archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers belooft veel, maar blijkt niet effectief | Movisie
  De onderzoeksgroep van Spijker bestond uit een interventiegroep en een controlegroep De interventiegroep bestond uit mensen met dementie hun mantelzorgers en zorgprofessionals die getraind zijn in het behandelen volgens het SZP dementie In de controlegroep zaten zorgprofessionals die behandelen volgens de gebruikelijke zorg Bijna 100 zorgprofessionals werkzaam in zes instellingen voor de GGZ in vier regio s in Nederland deden aan het onderzoek mee samen met bijna 300 mensen met dementie en hun mantelzorgers Hoge verwachtingen door literatuuronderzoek De verwachtingen van de effecten van het SZP Dementie waren hoog Uit een literatuuronderzoek dat Spijker voorafgaand aan de effectstudie deed bleek namelijk dat ondersteuningsprogramma s met psychosociale interventies met als doel het voorkomen of uitstellen van opname van mensen met dementie veel potentie hebben Succesfactoren zijn een actieve betrokkenheid in de behandeling een ruime keuze uit mogelijke behandelstrategieën en opties en aandacht voor de specifieke behoeften van mantelzorgers en mensen met dementie Geen effecten Desondanks blijkt na 12 maanden onderzoek dat er helemaal geen significant verschil is in het aantal opnamen en de tijd tot opname tussen mensen met dementie in de interventiegroep en de controlegroep Tijdens het onderzoek is de interventiegroep opgesplitst in twee groepen Een groep met zorgprofessionals die het SZP dementie naar behoren uitvoerde en een groep die dit niet naar behoren deed Maar ook deze vergelijking laat geen effecten zien Wel blijkt dat mantelzorgers die behandeld zijn door zorgprofessionals die het SZP Dementie op de juiste manier hebben uitgevoerd een beter gevoel van competentie hebben dan mantelzorgers behandeld door zorgprofessionals die het SZP dementie niet juist hebben uitgevoerd Het niet juist uitvoeren van het SZP dementie is dus een mogelijke verklaring voor het uitblijven van effecten Kwaliteit van leven niet verbeterd Ook in de kwaliteit van leven blijkt er geen verschil te zijn tussen de interventie en de controlegroep En ook hier laat de vergelijking tussen de interventiegroep waarin zorgprofessionals het SZP dementie op de juiste manier hebben uitgevoerd en de groep die dit niet naar behoren heeft gedaan geen effect zien Waarom waren de ondersteuningsprogramma s uit het literatuuronderzoek dan wel effectief Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze programma s meer behandelsessies bevatten De mate van de intensiviteit van de behandeling zou dus een reden kunnen zijn voor het uitblijven van de effecten Het gegeven dat SZP dementie een screeningsinstrument is maakt het ook moeilijk te bepalen of de interventie nu wel of niet effectief is geweest De screening is weliswaar uitgevoerd zoals beoogd maar er is onvoldoende zicht op de inzet van de juiste interventies na de screening Onderzoeker Anouk Spijker ging er naar eigen zeggen vanuit dat de zorgprofessionals na de screening wel wisten welke interventies het beste aan de problemen gekoppeld konden worden Verklaringen beperkte naleving De onderzoeker nam geen genoegen met de teleurstellende resultaten en hield interviews met de zorgprofessionals om verklaringen te vinden voor de beperkte naleving van het SZP dementie interventieprotocol Conclusie een aantal factoren belemmerden het uitvoeren van het SZP dementie zoals bijvoorbeeld onvoldoende waardering

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/ondersteuningsprogramma-mantelzorgers-belooft-veel-blijkt-niet-effectief (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Psychiatrisch patiënt daadwerkelijk gebaat bij bemoeizorg? | Movisie
