archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De veranderingen in de GGz vragen gemeenten vooruit te denken | Movisie
  minder bedden is er meer behandeling in de thuissituatie en vaker zorg bij de huisarts of eerstelijns hulpverlening in plaats van een gespecialiseerde behandeling Bovendien vindt er een afbouw van ambulante begeleiding plaats Hieronder valt de dagbesteding inloop en begeleiding Groei aantal verwarde mensen Deze veranderingen in de GGz lijken hun tol te eisen politiedossiers laten de laatste jaren een groei zien van het aantal verwarde mensen De terugkeer van de verwarde man NRC Handelsblad 3 maart 2015 Terwijl de samenleving de lat voor de burger steeds hoger legt En minder verdraagzaam is voor mensen die niet 100 meekomen Er lijkt een kloof te bestaan tussen gewenst en daadwerkelijk vangnet Er is een kloof tussen gewenst en daadwerkelijk vangnet Lokale oplossingen Maar de transities bieden ook ruimte voor lokale oplossingen Met name de Wmo 2015 Oplossingen die ruimte bieden voor anders zijn en toch meedoen In een zo normaal mogelijk setting Doordat mensen zorg en ondersteuning in hun eigen leefomgeving ontvangen krijgen ze meer kansen om hun eigen leven voort te zetten En om te participeren in de samenleving Kwetsbare mensen in crisis De transities in het sociaal domein gaan uit van grotere zelfwerkzaamheid en meer zelfregie Dat vraagt inzet van mensen en dat kan niet iedereen Het Landelijk Platform GGz stelt dat het afbouwen van bedden een ingrijpend proces is Het moet zorgvuldig worden vormgegeven En het moet hand in hand gaan met de opbouw van ambulante zorg Dit is nu niet het geval Daarom raken veel patiënten met psychische aandoeningen in crisis blijkt uit de Meldactie Ambulantisering van het LPGGz Ideeën en experimenten De tijd is rijp voor een andere aanpak voor de behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Bestaande ideeën en experimenten laten zien dat er veel mogelijk is Denk bijvoorbeeld aan laagdrempelige dagbesteding in de wijk samen met welzijn Of aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties en of in samenwerking met werkgevers En natuurlijk steun door ervaringsdeskundigen Ook belangrijk is het bestrijden van stigma via kwartiermaken en andere vormen van positief contact en ontmoeting Movisie verzamelt praktijkvoorbeelden die te maken hebben met deze vernieuwingen De tijd is rijp voor een andere aanpak voor de behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Onzekerheid Gemeenten sluiten vaak eenjarige contracten af voor 2015 Daarnaast willen ze dit jaar wel de stap maken richting echte vernieuwingen Een begrijpelijke wens van gemeenten Maar voor het ontwikkelen van vernieuwende werkwijzen is ruimte nodig om te experimenteren Aanbieders investeren niet in vernieuwingen die langer duren dan de financieringsperiode Eenjarige contracten bieden daarom onzekerheid voor zorgaanbieders En vooral voor zorgvragers die afhankelijk zijn van deze aanbieders Terwijl de inzet en samenwerking van gemeente zorgvragers én aanbieders voorwaarde is voor vernieuwing Net als openheid en vertrouwen Afspraken om te ontwikkelen Gemeenteambtenaren die GGz en psychisch kwetsbare burgers in hun portefeuille hebben doen er goed aan om te investeren in de ontwikkeling van zorgvernieuwing Met meerjarige contracten Daarin werken gemeenten idealiter samen met zorgaanbieders en zorgvragers aan nieuwe concepten Vanuit de gemeentelijke visie op ondersteuning

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/veranderingen-ggz-vragen-gemeenten-vooruit-te-denken (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Inclusie een illusie? | Movisie
