archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Inspiratiegids voor nieuwe ontmoetingsplekken | Movisie
  verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Inspiratiegids voor nieuwe ontmoetingsplekken Vorige pagina Inspiratiegids voor nieuwe ontmoetingsplekken Ondernemende initiatiefnemers vertellen over hun aanpak en uitdagingen publicatie juni 2014 In deze inspiratiegids vertellen ondernemende initiatiefnemers over hun aanpak en uitdagingen Hun projecten staan model voor vele initiatieven in Nederland waarbij bewoners hard werken aan een andere samenleving Ze nemen taken en verantwoordelijkheden op zich en doen dat op zo n manier dat burgers zélf meebepalen wat er in hun leefomgeving gebeurt Kenmerkend voor deze initiatieven is dat ze werken vanuit waarden als wederkerigheid ruil en samenwerken waarbij winst terugvloeit naar de lokale gemeenschap De inspiratiegids is gebaseerd op een evaluatie waarin vragen aan de orde kwamen als Wat is het doel van participatie Wie moet het initiatief nemen Wat is een toekomstgerichte werkwijze Hoe

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/inspiratiegids-nieuwe-ontmoetingsplekken (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Het belang van TijdvoorElkaar | Movisie
  van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Informele zorg Het belang van TijdvoorElkaar Vorige pagina Het belang van TijdvoorElkaar Het principe van wederkerigheid in contact tussen weerbare en kwetsbare burgers publicatie juni 2014 In diverse steden zijn in de afgelopen jaren TijdvoorElkaar projecten opgezet door welzijns en zorginstellingen en woningcorporaties Via een website en een sociaal makelaar kunnen buurtbewoners elkaar informeren over wat zij voor elkaar kunnen doen Het idee erachter is dat iedereen wel iets kan wat een ander nodig heeft en dat iedereen wel eens hulp van een ander kan gebruiken En dat zo duurzame contacten tussen wijk en buurtbewoners ontstaan Femmianne Bredewold onderzocht hoe kwetsbare mensen bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond hierin kunnen worden betrokken De beleidstrend is immers dat ook mensen met beperkingen hun eigen welzijn vormgeven en daarbij niet meer dan nodig een beroep doen op professionele ondersteuning De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden over de methode TijdvoorElkaar is dat de methode indien op de juiste manier toegepast van grote waarde kan zijn voor het bewerkstelligen van duurzame contacten tussen burgers met en zonder een beperking Zonder dergelijke projecten komen contacten tussen mensen met en zonder beperkingen amper van de grond Auteur Bredewold F H Malda

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/belang-tijdvoorelkaar (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Toolbox preventieve wijkaanpak | Movisie
  en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Toolbox preventieve wijkaanpak Vorige pagina Toolbox preventieve wijkaanpak Ontsluiten van inspiratie kennis en kunde ten aanzien van leefbaarheid Input voor de kennisbank publicatie april 2014 Een overzicht over preventieve maatregelen in de wijkaanpak Analyse leert dat er een aantal handelingsregels zijn waarmee professionals zelf een preventieve werking kunnen inbouwen in hun interventies Het sturen op deze mechanismen kan de effectiviteit van de preventieve aanpak vergroten Een effectieve preventieve aanpak kenmerkt zich bijvoorbeeld door de vroegtijdige signalering en snelle actie Een ander voorbeeld van een kernmechanisme is het stimuleren van participatie van bewoners Dit proces resulteert niet alleen vaak in betere en goedkopere oplossingen het creëert tevens meer eigenaarschap in de wijk Auteur Agterberg of Achterberg

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/toolbox-preventieve-wijkaanpak (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Buurtkracht | Movisie