  onder meer verdacht van diefstal bedreiging aanranding verkrachting beroving geweld wapenbezit moord en doodslag Elk politiecontact werd geteld Na inzet van bemoeizorg daalden de contacten van 377 in 2008 naar 28 in het afgelopen halfjaar Toch zijn de cijfers niet heel hard te noemen Op welke manier zijn de 25 patiënten geselecteerd en waar was de controlegroep Gelukkig kunnen we bij ACT nog leren van veel ander internationaal en nationaal onderzoek ACT werkt Maar wát werkt Deze methode van bemoeizorg wordt pas een jaar of tien in Nederland gebruikt Toch is het nu al de standaardpraktijk in de ambulante zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen ACT werkt daar lijkt men het wel over eens te zijn schrijft Hans Kroon van het Trimbos Instituut in Wat werkt nu werkelijk 2012 het jaarboek van het Tijdschrift van Sociale Vraagstukken Hij benadrukt echter wel dat het onduidelijk is in welk opzicht ACT dan werkt en ten opzichte van wat Nog moeilijker te zeggen is wát er nu precies werkt aan ACT Het is nu eenmaal een complexe samengestelde interventie Internationaal onderzoek gebrek aan klinische en sociale effecten Internationale reviews bijvoorbeeld de review van Dieterich et al 2011 laten onder andere zien dat ACT in vergelijking tot standaardzorg gepaard gaat met minder opnamedagen betere continuïteit in de zorg een betere woonsituatie en grotere tevredenheid van patiënten Gemiddeld brachten patiënten dankzij ACT over een periode van twee jaar 23 procent minder dagen in het ziekenhuis door dan de controlegroep Een kanttekening is het gebrek aan klinische en sociale effecten ACT verandert de omstandigheden maar niet zozeer de patiënt Ook zijn kostenbesparingen opvallend afwezig aldus Kroon Teveel aandacht voor modelgetrouwheidsschaal In de tweede helft van de jaren negentig werden in de Verenigde Staten de modelgetrouwheidsschalen IFACT en DACTS McGrew 1994 Teague et al 1998 ontwikkeld Met deze schalen kan gemeten worden of de methode wordt uitgevoerd zoals bedoeld Eerste tests met deze schalen lieten correlaties zien tussen hoge modeltrouw en gunstige uitkomsten De DACTS speelden een belangrijke rol bij de opzet van ACT Een gevaar hierbij is dat de teams zich vooral richten op de schaal in plaats van op de afzonderlijke kritische ingrediënten Waardoor dus niet duidelijk is wat er nu precies belangrijk is Conclusies over de werkzame factoren Na zijn kritische reflectie trekt Kroon in Wat werkt nu werkelijk een aantal conclusies over de werkzame factoren van ACT Een hoge of een lage caseload dat wil zeggen het aantal cliënten per hulpverlener doet er weinig toe Waar het om gaat is wat er gebeurt met de cliënten in de caseload Het beperkt zich nu tot contact houden stabilisatie en praktische steun Volgens Kroon zou er meer aandacht moeten zijn voor psychologische steun arbeids rehabilitatie sociale integratie en cognitieve training met meer oog voor empowerment Ook is er bewijs dat een teamorganisatie met een gedeelde caseload belangrijk is Dan moet wel tijd worden gemaakt voor overleg Kroon merkt verder op dat wanneer zorg binnen een team meer geïntegreerd is dit meer effect heeft dan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/psychiatrisch-pati%C3%ABnt-daadwerkelijk-gebaat-bemoeizorg (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Learn2Work: hoe moeilijke jongeren aan een baan komen | Movisie
  Vier dagen in de week zeven uur per dag krijgen de jongeren vakken als rekenen en taal maar ook fitness en weerbaarheid sociale vaardigheid solliciteren én ze leren hoe ze een CV kunnen maken Naast de theorie leren ze ook veel in de praktijk De jongeren organiseren bijvoorbeeld een buurtevenement in de wijk en een evenement voor mensen in een zorginstelling Ook culinaire vaardigheden worden ontwikkeld regelmatig koken de jongeren samen met kinderen ouderen of met de hele wijk De laatste zeven maanden lopen ze één dag in de week stage Ze staan niet alleen in het traject de jongeren krijgen hulp van een jobcoach en zijn gekoppeld aan een maatje Een grotere baankans SEO Economisch Onderzoek onderzocht wat de resultaten zijn van Learn2Work als het gaat om uitstroom naar werk of opleiding en vergeleek deze met meer reguliere re