archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wmo 2015: wat is er veranderd? | Movisie
  bepaling in de oude Wmo dat de gemeente advies moet vragen aan de ingezetenen alvorens het Wmo beleidsplan vast te stellen is in de nieuwe wet losgelaten In de nieuwe wet staat wel expliciet dat ingezetenen dienen te worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen Dit staat niet in de oude wettekst Inkoop en kwaliteit In de nieuwe wet staat dat de gemeente de wet kan laten uitvoeren door derden Er zijn ook bepalingen opgenomen over de criteria die de gemeente bij een eventuele aanbesteding moet hanteren De Memorie van Toelichting van de nieuwe wet stelt bovendien dat gemeenten cliënten actief bij het inkoopbeleid dienen te betrekken Ook moeten zij streven naar diversiteit in het gecontracteerde aanbod en creatieve mogelijkheden bieden voor individueel maatwerk als de door aanbieders aangeboden pakketten niet toereikend zijn Aanbieders moeten zich richten naar de cliënt De Memorie van Toelichting stelt daarnaast dat keuzevrijheid en zeggenschap belangrijk zijn bij ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening Als de cliënt ondersteuning in natura ontvangt wil de regering aanbieders aansporen om meer maatwerk te bieden en innovatieve arrangementen te ontwikkelen Hierbij hoort ook dat aanbieders zich moeten richten naar de cliënt en niet of minder naar de regels en gebruiken binnen hun organisatie In het nieuwe wetsvoorstel is een uitgebreid hoofdstuk opgenomen over kwaliteit In dit hoofdstuk worden bepalingen geformuleerd voor de kwaliteit van het aanbod van de aanbieders van maatschappelijke ondersteuning Lees ook de brochure van Movisie over kwaliteit in de Nieuwe Wmo Huiselijk geweld hindert participatie In de wet wordt huiselijk geweld gezien als een belemmering voor participatie De nieuwe Wmo maakt gemeenten nadrukkelijk verantwoordelijk voor de preventie en aanpak van huiselijk geweld ook als de hulp uiteindelijk geleverd wordt op regionaal of landelijk niveau Onder huiselijk geweld wordt onder andere verstaan ex partnergeweld kindermishandeling ouderenmishandeling mishandeling van ouders Mishandeling kan fysiek seksueel psychisch en materieel financieel van aard zijn Hoewel er voor de toegang tot voorzieningen over het algemeen een procedure is die enkele weken duurt kan hiervan worden afgeweken wanneer de veiligheid dit vraagt Een belangrijke reden om direct hulp te bieden zonder intake is wanneer er sprake is van acuut huiselijk geweld AMHK integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling De nieuwe Wmo vereist het samenvoegen van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling Hiermee wordt bijgedragen aan het integreren van de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling Het AMHK krijgt de bevoegdheden die eerder bij het SHG of het AMK lagen Het heeft dus onderzoeksbevoegdheid en professionals hebben het recht aan hen gegevens te verstrekken ook als dat moet zonder toestemming van een cliënt Meldcode voor alle aanbieders De Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die per 1 juli 2013 is gaan gelden verplicht instellingen en zelfstandigen in zorg en welzijn te werken met een meldcode In de nieuwe Wmo wordt dit nog eens bevestigd alle aanbieders zijn verplicht te werken met de meldcode Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld sociale wijkteams Programma Aandacht voor

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-er-veranderd (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • De veranderende verhouding tussen overheid en burgers | Movisie
