archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zicht op effect | Movisie
  miljoenen aan goede doelen in Nederland Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken stelde een top 10 van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Zicht op effect Vorige pagina Zicht op effect Een overzicht van instrumenten om zelf het effect van je aanpak te meten publicatie juni 2014 De welzijnssector kent een overvloed aan methoden projecten en activiteiten Maar hoe succesvol zijn al deze activiteiten in het daadwerkelijk aanpakken van problemen Enthousiasme en goede bedoelingen zijn waardevol maar niet voldoende om succes te behalen Kritisch kijken naar de effectiviteit en rendement is daarom essentieel Er zijn heel veel instrumenten beschikbaar om effecten van activiteiten inzichtelijk te maken Bijvoorbeeld Intervention Mapping de Effectenarena de Effecten Ster en SROI In Zicht op Effect staat een selectie van de meest actuele beproefde en innovatieve instrumenten Met daarnaast informatie over de toepassing van het instrument de sterke en zwakke kanten van het instrument en links naar achtergrondinformatie Twijfelt u of zoekt u ondersteuning bij de uitvoering van een van de instrumenten Dan geven wij u graag advies Het is ook mogelijk om in een workshop dieper in te gaan op de werking en toepassing van instrumenten Lees ook het artikel Hoe maak ik de effecten van mijn aanpak zichtbaar Auteur Mateman

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/zicht-effect (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Werkzame elementen bij… buurtontwikkeling | Movisie
  bij de doelgroep realiseren en geven hiermee handvatten voor het vertalen van het beleid van eigen kracht naar realisatie in de praktijk Werkzame elementen Kijkend naar de interventies die zich richten op het mobiliseren van eigen kracht op buurtniveaulaat zien dat de professional veelal de initiator is en een cruciale rol speelt in het aanzwengelen van de eigen kracht van de burger De werkzame elementen in dit artikel zijn dan ook benaderd vanuit de rol van de professional De professional als procesbegeleider De rol van de professional is idealiter die van spin in het web en procesbegeleider die zoveel mogelijk ruimte laat aan de bewoner zelf Zonder de leiding over te nemen geeft de professional waar nodig op subtiele wijze sturing en begeleiding De rol van de professional is veelal volgend in plaats van leidend bijvoorbeeld bij de interventies Woonatelier of Kan wel Als relatieve buitenstaander kan de professional bijdragen aan een open sfeer Naarmate de interventie vordert verdwijnt de professional steeds verder naar de achtergrond en dragen bewoners de interventie steeds meer zelf Veelal blijft de professional op de achtergrond betrokken en draagt zorg voor continuïteit op langere termijn Bij de Eigen kracht conferentie ligt de zeggenschap en regie vanaf het begin al bewust heel sterk bij de burger Outreachende persoonlijke benadering Het aangaan van contacten met bewoners door een persoonlijke positieve en proactieve benadering is een werkzaam element in alle interventies gericht op wijkontwikkeling Bijvoorbeeld in TijdVoorelkaar en Buurtgerichte sociale activering stimuleert de professional deelname door een persoonlijke benadering in EigenWIJzebuurten Junior zorgt persoonlijke begeleiding ervoor dat initiatieven tot uitvoer komen Ook de inzet van sleutelpersonen is een waardevolle manier om andere bewoners via persoonlijk contact te benaderen en tegelijkertijd zorg te dragen dat een grote diversiteit aan bewoners bereikt wordt Zowel EigenWIJzebuurten Junior als Kulturhuske maken hier gebruik van Aansluiten bij behoeften en capaciteiten Aansluiten bij de behoeften die leven onder bewoners en uitgaan van de capaciteiten die zij zelf hebben helpt de professional om burgers te mobiliseren Dit geldt zowel bij het bepalen van het initiële aanbod als het vormgeven van de activiteiten of initiatieven waar bewoners zelf mee aan de slag gaan Onder meer bij ABCD en Kan wel zijn capaciteiten en talenten van bewoners het uitgangspunt niet tekortkomingen of problemen die zich voor doen Zorgen voor laagdrempeligheid om te participeren Op verschillende manieren kan de professional zorgen dat bewoners op een laagdrempelige manier kunnen meedoen Zo biedt Thuis op Straat TOS een platform waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en iets kunnen bijdragen aan de wijk De activiteiten op een plein in de wijk bieden een laagdrempelige aanleiding om eens te komen kijken wat er gebeurt in de wijk om mensen te ontmoeten en vervolgens een steentje bij te dragen in het organiseren Ook Buurtsportvereniging wordt binnenkort opgenomen in de databank en Kulturhuske doen dit op vergelijkbare wijze Door de kleinschaligheid en een financiële bijdrage voor het organiseren van eigen activiteiten is bij EigenWIJzebuurten de drempel om mee te doen heel laag Empowerment Om ervoor