  en daarna pas naar de fysieke woningvoorraad te Uitgever Gemeente Burger Odoorn Sociale firma s in beeld Het huidige werkveld van en het toekomstbeeld voor sociale firma s in Amsterdam 29 januari 2013 Onderzoek naar de rol van sociale firma s in Amsterdam Sociale firma s zijn particuliere bedrijven waarbij de ondernemer voor eigen rekening en risico een bedrijf voert met als belangrijke missie het naar vermogen inzetten Uitgever KPMG Burgers maken hun buurt 24 januari 2013 Onder bewonersinitiatieven wordt in dit onderzoek de initiatieven van bewoners in hun eigen buurt om de kwaliteit te verbeteren van de hele buurt verstaan Zijn deze bewonersinitiatieven altijd wenselijk Wanneer is extra stimulans Uitgever Platform 31 Verkenning Plattelandsontwikkeling Overzicht van methoden voor versterking van actief burgerschap 15 december 2012 Deze verkenning is opgezet rond de term plattelandsontwikkeling De gezochte methoden richten zich in essentie op het ondersteunen en versterken van actief burgerschap op het Nederlandse platteland Bewoners van het platteland en hun Uitgever MOVISIE Burgerprojecten in zorg en welzijn Aandacht voor iedereen kennisdossier 3 2 november 2012 Dit kennisdossier gaat over burgerprojecten in zorg en welzijn Het eerste deel gaat inhoudelijk in op wat burgerprojecten in zorg en welzijn zijn en waarom zij belangrijk zijn in de huidige ontwikkelingen Kenmerken en succes Uitgever AVI Aandacht voor iedereen De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden 1 november 2012 Het MOVISIE project De Nieuwe Sociale Professional heeft als doel de nieuwe ontwikkelingen in de beroepsuitoefening in kaart te brengen en deze te toetsen aan de geldende beroeps en opleidingsprofielen Halverwege 2011 zijn 88 Uitgever MOVISIE Mede ontwerp en mede beheer door bewoners Een evaluatieonderzoek naar pilots in de Gillisbuurt Delft en in de Kleine Wereld in Stadsdeel Noord Amsterdam 17 oktober 2012 Zelfbeheer en medebeheer zijn hot Gemeenten en corporaties zowel als bewoners omarmen het Maar het vorm geven van medebeheer en zelfbeheer is hard werken Zeker in moeilijke wijken Zomaar vanzelf en van bovenaf gaat het niet zo Uitgever SEV platform31 Thema wijkondernemingen Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid 10 oktober 2012 Het tijdschrift Wijkondernemingen is een eerste editie in een serie magazines over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid In dit magazine staan wijkondernemingen centraal Voor wijkondernemingen worden veel Uitgever Aedes vereniging van woningcorporaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko ninkrijksrelaties BZK De gevaarlijke belofte van burgerschap 2 0 1 oktober 2012 Zelforganisatie is een inspirerend ideaal maar wie inzet op zelforganisatie tekent ook voor segregatie en ongelijkheid Waar sociale problemen bestaan is de capaciteit tot zelforganisatie in de regel juist zwak ontwikkeld Het Uitgever Krimp het nieuwe groeien Position paper over leefbaarheid en voorzieningen in krimpgebieden 1 september 2012 De werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling vond de aanleiding voor deze notitie in de bevolkingsdaling krimp in een groot aantal plattelandsgebieden en enkele steden in perifere landsdelen Uitgever Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling Na schooltijd de natuur beleven Een stappenplan voor duurzame samenwerking voor een groen naschools aanbod 1 september 2012 Deze handreiking biedt concrete handvatten voor samenwerking

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/publicatie?page=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Buurtkracht | Movisie
  van hun participatietrajecten het uitwisselen van ervaringen en vertalen van de Uitgever Quint result Partners Pröpper Ruimte voor initiatief Organische stedelijke ontwikkeling 1 januari 2012 Organische gebiedsontwikkeling Die aanpak komt boven drijven in de zoektocht naar nieuwe manieren van werken Het wordt vaak omschreven als ruimte voor particulier initiatief zittende gebruikers in combinatie met een faciliterende Uitgever Nirov platform31 Zelfsturende vitale gemeenschappen Ervaringen van de Proeftuin Zelfsturing 1 januari 2012 Uiteenzetting over de ideeën over zelfsturing zoals die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn binnen de Proeftuin Zelfsturing In de Proeftuin Zelfsturing