De voorzitter vraagt mevrouw Siersema of zij in haar eerste tekstamendement het woord â trainingsfaciliteitenâ wil laten vervallen Mevrouw Siersema zegt dat dit onderdeel als zodanig in de notitie wordt genoemd De heer Gruben vindt dat de omschrijving â in de bebouwingâ in het eerste tekstamendement verwarring wekt Hij associeert bebouwing met woonstraten De heer Loer vindt de omschrijving â zoveel mogelijkâ geen zin hebben De heer De Wekker is tegen het eerste tekstamendement Mevrouw Bos eveneens Zoals omschreven is

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/2384 (2016-01-30)
  Open archived version from archive