archive-nl.com » NL » M » MENTERINFO.NL

Total: 496

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Concept raadsnotulen d.d.26-03-2009 | www.menterinfo.nl
  merkt op dat aan SWM advies is gevraagd over hoe we hier mee om moeten gaan en hoe de functies zich met elkaar verhouden Hij stelt voor dat advies af te wachten De heer Ploeger zegt dat er volgende week een gesprek is met de directeur van SWM Ook hij stelt voor à à n en ander af te wachten en er in de volgende vergadering op terug te komen De heer Van de Wege is benieuwd of de dorpsadviesraad Zuidbroek wist dat de gemeente vanuit SWM met een dorpsadviesraad bezig was De heer Ploeger zegt die vraag te hebben gesteld De oprichting van deze stichting kwam vanuit het besef dat voortzetting van de werkgroep Zuidbroek niet opportuun was De voorzitter stelt voor het advies van SWM af te wachten en het onderwerp door te schuiven naar de volgende vergadering Mevrouw Siersema gaat ervan uit dat dit een toezegging is Zij komt de volgende keer met haar motie De heer Ploeger deelt mee dat SWM 31 maart een avond organiseert voor de dorpsadviesraad De heer Lanting vraagt of er in het gesprek op 12 maart is geà nformeerd naar het herkiesbaar zijn van de bestuursleden De heer voorzitter zegt dat dit niet aan de orde is geweest Het bevreemdt de heer Van Bruggen dat alleen via de Schrijvershoek is geprobeerd een dorpsadviesraad van de grond te krijgen Waarom was niet eerder bekend dat SWM met een dorpsadviesraad bezig was De heer Ploeger zegt dat er vroegtijdig is gecommuniceerd maar de dorpsadviesraad Zuidbroek heeft er niet direct kennis van genomen De Schrijvershoek fungeerde in het verleden als pilot Mededelingen Een mededeling van de heer Velthuis over een gezamenlijk project van de gemeente Menterwolde en de gemeente Vrees Duitsland wordt op schrift aan de raadsleden uitgereikt Stukken ter inzage â Brief gericht aan de leden van de stuurgroep Brandweerzorg en Rampenbestrijdingâ Het verbaast de heer Dijkman dat de netto formatie 26 lager en de vrijwilligers 27 lager is dan het gemiddelde Het hoofd van de brandweer is voor 0 2 fte werkzaam in de regio Is dat een normaal gemiddelde De voorzitter zegt dat het korps achter loopt wat betreft de bereikbaarheidskaarten De MPV commandant is voor 0 2 fte aan de regio verbonden als commandant gevaarlijke stoffen Hij weet niet in hoeverre dat afwijkt van het gemiddelde â Overzicht verzoekschriften van de Nationale Ombudsmanâ Mevrouw Siersema vraagt of het feit dat er maar 1 klacht is betekent dat klachten naar tevredenheid worden afgehandeld De voorzitter antwoordt dat wanneer iemand niet tevreden is hij zij naar de Nationale Ombudsman kan Overigens gaat het om een bezwaren à n klachtencommissie Klachten komen zelden voor 6 Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen Hierover wenst niemand het woord te voeren 7 Startnotitie milieubeleidsplan Mevrouw De Roo vindt het plan ambitieus Zij dringt er nadrukkelijk op aan om binnen de begroting te blijven De heer Lanting vindt het een goed en concreet plan met een vlot tijdspad Hij hoopt dat het volgens het tijdspad blijft gaan De heer Post merkt op dat de werkgroep er belang bij heeft om vanuit de raad mee te krijgen wat de opdracht is en binnen welke kaders zij moet opereren Men kan niet om de begroting 2009 heen Het gestelde tijdspad is krap het zal de nodige druk geven De heer Gruben zegt dat de raad zich bij het instellen van de werkgroep over de opdracht heeft uitgesproken Voor hem is van belang dat de financià le kaders niet overschreden worden Mevrouw Siersema benadrukt dat om een goed milieubeleidsplan te maken in kaart moet worden gebracht wat in het belang is van de gemeente De werkgroep zal proberen binnen de kaders te blijven Heeft de raad buiten de financià le kaders om zaken die als speerpunt moeten worden meegenomen De heer Gruben zegt dat de speerpunten van de PvdA middels de heer Van de Wege bij de werkgroep komen De heer Dijkman legt een link tussen het versterken van de bovenwettelijke milieuactiviteiten en financià n Qua milieuregels zijn er overigens nogal wat verschillen tussen diverse landen De heer Lanting vindt dat geconstateerde punten die een streefniveau zouden kunnen zijn maar die te veel geld kosten wel in de rapportage tot uiting moeten komen Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten 8 Milieuverslag 2008 De heer Van de Wege constateert een jaarlijkse verbetering Zijn complimenten hiervoor De heer De Wekker complimenteert het college met de snelheid waarmee het verslag tot stand is gekomen Het MUP is grotendeels gerealiseerd Waarom zijn er in 2008 slechts 10 hercontroles uitgevoerd Heeft het feit dat er weinig bemensing is gevolgen voor de kwaliteit van de controles Mevrouw Siersema zegt dat op de bodemfunctiekaart de bodemkwaliteit ontbreekt Wegen bij de containerregistratie de kosten op tegen de baten Op het eindverslag afvalmaatregelen is â 25 000 subsidie ontvangen Daarvoor haar complimenten De heer Post brengt de complimenten over naar de ambtelijke afdeling Ondanks de kleine omvang van bureau milieu is er veel werk verricht Wat de controles betreft is als doel gesteld om 100 bedrijfsbezoeken per jaar uit te voeren Dat er slechts 10 hercontroles zijn geweest kan te maken hebben met het naleefgedrag de stijl van handhaving en de kwaliteit van de waarnemer Misschien is hierin een lijn te ontdekken De bevindingen daarover kunnen in het milieujaarverslag Naast een bodemfunctiekaart is er ook een bodemkwaliteitskaart Voor nadere informatie kan mevrouw Siersema contact opnemen met de behandelde afdeling De kosten batenanalyse van de containerstickering komt aan de orde in de commissievergadering over het afvalreductieplan Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten 9 Voorbereidingsbesluit Centrumgebied Zuidbroek Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten 10 Voorbereidingsbesluit gedeelte industrieterrein Zuidbroek Mevrouw Meijer vraagt wat wordt bedoeld met ruimere industrià le invulling De heer Ploeger licht toe dat het voorstel voor een voorbereidingsbesluit er ligt om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen mede gelet op de mogelijke aankoop van een bedrijf Dit ook met het oog op het voorkomen

