archive-nl.com » NL » M » MINIOPSLAGMEPPEL.NL

Total: 33

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mini Opslag Meppel
  12 15uur t m 13 30 Contact Mevrouw De heer Bedrijf Afmeting opslag unit waar u informatie over wenst 1m³ 1m² 2½m³ 2m² 5½m³ 4m² 11m³ 5m² 14m³ 6m² 16m² 9m² 24m³ 10m² 27m³ 12m² 32m³ 14m² 38m³ 15m² 40m³ 16m² 43m³ 18m² 49m³ 20m² 54m³ motorstalling bandenopslag nog niet bekend Gelieve de huur in te laten gaan binnen een week over twee weken over enkele weken over enkele maanden

  Original URL path: http://www.miniopslagmeppel.nl/contact (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Mini Opslag Meppel
  verhuurder mag naar eigen inzicht voor de verzending van de maandelijkse huurprijs en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen en daarvoor het door de Klant opgegeven e mail adres gebruiken Daarnaast aanvaardt de Klant voor alle doeleinden email als een correct en afdoende middel van communicatie tussen de verhuurder en de Klant 4 6 Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum dan mag de verhuurder de Klant de toegang tot de Opslagruimte ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is De verhuurder heeft tevens het recht de Klant een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt 20 EUR voor de 1ste herinnering en 20 EUR voor de 2de herinnering Bij iedere herinnering aanmaning of ingebrekestelling kunnen bijkomende incassokosten conform artikel 12 3 aangerekend worden 4 7 Zodra de Klant in verzuim is danwel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft de verhuurder de volgende aanvullende rechten a de mogelijkheid tot het verbreken van het aangebrachte slot op de Opslagruimte alsook tot het aanbrengen van een nieuw slot b de mogelijkheid naar eigen inzicht de Goederen te verwijderen uit de Opslagruimte teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering overdracht c de mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de Goederen aan de Klant in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen overdrachten met zich zouden meebrengen d de mogelijkheid de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Klant een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs e de mogelijkheid voor de verhuurder de Goederen in de Opslag Unit als verlaten goederen res derelicta te beschouwen en zich naar eigen goeddunken te ontdoen van deze Goederen De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 4 7 komen aan de verhuurder toe voor zover noodzakelijk ter betaling van eventuele kosten van de verhuurder naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan de verhuurder uit hoofde van deze Overeenkomst Het saldo van de opbrengsten zal aan de Klant terugbetaald worden Indien een Klant niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen zal de verhuurder het saldo van de opbrengsten verder bijhouden voor rekening van de Klant Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan het verhuurders recht op betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze Overeenkomst en dit ongeacht of de verhuurder er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen 4 8 De Klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de Opslagruimte tot zekerheid dienen van het verhuurders recht op betaling van de huurprijs kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de Goederen in de Opslagruimte tot een verlies van eigendom kan leiden Artikel 5 Huishoudelijk Reglement 5 1 Toegang tot en verlaten van de verhuurder vestiging De Klant krijgt een persoonlijke toegangscode die het mogelijk maakt de vestiging van de verhuurder binnen te komen Telkens als de Klant toegang wil tot de Opslagruimte dient deze gebruik te maken van de persoonlijke toegangscode De Klant dient de vestiging van de verhuurder niet binnen te komen of te verlaten door met een andere klant of voertuig naar binnen buiten te gaan zonder de persoonlijke toegangscode te hebben ingevoerd De Klant dient zich er altijd van te verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de vestiging van de verhuurder Een toegangscode is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden gebruikt worden In het geval dat een Klant derden toegang wil geven tot de Opslagruimte moet de Klant hiervoor specifieke toegangscodes aanvragen De Klant zal altijd verantwoordelijk zijn voor de derden aan wie extra toegangscodes zijn afgegeven Mocht een Klant de persoonlijke toegangscode vergeten zijn dan moet deze persoonlijk een nieuwe toegangscode aanvragen bij de Store Manager of een store medewerker Om veiligheidsredenen worden persoonlijke toegangscodes nooit medegedeeld via de telefoon email of via SMS Tenzij anders is overeengekomen is de Opslagruimte toegankelijk voor de Klant tijdens de uren en dagen