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/werkzame-elementen-%E2%80%A6-buurtontwikkeling (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • 'Kritisch kijken naar je eigen interventie' | Movisie
  databank en kon zij aan de slag Het doel van Community Support is het vergroten van zelfredzaamheid van mensen en hen zelf regie laten voeren over hun leven Centraal in de methode staat de supportcyclus Deze bestaat uit de volgende stappen het vaststellen van doelen coaching het in kaart brengen en verbeteren van het netwerk en het vastleggen van ondersteuning In evaluatieonderzoek noemen professionals het werken met kleine doelen het organiseren van steungroepen en het benutten van het eigen netwerk van cliënten als succesfactoren Cliënten geven de ondersteuning van de professional een hoge score in tevredenheidsonderzoeken Uit monitoringonderzoek blijkt dat de methode positieve effecten heeft op onder meer het verminderen van eenzaamheid het vergroten van participatie en het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven Ga naar de uitgebreide interventiebeschrijving in de databank Effectieve sociale interventies Wat was de reden om aan de slag te gaan met de interventiebeschrijving voor de databank Allereerst een stuk erkenning voor onszelf Voor ons als organisatie maar juist ook naar de buitenwereld toe Onze eigen kennis verrijken en een goede beschrijving maken waarin alle informatie samenkomt vinden wij erg belangrijk Daarnaast willen wij Community Support graag nog beter overdraagbaar maken Er is veel vraag naar de methode waardoor wij steeds hard werken aan passend trainingsmateriaal Maar dat betekent ook dat alles zo opgeschreven moet zijn dat het overdraagbaar is Hoe verliep het schrijfproces van de interventie De methode stond al wel op papier maar het verder uitzoeken en concretiseren van de achterliggende visie theorie en werkzame elementen zorgt dat je het allemaal nog veel scherper op je netvlies krijgt Tijdens het schrijven van de interventiebeschrijving kijk je heel kritisch naar wat je daadwerkelijk doet Bijvoorbeeld als het gaat om het vaststellen van eigen kracht Maar hoe doe je dat dan En met welke onderbouwing Het was een intensieve klus Tijdens het schrijven besef je pas hoeveel impliciete kennis er is In de loop de jaren is er veel literatuur gebruikt maar dat is lang niet altijd even goed vastgelegd Het invullen van het werkblad leverde soms wat moeilijkheden op met het format Gelukkig bood de contactpersoon bij Movisie daar regelmatig een helpende hand in Hoe vond je de begeleiding vanuit Movisie Ik heb de ondersteuning als heel positief ervaren Iemand die met je meedenkt en kritisch kijkt naar wat wij hebben geformuleerd eigenlijk een soort coach Het gaat vaak ook om keuzes en afwegingen maken Een objectieve en onafhankelijke blik kan dan heel verhelderend zijn omdat het voor ons als ontwikkelaar soms te vanzelfsprekend is En nu het klaar is wat levert opname in de databank jullie op Opname in de databank Effectieve sociale interventies en de weg daar naartoe heeft ons nog kritischer naar onze eigen interventie leren kijken En maakt dat wij nu ons trainingsaanbod nog gerichter kunnen ontwikkelen Naast het maken van de interventiebeschrijving zelf levert opname in de databank ons erkenning op En door het podium dat de databank biedt ook meer naamsbekendheid voor Community Support Heeft u nog

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/kritisch-kijken-naar-je-eigen-interventie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe onderzoeksronde Inzicht in sociale interventies geopend | Movisie
