archive-nl.com » NL » M » METALEKTROPENSIOEN.NL

Total: 95

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  verdeeld in twee portefeuilles de Obligatieportefeuille en de Rendementsportefeuille Deze portefeuilles bevatten een aantal vermogensclusters Binnen een vermogenscluster reageren de beleggingen op een vergelijkbare wijze op economische veranderingen Deze opbouw helpt de risico s inzichtelijk te maken Vastgoed en Infrastructuur Beleggingen Direct onroerend goed Indirect onroerend goed Infrastructuur Doel de investeringen in onroerend goed en infrastructuur leveren een belangrijke bijdrage aan de spreiding van de beleggingsportefeuille Daarnaast is het verwachte rendement hoger dan de risicovrije rente waarmee de beleggingen een bijdrage leveren aan het extra rendement dat nodig is om de ambitie van PME waar te kunnen maken Wijze van beheer Vastgoed illiquide Infrastructuur actief Hoogrentende Waarden Beleggingen Amerikaanse en Europese hoogrentende bedrijfsobligaties Staatsobligaties van opkomende landen Doel het verwachte rendement op hoogrentende waarden is hoger dan de risicovrije rente waarmee de beleggingen een bijdrage leveren aan het extra rendement dat nodig is om de ambitie van PME waar te kunnen maken De beleggingen dragen daarnaast bij aan spreiding van de beleggingsportefeuille Wijze van beheer actief Alternatieve beleggingen Beleggingen Voorbeelden beleggingen in bosbouw microfinancieringen en levensverzekeringen Doel spreiding van risico s in de beleggingsportefeuille Wijze van beheer illiquide Private Equity en Aandelen Beleggingen Aandelen van grote en middelgrote beursgenoteerde bedrijven in ontwikkelde en opkomende landen Private Equity investeringen in bedrijven die niet publiek verhandeld worden op een beurs Doel aandelen zijn belangrijk in de beleggingsportefeuille vanwege het in vergelijking met obligaties op termijn hogere verwachte rendement Dit rendement is nodig om de ambitie van PME waar te kunnen maken Wijze van beheer Aandelen ontwikkelde landen passief Aandelen opkomende landen actief Private equity illiquide De Obligatieportefeuille een stevige basis Beleggingen Staatsobligaties van landen met een hoge kredietwaardigheid bij voorkeur met een notering in euro Bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid Hypotheken VGMI Liquide middelen Doel de beleggingen in de obligatieportefeuille zijn opgenomen

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/beleggen/beleggingen-door-pme (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  te keren De doelstelling van het beleggingsbeleid is om voldoende rendement op het belegde vermogen te behalen om een betaalbaar pensioen te combineren met het streven naar een waardevast pensioen Rendement behalen kan door sparen of beleggen Beleggen levert naar verwachting meer op dan sparen Een zo goed mogelijk pensioen tegen een acceptabele premie Beleggen brengt risico s met zich mee De beleggingen kunnen in waarde dalen Daardoor komt de betaalbaarheid van de pensioenen in gevaar Aan de andere kant leveren beleggingen met meer risico vaak ook meer op Het bestuur van PME weegt binnen de kaders van wet en regelgeving het risico en het verwachte rendement op een verantwoorde manier tegen elkaar af Op die manier zorgt PME ervoor dat zij haar deelnemers een goed pensioen kan aanbieden tegen een acceptabele premie Risico en verwacht rendement afwegen Het prudente beleggingsbeleid van PME sluit aan bij de uitkomsten van een onderzoek naar de risicobereidheid onder deelnemers en gepensioneerden van PME PME stelt bij het beheer van het vermogen doorlopend de vragen Wat wil PME bereiken en hoeveel risico is hiervoor nodig Wat wil PME niet meemaken welke risico s wil het fonds vermijden In het beleggingsbeleid staat hoe PME met deze vragen om gaat Uitgangspunten voor het beleggingsbeleid zijn PME neemt alleen risico als dit naar verwachting wordt beloond met een navenant hoger rendement PME neemt niet meer risico dan nodig is om zijn ambitie van een toekomstbestendig betaalbaar en flexibel pensioen te kunnen realiseren De kosten van vermogensbeheer dienen in relatie te staan tot de meerwaarde PME kiest voor zo min mogelijk schakels in de uitvoering van het vermogensbeheer en heeft een voorkeur voor transparante fysieke beleggingsproducten In het strategisch kader vindt u meer informatie over het beleggingsbeleid Verantwoording beleggingen Het dagelijks bestuur PME stelt het beleggingsbeleid op waarna

