archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EigenWIJzebuurten (JUNIOR) | Movisie
  in de samenleving in overeenstemming te brengen met de maatschappelijke noodzaak van voldoende samenhang Voor de visie op duurzame sociale relaties in een buurt grijpt de ontwikkelaar terug op de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling RMO 2006 in WijkAlliantie 2007 en de opvattingen van Putnam over sociaal kapitaal 2007 in WijkAlliantie 2007 Bewoners verschillen weliswaar in de wijze waarop zij van de buurt gebruik maken maar staan ook via allerlei dwarsverbanden met elkaar in verbinding Een EigenWIJzebuurtenteam is een vorm van etniciteitoverstijgende duurzame samenwerking Praktijkervaringen Er zijn twee onderzoeken gedaan naar praktijkervaringen met EigenWIJzebuurten Geugies 2009 Van den Berg Freiburg 2010 Volgens de landelijke projectleider werken de buurtteams vanuit een gezamenlijk belang namelijk het verbeteren van het leefklimaat in de wijk waardoor de samenwerking duurzaam wordt Ook de trekkers van de EigenWIJzebuurtenteams geven aan dat ze belang hechten aan de buurt en graag de leefbaarheid willen verbeteren Door de samenwerking hebben niet alleen de leden van het buurtteam onderling meer contacten maar de georganiseerde activiteiten leiden ook tot meer contacten tussen een grotere groep van bewoners De trekkers noemen de opkomst bij hun activiteiten groot en vinden dat daardoor de sociale afstand vermindert De trekkers zijn vooral te spreken over de financiële bijdrage het vertrouwen dat in hen gesteld wordt en de begeleiding die ze krijgen Ook zorgt de laagdrempeligheid er volgens de lokale contactpersonen voor dat veel bewoners meedoen aan de activiteiten die ze organiseren Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van deze of soortgelijke methoden noch in Nederland noch in het buitenland Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch Samenvatting werkzame elementen Divers samengestelde teams gaan langdurig samen aan de slag waardoor het begrip en het draagvlak voor het samenleven van verschillende culturen in de wijk versterkt worden Bottom up het initiatief komt voort uit een vraag wens of droom van de jonge buurtbewoner zelf en zij zijn zelf eigenaar van het initiatief Eigen kracht bewoners krijgen handvatten aangereikt om zélf zo zelfstandig mogelijk te werken aan de sociale kwaliteit in de buurt Buurten bewoners definiëren zelf het geografische gebied dat ze tot het hunne rekenen Het buurtteam werkt vanuit een gezamenlijk belang namelijk het verbeteren van het leefklimaat in de wijk Sleutelfiguren uit het buurtteam nemen initiatief zijn aanspreekpunt en enthousiasmeren andere buurtbewoners Er wordt aan draagvlak binnen de buurt gewerkt door het organiseren van een buurtbrainstorm Snelle resultaten eerst aan de slag met aandachtspunten en acties waar iedereen het mee eens is en die op korte termijn gemakkelijk te realiseren zijn Laagdrempeligheid door de kleinschaligheid en de financiële bijdrage voor het organiseren van activiteiten hierdoor zijn activiteiten voor iedereen toegankelijk en ontstaan gemakkelijk onderlinge contacten Buurtteams krijgen vertrouwen ze hoeven pas achteraf te verantwoorden waar het geld aan besteed is en voelen zich daardoor erg gesteund De persoonlijke positieve en proactieve begeleiding van de buurtteams zorgt ervoor dat de initiatieven daadwerkelijk worden uitgevoerd Zichtbaarheid de vermelding van de activiteiten op een landelijke website en de aandacht voor publiciteit maken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/eigenwijzebuurten-junior (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Eigen Kracht-conferentie | Movisie