  werkt in de sociale sector Het betreft hier evaluatieonderzoek in brede zin Alle vormen van evaluatieonderzoek naar interventies komen in principe in aanmerking voor het onderzoeksprogramma Dit kan onderzoek zijn dat praktijkwerkers deels zelf kunnen uitvoeren maar ook onderzoek waarvoor specialistische onderzoekskennis nodig is Twee elementen vormen de kern van het onderzoeksprogramma Het onderzoek wordt uitgevoerd in de praktijk van de sociale sector en richt zich op één of meer concrete in de praktijk veelgebruikte en doordachte interventies In het onderzoek wordt een bij de interventie passende vorm van evaluatieonderzoek uitgewerkt en uitgetest Het toepassen van een in Nederland niet vaak toegepaste vorm van evaluatieonderzoek strekt tot aanbeveling Het kan gaan om onderzoek waarbij voorop staat of een interventie werkt innovatief monitoronderzoek of effectonderzoek en om onderzoek naar hoe een interventie werkt bijvoorbeeld realistische evaluatie de Theory of change of een andere vorm van kwalitatief evaluatieonderzoek Onderzoek binnen het programma heeft een dubbele opbrengst het genereert kennis over de bruikbaarheid van een vorm van evaluatie én over de werkzaamheid van een interventie zelf Beide onderdelen dienen in het onderzoek te worden uitgewerkt Onderzoekthema s tot nu toe De onderzoeken in het onderzoeksprogramma worden gepubliceerd in een groeiende reeks Sinds 2008 zijn 25 onderzoeken gestart en 17 onderzoeken afgerond Dit heeft geleid tot een serie publicaties over uiteenlopende thema s in de sociale sector als activering vrijwillige inzet mantelzorg radicalisering wijkgericht werken empowerment gezinsbegeleiding jongerenwerk en sociale integratie van mensen met een psychische of verstandelijke beperking Thema 2014 Zelfredzaamheid Het thema van deze call is zelfredzaamheid Zelfredzaamheid wordt hiervoor gedefinieerd als het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen Het gaat daarbij om verrichtingen op uiteenlopende terreinen zoals in een inkomen voorzien lichamelijk en geestelijk gezond blijven voor zichzelf zorgen en het eventueel samen met huisgenoten voeren van een huishouden of het onderhouden van een steunend sociaal netwerk Zelfredzaamheid heeft daarmee betrekking op het vorm geven van het eigen leven zonder daarbij een beroep te hoeven doen op professionele hulp en of zonder financiële compensatie uit publieke middelen om deze hulp te organiseren Bij zelfredzaamheid is uiteraard sprake van gradaties Zelfredzaam staat in deze betekenis tegenover hulpafhankelijk en is daarnaast ook te onderscheiden van begrippen als zelfregie en eigen kracht Bij zelfregie gaat het om de mate waarin iemand zelf sturing kan geven eigen kracht verwijst naar talenten en mogelijkheden van mensen om zelf oplossingen te vinden voor hun problemen Het onderzoeksprogramma richt zich op de vraag of en hoe interventies werkzaam zijn bij het behoud of herstel van zelfredzaamheid En hoewel volledige zelfredzaamheid misschien wenselijk zou zijn hoeft het bereiken ervan niet altijd het doel van een interventie te zijn Het gaat dus eerder het om behoud of realisatie van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid In deze onderzoekscall zijn de doelgroepen niet nader gedefinieerd het moet wel gaan om mensen die nog thuis wonen en in het herstel van hun zelfredzaamheid worden bedreigd Uw projectidee indienen De beoordeling van de onderzoeksaanvragen zal getrapt plaatsvinden Na het indienen van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/nieuwe-onderzoeksronde-inzicht-sociale-interventies-geopend (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Bouwstenen voor een effectieve sociale interventie | Movisie
  ontzettend leerzaam proces U maakt uw impliciete kennis over uw aanpak expliciet en u denkt kritisch na over de verschillende onderdelen van uw interventie Een interventie is een systematische werkwijze om een bepaald doel te bereiken Een interventie is daarmee concreet en handelingsgericht Dat maakt het juist zo geschikt voor reflectie welk maatschappelijk vraagstuk lost het op wat doet de aanpak nu eigenlijk en waarom Tijdens het schrijven kunt u zo al tot belangrijke inzichten komen Wat zijn de sterke kanten van de interventie en op welke punten kan deze nog wel verbeterd worden Door anderen te betrekken bij het op papier zetten van uw interventie komt er een proces van uitwisseling feedback en verrijking op gang Handboek Een handboek maakt uw interventie toepasbaar voor anderen Een handboek wordt ook wel handleiding draaiboek toolkit of handreiking genoemd In zo n handboek zet u