  leefbaarheid van wijk of dorp Vernieuwen van het aanbod van welzijn en zorg Bevorderen dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving Bekijk meer voorbeelden van burgerinitiatieven U vindt ze ook in het AVI kennisdossier Burgerprojecten in zorg en welzijn Een andere rol voor de Wmo raad In deze veranderende verhoudingen is dus ook de rol van de Wmo raad aan het veranderen Waar voorheen een adviserende rol de standaard was zou het in de toekomst kunnen gebeuren dat een Wmo raad een meer verbindende rol krijgt Gaat zij bijvoorbeeld projecten in co creatie met kwetsbare burgers oppakken Of gaat ze kijken welke randvoorwaarden nodig zijn om het project te realiseren De centrale vraag is hoe de Wmo raad gaat aansluiten bij de initiatieven van burgers Kan zij initiatiefnemers verbinden of de koppeling maken tussen behoeften van kwetsbare burgers en initiatiefnemers door alert te zijn op de toegankelijkheid van initiatieven voor mensen met een beperking Mogelijk ontstaat dan een dubbele petten structuur waarbij leden van de Wmo raad zowel in hun wijk een burgerinitiatief volgen als binnen de Wmo raad nadenken hoe deze initiatieven in de gemeentelijke context een plek kunnen krijgen Bekijk dit voorbeeld van een initiatief waarbij ook mensen uit een Wmo adviesraad betrokken waren Ook een andere rol voor de gemeenteraad Daarnaast zien we dat in veranderende verhoudingen tussen overheid en burger ook de positie van de gemeenteraad verandert of zou moeten veranderen Van gemeenteraadsleden als volksvertegenwoordigers en als kaderstellers wordt verwacht dat ze weten welke initiatieven er zijn om daar vervolgens ruimte voor te creëren En om de gemeente deze waar nodig te laten faciliteren zo wordt gezegd in de uitgave De rol van de raad Ministerie van BZK 2013 Daarbij zal zij continu balanceren tussen betrokken zijn bij een initiatief en het overnemen van een maatschappelijk initiatief door de gemeente Als dat laatste gebeurt is het geen maatschappelijk initiatief meer en schieten raadsleden hun doel voorbij Tips voor Wmo raden en lokale belangenbehartigers Het vliegwiel gaat alleen draaien als de partijen in het wiel draaien Soms draait iedereen dezelfde kant op en ontstaat veel energie Soms draaien de partijen tegen elkaar in dat geeft wrijving en kan initiatieven daardoor aan scherpte laten winnen Feit is dat wel beweging nodig is Dus durf te experimenteren en zoek elkaar op om te zien hoe u als Wmo raad kan bijdragen aan initiatieven die de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers in uw gemeente bevorderen Gevaar is dat krachtige burgers initiatieven nemen en daarbij minder de belangen van kwetsbare burgers in het oog hebben en een uitsluitend karakter kunnen hebben exclusie Dit vraagt scherpte van Wmo raadsleden belangenbehartigers en gemeenteraadsleden samen Probeer zicht te hebben op wat er aan initiatieven ontstaat en wees betrokken zodat u op een positieve manier bij de initiatieven aandacht kan geven aan eventuele exclusie Kijk daarbij ook wat u aan gemeenteraadsleden overlaat en wat u zelf oppakt en maak dit bespreekbaar met de gemeenteraad zodat u van elkaars krachten gebruik kunt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/veranderende-verhouding-tussen-overheid-burgers (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De dialoog met burgers/cliënten versterken | Movisie
  train de trainer programma voor ambtenaren met als doel om alle lagen en alle ambtenaren van de verschillende afdelingen binnen de gemeente te leren werken volgens het principe van overheidsparticipatie De training bestond uit meerdere dagdelen toegespitst op thema s als overheidsparticipatie netwerken houding de moedige ambtenaar denken met een bochtje Lees meer in de uitgave Gemeente Gemeenschap Ministerie van BZK 2013 Drie voorbeelden om in dialoog beleid vorm te geven Ook worden steeds meer nieuwe vormen ontwikkeld om met cliënten en burgers het gesprek aan te gaan en in dialoog beleid vorm te geven Hieronder geven we drie voorbeelden 1 Co creatie Co creatie is een actief en creatief proces om in wisselwerking met elkaar producten diensten of beleid te ontwikkelen of te verbeteren De burgers waar het om gaat hebben veel ervaringskennis en weten dus hoe een samenleving eruit zou kunnen zien die aansluit op hun behoeften en mogelijkheden Dit is een schat