participeren een zevental partijen de gemeenten Peel en Maas en Valkenburg aan Uitgever Eburon Zorg door dorpskracht Nieuwe zorgconcepten in krimpende dorpen 1 januari 2012 In Groningen en ook in andere krimpgebieden zoeken dorpsbewoners samen met gemeenten woningcorporaties en zorg en welzijnsorganisaties naar alternatieven om de zorg in hun dorp op peil te houden Alternatieven die passen in de Uitgever Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging 31 december 2011 Burgers kunnen zich verenigen om gezamenlijk het probleem aan te pakken dat de zorg onbetaalbaar wordt of energie of mobiliteit Als heel veel burgers dat op heel veel plaatsen gaan doen dan ontstaat een grote economische en Uitgever Eburon Bedrijfsleven blijft investeren in samenleving ondanks crisis Resultaten van de Nationale MBO Monitor 2011 1 december 2011 Deze publicatie toont de resultaten uit 2011 van de Nationale MBO Monitor een panelonderzoek onder bijna 2000 Nederlandse MKB bedrijven aangevuld met resultaten uit de digitale MBO Monitor De Nationale MBO Monitor is een doorlopend Uitgever MVO Nederland Adviezen van drie adviescommissies van het PlattelandsParlement Thema s bevolkingskrimp burgerparticipatie en lokale duurzame energie 1 november 2011 Uitgave ter gelegenheid van het vierde Nationale PlattelandsParlement op 12 november 2011 in Den Haag Er zijn drie adviescommissies aangesteld die zich gebogen hebben over de drie hoofdthema s van het PlattelandsParlement 2011 Uitgever Landelijke vereniging voor kleine kernen Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en Netwerk Platteland Actief Burgerschap Een overzicht van interventies 1 november 2011 De overheid moedigt burgers aan meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving te nemen en vanuit Welzijn Nieuwe Stijl wordt actief ingezet op de ontwikkeling van eigen kracht en zelfregie Welke methoden hanteren sociale Uitgever MOVISIE KEI rondetafelgesprek Lessen van de Engelse wijkaanpak 1 november 2011 Verslag van een rondetafelgesprek over welke lessen te leren zijn van de wijkaanpak in Engeland Uit het tienjarige programma New Deals for communties komen een aantal overeen komsten met de Nederlandse wijkaanpak naar voren maar Uitgever KEI Natuur in bedrijf Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur en landschapsorganisaties 1 september 2011 Natuur en landschaporganisaties boren door bezuinigingen steeds vaker andere bronnen aan om hun activiteiten te kunnen blijven financieren Bedrijven daarentegen raken steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk Verantwoord Uitgever MOVISIE en Landschapsbeheer Onderneem t zelf in welzijn Ingrediënten voor een ondernemende organisatie 1 september 2011 Het welzijnswerk en met name de relaties tussen welzijnsorganisaties en hun omgeving zijn sterk in beweging Deze ontwikkeling vraagt om een meer ondernemende manier van werken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/publicatie?page=3 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Buurtkracht | Movisie
  stedelijke ontwik keling Het boek richt zich op sociale professionals Uitgever SWP De Methode Vijf Sterren Dorpen 1 januari 2011 Een methode gebaseerd op vijf stappen en bijbehorende werktechnieken maar vooral inspelend op toeval emotie en overmacht van het werken aan sociale dorpsontwikkeling Het doel is vitale kernen en dorpen waar dorpelingen zelf Auteur Uitgever Brede Overleggroep Kleine Dorpen BOKD Maatschappelijke stage voor een buurt Winst voor leerling en buurt 1 januari 2011 Maatschappelijke stage heeft als doel om jongeren onder verantwoordelijkheid van de school kennis te laten maken met de samenleving en hen daar een onbetaalde bijdrage aan te laten leveren De buurt is bij uitstek een plek om deze Uitgever MOVISIE Kansen voor open doel Eerste resultaten van de Nationale MBO Monitor 1 januari 2011 In deze publicatie leest u de eerste uitkomsten van de Nationale MBO Monitor een panelonderzoek onder bijna 2000 Nederlandse MKB bedrijven Deze Monitor brengt voor het eerst maatschappelijk betrokken ondernemen MBO in de volle Uitgever MVO Nederland Nederland