uw interventie zo concreet mogelijk op papier zodat anderen met het handboek in de hand uw interventie in praktijk kunnen brengen De Schrijfwijzer Hoe schrijf ik een handboek ondersteunt u daarbij In de Schrijfwijzer zit een format voor een handboek welke u flexibel kunt gebruiken Vanuit dit format worden allemaal vragen over uw interventie gesteld Dit helpt u de eigen interventie zo volledig mogelijk op te schrijven Ook leert u uw interventie aan de hand van deze vragen nog beter kennen Het stimuleert u om uzelf af te vragen waarom u de aanpak op deze manier doet en niet anders Ook komen mogelijke hiaten aan het licht wat is er nog meer nodig om uw interventie met succes toe te passen Voorbeelden van vragen Wat is het hoofddoel van de interventie Wat zijn de meer concrete subdoelen Wie is de doelgroep en hoe wordt de doelgroep geselecteerd Welke activiteiten worden ondernomen Wat is de locatie van uitvoering Welke kennis en vaardigheden hebben uitvoerders nodig Omdat wij merkten dat er veel vraag is naar ondersteuning bij het schrijven van handboeken is er naast de Schrijfwijzer ook een training Uw interventie op papier waar u tegen kostprijs aan deel kunt nemen Interventiebeschrijving Als u al een handboek hebt dan is een mooie vervolgstap om een interventiebeschrijving te maken voor opname in de databank Effectieve sociale interventies Zo kunt u uw interventie verder verspreiden Een interventiebeschrijving geeft de stand van zaken rondom uw interventie weer U brengt alle beschikbare informatie over de interventie zelf de onderbouwing de uitvoering de praktijkervaringen en de effectiviteit in kaart Het geeft inzicht in wat de sterke punten van de interventie zijn en welke punten nog verbetering nodig hebben De interventiebeschrijving laat ook zien wat passend vervolgonderzoek zou kunnen zijn Als u uw interventie aangemeld hebt voor opname in de databank krijgt u een werkblad met handleiding om uw interventiebeschrijving te maken Ook leest een adviseur van Movisie gratis mee en stelt met een frisse blik verhelderende vragen De bezoeker van de databank krijgt door uw interventiebeschrijving zicht op de inhoud en kwaliteit van uw interventie Als de bezoeker ervoor kiest om met uw interventie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/29067 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord maatschappelijke ondersteuning | Movisie
  Noodzaak in Nijmegen Uitwerking compententies maatschappelijke ondersteuning Publicaties 24 oktober 2014 In deze publicatie zijn de 10 competenties maatschappelijke ondersteuning uitgewerkt De uitwerking is bedoeld voor opleiders personeelsfunctionarissen en sociaal werkers in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Door de veranderingen SINN Meetup 12 Eigen schuld Agenda Datum 10 november 2014 Ruim 2 miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening verdubbelde vorig jaar sinds het begin van de crisis tot 89 000 Financiële problemen worden gezien als eigen schuld de eigen Schuldenaanpak kan niet om kwijtschelding heen Artikelen 29 september 2014 Schulden hangen ons als een steeds zwaarder wordende molensteen om de nek Met de huidige financieel juridische aanpak komen we er niet meer uit Het moet en kan anders met een ruimere toepassing van kwijtschelding Minister Dijsselbloem gaat met de TSV Verlossing van schuld en boete Publicaties 25 september 2014 Verlossing van schuld en boete is een zoektocht van de beste deskundigen van de schuldenproblematiek naar onorthodoxe oplossingen voor schuldproblemen met verrassende ontdekkingen Dit is het jaarboek van 2014 bij het Tijdschrift voor Sociale Deventer Onbeperkt Actief Artikelen 19 mei 2014 Hoe laat je kwetsbare mensen écht meedoen in de wijk Movisie vond in Almere en Deventer inspirerende praktijkvoorbeelden en beschrijft ze in twee artikelen In Deventer startte in 2012 een pilot om mensen met een ggz achtergrond mee te laten doen in de ICSW Netwerken 5 maart 2013 International Council on Social Welfare Europe streeft naar gelijkheid en sociale rechtvaardigheid en is actief in de Raad van Europa en in de Europese Unie Leden zijn maatschappelijke organisaties en welzijnskoepels Wereldwijd maakt ICSW zich onder 1 2 3 4 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Agenda 1 Apply Agenda filter Artikelen 6 Apply Artikelen filter Effectieve sociale interventies 1 Apply Effectieve sociale