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/beleggen/beleggingsbeleid (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  van het strategisch beleggingsbeleid wordt een beleggingsplan vastgesteld waarin de afspraken over het beleggingsbeleid voor een periode van een jaar worden vastgelegd MN is fiduciair manager voor PME en belegt een deel van het vermogen MN geeft PME advies over de invulling van de beleggingsportefeuille legt de afspraken hieromtrent vast en zorgt er voor dat het vermogen van PME in lijn met deze afspraken wordt belegd Wijze van vermogensbeheer PME geeft verschillende gespecialiseerde vermogensbeheerders opdracht om delen van het vermogen te beleggen PME laat de vermogensbeheerders passief actief of beperkt actief beleggen Passief beheer De vermogensbeheerders krijgen de opdracht om een index die PME selecteert zo goed mogelijk te volgen Dit geldt bijvoorbeeld voor de beleggingen in aandelen in Europa De vermogensbeheerders voor deze beleggingscategorie volgen een aandelenindex die bestaat uit een groot aantal aandelen van grote en middelgrote bedrijven zo nauwkeurig mogelijk Deze vorm van vermogensbeheer is doorgaans mogelijk tegen lage kosten Actief beheer De vermogensbeheerder heeft tot op een bepaalde hoogte vrijheid om af te wijken van de index die PME selecteert Dit geldt bijvoorbeeld voor de vermogensbeheerders die de portefeuille opkomende landen obligaties beheren Voor deze beleggingscategorie kijken de vermogensbeheerders onder meer naar de economische groei politieke situatie en financiële positie van een land om te beoordelen of het verstandig is om meer of juist minder te investeren in obligaties die het land uitgeeft Beperkt actief beheer Wanneer de vermogensbeheerder in beperkte mate vrijheid heeft om af te wijken van de index is sprake van beperkt actief beheer MN beoordeelt de vermogensbeheerders en informeert PME over de rendementen en risico s op de verschillende onderdelen van de beleggingsportefeuille MN legt verantwoording af aan PME En het bestuur van PME verantwoordt de uitvoer van het beleggingsbeleid in het jaarverslag Beheerkosten en verwacht rendement afwegen Omdat voor actief beheer

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/beleggen/beleggingsbeleid/vermogensbeheer (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  van de beleggingen Beleggingen reageren verschillend op veranderingen van de verwachte economische groei of rente Waar bijvoorbeeld belegging A in waarde daalt bij een afname van de economische groei heeft dit op belegging B geen effect De waarde van de beleggingsportefeuille wordt stabieler wanneer de beleggingen worden gespreid Dit geldt met name wanneer er beleggingen in de beleggingsportefeuille worden opgenomen waartussen de samenhang laag is De beleggingsportefeuille wordt gespreid over Beleggingscategorieën Regio s Sectoren Bovendien wordt het risico beperkt door het beheer van de beleggingsportefeuille onder te brengen bij verschillende gespecialiseerde externe beleggers vermogensbeheerders Het afdekken van risico s Soms kan een risico geheel of gedeeltelijk worden weggenomen door een bepaalde belegging aan de beleggingsportefeuille toe te voegen Bijvoorbeeld om het renterisico te beperken PME maakt gebruik van obligaties en renteswaps om het renterisico te beperken Bij een dalende rente wordt de stijging van de waarde van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd door een stijging van de waarde van de obligaties en rentederivaten Hierdoor daalt de dekkingsgraad bij een dalende rente minder snel Risico Wat betekent dit Hoe beperkt PME het risico Renterisico Als de rente daalt stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen Dit komt omdat de pensioenverplichtingen worden berekend aan de hand van een door de wetgever voorgeschreven rentevoet die deels gebaseerd is op de marktrente Als de pensioenverplichtingen in waarde stijgen terwijl de waarde van de beleggingsportefeuille gelijk blijft daalt de dekkingsgraad van het fonds Door het risico af te dekken met obligaties of rentederivaten Door beleggingen op te nemen die in waarde stijgen wanneer de rente daalt wordt de stijging van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd Hierdoor daalt de dekkingsgraad bij een dalende rente minder snel Aandelen en vastgoedrisico Als aandelen en of onroerend goed prijzen dalen daalt de waarde van de beleggingsportefeuille Door te spreiden binnen de aandelen en onroerend goed portefeuilles en alleen onroerend goed te selecteren dat aan bepaalde criteria voldoet Zo belegt PME in Nederland alleen in vastgoedobjecten die op voorhand goed verhuurd zijn en waarvan de verwachting reëel is dat deze de komende jaren goed verhuurd blijven Valutarisico PME belegt een belangrijk deel van zijn vermogen in landen met een andere muntsoort zoals de Amerikaanse dollar de Japanse yen en het Britse pond Wanneer die valuta meer of minder waard worden ten opzichte van de euro heeft dat invloed op de waarde van de beleggingen in euro s Door het risico af te dekken met valuta derivaten Als de waarde van de buitenlandse valuta daalt stijgt de waarde van het valuta derivaat waardoor de waarde van de beleggingsportefeuille niet of minder hard daalt Kredietrisico Wanneer de uitgevende instelling van een obligatie de lening en of de rente daarop niet kan terugbetalen leidt dit tot verlies voor PME Daarnaast kan de waarde van de obligatie dalen als de verwachting is dat de uitgevende instelling niet aan de verplichtingen kan voldoen wat ook kan leiden tot een daling van de waarde van de beleggingsportefeuille Door de beleggingen in obligaties te spreiden en