zoals geadverteerd op het kantoor van de vestiging van de verhuurder Toegang buiten deze toegestane uren en dagen is niet toegelaten Een Klant kan een nieuwe Opslagruimte slechts in gebruik nemen tijdens de geadverteerde openingsuren en slechts met de hulp en onder toezicht van de Store Manager of een store medewerker De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen sneeuw of ongemakken enz die beletten dat de Klant de Opslagruimte binnen kan komen verlaten of die het gebruik van de liften onmogelijk maken 5 2 Toegang van de Klant tot de Opslagruimte Elke Opslagruimte is beveiligd met een speciaal ontworpen afsluitsysteem waarop een persoonlijk slot aangebracht wordt De verhuurder heeft geen sleutels die haar toegang geven tot de Opslagruimtes Een Klant is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de Opslagruimte met behulp van het persoonlijke slot Het aanbrengen van een tweede slot is niet toegestaan 5 3 Procedure in geval van noodgevallen brand Elke Klant is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand en vluchtroutes te leren kennen Nooduitgangen liggen verspreid over het gebouw en zijn duidelijk gemarkeerd Een Klant mag deze nooduitgangen nooit blokkeren met Goederen en moet deze uitgangen te allen tijde vrijlaten De klant kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval In het geval van misbruik zal de verhuurder van de Klant alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen 5 4 Binnen de Storage vestiging De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde de laagste van a een veilige snelheid of b 15 km h Parkeren is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen Binnen de Storage vestiging zijn de verkeersregels van toepassing Binnen de vestiging van de verhuurder geldt een strikt rookverbod Het gebruik van trolleywagentjes motorvoertuigen liften of enige andere uitrusting die door de verhuurder ter beschikking wordt gesteld is altijd voor het eigen risico van de Klant De Klant moet erop letten dat geen enkel van deze gebruikt of bediend worden door kinderen Binnen de vestiging van de verhuurder mogen kinderen nergens alleen achtergelaten worden Trolleywagentjes die eigendom zijn van de verhuurder mogen door een Klant niet in een Opslagruimte opgeslagen worden op straffe van een boete van minstens 30 EUR per trolleywagentje per opgeslagen dag De Klant mag geen Goederen opslaan indien hierdoor het maximale draagvermogen van de vloer overschreden wordt De Klant is verantwoordelijk hiervan naleving te verzekeren en de Klant moet het maximale laadvermogen met de Store Manager of een store medewerker bespreken Goederen in de Opslagruimte moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden zonder druk uit te oefenen op de muren De verhuurder is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels schade aangebracht door of aan de Goederen De verhuurder heeft geen enkele verplichting om Goederen voor de Klant in ontvangst te nemen Artikel 6 Opslagruimte en beschikbaarheid van de Opslagruimte 6 1 Ten laatste op het ogenblik van of i de startdatum van de Overeenkomst of ii het feitelijk in gebruik nemen van de Opslagruimte wordt de Opslagruimte opgeleverd en aanvaard in goede staat zonder gebreken en bezemschoon 6 2 De verhuurder heeft altijd het recht om de Klant een andere Opslagruimte van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de Klant met zich meebrengt 6 3 Als er geen Opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van het in gebruik nemen van de Opslagruimte dan heeft de verhuurder de keuze i de Klant een Opslagruimte van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de Klant of ii de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een Opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is In het laatste geval worden de verplichtingen van de Klant uit hoofde van Overeenkomst opgeschort tot de Opslagruimte beschikbaar is en de Klant is geen huur en kosten verschuldigd tot op de dag dat de Opslagruimte effectief ter beschikking wordt gesteld Bovendien heeft de Klant in dergelijk geval van opschorting als enige remedie het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden vergoedingen en kosten De verhuurder is nooit aansprakelijk voor enige schade ten laste van de Klant als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een Opslagruimte 6 4 De Klant is niet gerechtigd tot het gebruik van een specifieke Opslagruimte De verhuurder heeft te allen tijde het recht een alternatieve Opslagruimte voor te stellen alsook het recht de Klant te verplichten de Goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve Opslagruimte mits een voorafgaande kennisgeving is gedaan met in achtname van een termijn van tenminste 14 dagen Artikel 7 Verbod op onderhuur