aan informatie voor beleidsmakers van gemeenten en maatschappelijke organisaties in welzijn en zorg Samen werken zij aan diensten en voorzieningen die de kwetsbare burger ondersteunen maar zij staan ook voor een bezuinigingsdoelstelling Door samen met burgers en organisaties aan de slag te gaan kunnen creatieve oplossingen ontstaan vergroten gemeenten en maatschappelijke organisaties het draagvlak voor hun beleid en delen zij de verantwoordelijkheid om het nieuwe beleid vorm te geven Bij co creatie worden verschillende vaak creatieve methoden en instrumenten ingezet Deze stimuleren het actieve en creatieve proces en maken dialoog en wisselwerking tussen verschillende partijen mogelijk Zie ook Co creatief ondernemen Movisie 2011 en de artikelen Co creatie schept ruimte voor ideeën en Digitale co creatie in het sociale domein 2 Persona s Een persona is een denkbeeldig persoon uit de doelgroep die is gebaseerd op feitelijke informatie en kennis en is opgebouwd uit belangrijke kenmerken van de doelgroep Werken met persona s maakt dat beleid en diensten beter afgestemd worden op de desbetreffende doelgroep Niet het aanbod staat centraal maar de leefsituatie en vragen van de burger cliënt Een persona zorgt ervoor dat een doelgroep niet in vage kenmerken wordt omschreven maar gaat leven Kern van de methode is dat persona s samen met de doelgroep gemaakt worden Door die dialoog ontstaat contact en begrip tussen de doelgroep en de beleidsmaker Wmo beleid maken met persona s Movisie 2012 laat zien hoe je met de doelgroep een persona kan maken en geeft voorbeelden hoe deze in de praktijk te gebruiken 3 Kwaliteit vanuit cliëntperspectief In zorg en welzijn worden verschillende kwaliteitscriteria en instrumenten gebruikt Maar er wordt nog te weinig gevraagd wat de cliënt zelf eigenlijk onder kwaliteit verstaat De regering verwacht van gemeenten dat zij het kwaliteitsbeleid in samenspraak met cliëntenorganisaties en aanbieders de komende jaren verder ontwikkelen en voorstellen doen voor professionele standaarden voor maatschappelijke ondersteuning En dat in het denken over kwaliteit de burger centraal staat bron Concept Memorie van Toelichting Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 In dialoogsessies kunnen cliënten aanbieders en gemeenten bespreken wat kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning is Uit onderzoek

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/dialoog-burgers-clienten-versterken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Belangenbehartiging 2.0 | Movisie
  cliëntenorganisaties Middelen nemen af De landelijke patiënten en cliëntenorganisaties staan nu voor de uitdaging een omslag naar de lokale situatie te maken nu de taken die hun doelgroepen aangaan van het Rijk naar gemeenten worden overgeheveld Dit vraagt een verandering in het denken en werken van deze organisaties en vraagt extra inspanningen van de lokale belangenbehartigers Tegelijkertijd zien we de beschikbare middelen voor het behartigen van de belangen van kwetsbare burgers afnemen Gevolg hiervan is dat lokale collectieve belangenbehartiging in kracht afneemt of soms zelfs lijkt te verdwijnen Directe stem burger steeds meer naar achtergrond Als we terugkijken is deze ontwikkeling al met de komst van de Wmo in gang gezet Er werden Wmo raden opgericht die in hun adviezen geacht worden de stem van kwetsbare groepen te vertolken Wmo raden zien zichzelf echter meer als adviesorgaan dan als belangenbehartiger De verbinding van de Wmo raad met haar achterban is al jarenlang een aandachtspunt waardoor collectieve belangenbehartiging dreigt onder te sneeuwen Dit wordt momenteel versterkt met de ontwikkeling naar bredere participatieraden waarin de Wmo raad Wwb raad en soms ook een Wsw raad of een jeugdraad opgaan zie het artikel De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten en burgerparticipatie het derde artikel in deze reeks Hierdoor lijkt de directe stem van de burger cliënt steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen De verbinding van de Wmo raad met haar achterban is al jarenlang een aandachtspunt waardoor collectieve belangenbehartiging dreigt onder te sneeuwen Hoe representatief is georganiseerde belangenbehartiging Aan de andere kant daar waar nog wel georganiseerde lokale belangenbehartiging is zien we dat beleidsmakers zich de vraag stellen hoe representatief die belangenbehartiging is Het lukt belangenorganisaties maar mondjesmaat om de jongere generatie of bijvoorbeeld allochtonen aan zich te binden Daarnaast zien we dat het belangenbehartigers soms moeite kost om zich op een constructieve en positief kritische manier op te stellen richting gemeenten of aanbieders Vaak komt dit omdat hun ervaring vanuit het verleden leert dat hun input niet serieus wordt meegenomen in het beleid Wanneer de relatie tussen belangenbehartigers en de gemeente op gespannen voet komt te staan kan dit ertoe leiden dat de stem van de cliënt niet voldoende wordt gehoord Wmo raden en belangenbehartiging Doordat de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten door de decentralisaties sterk toenemen terwijl het budget afneemt wordt de stem van de cliënt burger nog belangrijker De kans bestaat dat verschillende belangengroepen min of meer met elkaar in strijd gaan over de verdeling van de middelen ten gunste van hun eigen doelgroep Een Wmo of participatieraad moet op zoek naar de optimale verdeling voor iedereen en dus de belangen wegen en daarna meenemen in haar adviserende taak Geen concurrentie maar samenwerking Daarnaast is het belangrijk dat belangenbehartigers zich niet laten verleiden tot concurrentie maar samenwerken om op verschillende plekken de stem van de cliënten te vertolken Niet alleen richting de gemeente maar ook richting aanbieders kunnen ze laten weten wat ze belangrijk vinden of wat volgens hen beter kan Tevens hebben ze de mogelijkheid om agenderend de pers

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/belangenbehartiging-20 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten- en burgerparticipatie | Movisie
  cliënten en burgers optimaal worden betrokken bij het nieuwe Wmo beleid Welke formele vormen van medezeggenschap zijn daarbij gewenst Hoe kunnen ook minder mondige cliënten en burgers hun stem laten horen of voor hun belangen opkomen Op 23 september organiseert Movisie de werkconferentie De toekomst van cliëntenparticipatie vernieuwing in de praktijk In de aanloop naar de conferentie geeft een serie van zes artikelen alvast een overzicht van de verschillende aspecten van cliënten en burgerparticipatie Dit artikel is deel 3 in de reeks Dialoog ontmoeting en ervaringskennis Naast deze verbreding en regionalisering is er juist ook een groeiende behoefte aan verbinding met cliënten burgers doelgroepen Veel Wmo raden en gemeenten zijn steeds verder van de samenleving af komen te staan Gemeenten spreken vaak via de adviesraden of andere burgerorganisaties met hun burgers Het organiseren van een dialoog met burgers vraagt om thema s die dicht bij de leefwereld van de inwoners liggen en die door henzelf zijn aangedragen Belangenorganisaties kunnen in die dialoog en ontmoeting een belangrijke rol spelen Belangrijk om op te merken is dat de wens om in gesprek te gaan met burgers op gespannen voet staat met verbreding van Wmo raden en regionale samenwerking tussen gemeenten Deze ontwikkelingen brengen thema s en beleid niet dichterbij maar juist verder weg en bemoeilijken directe en concrete participatie van burgers en cliënten Verbinding met de wijk en burgerinitiatieven In veel wijken zijn wijkraden of bewonersplatforms actief In eerste instantie vooral op het terrein van het groen en de inrichting van de wijk maar ook steeds meer met een sociale opdracht Ook krijgen steeds meer wijkraden daarvoor een eigen budget De betrokkenheid van kwetsbare groepen bij deze wijkraden is nog vaak beperkt Daarnaast wordt een diversiteit aan burgerinitiatieven