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/beleggen/beleggingsbeleid/beleggingsrisico-s-beperken (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  verwachte opbrengsten De kosten en opbrengsten van vermogensbeheer in 2014 De kosten voor het vermogensbeheer voor PME inclusief transactiekosten bedroegen in 2014 0 39 van de waarde van de beleggingen Dit betekent dat voor iedere 100 euro die PME belegde 0 39 euro aan kosten voor het vermogensbeheer inclusief transactiekosten werd betaald Daar staat tegenover dat PME over een periode van 5 jaar jaarlijks een gemiddeld jaarlijks rendement van circa 10 5 behaalde oftewel 10 50 euro per 100 euro die werd geïnvesteerd PME beheerst de kosten voor het vermogensbeheer door te letten op De verdeling van de beleggingsportefeuille over de verschillende beleggingscategorieën PME houdt bij de invulling van haar beleggingsportefeuille rekening met de relatie tussen kosten risico en verwacht rendement Voorbeeld beleggen in staatsobligaties is goedkoop in verhouding tot de meeste andere beleggingen Toch is het niet verstandig om het volledige vermogen in staatsobligaties te investeren Het verwachte rendement op de lange termijn zou dan laag zijn en de spreiding beperkt De beleggingskeuzes die worden gemaakt binnen de verschillende beleggingscategorieën De keuzes die PME maakt bij de invulling van de verschillende beleggingscategorieën zoals de keuze voor het aantal managers de indices die worden gevolgd en de beheervorm hebben invloed op de hoogte van de kosten voor het vermogensbeheer Ook hierbij wordt een afweging gemaakt tussen kosten risico en verwacht rendement Voorbeeld beleggen in een bepaalde beleggingscategorie is mogelijk tegen lage kosten door een beursindex te volgen passief beheer Soms kunnen de verwachte beleggingsresultaten worden verhoogd of het risico worden verlaagd door afwijkingen van deze index toe te staan actief beheer PME maakt alleen gebruik van actief beheer wanneer de extra kosten opwegen tegen het hogere verwachte beleggingsresultaat en of lagere risico dat actief beheer met zich meebrengt De hoogte van de transactiekosten PME streeft er naar om verschuivingen in