integratietrajecten die worden uitgevoerd door gemeenten Tussen april 2011 en oktober 2012 stromen 58 werkloze jongeren in Een half jaar begeleiding door Learn2Work levert voor 18 procent dan al een baan op Na een jaar stijgt dit percentage naar 72 procent Bij reguliere re integratietrajecten heeft slechts 6 procent een baan na een half jaar en 24 procent na een jaar Opleiding en hulp bij problemen Naast zoveel succes in het vinden van een baan volgt 83 procent van de jongeren na een half jaar bij Learn2Work een opleiding training of cursus Een jaar na instroom is dit 80 procent De meerwaarde van Learn2Work zit ook in het bieden van schuldhulpverlening en hulp bij verslavingsproblemen Bij de instroom is 31 procent van de jongeren verslaafd en ontvangt hiervoor geen behandeling Een jaar later is dit percentage gedaald naar 20 procent Bovendien zijn alle deelnemers onder behandeling Een beter bestaan Uit het literatuuronderzoek naar leerwerkprojecten in andere landen die vergelijkbaar zijn met Learn2Work blijkt dat ook deze ervoor zorgen dat jongeren een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt een diploma halen en een minder crimineel worden Zo volgen jongeren die aan een leerwerkprogramma hebben mee gedaan vaker een vervolgopleiding dan niet deelnemers Ook zegt een hoger percentage deelnemers gezonder te zijn en meer te geloven in het eigen kunnen ten opzichte van een kleiner percentage niet deelnemers Daarnaast was er sprake van veel minder arrestaties veroordelingen en detenties tijdens of na deelname aan een leerwerkproject Wat zijn nu succesfactoren Wat zijn nu de factoren die leerwerkprojecten tot een succes maken De onderzoekers concluderen op basis van het literatuuronderzoek dat niet alleen aandacht voor beroepstraining maar ook voor onderwijs en training van sociale en werknemersvaardigheden een belangrijke succesfactor is Ook structuur doet er toe Programma s die strak gestructureerd zijn zijn succesvoller dan meer vrijblijvende programma s Tot slot noemt SEO Economisch Onderzoek het behalen van een startkwalificatie als een succesvolle factor Zo zijn de meeste succesvolle programma s die in het literatuuronderzoek zijn bekeken gericht op het behalen van een GED certificaat General Education Development Kanttekening is dat een dergelijk certificaat jongeren minder goed voorbereidt op de maatschappij dan een diploma

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/learn2work-hoe-moeilijke-jongeren-aan-baan-komen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Aanpak multiprobleemgezinnen kan werken | Movisie
  de hulpverlening Zij spreekt het sociale netwerk van het gezin aan verleent zelf zorg begeleidt adviseert brengt structuur aan en coördineert eventuele andere hulpverlening Coaches hebben de bevoegdheid hulp te forceren wat zorgt voor een betere medewerking van alle betrokken partijen zij kunnen zo sneller binnenkomen bij instanties en eventuele wachtlijsten ontwijken Hoe het gezin meer betrokken raakt In alle fasen organiseert de gezinscoach overleg met alle partijen en het gezin waardoor iedereen en zeker ook het gezin meer betrokken raakt De coach begint met problemen die het meest aan de oppervlakte liggen zoals op het gebied van huisvesting of financiën Daarna ontstaat ruimte voor de aanpak van problemen op andere gebieden Eigen Kracht Conferentie niet voor iedereen geschikt Vier gezinnen uit de pilot namen deel aan een Eigen Kracht Conferentie EKC Hun ervaringen zijn overwegend positief Het voelde als een bevrijding om openlijk met vrienden en kennissen te praten over hun problemen en veel contacten zijn hernieuwd Maar kanttekeningen zijn er ook Zo willen de medewerkers van de EKC dat de afspraken van de conferentie leidend zijn maar dit is in strijd met de regierol van de coach en het gezinsplan Er is ook vaak weerstand bij de gezinnen en de medewerkers van De Ploeg vinden de nazorg vanuit de EKC maar summier Een EKC is tot slot niet geschikt voor alle gezinnen uit de