  positieve zin door deelname aan EK c vooral op het gebied van veiligheid en welzijn van de betrokken kinderen en ervaren sociale steun voor de ouders De reductie van zorgpunten is vergelijkbaar met de reguliere aanpak Niet alle aangevraagde conferenties vinden uiteindelijk plaats maar de onderzoekers hebben geen relatie kunnen aantonen met achtergrondproblematiek Het bijkt dat van de in de plannen vastgestelde afspraken in de praktijk het merendeel gedeeltelijk of volledig wordt uitgevoerd In 9 van de plannen worden de afspraken helemaal niet uitgevoerd Het niet of slechts deels uitvoeren van afspraken komt bijna even vaak door familiegerelateerde redenen als door professional gerelateerde oorzaken In onderzoek naar de maatschappelijke opbrengsten van EK c s concluderen de onderzoekers dat hoe eerder een EK c ingezet wordt hoe meer besparingen op professionele zorg gerealiseerd kunnen worden In buitenlands onderzoek tonen onderzoekers positieve effecten van EK c aan op de tevredenheid van het bestaan en mentale gezondheid Ook mentale pijn en de mate van angst en depressie namen in het onderzoek significant af Wel blijkt uit veel buitenlands onderzoek dat de ontwikkeling van plannen vaak succesvoller verloopt dan de implementatie ervan Ook is er een gebrek aan betrouwbare langetermijnstudies naar EK c Samenvatting werkzame elementen Burgers houden zeggenschap en regie ook als er problemen zijn Burgers worden geactiveerd om samen met anderen vast te stellen wat de problemen zijn daar verantwoordelijkheid voor te nemen en een oplossing te bedenken Het organiseren van samenwerking tussen familie netwerk en professionals waarbij iedereen via het actieplan betrokken wordt bij de problemen en een kans heeft bij te dragen aan het oplossen hiervan Het betrekken van familie en netwerk bij de problematiek zorgt voor meer begrip waardoor dit gezin meer steun vanuit de omgeving ervaart en minder zorgpunten heeft Het EK c proces is eigendom van het sociale netwerk hun taal hun tijd hun mensen hun gebruiken zijn bepalend en de besloten conferentietijd voor families is esssentieel De onafhankelijke EK coördinator zorgt voor heldere uitleg persoonlijk contact en begeleiding tijdens het proces en maakt het sociale netwerk zo groot mogelijk De onafhankelijke coördinator als verbinding tussen de familie of het sociale netwerk en professionele dienstverleners of instanties De professionele dienstverlener maakt kennis met familie en netwerk waardoor een groot onderling vertrouwen ontstaat De directe actie na een aanvraag binnen een week start een coördinator met de werkzaamheden Professionals spelen een belangrijke rol in het verschaffen van de gewenste informatie tijdens de conferentie zij stellen daarmee deelnemers in staat te werken aan relevante plannen De EK c is breed toepasbaar in herkomst van de deelnemers in inhoudelijke onderwerpen en in gemaakte afspraken en de uitvoering daarvan Praktijkvoorbeeld Praktijkvoorbeeld 1 Een Eigen Kracht conferentie voor families Situatie voorafgaand aan de EK c Laura en David hadden stevige problemen onder elkaar zoals ze het zelf verwoordden Zeer explosieve luidruchtige ruzies Ook s nachts Eén van de aanleidingen was het middelengebruik van David Al met al een ongezonde situatie voor hun anderhalf jaar oude dochtertje Chantal Na opnieuw een flinke ruzie hebben zij zelf besloten Chantal naar Davids ouders te brengen Dit viel samen met een melding bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling AMK dat besliste dat Chantal niet terug naar huis mocht Ze bleef voorlopig bij opa en oma wonen Na onderzoek kwam de zaak uiteindelijk bij Bureau Jeugdzorg terecht en werd met beide ouders de mogelijkheid van een EK c besproken om de onderzoeksperiode door de Raad voor de Kinderbescherming te overbruggen Na toestemming kwam de EK c coördinator bij de familie langs om alles uit te leggen De vraag die zij geformuleerd hebben voor de EK c luidt Wat is ervoor nodig om de relatie tussen Laura en David zo goed te krijgen dat Chantal weer thuis kan wonen Laura en David hadden