en overdracht 7 1 Het is de Klant niet toegestaan de Opslagruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken 7 2 Deze Overeenkomst is persoonlijk en de Klant gaat ermee akkoord dat het verboden is de Overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verhuurder Het recht om de Opslagruimte te gebruiken kan enkel door de Klant uitgeoefend worden Artikel 8 Bepaling van de aansprakelijkheden 8 1 Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de Opslagruimte wordt altijd en uitsluitend door de Klant gedragen De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Goederen noch zal de verhuurder aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de Klant De verhuurder geeft de Klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring het toezicht of de veiligheid inzake de vestiging van de verhuurder of de Opslagruimte De verhuurder zal de Goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de Goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en of beperkingen van deze Overeenkomst De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de Klant indien de opslag van de Goederen ongepast onveilig of illegaal zou zijn 8 2 De verhuurder zal inspecties of controles in de Opslagruimte door opsporings en handhavingsinstanties toelaten De verhuurder zal de Klant hieromtrent niet hoeven in te lichten en de verhuurder zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze instanties De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles De verhuurder is derhalve zonder enige beperking niet aansprakelijkheid voor schade aan de Goederen en of sloten en aangebrachte installaties ontstaan tijdens dergelijke inspecties en controles De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles 8 3 De Klant zal de verhuurder op een doorlopende basis vrijwaren tegen kosten vorderingen aansprakelijkheden schade of uitgaven die de verhuurder lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Opslagruimte waaronder alle door een derde partij of overheid instantie ingediende vorderingen als gevolg van het gebruik van een Opslagruimte door de Klant 8 4 De verhuurder is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de Klant met inbegrip van een gederfde aankoop gederfde winsten gemiste kansen verlies van verwachte besparingen een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de Opslagruimte veroorzaakt door derden 8 5 De Klant gaat ermee akkoord dat gegeven a de beschikbaarheid van verzekering teneinde de waarde van de Goederen te beschermen b het feit dat de verhuurder geen toegang heeft tot de Opslagruimte en het gebruik door de Klant van de Opslagruimte te controleren c het feit dat de verhuurder niet de gelegenheid heeft om het risico correct in te schatten en d het potentieel grote verschil tussen de door Klant betaalde huurgelden kosten en de schade die Klant mogelijkerwijze lijdt de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 8 billijk en redelijk zijn Artikel 9 Verplichting tot verzekering Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst moet de Klant de Goederen verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een all risks goederenverzekering teneinde de volledige waarde van de Goederen te beschermen Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade door welke oorzaak ook met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door de verhuurder voor het risico en de rekening van Klant zijn In het geval dat een dergelijke verzekering niet onderschreven wordt via de verhuurder stemt Klant ermee in om deze verzekering te onderschrijven bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van de verhuurder bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens de verhuurder de verzekeraars van de verhuurder en contractuele partners Bovendien heeft de Klant bij het afsluiten van de Overeenkomst de verplichting de verhuurder een bewijs certificaat van dergelijke verzekering te verschaffen Zolang een dergelijk bewijs niet is geleverd moet Klant een all risk goederenverzekering onderschrijven via De verhuurder De Klant zal de verhuurder de verzekeraars van de verhuurder en contractuele partners altijd vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaal aanspraken door de verzekeraars van de Klant Artikel 10 Onderhoud en herstellingen 10 1 De verhuurder heeft te allen tijde toegang tot de Opslagruimte teneinde werkzaamheden en onderzoek uit te voeren of te laten uitvoeren in het kader van onderhoud herstel renovatie en uitbreiding herpartitionering inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen 10 2 Renovatie en of herstel onderhoudswerkzaamheden van of aan de Opslagruimte leveren geen tekortkoming in de nakoming door de verhuurder op ook niet als deze werkzaamheden enerzijds tijdelijk het