op weg naar de burgerbegroting Publicatiereeks over burgerparticipatie 1 januari 2011 Een burgerbegroting is een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen Bijvoorbeeld van de gemeente of maatschappelijke partijen Daardoor komen burgers dichter bij de Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Sonnevanck Thuis in een openbaar lokaal 1 januari 2011 Dit boek vertelt het verhaal van Sonnevanck een familiehotel in Wijk aan Zee dat zich na een periode van verval vanaf eind 1985 onder de nieuwe uitbater ontwikkelde tot een levendige ontmoetingsplek en een krachtig centrum voor de Uitgever Uitgeverij ASPEKt Werken aan wijken Deel 1 ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk 1 januari 2011 In het najaar van 2009 startte het experiment Samenhang in de Wijk Een experiment waarin zeven steden en het Rijk elk vanuit hun eigen situatie werkwijzen uittestten om de complexe problematiek van aandachtswijken op Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties BZK Participatie ontward Vormen van participatie uitgelicht 1 december 2010 Participatie is hot de term wordt veelvuldig gebruikt door politici beleidsmakers en vertegenwoordigers van burgers Door de komst van de Wmo is aandacht voor participatie een noodzaak voor gemeenten geworden Iedereen telt mee en Uitgever MOVISIE Samenwerken aan jeugd en groen Handreiking voor gemeenten 1 november 2010 Gemeenten spelen als beleidsmaker beheerder van de openbare ruimte opdrachtgever voor het welzijnswerk etc een verbindende rol tussen verschillende belangen partijen en doelgroepen op de terreinen jeugd en groen Gemeenten zijn Uitgever NovioConsult i s m MOVISIE i o v Ministerie EL I MBO in bedrijf Zes betrokken bedrijven maken verschil 1 oktober 2010 Deze gids met MBO cases toont de maatschappelijke urgentie van sociale vraagstukken op het terrein van wonen zorgen bewegen werken leven en leren In zes praktijkcases laten we zien hoe bedrijven met die vraagstukken aan de gang Uitgever MOVISIE Competentieprofiel Opbouwwerker 1 oktober 2010 De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de grote aandacht voor integrale wijkontwikkeling maken dat de rol en de positie van het opbouwwerk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/publicatie?page=4 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Buurtkracht | Movisie
  is een bonte verzameling van 140 projecten programma s werkwijzen en methoden Uitgever MOVISIE Zakendoen met bedrijven een goede business Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven 1 januari 2009 Het aangaan van een samenwerking met een bedrijf kan een goede business zijn Het biedt toegang tot nieuwe vrijwilligers middelen training kennis faciliteiten donaties en opent nieuwe deuren Auteur Oostendorp L Vervest M J Uitgever CIVIQ Opwaarts in de Wildemanbuurt Onderzoek naar stijgingspotentieel en stuwkracht in de stedelijke vernieuwing 1 januari 2009 In het najaar van 2008 voerde MOVISIE een kwalitatief onderzoek uit onder de inwoners van de Wildemanbuurt in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp Hoe beleven zij hun buurt en hoe kijken ze naar de toekomst Aan welke voorzieningen aan Uitgever MOVISIE Ruimte voor Contact in de krachtwijken Onderzoeksrapport deelstudie 1 oktober 2008 Oberon deed op verzoek van het ministerie van VROM directie Integratie en Inburgering onderzoek naar hoe Ruimte voor Contact projecten zich verhouden tot het krachtwijkenbeleid Is Ruimte voor Contact een versterking hiervoor Is er Uitgever Oberon Wereldz Gids 2009 Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 1 juni 2008 Gids behorende bij de nationale conferentie Wereldz in 2009 de netwerkconferentie voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen De gids is opgebouwd uit drie delen In het eerste gedeelte licht MVO journaliste van het eerste uur Marleen Uitgever Stichting Wereldz De Contouren niet het Gebouw Naar een Goese norm voor de sociale infrastructuur 1 januari 2008 Veel gemeenten zijn al sinds jaar en dag op zoek naar handvatten om de sociale infrastructuur vorm te geven De Wmo heeft naar deze speurtocht