archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mystery Guest Project | Movisie
  beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Mystery Guest Project Vorige pagina Mystery Guest Project praktijkvoorbeeld 14 mei 2007 Vrijwilligers bezoeken in tweetallen Wmo loketten met fictieve realistische vragen problemen en rapporteren hun bevindingen Wat is het Mystery Guest project In Drenthe bezoeken vrijwilligers in tweetallen Wmo loketten met fictieve realistische vragen problemen en rapporteren hun bevindingen Ieder loket wordt driemaal bezocht door verschillende vrijwilligers De resultaten van alle bezoeken worden uitgebreid in een algemeen rapport verwerkt en gepresenteerd De resultaten zijn ook per gemeente gebundeld en in een apart rapport uitgedeeld aan zowel de wethouders en ambtenaren als aan de voorzitter van de Wmo raad Context In 2007 ontwikkeld door Lokale Versterking Drenthe en daar uitgevoerd door GGz cliënten In 2008 herhaald in Overijssel en uitgevoerd door vertegenwoordigers van diverse doelgroepen De methode wordt gebruikt voor cliënten van Wmo loketten Dit kunnen diverse doelgroepen zijn o a ouderen GGz cliënten mensen met een lichamelijke beperking Randvoorwaarden Hoe meer vrijwilligers worden ingezet des te beter wordt het beeld over de bevindingen van cliënten In Overijssel zijn 56 vrijwilligers ingezet Meer informatie Petje af voor het Wmo loket pdf Uitvoerende organisaties Zorgbelang Overijssel Kennisdossier Cliëntenparticipatie Trefwoorden signalering Deel Afdrukken Contactpersonen Anne Lucassen A Lucassen movisie nl 030 78 92 093 Gerelateerd Present zijn praktijkvoorbeeld 21 mei 2013 Klankbordgroep Dak en Thuislozen praktijkvoorbeeld 14 mei 2010 Tea for Two tools 14 april

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/mystery-guest-project (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • 5-stappen methode | Movisie
  gaat er om boven tafel te krijgen wat er leeft in de groep Gezamenlijk vertalen zij het onderwerp naar een concreet doel Met elkaar brainstormen zij over oplossingen en ideeën om het doel te realiseren Dit wordt verwerkt in een actieplan om bijvoorbeeld te komen tot een nieuwe visie op het onderwerp of tot nieuwe beleidafspraken Het actieplan wordt zoveel mogelijk gezamenlijk uitgevoerd Uiteindelijk is het aan de medewerkers en het management om die gezamenlijk geformuleerde visie of beleidsafspraken ook in de praktijk te brengen Laatste stap is het regelmatig toetsen van de resultaten worden de nieuwe afspraken ook in praktijk gebracht De methode biedt per stap instrumenten en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om informatie te verzamelen of het gesprek met elkaar aan te gaan De methode kan ook gehanteerd worden door een proactieve cliëntenraad Onderwerp Dagelijkse beleidszaken zoals eten en drinken rookbeleid bejegening dagbesteding Doel Management en medewerkers betrekken cliënten bij het verbeteren van het beleid van de organisatie en de kwaliteit van de hulpverlening Doelgroep In principe voor iedereen geschikt Context MOVISIE heeft deze methode ontwikkeld voor cliënten in de maatschappelijke opvang De methode is ontwikkeld en uitgevoerd in twee maatschappelijke opvangteams van IrisZorg in Arnhem en Nijmegen Aanwijzingen voor ervaren effectiviteit Is bekend of de methode in theorie effectief is Nee Is de effectiviteit van de methode empirisch onderzocht Ja eigen evaluatie Volgens welke methode onderzocht Procesevaluatie Uitkomsten van de evaluatie Niet elk onderwerp is even geschikt voor cliënten om over mee te denken en te praten Cliënten moeten enige invloed uit kunnen oefenen en het onderwerp moet niet te abstract zijn Het gaat om een combinatie van verschillende vormen van cliëntenparticipatie die per instelling zal verschillen Werken aan cliëntenparticipatie betekent werken op het niveau waar contacten met cliënten zijn niet alleen in de top met