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/2382 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • Concept raadsnotulen d.d.26-02-2009 | www.menterinfo.nl
  wel graag publicatie te willen De heer Lanting merkt op dat mevrouw Jansen ontbreekt bij vermelding van de afwezigen vervolgvergadering 30 januari blz 9 De voorzitter geeft aan volgende keer niet weer een discussie te willen over de notulen Met inachtneming van de wijzigingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld Naar aanleiding van Punt 5 Ingekomen stukken en mededelingen schriftelijk vragen VVD Groep Weijer Meijer en Kritisch Menterwolde Mevrouw Meijer verwijst naar de zin â Het is overigens opvallend â informatie op te vragen op het gemeentehuisâ blz 4 Het is toch niet zo dat wanneer raadsleden bij de wethouder langsgaan hij meer te vertellen heeft dan in de raadsvergadering De voorzitter wil geen debat naar aanleiding van de notulen Mevrouw Siersema vindt dat met de zin â De voorzitter weet dat die betreffende journalist een mailtje heeft gehadâ blz 5 vier raadsleden in het beklaagdenbankje zijn gezet Dat is onacceptabel Ze vraagt de voorzitter man en paard te noemen of anders de opmerking terug te nemen De voorzitter zegt dat hij navraag heeft gedaan bij de bron die hij destijds citeerde Hij kan het niet hardmaken In die zin neemt hij zijn opmerking terug en biedt zâ n excuses aan Mevrouw Siersema informeert naar de bodemfunktiekaart blz 10 De heer Post zegt toe dit zo snel mogelijk richting raad te communiceren Actielijst 11 februari 2009 De heer De Wekker informeert naar de status van de brief die het college naar de provincie zou sturen in verband met mogelijke krimp Die brief zou voorgelegd worden aan de raad De heer Nieland licht toe dat het bij bureau Middelen ligt Als de brief er is gaat het naar de raad 4 Spreekrecht Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt 5 Ingekomen stukken en mededelingen â Brief Dorpsraad Zuidbroek ingekomen 27 januari 2009â De heer Van Bruggen wil graag een reactie van de wethouder Mevrouw Siersema vraagt hoe de Dorpsraad Zuidbroek zich verhoudt tot de dorpsadviesraad Is het zinvol die twee in elkaar te schuiven Mevrouw Bos informeert naar het antwoord van het college op de brief De heer Ploeger licht toe dat eerst de statuten van de stichting zijn opgevraagd Het is de bedoeling dat er een gesprek komt met de stichting Hopelijk lukt dat à à n van de komende weken Zodra er meer bekend is wordt de raad geà nformeerd Gisteren kwam er een aan de raad gerichte brief van de Dorpsraad binnen met het verzoek om de stichting als volwaardige dorpsraad te erkennen Er ligt een verzoek om op te treden als adviesorgaan van de raad niet als adviesorgaan van het college Dat wordt uitgezocht Mededelingen De voorzitter zegt dat bij â aanschaf MAN vrachtautoâ een verkeerd bedrag is genoemd Er is een investering geraamd van â 127 000 De heer Lanting zegt dat zijn fractie er in het verleden op heeft aangedrongen om bij de aanschaf van voertuigen te letten op de zuinigheid van voertuigen Dat is hier gebeurd Mevrouw Siersema zegt dat in de tekst Klinkenweg