  leven of ziek en beperkt door het leven gaan Michiel Zeeuw Mijn vrienden en ik wilden graag bij elkaar in de buurt blijven wonen De woningbouwcorporatie heeft drie appartementen in hetzelfde complex voor ons geregeld Jan Zandijk Niet iedereen is in staat om alleen te wonen Je moet kijken naar wat iemand zelf kan samen met anderen of waar extra ondersteuning nodig is De waarde van lichte contacten Femmianne Bredewold Centrum voor Samenlevingsvraagstukken licht het belang van lichte contacten op straat toe Deze contacten geven het gevoel er te mogen zijn en het gevoel van veiligheid Maar er hoort ook een gepaste afstand bij Haar advies is dan ook om rekening te houden met verschillende soorten contact en daarbij passende codes En om ook hierbij uit te gaan van een gezamenlijkheid in plaats van te denken vanuit de beperking De buurt moet worden gekoesterd waar het goed voor is maar actieve solidariteit zal gearrangeerd moeten worden Lotte Bloemendaal Ik vind het fijn om mijn buren te kennen en een praatje met ze te maken Maar ik wil echt niet dat zij mij helpen met mijn post en administratie Dat komt veel te dichtbij Interactief intermezzo Wat is er nodig om inclusief beleid in de praktijk te versterken Aan dialoogtafels bogen de aanwezigen zich over deze vraag Wat gaat er al goed en hoe kunnen we dat behouden of versterken En wat kan er beter En hoe dan De verschillende achtergronden van deelnemers leidden tot veel uitwisseling over lokale situaties en tot meerdere invalshoeken bij elke tafel De hoofdlijnen uit dit intermezzo laten zien waar de urgentie en gevoeligheid ligt en in welke richting oplossingen gezocht kunnen worden Maak inclusie bespreekbaar Luister daarbij naar alle partijen dus zowel cliënt als buurt bewoners als andere betrokkenen Het stimuleren van ontmoeting tussen alle betrokkenen kan het begrip vergroten En besef dat iedere situatie anders is en dus ook niet op dezelfde wijze is aan te pakken maatwerk is vereist Het is hoog tijd voor ontschotting en minder bureaucratie Belangrijkste daarin is dat vanuit de vraag gehandeld moet worden en niet vanuit de doelgroep ofwel label Daarnaast kan de wirwar aan protocollen en te strak beleid een aanpak op mogelijkheden in plaats van op beperkingen in de weg staan Versterken van de ketenbenadering Enerzijds tussen vrijwilligers en professionals maar ook tussen professionals onderling en verschillende organisaties Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de rol die werkgevers jobcoaching kunnen spelen De rol van ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers is groot Zij kunnen een signalerende voorlichtende en agenderende rol spelen en stigma s wegnemen Bovendien zijn zij vaak sleutelfiguren die nodig zijn om belangen te behartigen en partijen te verbinden Laat de angst voor het onbekende los Wat is er mis met creatieve vormen als ze werken Of onverwachte partijen die goede oplossingen bieden Durf los te laten wanneer het kan maar ondersteun wanneer nodig En heb daarbij specifiek aandacht voor vrijwilligers en buurtbewoners bijvoorbeeld in de vorm van beloning of complimenten Download de uitwerking van alle dialoogtafels Veerkracht

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/inclusie-illusie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Zes lessen uit de praktijk van de voedselbank | Movisie
  betere toekomst Door de prikkelende vraag Wat wil jij aan je situatie veranderen worden mensen zich er meer bewust van dat er wel degelijk iets te kiezen valt 2 Werk aan zelfvertrouwen Via Erkenning van Verworven Competenties kunnen mensen hun eigen mogelijkheden benoemen Dit is vaak een hele opgave maar ook een opluchting en bevestiging Door bijvoorbeeld vrijwilliger in de zorg te worden zien ze dat ze met hun ervaringen en competenties iets voor een ander kunnen betekenen 3 Werk in groepen De groep komt minimaal tweewekelijks bijeen voor sessies van 2 5 uur Groepsleden volgen elkaar in de uitvoering van persoonlijke voornemens en opdrachten Dit zorgt ervoor dat ze afspraken nakomen over hun inzet en aanwezigheid Het is positief bemoedigend en soms confronterend