ontplooid door groepen bewoners die zich collectief eigenaar voelen van een probleem in de wijk zoals het buurthuis dat wordt gesloten of het gebrek aan sportmogelijkheden voor hun kinderen met een beperking De denk en doekracht van burgers vraagt om onderlinge verbinding ook richting kwetsbare mensen in de wijk De nieuwe Wmo is er immers op gericht om cliënten langer zelfstandig en meer onder de mensen in de wijk te laten wonen Het is belangrijk dat zij ook gehoord en betrokken worden in de wijk buurt en dorpsorganisaties De denk en doekracht van burgers vraagt om onderlinge verbinding ook richting kwetsbare mensen in de wijk VN verdrag Onlangs zette het kabinet de eerste stappen om het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking goed te keuren Het verdrag vertelt wat landen moeten doen om te komen tot een inclusieve samenleving die open staat voor mensen met allerlei soorten handicaps Met de goedkeuring van het verdrag worden twee bestaande wetten aangepast de Kieswet en de Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte Maar ook de andere relevante regelgeving verdient aandacht zoals de Wmo de Participatiewet de Jeugdwet en het Bouwbesluit bron College voor de Rechten van de Mens Ook op lokaal niveau vraagt dit om actie welke betekenis heeft het VN verdrag

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/belangrijkste-ontwikkelingen-cli%C3%ABnten-burgerparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Versterk de positie van jongeren en ouders in de jeugdhulp | Movisie
  moment is er al veel mogelijk rondom het beheren van het eigen dossier bijvoorbeeld via tools als www samen1plan nl Maar in deze sessie met actieve belangenbehartigers en goed geïnformeerde ouders en jongeren blijken de richtlijnen voor eigen beheer amper bekend Dit geldt hoogstwaarschijnlijk voor de meeste ouders en jongeren Het is dus van groot belang dat dit recht ook wettelijk vastgelegd wordt en dat er meer informatie komt over de rechten die je als ouder en jongere hebt 2 Rol opeisen in gesprekken met gemeente of instelling Cliënten en cliëntenraden moeten duidelijker een rol opeisen bij structurele samenwerking op lokaal en regionaal niveau Dat betekent niet alleen blij zijn als je gevraagd wordt om mee te denken of over je ervaring te vertellen maar ook duidelijk aangeven onder welke voorwaarden je met een gemeente of instelling in gesprek wil Dat geldt voor de thema s die besproken worden en de vorm maar bijvoorbeeld ook de tijd en de locatie waar dit gesprek plaatsvindt Nu wordt de kracht en creativiteit van jongeren vaak platgeslagen door de vorm waarin hun participatie georganiseerd wordt in vergadersessies en inspraakavonden Vaak moeten jongeren ook nog bijbaantjes afzeggen of toestemming op school vragen om hierbij aanwezig kunnen zijn Als jongeren en ouders duidelijker voorwaarden stellen aan de uitwisseling én de follow up komt de regie ook echt bij hen te liggen 3 Echt in gesprek gaan met ouders en jongeren Het lijkt zo logisch dat gemeenten ook daadwerkelijk het gesprek met ouders en jongeren zélf aangaan om goed passend beleid te maken dat echt aansluit bij de eigen kracht van ouders en jongeren Maar uit onderzoek en ook in deze sessie blijkt keer op keer dat het aantal gemeenten dat cliëntenparticipatie en dialoog hoog op de prioriteitenlijst zet en actief vorm geeft bedroevend laag is Er zijn bij gemeenten vaak veel overwegingen om jongeren en ouders maar niet van te voren te betrekken bij beleidsvorming angst om ze te overvragen het idee dat beleid te abstract en dat processen te bureaucratisch zijn Beleidsmedewerkers geven aan dat écht openstaan voor de dialoog met ouders en jongeren alleen lukt als de gemeente een integrale visie formuleert waarin het belang van ervaringsdeskundigheid wordt erkend Dan ontstaat de ruimte voor betrokken bestuurders en ambtenaren met lef die gewoon aan de slag gaan en niet teveel afwachten Een klein budget voor initiatieven van jongeren kan ook een