doelgroep van De Ploeg In sommige gevallen is de problematiek te zwaar of het netwerk te zwak Dwang en drang werkt Een belangrijk en werkzaam onderdeel is de niet vrijblijvende benadering van De Ploeg Wanneer gezinnen zich niet aan de afspraken houden of vanaf het begin af aan al niet willen meewerken kunnen coaches dwang en drang toepassen In samenwerking met een woningcorporatie wordt een gezin met een huurachterstand dan bijvoorbeeld niet het huis uitgezet maar moet in ruil daarvoor dan wel hulp accepteren Dat bleek effectief te zijn In de hulpverlening leeft de gedachte dat zulke dwang niet werkt omdat het gezien wordt als een straf Profiteren cliënten immers niet vooral van hulp als zij gemotiveerd zijn Nee dus Betere huisvesting maar niet meteen meer gezondheid Van de vijftien gezinnen die meededen bleek na een half jaar dat ze het allemaal fors beter deden op het gebied van huisvesting en inkomen De hygiëne in huis was verbeterd de schuldenproblematiek in kaart gebracht en betalingsregelingen met schuldeisers gemaakt Minder vooruitgang was er in de vrije tijdsbesteding en ten aanzien van de lichamelijke gezondheid Een verklaring hiervoor is dat de gezinscoaches minder tijd staken in het stimuleren van kinderen en hun ouders bij het vinden van een sport of hobby Meer zelfredzaamheid maar hulp blijft vaak nodig 12 van de 15 gezinnen waren zelfredzamer geworden maar de onderzoekers merken daar wel bij op dat de kans groot blijft dat de problemen van de gezinnen zich in de toekomst weer opstapelen zodra de hulp wegvalt Het zelfinzicht en het lerend vermogen van een aantal gezinnen schiet namelijk tekort Over het onderzoek Voor het onderzoek zijn op

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/aanpak-multiprobleemgezinnen-kan-werken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Specifieke aandacht voor traumaverwerking heeft geen meerwaarde | Movisie
  verschilden in onder andere doel doelgroep en context Ook is onduidelijk welke kinderen baat hebben bij de verschillende interventies en welke niet Wat is effectiever En nu ik of Jij hoort erbij Overbeek vergeleek de interventies En nu ik Blijfgroep 2009 De Ruijter 1999 met Jij hoort erbij Grencavage Norcross 1990 En nu ik bestaat uit negen wekelijkse groepsbijeenkomsten van anderhalf uur voor kinderen met parallelle sessies voor ouders Kinderen leren zich bewust te worden van hun gevoelens en hoe deze te uiten De interventie is gericht op het verwerken van traumatische ervaringen van huiselijk geweld Jij hoort erbij is wat betreft aantal begeleiders duur en opbouw van de sessie gelijk aan En nu ik en biedt ook positieve aandacht structuur onderlinge steun en interactie met lotgenoten Het verschil is dat Jij hoort erbij geen aandacht besteedt aan het huiselijk geweld of traumatische ervaringen en emoties Aan de effectstudie met willekeurige toewijzing aan beide interventies namen 91 jongens en 73 meisjes en hun ouders verzorgers 157 moeders 7 vaders deel De kinderen waren in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar Geen meerwaarde De belangrijkste conclusie is dat de aandacht voor het huiselijk geweld en de traumatische ervaringen in de interventie En nu ik geen betere resultaten oplevert dan Jij hoort erbij dat die aandacht niet heeft In beide interventies gingen kinderen vooruit en namen posttraumatische stress symptomen af De symptomen van kinderen in Jij hoort erbij daalden zelfs sterker dan de symptomen van kinderen in het trauma specifieke En nu ik Overbeek benadrukt hierbij wel dat de kinderen die deelnamen aan Jij hoort erbij bij aanvang hoger scoorden op posttraumatische stress symptomen ondanks de willekeurige toedeling van de respondenten aan de twee interventies En van mensen met hoge scores die een interventie ondergaan is de kans groter dat hun scores dalen Minder geschikt voor kinderen met verstoorde gehechtheid Een andere conclusie uit het onderzoek is dat beide interventies minder geschikt zijn voor kinderen met