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/2381 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Wijzigingen vergaderrooster raad en commissie | www.menterinfo.nl
  Gemeente Menterwolde Gemeentebestuur Gemeenteraad Griffier Raadsvergadering Raadscommissie Participatieraad Bezwaar Beroep Gemeentelijke organisatie Algemene informatie Belastingen en kwijtschelding Publiekszaken Afval Rampen instructie wijzer Menterwolde Meeden Muntendam Noordbroek Zuidbroek Informatiegids Belangrijke telefoonnummers Overige informatie Verenigingen Bedrijven Sport opstellingen v v Meeden v v Muntendam v v Z N C V K M Muntendam Zuvoc MAC Menterwolde Activiteiten Vacatures Steunpunten Zoekveld Zoeken Contact Tarieven adverteren Contact Disclaimer Best bekeken Historische Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees meer U bent hier Home Wijzigingen vergaderrooster raad en commissie er is geen raadscommissie op 21 januari 2016 thema avond IBOR evaluatie diftar is gepland op 25 februari 2016 er is een extra commissievergadering op 14 april 2016 er is een extra raadsvergadering op 28 april 2016 de commissievergadering van 19 mei 2016 vervalt vervangende datum is op 21 april 2016 Oud papier Dagelijks Tennisclub Muntendam Duurkenakker 4 Muntendam Dorpscentrum De Broeckhof