al snel een aantal mensen op het oog die zij erbij wilden vragen ouders broers een schoonzus vrienden en kennissen Laura belde iedereen zelf om te vertellen over de conferentie Vervolgens ging de Eigen Kracht coördinator langs om alles uit te leggen en vragen te beantwoorden Uiteindelijk waren er 22 mensen Allemaal krachtige mensen viel de EK coördinator op Ze verbonden zich aan Laura en David al in het voortraject en dat voelde je Uitvoering EK c De hele familie kwam opdagen Laura en David stralen er maanden na de conferentie nog bij als ze dit vertellen De conferentie vond plaats op een zaterdag in een buurthuis vlakbij Het duurde van twaalf uur tot in de loop van de avond een uur of negen De familie trok bewust veel tijd uit voor het besloten gedeelte De familie was blij dat de casemanager van Bureau Jeugdzorg er was op haar vrije zaterdag Wel had de familie graag meer willen weten over de voorwaarden om Chantal naar huis te kunnen laten terugkeren Ze hadden gehoopt dat de raadsonderzoeker er zelf zou zijn om direct antwoord te geven Maar alles wat hierover bekend was was in feite al eerder verteld Na een half uur informatie uitwisselen begon het besloten gedeelte van de conferentie waarbij altijd alleen de persoonlijke genodigden aanwezig zijn Hier wisselden het dieper ingaan op de problemen en het grondig bedenken van oplossingen elkaar af In totaal duurde deze setting zo n zeven uur Laura en David openden zelf het besloten gedeelte van de conferentie door antwoord te geven op de harde vraag van Davids vader Waarom hebben jullie steeds ruzie Wat zijn de problemen Laura nam het voortouw We hebben alles open en bloot gegooid We schaamden ons om de redenen waarvoor we hulp moesten vragen omdat als je ze zo vertelt sommige redenen te klein en te onbelangrijk lijken om ruzie over te krijgen De familie bewonderde de openheid van beiden Vooral Laura was verrast door haar familie Voor de conferentie dacht ze dat het niet goed klikte tussen hen Dat was dus verkeerd bedacht De broer van David en de oom van Laura namen het voorzitterschap op zich en noteerden alle besproken punten Na afloop werd de EK coördinator binnengevraagd en las de broer

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/eigen-kracht-conferentie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Koppelwerk | Movisie
  geschreven door Geni Horstink en Nelleke Toenders uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers in Den Bosch De publicaties zijn te bestellen bij www divers nl Ontwikkelaar Welzijnsonderneming Divers Thom Riksen 073 612 44 88 t riksen divers nl Onderbouwing De term Koppelwerk werd voor het eerst geïntroduceerd door de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie SMVP Koppelwerk gaat uit van het idee dat burgers geen verlengstukken van de politie zijn maar personen die zelf verantwoordelijkheid dragen Gunther Moor Velthuis 2010 Koppelwerk is daarom gebaseerd op de term sociale zelfredzaamheid Dit is het vermogen en de bereidheid van mensen om conflicten zelf op te lossen Gunther Moor Velthuis 2010 Sociale zelfredzaamheid verbetert de sociale veiligheid omdat burgers weer grip op hun eigen situatie krijgen Naast sociale zelfredzaamheid is Koppelwerk ook gestoeld op het concept van maatschappelijke herijking Daarbij wordt eerst gekeken naar waar het probleem ligt door in gesprek te gaan met de buurt voordat men overgaat tot ingrijpen Praktijkervaringen Naar aanleiding van verschillende pilotprojecten en evaluatiemomenten is een viertal publicaties verschenen Meijer Toenders 1999 Hes 2002 Horstink Toenders 2009 Van der Graaf e a 2006 Uit deze publicaties blijkt dat professionals tevreden zijn over het resultaat van de methode Koppelwerk Dankzij het Koppelwerk zijn bewoners actiever en is de criminaliteit teruggedrongen Er worden echter ook valkuilen genoemd Zo lopen Koppelwerkers het gevaar te betrokken