symptomen van verstoorde gehechtheid Jammer genoeg komt niet naar voren of de onveilige gehechtheid een gevolg is van het geweld of van andere factoren zegt Nico van Oosten adviseur Huiselijk en seksueel geweld bij Movisie Onveilige gehechtheid ontstaat al vroeg in het leven van een kind tussen de 1 en 4 jaar De onveilige hechting is mogelijk een gevolg van emotionele verwaarlozing van het kind vóórdat het getuige was van geweld tussen de ouders Bovendien geldt dat als er in de vroege ontwikkelingsperiode naast verwaarlozing ook andere vormen van huiselijk geweld plaatsvinden de effecten op de mate van gehechtheid van een kind nóg groter zijn In dat licht bezien is het dus van wezenlijk belang om te weten hoe oud het kind is hoe lang het geweld tussen de ouders al aanwezig is en of er ook sprake is geweest van verwaarlozing Die gegevens ontbreken in het onderzoek maar zijn belangrijk om mee te nemen Aandacht aan ouders belangrijk Beide interventies blijken volgens het onderzoek van Overbeek dus effectief maar de verwachting dat de interventie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/25586 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Werkt de participatiesamenleving? Zoek het uit! | Movisie
  alle omstandigheden mee Weten wat werkt Er zijn goede interventies beschikbaar die ingezet kunnen worden om de eigen kracht en het sociale netwerk van mensen te versterken De laatste jaren wordt bijvoorbeeld het belang van outreachend werken en erop af gaan benadrukt Mensen in kwetsbare posities opzoeken in hun eigen levenssfeer kan ertoe bijdragen dat zij uit hun sociale isolement worden gehaald weer gebruik maken van voorzieningen geactiveerd worden en meer regie kunnen nemen in hun leven Omlo 2013 Daarbij kan ongevraagde hulp soms al dan tijdelijk nodig zijn want burgers die zorg uit de weg gaan zorgmijders en burgers die niet de juiste hulp krijgen zorgmissers worden anders niet goed bereikt Doorn van Etten Gademan 2008 Een dergelijke bemoeizuchtige vorm van outreachend werken blijkt effectief te zijn Twee op de drie mensen doen de deur open en laten sociaal werkers binnen als zij bij hen thuis aanbellen met de vraag of zij hulp nodig hebben Bijna de helft van deze mensen blijkt daadwerkelijk tijdelijke of structurele hulp te kunnen gebruiken Verplanke Tonkens 2013 Toch zou deze vorm van hulp kunnen sneuvelen vanwege de kosten op korte termijn en de vermeende tegenstrijdigheid met het uitgangspunt van eigen kracht En wat niet werkt Weten wat niet werkt is minstens zo belangrijk Ineffectieve interventies kunnen ook averechtse of schadelijke effecten teweeg brengen Beleidsmakers blijven bijvoorbeeld stug inzetten op vermaatschappelijking van mensen met een verstandelijk beperking en psychiatrische patiënten door hen zelfstandig in gewone wijken te laten wonen Uit onderzoek weten we dat deze groep weinig contact heeft met buurtgenoten zich vaak erg eenzaam voelt en zelden buiten de deur komt Tonkens 2009 Dit geldt in nog ernstiger mate wanneer deze mensen kampen met gezondheidsproblemen En terwijl beleidsmakers burgers zonder beperking oproepen om mensen met beperkingen te ondersteunen voelen de meeste burgers zich daar helemaal niet toe geroepen Contacten blijven oppervlakkig en vaak ook problematisch Zo blijken vooral mensen met een verstandelijke beperking nogal eens slachtoffer te zijn van psychische financiële en seksuele uitbuiting zoals beschreven in het onlangs verschenen proefschrift Lof der oppervlakkigheid van Femmianne Bredewold Zij zijn een gemakkelijke prooi onder meer door hun beperkte cognitieve sociale en emotionele vaardigheden Zulke uitkomsten staan haaks op de doelstellingen van de Wmo en het ideaal van de participatiesamenleving Om vermaatschappelijking tot een succes te maken zijn gerichte en beproefde interventies noodzakelijk Die zijn beschikbaar maar worden te weinig gestimuleerd en benut Hier worden wetenschappelijke inzichten dus nog vaak genegeerd Stoppen met gezond verstand