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13175 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering 11 februari | www.menterinfo.nl
  Zoeken Contact Tarieven adverteren Contact Disclaimer Best bekeken Historische Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13174 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • AANVRAGEN/MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN | www.menterinfo.nl
  MAC Menterwolde Activiteiten Vacatures Steunpunten Zoekveld Zoeken Contact Tarieven adverteren Contact Disclaimer Best bekeken Historische Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13173 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • 2 VOLKSTUINEN BESCHIKBAAR IN MUNTENDAM | www.menterinfo.nl
  Visie Kritisch Menterwolde Archief Gemeente Menterwolde Gemeentebestuur Gemeenteraad Griffier Raadsvergadering Raadscommissie Participatieraad Bezwaar Beroep Gemeentelijke organisatie Algemene informatie Belastingen en kwijtschelding Publiekszaken Afval Rampen instructie wijzer Menterwolde Meeden Muntendam Noordbroek Zuidbroek Informatiegids Belangrijke telefoonnummers Overige informatie Verenigingen Bedrijven Sport opstellingen v v Meeden v v Muntendam v v Z N C V K M Muntendam Zuvoc MAC Menterwolde Activiteiten Vacatures Steunpunten Zoekveld Zoeken Contact Tarieven adverteren Contact Disclaimer Best bekeken Historische Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees meer U bent hier Home 2 VOLKSTUINEN BESCHIKBAAR IN MUNTENDAM Op dit moment zijn er 2 volkstuinen beschikbaar aan de Bovenweg te Muntendam Deze zijn per direct over te nemen Als u belangstelling heeft voor één van deze kavels neem dan contact op met de heer F Venema medewerker IBOR tel 0598 425555 Oud papier Dagelijks Tennisclub Muntendam Duurkenakker 4 Muntendam Dorpscentrum De Broeckhof W A Scholtenweg 18

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13172 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • VERGUNNINGEN | www.menterinfo.nl
  Muntendam 2015 0109 12 januari 2016 uitbreiden woning H E Buurmasingel 1 9636 EA Zuidbroek 2015 0118 14 januari 2016 APV vergunningen muziekevenementen op 6 februari 13 maart en 16 april 2016 in de verenigingskantine van VV Muntendam Zuiderstraat 23a 9649 CK Muntendam 001 2016 7 januari 2016 oldtimer tweewielerbeurs op 27 februari 2016 van 09 00 16 30 uur in de Eurohal Burgemeester Omtaweg 4 9636 EM Zuidbroek 822 2015 12 januari 2106 2 kansspelautomaten voor het jaar 2016 in café Het Oude Gemeentehuis Het Loeg 66 9649 EJ in Muntendam 920 2015 14 januari 2016 2 kansspelautomaten voor het jaar 2016 in café De Jachtwaide Middenweg 32 9649 HW Muntendam 921 2015 14 januari 2016 2 kansspelautomaten voor het jaar 2016 in café De Munte Kerkstraat 21 9649 GN Muntendam 919 2015 14 januari 2016 2 kansspelautomaten voor het jaar 2016 in restaurant Paradiso Heiligelaan 51 9636 CL Zuidbroek 923 2015 14 januari 2016 standplaats verkoop van vis en snacks op de parkeerplaats naast cafetaria Muntendam Kerkstraat 19 9649 GM Muntendam s woensdags van 10 00 18 00 uur 918 2015 14 januari 2016 bloemenverkoopactie in Meeden op 22 januari 2016 van 17 00 20 00 uur 935 2015 15 januari 2016 10 reclameborden in de gemeente in de periode van 21 maart t m 3 april 2016 18 2016 15 januari 2016 sinaasappelverkoopactie in Muntendam op 27 februari 2016 23 2016 15 januari 2016 innemen van een standplaats in t b v snackverkoop Meeden op het plein bij het dorpshuis op zondag van 15 00 18 30 uur 941 2015 15 januari 2016 Muntendam op het parkeerterrein bij het gemeentehuis Kerkstraat 2 9649 GR Muntendam op zaterdag van 20 30 0 00 uur 941 2015 15 januari 2016 Muntendam op het parkeerterrein bij het gemeentehuis Kerkstraat 2

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13171 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • VERGADERING PARTICIPATIERAAD MENTERWOLDE | www.menterinfo.nl
  Zoeken Contact Tarieven adverteren Contact Disclaimer Best bekeken Historische Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13152 (2016-01-30)
  Open archived version from archive •