genot en gebruik van de Opslagruimte beperken of verhinderen anderzijds ervoor zorgen dat de verhuurder toegang krijgt tot de Opslagruimte De klant zal de renovatie en of herstel onderhoudswerkzaamheden gedogen en de verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en of de werkzaamheden 10 3 De Klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de Opslagruimte of het eigendom van derden In het geval van schade aan het eigendom van derden of het eigendom van de verhuurder is de verhuurder te allen tijde gerechtigd om herstellingen uit te voeren ten koste van de Klant De Klant stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen 7 dagen na het versturen van een dergelijke factuur 10 4 In het geval dat de verhuurder toegang nodig heeft tot de Opslagruimte of indien de Goederen vanuit de Opslagruimte dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde doeleinden zal de verhuurder de Klant hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten Indien nodig zal de verhuurder aan de Klant verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere Opslagruimte Indien de Klant nalaat dit te doen kan de verhuurder de Opslagruimte betreden teneinde de Goederen met de nodige zorg maar op risico van de Klant zelf naar een andere Opslagruimte te verplaatsen Artikel 11 Toegang vanwege de verhuurder en of derden 11 1 In principe zullen de verhuurder en haar medewerkers de Opslagruimte pas betreden met voorafgaande toestemming van de Klant tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald 11 2 In noodgevallen kan de verhuurder ook zonder toestemming van de Klant of waarschuwing aan de Klant de Opslagruimte te betreden zo nodig door middel van openbreking Met noodgevallen wordt hier onder andere bedoeld onderhoud herstellingen en renovatie alsook alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken 11 3 Bovendien heeft de verhuurder op verzoek van de nationale lokale regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties te allen tijde het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegang te verschaffen tot de Opslagruimte 11 4 De verhuurder heeft tevens het recht alle sloten te verwijderen zonder toestemming de Opslagruimte te betreden en de Klant de toegang tot de Opslagruimte te ontzeggen indien de Klant één van de verplichtingen onder de Overeenkomst niet of niet correct nakomt of wanneer de verhuurder vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen Meer in het bijzonder heeft de verhuurder het recht de Klant de toegang tot de Opslagruimte te ontzeggen en de Opslagruimte te betreden bij wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten 11 5 Na de Opslagruimte te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 11 heeft de verhuurder het recht maar niet de verplichting om een inventaris van de opgeslagen Goederen op te stellen 11 6 De verhuurder is niet verplicht de toegangsrechten van een derde tot de Opslagruimte te controleren met inbegrip van de toegangsrechten van de nationale lokale regelgevende of strafrechtelijke overheden of instanties Voor feitelijke toegangsverschaffing tot de Opslagruimte door de verhuurder en of deze overheden en instanties aanvaardt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid Artikel 12 Niet naleven en ontbinding Overeenkomst 12 1 In het geval dat de Klant a niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet nationale of lokale reglementeringen of gebruiken of b nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze Overeenkomst na te komen met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten of c het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel dan verkrijgt de verhuurder het recht te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden Bovendien zal de verhuurder gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen huurgelden vergoedingen en kosten te verhalen op de Klant

  Original URL path: http://www.miniopslagmeppel.nl/algemene-bepalingen-huurovereenkomst (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Mini Opslag Meppel
  huurovereenkomst De huisregels zijn als volgt Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als opslagruimte De openingstijden zijn elke dag van 06 00 uur tot 23 00 uur buiten die uren is het gehuurde gesloten Het gehuurde wordt uitsluitend door de klant gebruikt Wanneer geen toegang tot het pand kan worden verkregen meldt de huurder zich bij de receptie van Mini Opslag Meppel Bij het betreden van het gehuurde is het verboden iemand mee te laten liften Het verwijderen van afval uit het gehuurde geschiedt door de klant Ingeval van nalatigheid dienaangaande wordt aan de huurder minimaal 30 00 per m afval verwijderingskosten in rekening gebracht Het is niet toegestaan gebruikte transportmiddelen in of bij het gehuurde achter te laten Indien de huurder schade of onregelmatigheden constateert meldt deze dit direct bij het kantoor van Mini Opslag Meppel Het opslaan van toxische ontvlambare en of gevaarlijke stoffen dan wel opslag van aan bederf onderhevige en levende have is verboden Indien de huurperiode afloopt dient het gehuurde schoon en slotvrij te worden opgeleverd De huurder dient zelf voor de verzekering van zijn opslag zorg te dragen Gebruik van de bij Mini Opslag Meppel verkrijgbare cilindersloten is verplicht Vluchtwegen dienen uitsluitend voor noodsituaties