om met verschillende lotgenoten in een groep aan de eigen situatie te werken Experimenteer met tegenprestaties mensen voelen zich dan vaak nuttig en erkend 4 Spreek de taal van de klant Movisie maakt in dit project heel wat vertaalslagen daarbij geholpen door de voedselbanken 5 Betrek de lokale sociaal werkers hierbij Niet alleen voor de continuïteit van het aanbod maar ook om hen te introduceren in deze vindplaats van kwetsbare mensen Het is voor hen een kans om aan hun kernopdracht te werken van contact leggen en steun bieden aan kwetsbare mensen 6 Experimenteer met ruilen en tegenprestaties Zo start de voedselbank Den Haag een restaurant dat mensen die in armoede leven een dagelijkse gratis warme maaltijd biedt in ruil voor een tegenprestatie Het mes snijdt aan twee kanten mensen krijgen een maaltijd de voedselbank krijgt extra hulp in de vorm van beheer en onderhoud van pand en tuin Mensen zijn nuttig bezig en voelen zich erkend Dit artikel is afkomstig uit MOVISIES 21 oktober 2014 Movisies is de relatiekrant van Movisie en verschijnt drie keer

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/zes-lessen-uit-praktijk-voedselbank (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Mijn cliënten barsten van het talent | Movisie
  en is daarmee een uitstekend middel voor hulpverleners om mensen te laten participeren Toch hebben zingeving en beweging nog altijd een ondergeschoven positie in de sector Hulpverleners geven aan dat het onder tijdsdruk staat Het gevaar is dat zingeving en beweging helemaal van de kaart verdwijnen Een blokje om Beweging kan in een sociale context veel betekenen aldus Beunder Als twee cliënten ooit eens jeu des boules gespeeld hebben en daar positieve herinneringen aan hebben kunnen zij elkaar motiveren om in beweging te komen De rol van een professional is om te ontdekken waar cliënten hun bed voor uitkomen Activiteiten als schilderen en fitnessen kunnen die trigger zijn om dat te ontdekken En dat hoeft niet altijd groots of tijdrovend te zijn Ga eens met een cliënt uit huis en ga met elkaar in gesprek terwijl jullie een rondje in het park lopen Ook dat is zingeving en tegelijkertijd ben je in beweging Positieve uitkomsten Er zijn volgens Beunder drie goede redenen om zingeving een plek te geven binnen de hulpverlening 1 Het bevordert zelfredzaamheid en participatie Zingevende activiteiten dragen bij aan de zelfredzaamheid van de cliënt in de maatschappelijke opvang en zorgt voor een hogere participatiegraad van cliënten in de maatschappij Veel kwetsbare burgers hebben geen binding meer met de samenleving Sport kan bijvoorbeeld dit eerste bindmiddel zijn door het ontstaan van een sociaal netwerk waardoor zij op eigen kracht verder kunnen Daarnaast kunnen zingevende activiteiten verborgen talenten van cliënten naar boven halen waardoor de zelfwaardering toeneemt En het zorgt voor een vermindering van sociale isolatie 2 Sociale professionals kunnen meer resultaat boeken De grootste bezwaren voor professionals en hun managers om zingevingsactiviteiten achterwege te laten zijn gebrek aan interesse en tijd Dat laatste is echter een non argument volgens Beunder Het heeft een verdiepende functie het is een manier om achter verborgen problematiek te komen en het kan een preventieve functie hebben door bezig te zijn met de vraag achter de vraag en het zichtbaar maken van de drijfveren van de cliënt Door aandacht te geven aan de motivaties en drijfveren van de cliënt kan er weer meer ruimte ontstaan waardoor de begeleiding op andere leefgebieden ook makkelijker verloopt 3 Zingeving kan de relatie tussen hulpverlener en cliënt ten goede komen Een cliënt vertelt meer als je samen iets doet Op die manier ben je sneller in staat je cliënt te helpen en kan de cliënt eerder zijn eigen problemen oppakken Als mensen structureel gaan bewegen gebeurt er ook iets tussen de oren Over het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek van Beunder is een te ontwikkelen instrument dat zingeving en sport verbindt en professionals uitdaagt meer te doen rond zingeving en sport in de begeleiding aan cliënten in de maatschappelijke opvang Movisie ontwikkelt dit instrument in opdracht van de brancheorganisatie De Federatie Opvang Movisie adviseur Petra van Leeuwen Met dit instrument willen we sport en zingeving niet alleen agenderen maar ook praktische tips geven hoe je dat kunt doen We hebben veel goede voorbeelden uit het werkveld gehoord