te raken is de samenwerking met de achtervang niet altijd optimaal en is het werk moeilijk te begrenzen Tot slot is de omgang met persoonlijke informatie van bewoners een lastig punt Ook de bewoners zelf ervaren Koppelwerk positief Zij stellen het op prijs dat de Koppelwerkers makkelijk benaderbaar zijn Zij plaatsen echter ook kritische kanttekeningen zoals de angst dat persoonlijke informatie wordt doorgespeeld naar instanties Hes 2002 Van der Graaf e a 2006 Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch zie 6 1 Samenvatting werkzame elementen Zichtbare aanwezigheid van de koppels er zijn Opbouwen van een vertrouwensrelatie door de laagdrempeligheid de koppels zijn makkelijk te benaderen Het ontsluiten van moeilijk toegankelijke buurten en wijken en huishoudens door de aanwezigheid van de koppels Het activeren van bewoners om zelf aan de slag te gaan met het oplossen van problemen Het schakelen tussen vraag en aanbod door het verbinden van instanties met bewoners Het verbeteren van de sociale veiligheid door middel van sociale zelfredzaamheid De combinatie van een top down aanpak met een bottom up aanpak Praktijkvoorbeeld Onder de onderzoeken vonden we geen volledige casestudie van de toepassing van Koppelwerk in een wijk Wel vonden we enkele praktijkvoorbeelden die het belang van de methode in een aantal specifieke situaties illustreren Oogje in het zeil Een opbouwwerker vertelt Door een ongeluk heeft een man van in de veertig een hersenbeschadiging opgelopen Gevolg daarvan is dat hij niet helemaal in orde is Hij woont alleen in een gehuurde woning Hij is zo wordt gesteld te goed om permanent opgenomen te worden en eigenlijk te

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/koppelwerk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Gemixt talent | Movisie
  in de samenleving ligt daar moet draagvlak verkregen worden Materiaal Gemixt talent Zorgaanbieder en welzijnsorganisatie samen sterk voor en inclusieve wijk geschreven door Bertho Smit uitgegeven in 2005 door het NIZW in Utrecht Uitvoerende organisaties De methode Gemixt talent is ontwikkeld voor toepassing door welzijnsorganisaties in samenwerking met zorginstellingen Ontwikkelaar Vilans voorheen NIZW Zorg 030 789 23 00 www vilans nl Talant Friesland 0513 643 800 www talant nl Miks Welzijn 0513 414 593 info miks welzijn nl Onderbouwing De methode is zowel vanuit de praktijk als vanuit de theorie ontwikkeld De ontwikkelaar heeft bij de probleemanalyse de gekozen doelen de doelgroep en de aanpak gebruik gemaakt van verschillende theorieën Voor de probleemanalyse wordt onder andere verwezen naar Kal 2001 in Ellenkamp en Calis 2005 Zij stelt dat de functionele en sociale integratie nog veel te wensen overlaat en dat integratie pas zin heeft als dit zicht biedt op participatie zoals die de persoon zelf voor ogen staat en die aansluit bij zijn of haar wensen Voor de onderbouwing van het gekozen doel wordt gebruik gemaakt van Hendrix 1997 in Ellenkamp en Calis 2005 die stelt dat een sociaal netwerk bijdraagt aan sociale integratie en de vorming van de eigen identiteit Voor de onderbouwing van de aanpak heeft de ontwikkelaar gebruik gemaakt van de door hem zelf beschreven theorie over netwerkontwikkeling voor en door mensen met een verstandelijke beperking gericht op de integratie van personen met een verstandelijke handicap in de samenleving Smit Van Gennep 1999 Praktijkervaringen Uit de interne evaluatierapporten Smit 2005 Broersma 2010 blijkt dat zowel cliënten als buurtbewoners positief zijn over de methode Ten aanzien van de persoonlijk begeleiders blijkt dat zij bij aanvang al betrokken moeten worden dat er voldoende tijd en ruimte voor hun netwerkactiviteiten moet zijn en dat zij hierbij ook voldoende begeleid en gecoacht moeten worden Tevens blijkt dat de samenwerking tussen de welzijnsinstelling en de zorgorganisatie