  Original URL path: http://www.miniopslagmeppel.nl/huisregels (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Mini Opslag Meppel
  4 5 Betaling zal maandelijks geschieden bij voor uitbetaling en wordt voldaan door middel van een automatische incasso van een bankrekening Daartoe verleent de klant aan Mini Opslag Meppel een onherroepelijke machtiging door ondertekening van het bijgevoegde model bij deze overeenkomst De klant zal steeds voor voldoende saldo zorgdragen Art 5 Waarborg 5 1 Als de waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichting uit de huurovereenkomst zal de klant bij ondertekening van de huurovereenkomst aan Mini Opslag Meppel een borgsom afgeven gelijk aan één maand huur De klant heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom noch op enige rentevergoeding 5 2 De klant is zodra Mini Opslag Meppel de waarborgsom heeft aangesproken verplicht terstond een nieuwe waarborgsom te verstrekken dan wel de waarborgsom aan te vullen tot het hiervoor bedoelde bedrag van één maand huur 5 3 Partijen komen overeen dat de door de klant in het gehuurde opgeslagen roerende zaken mede dienen tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de klant uit de huurovereenkomst en dat Mini Opslag Meppel op die zaken een retentierecht mag uitoefenen in geval van een tekortkoming van de klant Art 6 Tekortkoming van de klant 6 1 In geval van niet tijdige betaling van de huur is de klant zonder ingebrekestelling naast de huurpenningen en de wettelijke rente tevens administratiekosten en buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd 6 2 Indien er sprake is van enig verzuim op grond van de huurovereenkomst de algemene bepalingen en huishoudelijk reglement zijdens de klant heeft Mini Opslag Meppel het recht om het gehuurde af te sluiten door middel van een extra slot waarvan alleen Mini Opslag Meppel de sleutel bezit Tevens is Mini Opslag Meppel gerechtigd de toegangscode van het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt ongedaan te maken De klant zal nadien nog slechts toegang tot het gehuurde kunnen verkrijgen door alsnog zijn verplichtingen na te komen Art 7 Ontbinding 7 1 Indien de klant a de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoen b enige andere bepaling van de huurovereenkomst niet nakomt c enige voorwaarde verbonden aan een door Mini Opslag Meppel verleende toestemming niet in acht neemt heeft Mini Opslag Meppel het recht de huurovereenkomst tussentijds te laten beëindigen Hieraan gaat slechts opzegging vooraf indien de wet dit vereist De klant zal in gebreke zijn door het enkele ontstaan van een omstandigheid als voormeld 7 2 De klant is gehouden om aan Mini Opslag Meppel te vergoeden alle schade kosten en interesten als gevolg van een in lid 1 bedoelde omstandigheid en als gevolg van tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst Tot die schade worden in ieder geval gerekend de huurprijs de eventuele omzetbelasting en de overige verschuldigde bedragen de kosten van wederverhuur alsmede alle kosten van de maatregelen zowel in als buiten rechte door Mini Opslag Meppel getroffen daaronder begrepen die van rechtskundige bijstand in verband met een omstandigheid als in lid 1 vermeld 7 3 Door de bepalingen onder lid 1 en 2 wordt niet uitgesloten de

  Original URL path: http://www.miniopslagmeppel.nl/algemene-voorwaarden (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Mini Opslag Meppel
  worden ontleend De informatie op de website van Mini Opslag Meppel is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en geplaatst en wordt ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden Desondanks kan de informatie mede om technische redenen fouten bevatten en of niet actueel meer zijn dan wel onjuist of onvolledig zijn geplaatst dan wel niet of niet geheel leesbaar zijn Mini Opslag Meppel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade en of gederfde winst dan ook als gevolg van onjuistheid en of onvolledigheid van de informatie op deze website noch voor schade en of gederfde winst als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van het vertrouwen op en of handelen naar de informatie op deze