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/5-stappen-methode (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • MOVERSoverleg | Movisie
  van de verschillende overleggen Voorafgaand aan het overleg met de gemeente nodigen de straatadvocaten de cliëtenraden uit voor een vooroverleg Tijdens dit overleg wordt besproken welke onderwerpen op de agenda moeten staan tijdens het overleg met de gemeente Ook zorgen de straatadvocaten voor een jaarplanning van het overleg een agenda en notulen Vanuit het cliëntenperspectief is het platform MOVERS belangrijk omdat de cliëntenraden rechtstreeks in gesprek kunnen gaan met beleidsmedewerkers en daarbij kwesties die het functioneren van instellingen overstijgen aan de orde kunnen stellen De cliëntenraden hebben de ervaring dat op basis van de waargenomen knelpunten het beleid ook daadwerkelijk wordt bijgesteld Het overleg is zo een win winsituatie voor zowel de gemeente als voor MOVERS Voor de gemeente is het belangrijk dat zij naast het periodieke overleg met zorginstellingen ook van de cliënten zelf hoort hoe zij ontwikkelingen rondom het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang ervaren Bij de ontwikkeling van beleid moet er altijd rekening worden gehouden met meerdere aspecten Eén daarvan is de belevingswereld van de cliënt Het is belangrijk om het beleid te toetsen bij de mensen waar het om gaat omdat beleidsadviseurs bij de gemeente bij dit beleidsveld op afstand zitten Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om aan cliënten te vragen wat zij signaleren in de stad qua trends ontwikkelingen enz Het overleg is gestart in het kader van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang lokaal verwoord in de beleidsnotitie Centraal Onthaal Het overleg vindt plaats bij de GGD en wordt voorgezeten door de GGD Naast MOVERS zijn beleidsmedewerkers van de GGD en Sociale Zaken en Werkgelegenheid SoZaWe aanwezig Het overleg is zo succesvol dat de overige G4 gemeenten een soortgelijk platform zijn gestart In Amsterdam gaat het om het Groot MO overleg in Den Haag de Achterban en in Utrecht de Achterkant Context Het overleg is in 2005 opgericht met als doel zaken rondom het Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang 1 en inmiddels Plan van aanpak MO2 te bespreken tussen beleidsmedewerkers straatadvocaten en vertegenwoordigers van cliëntenraden Randvoorwaarden Belangrijk voor het welslagen van het Platform MOVERS is dat de betrokken partijen elkaar serieus nemen MOVERS en de gemeente staan open voor elkaars inbreng en de signalen die MOVERS inbrengt leiden daadwerkelijk tot wijzigingen in het beleid Dankzij het periodieke overleg nemen zowel MOVERS als de gemeente ook tussendoor contact vanwege een bepaalde vraag een signaal of bijvoorbeeld om een presentatie te geven Een mogelijke faalfactor is dat cliëntenraden soms wankel zijn en kunnen ophouden te bestaan Afhankelijk van het aantal lokale cliëntenraden kan het wegvallen van een raad een behoorlijke tegenslag voor het overleg zijn Om een Platform MOVERS op te kunnen richten zijn de volgende aspecten van belang Er zijn voldoende personen bij cliëntenraden nodig die bereid zijn zich te verdiepen in onderwerpen die het niveau van de instellingen overstijgend Ook is het van belang dat zij personen bereid én in staat zijn om een structurele bijdrage aan het overleg te kunnen leveren Ook is het essentieel dat de verschillende cliëntenraden bereid zijn met

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/moversoverleg (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kapstokoverleg | Movisie
  gewenst een eigen Kapstokoverleg te organiseren Het overleg vindt plaats op het stadhuis en wordt voorgezeten door een fractievoorzitter of een commissielid De organisatie berust bij het Basisberaad onderdeel Zorgbelang die hiervoor van de gemeente een subsidie krijgt De lunch wordt verzorgd door de fracties en de ruimte is gratis De gemeenteraadsleden van de commissie voor Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid Sociale zaken en Participatie MVSP worden uitgenodigd Beleidsmedewerkers van de GGD en de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid SoZaWe zijn aanwezig om zo nodig toelichting te geven op het gevoerde beleid en afhankelijk van de agenda worden ook derden zoals de directeur van de Kredietbank uitgenodigd om aan het overleg deel te nemen Het overleg staat overigens open voor iedereen In de praktijk komen vooral mensen met een verslavingsachtergrond of ervaring binnen de maatschappelijke opvang maar bijvoorbeeld ook de cliëntenraad van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vaak aanwezig Tijdens het overleg komen knelpunten uit het leven van mensen met een achtergrond in de maatschappelijke opvang en of verslavingszorg aan de orde Daarbij gaat het om onderwerpen als schuldhulpverlening de winteropvang regiobinding en de zorgverzekering De straatadvocaten stellen een verslag op dat vervolgens aan de deelnemers van het overleg wordt verstuurd Wat wil het Kapstokoverleg bereiken Het Kapstokoverleg heeft tot doel raadsleden inzicht te geven in het leven van mensen met een achtergrond in de maatschappelijke opvang en of verslavingszorg Deze mensen vertellen over de problemen die zij op straat en bij geboden voorzieningen ondervinden en hoe zij het beleid op het gebied van maatschappelijke opvang en of verslavingszorg in de praktijk ervaren Context Tijdens een commissiebezoek aan de Pauluskerk in Rotterdam bleek zowel onder de raadsleden als onder dak en thuisloze mensen de behoefte te bestaan om op regelmatige basis contact te onderhouden Om hieraan gestalte te geven