grote stimulerende werking hebben op het daadwerkelijk participeren van deze groep De Jeugdwet hoe zat het ook alweer Gemeenten en instellingen krijgen met de invoering van de Jeugdwet een aantal concrete opdrachten om de medezeggenschap en positie van ouders en jeugdigen in de jeugdhulp te verstevigen In de Wet staat bijvoorbeeld dat het van belang is dat jeugdigen en ouders worden betrokken bij hun eigen ondersteuningsproces en dat daarbij wordt uitgegaan van hun eigen mogelijkheden om regie te voeren over hun leven er mét ouders en jongeren gesproken moet worden niet óver hen De betrokkenheid van ouders en jeugdigen en hun sociale omgeving

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/versterk-positie-jongeren-ouders-jeugdhulp (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De huidige inrichting van cliënten- en burgerparticipatie | Movisie
  ware de achterban die op diverse plekken geen rechtstreeks contact meer heeft met de gemeente Meer over cliëntenparticipatie Dit in tegenstelling tot het terrein van de AWBZ maar ook de Participatiewet en de Jeugdwet Op deze terreinen gaat het veel meer over cliëntenparticipatie Cliënten zijn via cliëntenraden rechtstreeks betrokken bij het beleidsproces Op het terrein van werk en inkomen zijn dat bijvoorbeeld de WWB en de WSW raden en de cliëntenraden van de Werkpleinen In de AWBZ en de jeugdzorg gaat het bijvoorbeeld om cliëntenraden die functioneren binnen de betreffende instellingen Rol en cultuurverschillen Er zijn dan ook verschillen tussen Wmo raden cliëntenraden en belangenorganisaties te constateren in cultuur maar ook in het moment waarop ze betrokken zijn in het beleidsproces In de Wmo is dat steeds meer in een vroegtijdig stadium en staat de rol van meedenker centraal Dat dit samen kan gaan met de formele adviesfunctie van een raad bewijst bijvoorbeeld de Wet op de Ondernemingsraad waarin formeel adviesrecht en toch vroegtijdig meedenken goed geregeld zijn In veel gevallen is beleidsdeskundigheid in ruime mate aanwezig in de Wmo raad ervaringsdeskundigheid steeds minder Samenwerking typeert de relatie tussen de raad en de gemeente Beleidsdeskundigheid is in ruime mate aanwezig in de Wmo raad ervaringsdeskundigheid steeds minder De rol van belangenbehartiger Dit is anders bij belangenorganisaties en cliëntenraden op het terrein van de Wmo AWBZ werk en inkomen en jeugdzorg Zij zijn meer betrokken bij de uitvoering van het beleid dus aan het einde van het beleidsproces De vraag hoe het beleid feitelijk uitpakt voor cliënten is een belangrijke voor cliëntenraden en belangenorganisaties De rol van belangenbehartiger staat centraal Ervaringsdeskundigheid is in ruime mate aanwezig beleidsdeskundigheid vaak veel minder Een luis in de pels of gezonde tegenkracht typeert vaak de relatie met de gemeente of instelling De afhankelijkheidsrelatie die cliënten hebben ten aanzien van de instelling of gemeente maakt cliëntenparticipatie wel kwetsbaar Het informele circuit van cliënten en burgerparticipatie Zoals gezegd is cliënten en burgerparticipatie meer dan alleen het systeem van raden organisaties en platforms Het kent ook een diversiteit aan informele en alternatieve vormen om mensen te betrekken want niet alle groepen cliënten burgers maken gebruik van formele cliënten en burgerparticipatie Gemeenten Wmo raden en cliëntenorganisaties zijn daarom op zoek naar andere meer creatieve en informele vormen van cliëntenparticipatie Zeker nu met de decentralisaties meer doelgroepen naar de Wmo komen die via de formele structuren moeilijk te betrekken zijn Meer over informele vormen is te vinden in het artikel Participatieladder ordent praktijkvoorbeelden cliëntenparticipatie Inbedding informele vormen Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van formele vormen van cliënten en burgerparticipatie Hieruit blijkt dat o a representativiteit verbinding met de achterban samenleving en samenwerking met de beleidsmakers belangrijke elementen zijn die de mate van effectiviteit bepalen Een recent onderzoek naar de effectiviteit van informele vormen in dit geval focusgroepen wijst uit dat hiermee een meer diverse groep met meer ervaringskennis bij het beleid wordt betrokken Deze groep voelde zich ook daadwerkelijk betrokken en gehoord Een adviesraad heeft een plek