en ideologie Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat burgers veel kunnen maar dat ondersteuning door professionals nodig zal blijven Dan gaat het om professionals op het brede terrein van zorg welzijn wonen arbeid onderwijs Deze werkers moeten terecht verantwoording afleggen over hun resultaten Maar biedt hen dan ook de kansen en mogelijkheden om dat samen met onderzoekers te doen Door een gebrek aan substantiële onderzoeksfondsen in het sociale domein blijft praktijkgericht evaluatieonderzoek uit Dat kan een dure vergissing zijn aangezien dergelijk onderzoek helpt om inzicht te krijgen in hoe de sociale

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/werkt-participatiesamenleving-zoek-uit (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De databank Effectieve sociale interventies in 2013 | Movisie
  een specifieke interventie op titel of trefwoord of om een overzicht van alle interventies rond een bepaald thema bijvoorbeeld Beoordeling Goed Beschreven Om meer zicht op de kwaliteit van sociale interventies te creëren streeft Movisie naar beoordeling van interventies in de databank Effectieve sociale interventies Daarom zijn we in 2013 gestart met praktijkbeoordelingen van interventies Wij noemen dit de beoordeling Goed Beschreven Een praktijkpanel van drie onafhankelijke beoordelaars gaat na of een interventie aan de criteria voor Goed Beschreven voldoet Interventieontwikkelaars krijgen zo meer waardering voor de kwaliteit van hun interventie Bovendien resulteert de beoordeling in een advies over de inhoud en mogelijk verdere kwaliteitsverbetering van de beschrijving of ontwikkeling van de interventie aan de ontwikkelaar Convenant Vijf kennisinstituten sloegen in oktober 2013 de handen ineen om de kwaliteit van interventies in Nederland te verbeteren Het Nederlands Jeugdinstituut NJi het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid NCJ het RIVM Centrum Gezond Leven CGL het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen NISB en Movisie ondertekenden een convenant hierover Zij hanteren nu dezelfde criteria voor het beoordelen van interventies Dit biedt meer duidelijkheid voor professionals en voor financiers De kwaliteit van erkende interventies is hierdoor in alle sectoren gelijk Gebruik van interventiebeschrijvingen uit de databank De interventies in de databank zijn in 2013 in totaliteit zo n 10000 keer gedownload Opgeteld bij de voorgaande jaren ligt het aantal downloads nu rond de 20000 Dat betekent een stevige toename in 2013 en gezien we met het downloaden van een uitgebreide interventiebeschrijving uitgaan van serieuze interesse in de interventie een positieve ontwikkeling De meest vaak gedownloade interventies in 2013 waren Motiverende gespreksvoering 3859 keer geraadpleegd 901 downloads Een interventie met als doel gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen bijvoorbeeld om cliënten te motiveren tot werk of om hulp te accepteren om huiselijk geweld aan te pakken Het 8 fasen model 4291 keer geraadpleegd 722 downloads Een interventie om cliënten in de maatschappelijke opvang te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst Vlaggensysteem 1922 keer geraadpleegd 676 downloads Een interventie gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen van nul tot achttien jaar De methode is gericht op het vergroten van competenties van ouders opvoeders leerkrachten en anderen die met kinderen en jongeren werken Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 1848 keer geraadpleegd 435 downloads Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen SRH ondersteunt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid bij hun herstelproces Cliënten werken onder meer aan het omgaan met kwetsbaarheid het versterken van eigen kracht en van sociale netwerken en aan het verbeteren van de kwaliteit van leven Individuele Rehabilitatie Benadering 793 keer geraadpleegd 390 downloads Een interventie die mensen met langdurige beperkingen helpt naar eigen tevredenheid te wonen werken leren en sociale contacten onderhouden in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijke professionele hulp Ook voor u In 2014 zijn wij natuurlijk weer aan de slag met nieuwe begeleidingstrajecten om zo samen met ontwikkelaars van interventies te werken aan kwaliteit en kennisverspreiding Werkt u met een methode die in uw organisatie haar