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/mijn-cli%C3%ABnten-barsten-talent (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Schuldenaanpak kan niet om kwijtschelding heen | Movisie
  en vergeving mogelijk is na zelfreflectie komen andere uitwegen in beeld In ons boek Verlossing van schuld en boete pleiten de economen Marcel Canoy en Robin Fransman voor een vorm van kwijtschelding voor mensen met uitzichtloze aflossingsproblemen Zij zullen veel in het werk moeten stellen om van hun schulden af te komen zoals het tijdelijk aanwenden van pensioenkapitaal om de hypotheek af te lossen maar als dat allemaal te weinig zoden aan de dijk zet dan mogen ze failliet worden verklaard inclusief kwijtschelding van hun schulden Kans om opnieuw te beginnen Faillissement nieuwe stijl dus eigenlijk zoals in de Verenigde Staten waar faillissement wordt benaderd als een kans om opnieuw te beginnen Niet het brevet van onvermogen en de bestraffende blik naar het verleden zoals in Nederland nu nog het geval is maar een optimistische kijk naar de toekomst In ons land kan een natuurlijke persoon wel failliet gaan maar dat leidt niet tot het kwijtschelden van de schulden Zodra iemand weer wat verdient staan de schuldeisers op de stoep waardoor mensen voor altijd een schuldig bestaan blijven leiden Kwijtschelding is een serieuze optie wanneer we werkelijk doortastend de schuldenproblematiek willen aanpakken Geen blanco cheque Het plukken van een kale kip biedt net zo min uitkomst uit de groeiende schuldenproblematiek als ondoordachte kwijtschelding Kwijtschelding is dan ook zeker geen blanco cheque en alleen een optie als deze moreel juister of financieel gunstiger is dan vasthouden aan bestaande procedures Maar het is wel een serieuze optie wanneer we werkelijk doortastend de schuldenproblematiek willen aanpakken De starre financieel juridische houding waarmee schuldenaren nu worden geconfronteerd zal het probleem alleen maar groter maken Stijn Verhagen is lector aan de Hogeschool Utrecht Lilian Linders lector aan de Fontys Hogeschool en Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Dit artikel is gebaseerd op hun in september bij Van Gennep verschenen boek Verlossing van schuld en boete onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen Op 30 oktober vindt het Nationaal Laboratorium Schuldhulpverlening anders plaats Doe en denk mee over een beter aanpak van de schuldproblematiek Kennisdossier Participatie en activering Maatschappelijke zorg Trefwoorden armoede maatschappelijke ondersteuning Deel Afdrukken Reacties Reacties Jeannette Oosterom schreef op 5 oktober 2014 19 48 Deze reactie is gebaseerd op het artikel in Trouw 30 9 en bovenstaande Ik onderschrijf de mening van de auteurs dat de benadering van de schuldenproblematiek een bredere benadering verdienen dan de nu veelal financieel juridische In de artikelen komt het economisch belang wat minder uit de verf Schuldenproblematiek oplossen lijkt economisch niet aantrekkelijk Een casus is eenvoudig voor te rekenen en die doorvertalen naar macro niveau behoeft weinig fantasie Wanneer je breder kijkt dan financieel juridisch is het economisch wel aantrekkelijk Voor de gemeente ligt hier zelfs een kans De gemeenten waren al verantwoordelijk voor de uitvoering van schuldhulpverlening en worden het na de transities voor nog meer hulpverlening Veel vormen van hulpverlening hebben veel last van de schuldenproblematiek van hun cliënten De GGZ jeugdhulpverlening zijn voorbeelden die vaak aangeven veel last te hebben van schuldenproblematiek