succesvol is Welzijn kan haar kennis van de lokale samenleving inzetten en kan de buurtorganisatie stimuleren Gehandicaptenzorg kan haar cliënten praktische handvatten voor netwerken bieden en ook als ondersteuner volwaardiger in de buurt functioneren Effectonderzoek Er zijn twee rapportages Smit 2005 Broersma 2010 van de uitvoerende organisatie beschikbaar met monitorgegevens die directe aanwijzingen voor de effectiviteit van Gemixt Talent geven F De monitorgegevens wijzen uit dat 13 van de 18 cliënten Smit 2005 en acht van de 13 cliënten Broersma 2010 succesvol zijn gekoppeld aan buurtbewoners en lokale initiatieven en of verenigingen Tevens blijkt uit de resultaten dat de koppelingen wisselend succes hadden soms hadden de contacten een blijvend karakter soms stopten de contacten na enkele ontmoetingen en moest een nieuw contact tot stand gebracht worden Gesteld kan worden dat de methode bijdraagt aan de totstandkoming van sociale contacten tussen mensen met en mensen zonder beperkingen Samenvatting werkzame elementen Het versterken van het sociale netwerk via deelname van mensen met een verstandelijke beperking aan de lokale samenleving De uitdaging ligt in de samenleving het activeren van buurtbewoners om activiteiten te ondernemen met buurtbewoners met een verstandelijke

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/gemixt-talent (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Maatschappelijke Beursvloer | Movisie
  Beursvloer plaats Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gaan in gesprek met een bedrijf dat hen aan de gewenste spullen adviezen of menskracht helpt Dat leidt vaak tot een match In de laatste fase nazorg en evaluatie is de keuze voor nazorg aan de organisatoren en of deelnemers Geadviseerd wordt de matches te volgen Bij de evaluatie worden zoveel mogelijk betrokken partijen ingeschakeld Materiaal De methode staat beschreven in Toolkit Maatschappelijke Beursvloer geschreven door Stefanie Lap en uitgegeven in 2011 door MOVISIE in Utrecht Ontwikkelaar MOVISIE 030 789 20 00 www movisie nl Website www beursvloer com Onderbouwing Maatschappelijke Beursvloer past binnen het thema Maatschappelijk Betrokken Ondernemen MBO MBO is het deel van maatschappelijk verantwoord ondernemen dat betrekking heeft op het versterken van de relatie van een bedrijf met haar omgeving Kinds Wolters Beek 2010 Er zijn veel vormen van MBO maar het gaat steeds om 5 m s mensen het beschikbaar stellen van medewerkers middelen het beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen massa het openstellen van netwerken media het openstellen van in en externe kanalen voor promotie en munten financiële ondersteuning In het formuleren van vraag en aanbod van maatschappelijke organisaties en bedrijven ter voorbereiding van de Beursvloer wordt veel aandacht besteed aan deze 5 m s Rollen en taken van de overheid zijn verschoven en het concept van civil society is op gekomen Onder civil society vallen niet alleen de maatschappelijke organisaties maar ook burgers en bedrijven Maatschappelijke organisaties en bedrijven gaan sectoroverschrijdend werken en ontstaan er nieuwe partnerschappen Kinds e a 2010 Via een partnerschap bundelen bedrijven maatschappelijke organisaties en de overheid hun kennis ervaring en middelen en zetten deze in voor de sociale omgeving Om zo n partnerschap gestalte te kunnen geven is structuur nodig om elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te kunnen werken Kinds e a 2011 De matches die op de Beursvloer tot stand komen vormen vaak de eerste stap naar een partnerschap tussen bedrijf en maatschappelijke organisaties Praktijkervaringen Er is één landelijk onderzoek gedaan naar praktijkervaringen met de Beursvloer Van der Willigen Verdonschot 2006 Aan een gemiddelde Beursvloer nemen circa 50 maatschappelijke organisaties deel en circa 35 bedrijven Over het algemeen