interventies filter Netwerken 1 Apply Netwerken filter Overheidsbeleid 2 Apply Overheidsbeleid filter Praktijkvoorbeelden 7 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 17 Apply Publicaties filter Tools 2 Apply Tools filter Trainingen 1 Apply Trainingen filter Kennisdossier Buurtkracht 1 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 2 Apply Cliëntenparticipatie filter Effectiviteit 3 Apply Effectiviteit filter Emancipatie en inclusie 2 Apply Emancipatie en inclusie filter Huiselijk geweld 1 Apply Huiselijk geweld filter Informele zorg 1 Apply Informele zorg filter Maatschappelijke zorg 13 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 9 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 14 Apply Professionalisering filter Seksueel geweld 1 Apply Seksueel geweld filter Vrijwillige inzet 1 Apply Vrijwillige inzet filter Zelfregie 9 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 7 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord maatschappelijke ondersteuning 38 Apply maatschappelijke ondersteuning filter eigen regie 9 Apply eigen regie filter activering 7 Apply activering filter wmo 6 Apply wmo filter armoede 4 Apply armoede filter sociale professionals 4 Apply sociale professionals filter sociale wijkteams 4 Apply sociale wijkteams filter arbeidsintegratie 3 Apply arbeidsintegratie filter cliëntenparticipatie 3 Apply cliëntenparticipatie filter competenties 3 Apply competenties filter gemeenten 3 Apply gemeenten filter professionaliteit verankerd 3 Apply professionaliteit verankerd filter begeleid wonen 2 Apply begeleid wonen filter

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/maatschappelijke-ondersteuning (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Deze pagina doorsturen | Movisie
  Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Deze pagina doorsturen Vorige pagina Deze pagina doorsturen Bedankt voor het doorsturen van deze pagina Uw e mailadres Uw naam Verstuur naar Voeg meerdere adressen toe op verschillende lijnen of onderscheid ze met een komma Het volgende wordt gemaild Sociaal werk is keihard nodig en dat willen we onderbouwen Onderwerp van het bericht Uw naam stuurt u een pagina van de Movisie website Berichttekst Deze pagina van de Movisie website wordt u aanbevolen door Uw naam Uw persoonlijke boodschap Deel

  Original URL path: https://www.movisie.nl/forward?path=node/28351 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociaal werk is keihard nodig - en dat willen we onderbouwen
  het werkt En de onderbouwing We gaan naar drie zaken kijken die tot op heden wat onderbelicht zijn gebleven ten eerste de beschrijving Wat doen we eigenlijk in al die programma s en projecten Welke doelen streven we na en hoe willen we die bereiken Ten tweede de theoretische onderbouwing Dit is heel belangrijk omdat daar in het verleden te weinig aandacht aan is besteed Bij het onderbouwen moet je de wijk in en met mensen praten maar je moet ook de bibliotheek in en bestuderen wat er al bekend is over wat werkt En tenslotte is het ook al gemeten is het aangetoond Dat is de kracht van de commissie Daar komt nog bij dat we gebruik gaan maken van allerlei vormen van onderzoek die de werkzaamheid kunnen aantonen Niet alleen cijfermateriaal maar ook interviews met mensen om wie het gaat en uitvoerders Het belangrijkste vraagstuk voor de toekomst is hoe geven we mensen de zorg die zij nodig hebben Wat heeft de samenleving daar aan Het belangrijkste vraagstuk voor de toekomst is hoe geven we mensen de zorg die zij nodig hebben Denk alleen al aan de vergrijzing We zijn het erover eens dat dit niet allemaal vanuit de overheid geregeld kan worden Maar hoe dan wel Hoe richten we een participatiesamenleving in waar burgers echt voor elkaar kunnen zorgen Dan is sociaal werk keihard nodig Dat werk richt zich vanouds op het empoweren van kwetsbare mensen Mensen helpen het zelf te doen Met oog voor de directe leefomgeving de buurt informele zorg sociale netwerken Wat hebben sociaal werkers daaraan Ik ga ervan uit dat sociaal werkers hun werk beter kunnen doen met betere aanpakken Als je nu kijkt naar de sector dan heb je nog veel professionals die sterk hangen aan common sense of intuïtie Natuurlijk dat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/sociaal-werk-keihard-nodig-willen-we-onderbouwen (2015-06-23)
  Open archived version from archive