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/schuldenaanpak-kan-niet-om-kwijtschelding-heen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Denk mee over het Participatiewiel! | Movisie
  zijn Een indeling in doelen sluit het meest aan bij het keuzeproces van de cliënt Aanbod ordenen in plaats van de cliënt indelen Met het participatiewiel kan het aanbod worden geordend Cliënten kunnen samen met hun begeleiders vervolgens een pakket op maat samenstellen uit het aanbod in verschillende partjes van het wiel Niet alleen betaald werk De meeste ladders zijn gemaakt voor Wwb cliënten en concentreren zich op uiteindelijke toeleiding naar betaald werk De focus van Movisie ligt bij de kwetsbare burgers Daarom zijn ook andere vormen van maatschappelijke participatie in het wiel opgenomen Opbouw van het wiel Centraal in het participatiewiel staan de doelen van kwetsbare burgers Daaromheen staan activiteiten die mensen kunnen ondernemen om die doelen te behalen In de buitenste rand staan de verschillende wettelijke kaders waaruit de ondersteuning bij het gaan ondernemen van die activiteiten uit gefinancierd kunnen worden Bij elk van de doelen en activiteiten zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk Globaal zijn dat individuele ondersteuning ondersteuning binnen een groepssetting en ondersteuning door beïnvloeding van de omgeving Deze vormen van ondersteuning zijn niet in het wiel opgenomen maar kunnen wel met behulp van de doelen en activiteiten in het wiel worden geordend Uw ideeën We horen graag uw ideeën ter verbetering van het wiel Laat ze achter onderaan dit artikel of neem contact op met de contactpersonen Alvast hartelijk dank Meer informatie In de toolbeschrijving van het Participatiewiel vindt u nog een powerpoint presentatie met allerlei projecten methoden en activiteiten geordend naar de doelen van het Participatiewiel ter inspiratie en een lege presentatie waarin u uw eigen aanbod kunt invullen Lees ook het artikel over het Participatiewiel in de praktijk in de gemeente Culemborg van Binnenlands Bestuur en een interview met Movisie adviseur Marjet van Houten door Zorg Welzijn Downloads Type Grootte participatiewiel 2014 pdf 554 43 KB Kennisdossier Zorg en ondersteuning Participatie en activering Maatschappelijke zorg Trefwoorden arbeidsparticipatie arbeidsintegratie participatie kwetsbare burgers activering Deel Afdrukken Reacties Reacties JvS Advies schreef op 19 september 2014 13 46 Per 1 Januari 2015 treed de Participatie wet in werking dit houd in dat mensen Met de Participatiewet en de andere te decentraliseren regelingen krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning mijn vraag in het kader van de participatie wet en ambtenaar of dit wel goed gaat lopen voor cliënten in de bijstand 1 Meer druk op cliënten hoe haal je de druk hierbij weg 2 Er worden vacatures door je strot heen gedrukt zonder dat er rekening gehouden word met je beperkingen hoe word er hiermee rekening gehouden 3 Coaching is nu al ver te zoeken hoe word de coachende rol van een ambtenaar ingevuld 4 Om misbruik te voorkomen van cliënten m a w hoe word er onderscheid gemaakt van een participerende deelnemer en een normale werknemer 5 Zou ondernemerschap mogelijk kunnen zijn d m v Participatie Bij mij als voormalige participatie deelnemer is er aardig misbruik gemaakt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/denk-mee-over-participatiewiel (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen Maatschappelijke zorg | Movisie