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/databank-effectieve-sociale-interventies-2013 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Evaluatie Man actief | Movisie
  evalueerden vier studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de interventie aan de hand van de Preffi 2 0 REFKA en EKI methoden Hun belangrijkste bevindingen in vier punten een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt de doelgroep kan specifieker worden gedefinieerd de doelen hadden meer SMART beschreven mogen worden en er is geen uitgebreide evaluatie geweest Lees het gehele rapport onderaan dit artikel Bestaande kennis is belangrijk Het is leerzaam om te zien hoe studenten met een objectief deskundig en methodisch oog de interventie beschouwen Ook wordt het verschil tussen theorie en praktijk weer eens heel duidelijk Bijvoorbeeld het punt van de wetenschappelijke onderbouwing De evaluatoren hebben groot gelijk met hun stelling dat die ontbreekt Zij schrijven Het is belangrijk om te weten wat er al bekend is over het probleem en hoe dit te verwerken in de interventie De incidentie en prevalentiecijfers zijn van belang als men dit probleem op grote schaal wil invoeren Daarnaast zou het verstandig zijn om onderzoek te doen naar relevante interventies die wellicht met dezelfde problematiek te maken hebben Gebaseerd op één rapport De praktijk is dat de interventie Man Actief is gebaseerd op slechts één rapport het rapport Bidden en boodschappen doen een onderzoek naar de emancipatie van laagopgeleide allochtone mannen in Amsterdam Hierin wordt de doelgroep omschreven en wordt aanbevolen om activiteiten voor hen te ontwikkelen Daarnaast hanteren de ontwikkelaars de zogenoemde mannelijkheidscoderingen expliciete waarden en normen die de mannelijke identiteit en het gevoel van eigenwaarde van mannen bepalen Meer wetenschappelijke onderbouwing is er in de interventie niet te vinden Ontstaan vanuit de praktijk De aanleiding om de methodiek te ontwikkelen was de roep van allochtone vrouwen en vrouwenorganisaties om meer voor hun mannen te doen Zij voelden zich namelijk door hun mannen geremd in hun eigen ontwikkeling Deze roep is absoluut niet wetenschappelijk onderbouwd maar werd door de ontwikkelaars en de financier het ministerie van OCW directie Emancipatiezaken wel regelmatig gehoord Uiteindelijk resulteerde deze herhaalde roep in de ontwikkeling van Man actief Dit is inderdaad geen wetenschappelijke aanpak maar het is wel ontstaan vanuit de praktijk Onontgonnen terrein Als start van de interventie zochten de ontwikkelaars naar alles wat er al bekend was over de doelgroep over het probleem en over relevante interventies die mogelijk met dezelfde problematiek te maken hadden Juist omdat bleek dat er geen informatie te vinden was was dat aanleiding om met de interventie aan de gang te gaan En tegelijkertijd ook een beperking want een wetenschappelijke onderbouwing is dus niet te geven Geen uitgebreide evaluatie Een uitgebreide evaluatie van de interventie is er ook niet geweest Want hoe gaat dat De interventie is beschreven gedrukt gepresenteerd en verspreid het project verantwoord aan de subsidiegever en het geld op Meer dan een informele procesevaluatie zat er niet in Een uitgebreide evaluatie is de droom van menig interventie ontwikkelaar die vaak verdampt in het hectische einde van het project en de waan van alle dag Leermoment voor student en ontwikkelaar Wat zegt dit over het onderzoek van de vier

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/evaluatie-man-actief (2015-06-23)
  Open archived version from archive