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/kapstokoverleg (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Praktijkvoorbeelden Cliëntenparticipatie | Movisie
  Managers Table is Volksbond Besluitvormingsmodel 9 september 2013 Alle besluiten die over de leefomgeving van cliënten gaan worden gezamenlijk genomen door locatiemanager medewerkers en een kerngroep van bewoners Wat is Volksbond Besluitvormingsmodel Besluitvorming op de locaties is Present zijn 21 mei 2013 Vijf allochtone vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn getraind om signalen en knelpunten te achterhalen bij andere jonge allochtone vrouwen met schoolgaande kinderen in de stad Utrecht Wat is het project Present Themacafé 16 mei 2013 Bij een themacafé komen leden van de LFB dat is een belangenvereniging van mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar om ervaringen ideeën wensen en knelpunten te bespreken Op de avonden worden Almelo Sociaal 11 april 2013 Almelo Sociaal is een duurzaam samenwerkingsverband van cliëntenraden en Almelose instellingen met goede voorbeelden van samenhang en samenspel Wat is Almelo Sociaal Almelo Sociaal is een koepelorganisatie die bestaat uit Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen BUS 11 april 2013 Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen BUS komt op voor de belangen van uitkeringsgerechtigden en minima in Brabant Wat is Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen BUS Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen BUS is de Smaakmakers 3 januari 2011 Met behulp van een collage hebben hoogbejaarde bewoners van een verzorgingshuis het eten en de sfeer rondom het eten sterk verbeterd Wat is Smaakmakers Smaakmakers is een groepje hoogbejaarde dames uit een verzorgingshuis dat Klankbordgroep Dak en Thuislozen 14 mei 2010 De Klankbordgroep Dak en Thuislozen KDET bestaat uit ervaringsdeskundigen die nauw contact hebben met dak en thuislozen op straat en in voorzieningen De klankbordgroep informeert en adviseert de gemeente over ervaren knelpunten Wmo adviesraad 7 8 en 9 15 juni 2009 Leeuwarden heeft sinds 2009 een Wmo adviesraad voor de prestatievelden 7 8 en 9 van de Wmo opgericht Wat is de Wmo adviesraad 7 8 en 9 In de Wmo adviesraad 7 8 en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%c3%abntenparticipatie/praktijkvoorbeeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Medezeggenschap op maat | Movisie
  gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Medezeggenschap op maat Vorige pagina Medezeggenschap op maat Onderzoek naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van clienten in de zorg publicatie mei 2015 Met als achtergrond het voornemen om de wettelijke regeling voor medezeggenschap te herzien is de medezeggenschap van cliënten in de zorg onderzocht In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport wordt er een duidelijk beeld geschetst van de wijze waarop in diverse domeinen van de zorg vorm en inhoud wordt gegeven aan de medezeggenschap Auteur A G Mein D Oudenampsen Uitgever Verwey Jonker Instituu Jaar van uitgave 2015 ISBN 978 90 5830 678 4 Aantal pagina s 60 Bron

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/medezeggenschap-maat (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Het politieke welkom aan de cultivering van kwaliteitsbewustzijn | Movisie
  Contact Route Klachtenregeling English Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Het politieke welkom aan de cultivering van kwaliteitsbewustzijn Vorige pagina Het politieke welkom aan de cultivering van kwaliteitsbewustzijn Essay publicatie mei 2015 Dit essay maakt deel uit van het onderzoeksrapport Het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn Leren anders te kijken te duiden en te doen Een onderzoek naar de werking van leermiddelen Het geeft een verslag van een poging om door te dringen tot die situationele en contextuele aspecten van de zorg en de kwaliteitsbewaking daar te faciliteren en bevorderen Auteur A Baart Uitgever ActiZ Jaar van uitgave 2014 Aantal pagina s 23 Bron www actiz nl klik hier om dit

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/politieke-welkom-aan-cultivering-kwaliteitsbewustzijn (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 | Movisie
  burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Zelfevaluatie Wmo raden 2014 Vorige pagina Zelfevaluatie Wmo raden 2014 publicatie september 2014 Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo raad tot nu toe doen we de goede dingen En doen we die dingen op de goede manier Daarmee krijgt u zicht op het huidige functioneren van de Wmo raad met een blik op de toekomst In veel gemeenten wordt anno 2014 gesproken over het voortbestaan van de Wmo raad een nieuwe vorm van de Wmo raad samenvoeging van raden alternatieve vormen etc In die discussie is het van belang duidelijk te hebben waar de kracht en de positieve bijdrage van de Wmo raad ligt in het gemeentelijk beleidsproces op dit moment En welke punten verder verbeterd kunnen worden Evalueer daarom nog in 2014 uw eigen Wmo raad En stel uzelf vervolgens met de uitkomsten van die evaluatie in uw achterhoofd de vraag of uw huidige manier van werken toekomstbestendig is Of is het tijd

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/zelfevaluatie-wmo-raden-2014 (2015-06-23)
  Open archived version from archive