  cliënten barsten van het talent Drie redenen om zingeving een plek te geven binnen de hulpverlening 20 oktober 2014 Sociale professionals pleiten voor meer inzet van zingeving en activiteiten als beweging kunst en vrijwilligerswerk om kwetsbare cliënten te activeren Dat concludeert Renée Beunder student Maatschappelijk Werk en Schuldenaanpak kan niet om kwijtschelding heen 30 september 2014 Schulden hangen ons als een steeds zwaarder wordende molensteen om de nek Met de huidige financieel juridische aanpak komen we er niet meer uit Het moet en kan anders met een ruimere toepassing van kwijtschelding Minister Dijsselbloem Denk mee over het Participatiewiel 17 september 2014 Het participatiewiel van Movisie is aan een verandering toe en krijgt een nieuw jasje Het door Movisie ontwikkelde participatiewiel brengt de samenhang tussen die verschillende vormen van participatiebevordering in beeld Centraal in het Ondersteuning van zelfhulpgroepen hoe dan Voorbeelden voor gemeenten 10 september 2014 De definitie van zelfhulp is hulp aan elkaar door mensen die eenzelfde probleem hebben zonder tussenkomst van professionele hulpverleners Dit wil niet zeggen dat u als gemeente niets kunt doen om kwetsbare mensen die gebruik maken van Toolkit laagdrempelige hulpverlening Een overzicht van instrumenten verdeeld over vijf onderwerpen 2 september 2014 Als hulpverlener bent u uw eigen gereedschap met uw eigen visie houding en gespreksvaardigheden In de dagelijkse praktijk kunt u daarbij gebruik maken van allerlei handige instrumenten Movisie heeft er een aantal verzameld in een Social parenting worden zwerfjongeren daar beter van 26 augustus 2014 Zwerfjongeren missen vaak betrouwbare volwassenen die hen kunnen helpen om goede keuzes te maken Om hieraan tegemoet te komen wordt op een aantal plekken in Engeland en Nederland geëxperimenteerd met het concept social Almere samenwerken vanuit inspiratie Leven is het meervoud van lef 20 mei 2014 Hoe laat je kwetsbare mensen écht meedoen in de wijk Movisie vond in Almere en Deventer inspirerende praktijkvoorbeelden en beschrijft ze in twee artikelen In Almere inspireren professionals kwetsbare mensen en organisaties om op Deventer Onbeperkt Actief Kwetsbare mensen doen mee in de wijk 19 mei 2014 Hoe laat je kwetsbare mensen écht meedoen in de wijk Movisie vond in Almere en Deventer inspirerende praktijkvoorbeelden en beschrijft ze in twee artikelen In Deventer startte in 2012 een pilot om mensen met een ggz achtergrond Aandacht voor zelfhulp Niet meer dan logisch 15 mei 2014 Zelfhulp is een breed begrip waarbij herstel centraal staat Iedereen doet toch aan zelfhulp is een gedachte die vaak leeft Ja en nee Mensen zorgen voor zichzelf maar dat noemen we zelfmanagement en zelfzorg Met Breingeindag herstel gaat hand in hand met eigen regie 29 april 2014 Voor mensen met een psychische beperking is het leven al behoorlijk ingewikkeld De gevolgen van psychiatrische aandoeningen zijn groot Belangrijk is dat er een ondersteunende omgeving is waarin iedereen met en zonder zo n Groeiend aantal daklozen verandert de opvang nu Welke politieke partij wil hier een doel van maken 18 maart 2014 Onlangs bleek uit cijfers van het CBS 2013 dat het aantal daklozen in Nederland periode 2009 2012 stijgt Gelijk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/artikel (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Maatschappelijke zorg
  andere problemen waardoor ze soms ernstige overlast veroorzaken Deze zeer kwetsbare mensen hebben levensbrede ondersteuning nodig Die kan bestaan uit o a activering opvang woonbegeleiding beschermde woonvormen medische zorg herstelondersteuning schuldhulpverlening en praktische ondersteuning anber Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie Huiselijk geweld Informele zorg Jeugd en meedoen LHBT emancipatie Maatschappelijke zorg Participatie en activering Professionalisering Seksueel geweld Vrijwillige inzet Zelfregie Zorg

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg (2015-06-23)
  Open archived version from archive