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/beleggen/beleggingskosten (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  en toezicht Beleggen Hoe belegt PME Beleggingen door PME Beleggingsbeleid Vermogensbeheer Beleggingsrisico s beperken Beleggingskosten Verantwoord beleggen Veelgestelde vragen Downloads Inloggen Ik ben werknemer geweest Mijn PME Bekijk online uw persoonlijke pensioenopbouw uw pensioen of uitkeringsoverzicht of gebruik de pensioenplanner voor een berekening of het aanvragen van uw pensioen DIRECT NAAR MIJN PME Ik ben werkgever Inzendportaal nl Gebruik deze tool voor mutaties in het dienstverband of voor aan en afmeldingen van uw werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PME Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PME ONLINE Home Over PME Hoe belegt PME Verantwoord beleggen Verantwoord beleggen PME wil het geld dat werkgevers werknemers en gepensioneerden hebben gespaard op een verantwoorde manier beleggen Wij geloven dat bedrijven en organisaties die verantwoord met hun werknemers mensen en hun omgeving milieu omgaan op termijn de beste overlevingskansen hebben Dat vertaalt zich uiteindelijk in een goede aandeelhouderswaarde Daarom gaan wij met bedrijven en organisaties in gesprek over bijvoorbeeld hun strategie bestuursamenstelling of managementbeloning PME heeft tien uitgangspunten bepaald waaraan de beleggingskeuzes worden getoetst U kunt hierbij denken aan Het bijdragen aan een stabiele economie en duurzame economische groei Het eerbiedigen van inter nationale arbeidsnormen Het stimuleren van milieuvriendelijke technologieën Downloads Principes voor verantwoord beleggen Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Stembeleid PME Uitsluitingbeleid PME Overzicht uitgesloten landen en uitgesloten aandelen en bedrijfsobligaties Ik ben werknemer geweest Bijna met pensioen Overlijden Trouwen en samenwonen Ontslag en werkloos Scheiden Ziek of arbeidsongeschikt Nieuwe baan Verlof Verhuizen Gepensioneerd Klein pensioen Veelgestelde vragen Ik ben werkgever Administratieve en financiële vragen Mijn onderneming Mijn werknemers Veelgestelde vragen Over PME Voor de Metalektro Blog Bestuur Bestuursbureau Verantwoording en Toezicht Hoe belegt PME Beleggingen door PME Beleggingsbeleid Beleggingskosten Verantwoord beleggen Veelgestelde vragen PME Pensioenfonds van de Metalektro

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/beleggen/verantwoord-beleggen (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  de deelnemers Om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen belegt PME het vermogen De verhouding tussen de pensioenverplichting en het belegde vermogen heet de dekkingsgraad De dekkingsgraad kan dus veranderen door een wijziging van de waarde van het belegd vermogen of een wijziging van de pensioenverplichting Een dalende markt rente vormt een risico voor PME Als de rente daalt stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen Daardoor heeft PME meer vermogen nodig om de pensioenverplichtingen te kunnen betalen Door beleggingen in de beleggingsportefeuille op te nemen die in waarde stijgen wanneer de rente daalt wordt de stijging van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd Hierdoor daalt de dekkingsgraad bij een dalende rente minder snel Wat heeft de markt rente met de pensioenverplichting te maken PME heeft pensioenverplichtingen Dit zijn de pensioenen die nu en in de toekomst worden betaald Voor de pensioenen die PME in de toekomst betaalt verplichtingen heeft PME nu een bepaald vermogen nodig PME gaat er vanuit dat rendement wordt gehaald op het vermogen Hoeveel vermogen PME nu nodig heeft voor de verplichtingen wordt bepaald door een rentevoet De Nederlandsche Bank DNB bepaalt de rentevoet voor de pensioenfondsen Deze baseert DNB op de marktrente Omdat de marktrente elke dag verschilt verschilt ook elke dag het vermogen dat PME nodig heeft Hoe hoger de marktrente nu is hoe minder vermogen op dit moment nodig is Andersom geldt ook als de martkrente omlaag gaat is nu meer vermogen nodig Let op de rekenrente die DNB voorschrijft zegt niets over het rendement dat PME op het belegd vermogen haalt De rekenrente wordt alleen gebruikt om te bepalen welk vermogen het fonds nu nodig heeft om de pensioenverplichtingen te kunnen betalen Hoe staat PME tegenover het gebruik van afgeleide beleggingsproducten derivaten PME heeft een voorkeur voor transparante fysieke beleggingsproducten Het fonds staat

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/over-pme/veelgestelde-vragen (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  waarvan deze site met een hyperlink of anders verwijst als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar hen gestuurde e mails voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en of verwerken daarvan Bij de berekeningen op de site gaan PME en zijn uitvoeringsorganisatie uit van een aantal algemene uitgangspunten Deze zijn niet altijd op uw persoonlijke situatie van toepassing De berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij PME en zijn uitvoeringsorganisatie Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om informatie die op deze site staat vermeld openbaar te maken te verveelvoudigen te bewerken of te verspreiden English version The foundation Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro PME the industry wide pension fund for metalektro hereinafter to be called PME and its pension fund administrator do their utmost to ensure that the information on this site is as accurate and up to date as possible We also aim to ensure the site is easily accessible The site has been designed and compiled with the greatest possible care No rights may be derived from the information on the website We cannot guarantee that the site is flawless or that it works without interruptions Neither PME nor its pension fund administrator accepts any liability for the content of this site these sites and the information provided on or via this site these sites for the content of sites that are not kept up to date and to which or from which this site refers by means of a hyperlink or otherwise if there

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/disclaimer (2016-01-05)
  Open archived version from archive