website Beveiliging van informatie Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies misbruik wijziging of vernietiging Teneinde een adequate beveiliging te kunnen blijven handhaven kan Mini Opslag Meppel in de toekomst aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen die voor alle gebruikers van de website van Mini Opslag Meppel en of de daarop aanwezige applicaties zullen gelden Sites van derden De website van Mini Opslag Meppel kan hyperlinks naar websites van andere organisaties bevatten Deze websites van derden worden door Mini Opslag Meppel niet gecontroleerd en of onderhouden Mini Opslag Meppel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en of het gebruik van vertrouwen op en of handelen naar de informatie en of toepassingen op deze websites Intellectuele eigendomsrechten Persoonlijk niet commercieel gebruik en of vermenigvuldigen van de informatie op deze website is toegestaan Commercieel gebruik vermenigvuldigen en of publiceren in welke vorm dan ook van de inhoud van deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Mini Opslag Meppel Mini Opslag Meppel en of haar licentiegevers hebben alle intellectuele eigendomsrechten zoals

  Original URL path: http://www.miniopslagmeppel.nl/disclaimer (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Mini Opslag Meppel
  kunnen we u een oplossing bieden Voor zowel de zakelijke als de particuliere klant hebben we opslagruimtes beschikbaar Vraag ons gerust naar de uitgebreide mogelijkheden Wat voor opslag bieden wij onze klanten uit Hoogeveen Inboedelopslag Zolderopslag Meubelopslag en zakelijk Archiefopslag Handelsvoorraad opslag Uw partner in opslagruimte voor Hoogeveen Vanuit Hoogeveen is Mini Opslag Meppel gemakkelijk te bereiken via de 4 baans snelweg A28 en de A32 afslag Meppel noord of via de N375 vanaf Pesse Ons Self Storage bedrijf is gelegen in Meppel een strategische plek in het land en de verbindingsroute tussen het noorden en de rest van Nederland Voor inwoners en bedrijven uit Hoogeveen is Mini Opslag Meppel dan ook prima geschikt wanneer u tijdelijk of een langere periode de behoefte hebt aan extra opslagruimte De oplossingen die we u kunnen bieden zijn ideaal voor onder andere opslag in verband met verhuizing of een extra stukje zolder opslag De ruimtes hebben een grootte variërend van 1 50 m3 dus voor iedereen hebben we het juiste formaat beschikbaar Zo huurt u dus nooit te veel ruimte U huurt de ruimte slecht minimaal één maand en hiermee is het dus een zeer flexibele oplossing Voor bedrijven uit Hoogeveen bieden we

  Original URL path: http://www.miniopslagmeppel.nl/opslag-hoogeveen (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Mini Opslag Meppel
  elke soort van tijdelijke opslag kunnen we u een oplossing bieden Voor zowel de zakelijke als de particuliere klant hebben we opslagruimtes beschikbaar Vraag ons gerust naar de uitgebreide mogelijkheden Wat voor opslag bieden wij onze klanten uit Steenwijk Inboedelopslag Zolderopslag Meubelopslag en zakelijk Archiefopslag Handelsvoorraad opslag Uw partner in opslagruimte voor Steenwijk Vanuit Steenwijk is Mini Opslag Meppel gemakkelijk te bereiken via de 4 baans A32 afslag Meppel noord Ons Self Storage bedrijf is gelegen in Meppel een strategische plek in het land en de verbindingsroute tussen het noorden en de rest van Nederland Voor inwoners en bedrijven uit Steenwijk is Mini Opslag Meppel dan ook prima geschikt wanneer u tijdelijk of een langere periode de behoefte hebt aan extra opslagruimte De oplossingen die we u kunnen bieden zijn ideaal voor onder andere opslag in verband met verhuizing of een extra stukje zolder opslag De ruimtes hebben een grootte variërend van 1 50 m3 dus voor iedereen hebben we het juiste formaat beschikbaar Zo huurt u dus nooit te veel ruimte U huurt de ruimte slecht minimaal één maand en hiermee is het dus een zeer flexibele oplossing Voor bedrijven uit Steenwijk bieden we tevens vele oplossingen voor onder

  Original URL path: http://www.miniopslagmeppel.nl/opslag-steenwijk (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Mini Opslag Meppel
  van toepassing KVK nummer Het door u ingevulde KvK nummer is onjuist Bedrijfsnaam BTW nummer Tekenbevoegd persoon Geboortedatum tekenbevoegd persoon E mailadres contact facturering Contactpersoon fin administratie E mailadres contact facturering Naam gebruiker opslagunit Telefoonnummer gebruiker Tijdelijk Nieuw adres Alleen invullen indien van toepassing Huisnummer Postcode Adres Plaatsnaam Geboortedatum Telefoon GSM Telefoonnummer voorbeeld 000 0000000 of 06 00000000 E mailadres IBAN Het door u ingevulde Iban nummer is onjuist BIC

  Original URL path: http://www.miniopslagmeppel.nl/klanten (2016-04-30)
  Open archived version from archive