zijn de organisatoren en deelnemers aan de Beursvloer tevreden Ze vinden dat de Beursvloer een goed instrument is om bedrijven en maatschappelijke organisaties te laten samenwerken Daarnaast voeren veel lokale Beursvloeren een evaluatie uit waaruit over het algemeen een grote tevredenheid blijkt Succesfactoren die hierbij naar voren kwamen zijn onder andere de persoonlijke benadering en contact duidelijke informatie vooraf de sfeer locatie en verslaglegging Lap 2011 Effectonderzoek Er is een Nederlands monitoringonderzoek Van der Willigen Verdonschot 2006 gevonden met directe aanwijzingen voor de effectiviteit Daarnaast is een Duits monitoringsonderzoek Jakob Kinds Placke 2009 gevonden met indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit van de Maatschappelijke Beursvloer Beide onderzoeken laten zien dat het aantal matches per Beursvloer varieert maar dat het gemiddeld 70 in Duitsland Jakob et al 2009 en 88 in Nederland Van der Willigen Verdonschot 2006 bedraagt Van de matches wordt 70 Duitsland

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/maatschappelijke-beursvloer (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • TijdVoorElkaar | Movisie
  is te bestellen via www pumbo nl Ontwikkelaar Social Minds Pascal van Wanrooy 06 16 02 85 64 www tijdvoorelkaar org Onderbouwing De methode TijdVoorElkaar is vanuit de praktijk ontwikkeld Daarbij is gebruik gemaakt van de bestaande buitenlandse methoden TimeBanks en LETS Wederkerigheid is het centrale uitgangspunt van al deze methoden De ontwikkelaar baseert zich daarbij op het wederkerigheidsbeginsel van Pessers 1999 De boodschap is iedereen kan iets doen dat voor een ander interessant is en iedereen kan wel eens de hulp van een ander gebruiken Geven vergroot de eigenwaarde en levert waardering op krijgen geeft steun en begrip Hierbij wordt gesproken van een gifteconomie waarbinnen diensten worden uitgewisseld zonder dat daar een objectieve maatstaf als geld bij komt kijken TijdVoorElkaar gaat verder uit van de eigen kracht van de deelnemers In navolging van Davelaar en Veldboer 2007 wordt ook wel gesproken van een capaciteitsgerichte wijkontwikkeling Daarbij staan de potenties vaardigheden en kwaliteiten van mensen en hun netwerk centraal De professional krijgt steeds meer de rol van inspirerende coach en ondersteuner waarbij hij altijd uitgaat van de eigen potentie van de mensen met wie hij werkt Praktijkervaringen In een evaluatie naar het project TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid Huygen De Meere 2007 zijn zowel de bewoners als de professionals van mening dat TijdVoorElkaar bijdraagt aan een vermindering van anonimiteit en sociaal isolement Wel geeft men aan dat een wijk vaak een te groot gebied bestrijkt waardoor het juist weer anoniem kan worden De suggestie wordt gedaan om nog lokaler te werk te gaan De meeste geïnterviewde bewoners zijn enthousiast over TijdVoorElkaar Het idee dat mensen worden aangesproken op hun kwaliteiten spreekt velen aan Mensen waarderen vooral de laagdrempeligheid en de informele manier om met elkaar in contact te komen Ook durven ze eerder iets aan een ander te vragen Het contact met de sociaal makelaar wordt door bewoners zeer op prijs gesteld en de professionals zelf benadrukken het belang van de sociaal makelaar Hij is als spin in het web onmisbaar voor het slagen van het project Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek uit aan naar de effectiviteit van de methode Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch zie 6 1 van de download Samenvatting werkzame elementen Wederkerigheid als uitgangspunt iedereen kan iets doen voor een ander en iedereen kan wel eens hulp van een ander gebruiken Het opbouwen van sociale netwerken en duurzame contacten in de wijk Uitgaan van eigen kracht en empowerment de mogelijkheden van de bewoners staan centraal en iemand iets geven vergroot de eigenwaarde en levert waardering op De sociaal makelaar stimuleert mensen tot deelname via een persoonlijke benadering De website maakt de methode voor iedereen toegankelijk en verlaagt de drempel om te participeren Nazorg na twee à drie weken is er een checkmoment zijn vraag en aanbod goed samengebracht Praktijkvoorbeeld Onderstaand praktijkvoorbeeld is geschreven door een sociaal makelaar Van Lith persoonlijke communicatie oktober 2011 De namen zijn gefingeerd Iemand om mee uit te gaan Gilla en Anna wonen allebei op de uiterste