nieuwe impulsen gegeven Welke voorzieningen zijn er om sociale samenhang integratie Uitgever MOVISIE De openluchtsociëteit Hangouderen en de kwaliteit van de publieke ruimte 1 januari 2008 Naar aanleiding van het onderzoek naar Hangouderen is De openluchtsociëteit geschreven In het onderzoek is voor het eerst op uitgebreide schaal geluisterd naar de groepen hangouderen zelf Ook de meningen van omstanders Uitgever MOVISIE Een bloeiende civil society Denken buiten de grenzen van prestatievelden 1 januari 2008 Een bloeiende civil society waarin alle burgers voor elkaar en voor de samenleving zorgen dat is wat gemeenten willen En deze brochure draagt daar aan bij Hij is bedoeld voor gemeenten die de civil society in hun gemeente in topvorm Uitgever MOVISIE Handreiking Contact op Scholen Over interetnisch contact op en tussen scholen 1 januari 2008 Scholen zijn sinds 2006 verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen Daarbij hoort het stimuleren van ontmoetingen tussen leerlingen uit verschillende culturen De schoolpopulatie en de omgeving van de school Uitgever Sardes Tussen zelfsturing en paternalisme Inhoud geven aan empowerment in achterstandswijken 1 januari 2008 Empowerment duikt als benadering in steeds meer contexten op Niet alleen in de geestelijke gezondheidszorg maar op allerlei deelterreinen van sociaal beleid bijvoorbeeld in het 40 wijken beleid van het programmaministerie van Wonen Uitgever MOVISIE Zilveren kracht Mobiliseren van mensen met levenservaring 1 januari 2008 Zilveren Kracht biedt kennis hulp en inspiratie aan organisaties die maatschappelijke inzet van senioren willen stimuleren gemeenten welzijnsorganisaties zorginstellingen woningcorporaties bedrijven vrijwilligersorganisaties

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/publicatie?page=5 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Buurtkracht | Movisie
  hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Buurtkracht Publicaties Buurtkracht Vorige pagina Publicaties Buurtkracht Leefbaarheid als ambacht Sociale tactieken en strategieën van een woningcorporatie 1 januari 2006 Wat betekent werken aan leefbaarheid in de dagelijkse praktijk van een wooncorporatie De verbredingsdrang van maatschappelijke organisaties leidt ertoe dat een corporatie als Portaal Leiden een brede waaier aan activiteiten is gaan Uitgever NIZW Wijken van waarden Zoektocht naar een duurzame gebiedsexploitatie 1 januari 2006 Wijken van waarde staat voor de ambitie en Duurzame Gebiedsexploitatie voor het mechanisme dat partijen in staat stelt deze wijken van waarde te realiseren Maar over welke waarde heb je het en hoe reken je daar Uitgever Futura Provincie Noord Brabant Actieve burgers en vrijwilligersorganisaties 1 januari 2005 Verkenning naar de zelforganisatie van actieve burgers binnen burgerinitiatieven en de wijze waarop vrijwilligersorganisaties daar op een productieve manier mee zouden kunnen omgaan Auteur Mujde A Daru S Uitgever CIVIQ Jaar van Uitgever CIVIQ Uit de Kunst in de Wijk 1 januari 2005 Als u een antwoord zoekt op een maatschappelijk vraagstuk denkt u misschien niet drect aan het inzetten van een kunstenaar Wat hebben probleemjongeren immers met kunst En zitten bewoners van een herstructureringswijk nu op een Uitgever Meer dan een gebouw Een formule voor het vormgeven van een succesvolle multifunctionele accommodatie 1 januari 2004 In deze publicatie zetten de auteurs een kader uit voor multifunctionele accommodaties Waarom kiezen gemeenten en instellingen ervoor meerdere voorzieningen onder te brengen in één gebouw Welke vormen van Uitgever NIZW Sociaal Beleid Kerktuinen Inspirerende voorbeelden en ideeën 1 januari 2004 De terreinen rond kerkgebouwen worden vaak gezien als een stuk grond dat toevallig bij de kerk hoort De omgeving wordt alleen maar functioneel ingericht voor een parkeerterrein de fietsenstalling en het groen dat weinig onderhoud Uitgever Landelijke Centrum Opbouwwerk Coördinator Sportbuurtwerk 1 januari

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/publicatie?page=6 (2015-06-23)
  Open archived version from archive