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/huidige-inrichting-cli%C3%ABnten-burgerparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen Cliëntenparticipatie | Movisie
  is de waarde van belangenbehartiging en de rol die een Wmo raad wel en niet kan De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten en burgerparticipatie Deel 3 van De toekomst van cliëntenparticipatie 1 augustus 2014 Moeten cliënten van de AWBZ en de jeugdzorg zich aanmelden voor de Wmo raad omdat zij straks voor hun begeleiding afhankelijk zijn van de gemeente Is een brede participatieraad waarin Wmo en Sociale zaken integraal worden benaderd Versterk de positie van jongeren en ouders in de jeugdhulp Ervaringsdeskundigen geven drie bouwstenen 21 juli 2014 Gemeenten en instellingen krijgen met de invoering van de Jeugdwet de opdracht om de medezeggenschap en positie van ouders en jeugdigen in de jeugdhulp te verstevigen Een grote groep ouders jongeren en cliëntenvertegenwoordigers De huidige inrichting van cliënten en burgerparticipatie Deel 2 van De toekomst van cliëntenparticipatie 14 juli 2014 We kennen in Nederland een uitgebreid stelsel van adviesraden cliëntenorganisaties bewonersplatforms et cetera Dit geldt voor zowel de Wmo als de AWBZ de jeugdzorg en het veld van werk en inkomen Via deze formele weg worden cli Hoe de Volksbond gedeelde besluitvorming realiseert 3 juli 2014 Stichting Volksbond Amsterdam versterkt de positie en regie van voormalig dak en thuisloze en sociaal kwetsbare bewoners Dat doen zij samen met bewoners zelf via het Volksbond besluitvormingsmodel Wat is dat voor een model Nieuwe artikelenserie de toekomst van cliëntenparticipatie 25 juni 2014 Met de decentralisatie van taken naar de gemeenten is cliënten en burgerparticipatie in de gemeenten een urgent thema geworden Hoe kunnen cliënten en burgers optimaal worden betrokken bij het nieuwe Wmo beleid Welke formele VTV 2014 belangrijk voor het sociale domein Extra aandacht voor maatschappelijke participatie in Volksgezondheid Toekomst Verkenning 24 juni 2014 Op 24 juni overhandigt het RIVM de zesde Volksgezondheid Toekomst Verkenning VTV aan minister Schippers van VWS Elke vier jaar schetst de toekomstverkenning de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland De VTV geeft een Cliëntenparticipatie in Leiden in gesprek 22 mei 2014 Leiden maakt werk van cliëntenparticipatie Door in gesprek te gaan met burgers zoekt de gemeente naar wat er leeft in de samenleving en komen aandachtspunten naar boven die de gemeente meeneemt in de beleidsontwikkeling rondom de Doe democratie Je kunt er niet omheen Een verslag van de netwerkbijeenkomst op 7 april 12 mei 2014 Steeds meer burgers pakken concrete zaken in het publieke domein zélf of samen met instanties op doe democratie Op 7 april vond in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger een doe democratie netwerkbijeenkomst plaats De Vijf thema s als Kwaliteitskader voor de nieuwe Wmo 30 april 2014 Welke thema s vinden cliënten het belangrijkst in de zorg en ondersteuning die zij ontvangen Cliënten in Overijssel noemden in gesprekken vijf thema s die zijn opgenomen in Kwaliteit van zorg en Aandacht voor iedereen nieuw kennisdossier 23 april 2014 Het toerusten van Wmo raden en belangenbehartigers Dat beoogt Aandacht voor iedereen een programma van landelijke patiënten gehandicapten en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo raden Op deze manier kunnen Wederkerigheid de zorgende burger en de faciliterende overheid Over

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%C3%ABntenparticipatie/artikel (2015-06-23)
  Open archived version from archive •