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/tijdvoorelkaar (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kan wél! | Movisie
  buurt willen en kunnen inzetten het leefklimaat van een wijk verbeteren Hiermee borduurt de ontwikkelaar onder meer voort op een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR uit 2005 in Jansen e a 2008 In dat rapport wordt gepleit voor lerende wijken waarin bewoners zelf de regie nemen en initiatieven ontplooien om de leefbaarheid van hun wijk te vergroten Daarnaast verwijzen de ontwikkelaars bij de onderbouwing en aanpak van Kan wél regelmatig naar de uit Amerika afkomstige ABCD methode ABCD Asset Based Community Development Zo zijn de bottom up benadering en empowerment van bewoners geïnspireerd op de aanpak van de ABCD methode Ook het doen van informeel onderzoek om wensen en behoeften van bewoners in kaart te brengen is ontleend aan de ABCD methode Praktijkervaringen Kan wél wordt met name uitgevoerd in opdracht van woningcorporaties en gemeenten verspreid over heel Nederland De methode is sinds 2006 uitgevoerd in een dertigtal steden in meerdere wijken in Nederland Er is één onderzoek gedaan naar de praktijkervaringen van de professional en de praktijkervaringen van de cliënt Oude Vrielink Wijdeven 2007 Hier uit blijkt dat de buurtcoaches de formele werkwijze van de methode op hoofdlijnen volgen maar wel verschillende stijlen hebben In de uitvoeringspraktijk ervaren de buurtcoaches een aantal belangrijke spanningsvelden Zo vinden zij het belangrijk om er te zijn voor de bewoners maar moeten ze dit doen in een beperkt aantal uren Het werken als eenpitter heeft als voordeel de grote mate van vrijheid en flexibiliteit maar als nadeel het ontbreken van samenwerking en steun van een team De werkwijze van Kan wél wordt door de geïnterviewde bewoners als duidelijk en helder ervaren Bewoners zijn positief over de bereikbaarheid en betrokkenheid van de buurtcoach Bewoners hebben in de eerste fase van Kan wél weinig nieuwe mensen leren kennen Later wanneer het project of evenement plaatsvindt worden wel vaker nieuwe contacten gelegd De bewoners vinden zelf dat ze nauwelijks nieuwe vaardigheden opdoen door Kan wél De buurtcoaches zien echter wel nieuwe vaardigheden bij de bewoners ontstaan Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode of soortgelijke methoden Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch zie 6 1 Samenvatting werkzame elementen Via bewonersinitiatieven wordt de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk vergroot De methode richt zich op álle bewoners ongeacht leeftijd etniciteit en sociaaleconomische achtergrond en heeft daarbij een speciale variant voor jongeren De positieve insteek het werken vanuit de betrokkenheid de aanwezige capaciteiten en empowerment van de bewoners in plaats van problemen en tekortkomingen De wijkcoach geeft op een subtiele manier sturing en begeleiding hij laat veel ruimte aan de bewoners zelf om ideeën te bedenken mogelijkheden te onderzoeken en oplossingen aan te dragen Gelijkwaardigheid tussen wijkcoach en initiatiefnemer De spelregels voor de eigen initiatieven zijn simpel bewoners weten op korte termijn of het voorstel gehonoreerd wordt en de financiering is dan gemakkelijk geregeld Praktijkvoorbeeld In de gevonden casestudies wordt vooral beschreven welke initiatieven in het kader van Kan wél van de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/kan-wel (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Buurtgerichte Sociale Activering | Movisie
  persoonlijke participatietrajecten samenwerking tussen organisaties in de buurt is daarmee essentieel De methode is te verdelen in de volgende vier fasen De assessmentfase Een goed beeld krijgen van de buurtbewoner en diens leefwereld Benadering en contactleggingfase Op een outreachende manier deelnemers werven en samen de mogelijkheden verkennen tot deelname aan het BSA traject Gemeenschappelijk ontwikkelen van een activeringstraject De individuele bewoner een stap verder brengen in de eigen ontwikkeling en bekijken wat de buurt daartoe te bieden heeft Niet alleen de bewoner wordt in deze fase geactiveerd ook instellingen in de buurt Daadwerkelijk actief worden Het probleemoplossend vermogen van de bewoner wordt vergroot doordat hij of zij participeert in activiteiten Trajectbegeleiding wordt geboden in de vorm van casemanagement op basis van vragen van de individuele bewoner Materiaal Beschikbaar is de publicatie Buurtgerichte sociale activering Methodiekbeschrijving voor een gebiedsgerichte aanpak Deze publicatie is geschreven door Thomas Freitag Iris Leene en Carel Tenhaeff en in 2003 gepubliceerd door het NIZW in Utrecht Ontwikkelaar MOVISIE voorheen NIZW info movisie nl www movisie nl 030 789 20 00 Contactpersoon Welzijnsgroep Sedna Emmen Lenny Jansen l jansen welzijngroepsedna nl info welzijngroepsedna nl 0591 680 800 Onderbouwing De methode Buurtgerichte sociale activering BSA is niet helemaal nieuw maar deels gebaseerd op bestaande methodieken Freitag et al 2003 De methode werkt vanuit de individuele belevingswereld van de bewoner aan een gemeenschappelijk traject van activering Voor de onderbouwing hiervan baseert de ontwikkelaar zich op theorieën in de dieptepsychologie de humanistische psychologie de cultuurhistorische psychologie en de kritische psychologie Binnen BSA worden drie gespreksmethoden gebruikt waarbij de ontwikkelaar zich baseert op verschillende theorieën de narratieve gespreksmethode gespreksmethoden vanuit de creatieve procestheorie en de methode van het ervaringsleren De ontwikkelaar heeft twee invalshoeken gekozen het ervaringsleren en de educatieve benadering De methode BSA besteedt ook aandacht aan het verwerken van ingrijpende ervaringen Voor de onderbouwing maakt de ontwikkelaar gebruik van het model van Kübler Ross 1969 in Freitag et al 2003 Tot slot maakt BSA gebruik van casemanagement bij het vormgeven van de trajectbegeleiding Praktijkervaringen In twee gemeentes waar pilots hebben plaatsgevonden Emmen en Hengelo maakt de methode nog steeds onderdeel uit van het reguliere beleid Ook is bekend dat de methode is overgebracht naar Nieuw Buinen Buiten deze drie gemeentes is onduidelijk wat de regionale spreiding van de methode is Een drietal rapporten doet verslag van ervaringen met vormen van buurtgerichte sociale activering Dekkers 2002 Wentink 2003 Wolters 2007 zie 3 1 Twee rapportages doen verslag van pilots die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de methode Dekkers 2002 Wentink 2003 een derde rapportage Wolters 2007 doet verslag van het werken met BSA Uit de rapporten komt een overwegend positief beeld naar voren van het werken met de methode Daarnaast formuleren de auteurs een aantal lessen en aandachtspunten voor het werken met de methode Zo komt naar voren dat inkadering van de methode in een gemeentelijke structuur essentieel is en formele samenwerkingsafspraken tussen organisaties in de buurt belangrijk Dekkers 2002 Vraaggericht werken ervaren professionals als waardevol maar tegelijkertijd ook

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/buurtgerichte-sociale-activering (2015-06-23)
  Open archived version from archive