archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Begrippenlijst Participatie en activering | Movisie
  proces waarbij gemeenten burgers en eventueel externe deskundigen of instellingen via een open houding naar elkaar en een vooraf besproken aanpak samen vorm en inhoud geven aan delen van plannen of beleid gericht op het benutten van elkaars deskundigheid en het verhogen van draagvlak voor te nemen beslissingen Compensatieplicht Omschrijving Plicht die gemeenten hebben in het kader van de Wmo om beperkingen in zelfredzaamheid weg te nemen of te compenseren en deelname aan het maatschappelijke verkeer mogelijk te maken bijvoorbeeld door een adequate aanpassing en of hulpmiddel of begeleiding Dak en thuislozen Omschrijving Sociale groep die bestaat uit de daklozen en de thuislozen Decentralisaties Omschrijving Het verlenen van meer zelfstandigheid aan onderdelen op staatkundig economisch of bestuurlijk gebied bijvoorbeeld aan overheidsbestuur steden of organisaties in het bijzonder de voorziene overgang van de uitvoering van de participatiewet voorheen wet werken naar vermogen de jeugdzorg de awbz overgang van extramurale begeleiding van awbz naar wmo en passend onderwijs van landelijk en of provinciaal niveau naar gemeentelijk niveau Empowerment Omschrijving Iemand in staat stellen eigenmachtig te beslissen en te handelen ook methodieken gericht op individuen groepen of organisaties om zelfvertrouwen zelfbewustzijn en positief zelfbeeld te vergroten EVC Omschrijving Erkenning verworven competenties systeem voor het erkennen van eerder of elders verworven competenties wat resulteert in het toekennen van vrijstellingen certificaten of diploma s bijvoorbeeld bij werkervaring of eerder gevolgde opleidingen van vrijwilligers herintreders en mensen van buitenlandse afkomst Geleid vrijwilligerswerk Omschrijving Vorm van vrijwilligerswerk waarbij de deelname aan of de voorwaarden waaronder en de wijze waarop wordt deelgenomen door anderen worden geïnitieerd en of ingericht Kwetsbare burgers Omschrijving Burgers die risico lopen om een achterstand in de maatschappij op te lopen of in een sociaal isolement te raken zoals chronisch zieken hulp en zorgbehoevende ouderen verslaafden dak en thuislozen enz Maatschappelijke opvang Omschrijving Het tijdelijk bieden van onderdak begeleiding informatie en advies aan personen die door een of meer problemen al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving Participatie Omschrijving Deelname van groepen burgers aan de samenleving zoals het hebben van werk volgen van onderwijs verrichten van vrijwilligerswerk en betrokken zijn bij leefbaarheid van de eigen omgeving op een voor de persoon zinvolle manier Participatieladder Omschrijving Meetinstrument waarmee gemeenten kunnen vaststellen in hoeverre een burger meedoet in de samenleving de ladder is onderverdeeld in zes treden die gaan van sociaal geïsoleerd tot werkend betaald zonder ondersteuning Participatiewet Omschrijving Regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de ondersteuning bij arbeidsinschakeling van en de verlening van bijstand aan mensen met aanspraken op de wet werk en bijstand wwb en aan mensen met een arbeidshandicap die geheel of gedeeltelijk kunnen werken en die vallen onder de wet sociale werkvoorziening wsw of de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten wajong verwachte inwerkingtreding 1 1 2015 Tegenprestatie naar vermogen Omschrijving Verplichting die door gemeenten aan mensen met een bijstandsuitkering kan worden opgelegd om tijdelijk naar vermogen bepaalde onbeloonde activiteiten uit te voeren de activiteiten moeten van nut zijn

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering/begrippenlijst (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Effectieve sociale interventies Participatie en activering | Movisie
  competenties waarmee mensen zichzelf kunnen organiseren op basis Oplossingsgericht werken 11 augustus 2014 Oplossingsgericht werken is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt De hulpverlener onderzoekt samen met de cliënt zijn gewenste toekomst en welke Moeder en vadercentra 22 april 2014 Het doel van Moeder en vadercentra is dat kwetsbare bewoners in aandachtwijken hun kwaliteiten in kunnen zetten en vaardigheden hebben om structureel deel te nemen aan de samenleving Het zijn buurtgerichte voorzieningen waar bezoekers Community Support 18 juni 2013 Het doel van Community Support is het vergroten van zelfredzaamheid van mensen en hen zelf regie laten voeren over hun leven De methode bestaat uit de volgende stappen het vaststellen van doelen coaching het in kaart brengen en Wijk en Psychiatrie 6 juni 2013 Wijk en Psychiatrie richt zich op mensen met psychische beperkingen Doel is hun maatschappelijke aansluiting in de wijk te verbeteren en hun sociale netwerk te vergroten waardoor eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd De aanpak Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 11 maart 2013 Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen SRH ondersteunt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid bij hun herstelproces Cliënten werken onder meer aan het omgaan met kwetsbaarheid het versterken van eigen kracht en van Begeleid werken een individuele vraaggerichte benadering 1 oktober 2012 De methode Begeleid Werken richt zich op mensen met structurele functionele beperkingen van lichamelijke verstandelijke of psychische aard Doel is om deze mensen op een duurzame manier te begeleiden naar en in betaald werk Ze worden Relim 1 oktober 2012 De Relim methodiek richt zich op mensen met psychische problemen of een psychiatrische stoornis vaak in combinatie met sociale problematiek Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid eigen regie en empowerment door middel van werk Assertiviteit Allochtone Mannen 1 september 2012 Deze methode richt zich op allochtone mannen tussen de 35 en 60 jaar met een relatief grote afstand tot de Nederlandse samenleving Het doel is het aanleren en toepassen van assertief gedrag en daarmee de betrokkenheid bij de directe Vrijbaan Empowerment Methode 1 maart 2012 Doel van deze methode is mensen in staat te stellen actief deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt Dit wordt bereikt door een empowermenttraining Hierin wordt gewerkt aan zes concrete componenten competentie Eigen Kracht conferentie 1 februari 2012 De Eigen Kracht conferentie heeft als doel burgers zeggenschap en regie laten houden over hun eigen leven Het is een activerings en besluitvormingsinstrument waarbij burgers samen met deelnemers uit hun eigen omgeving plannen Maatwerk 1 december 2011 Maatwerk richt zich op zeer moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden Het doel van de methode is het ondersteunen van deelnemers bij het vinden van een werk plek in de maatschappij en om hen te stimuleren naar eigen kunnen te Jongeren Interventie Team Schiedam JIT 1 november 2011 Het doel van de methode Jongeren Interventie Team JIT is maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen of te repareren De doelgroep bestaat uit jongeren van 15 tot 23 jaar met problemen op meerdere leefterreinen In de methode

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering/esi (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Feiten en cijfers Participatie en activering | Movisie
  Advies Over Movisie Over Movisie Organisatie Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Participatie en activering Feiten en cijfers Participatie en activering Vorige pagina Feiten en cijfers Participatie en activering Feiten en cijfers Participatie en activering 5 juli 2013 Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen participeren in de samenleving Ministerie van SZW z j De Participatiewet voegt de WWB Wet werk en bijstand de Wsw Wet sociale Meer artikelen Deel Afdrukken Tweets van Participactief Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering/feiten_en_cijfers (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Netwerken Participatie en activering | Movisie
  sociale interventies Publicaties Trainingen Advies Over Movisie Over Movisie Organisatie Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Participatie en activering Netwerken Participatie en activering Vorige pagina Netwerken Participatie en activering Locus 30 september 2014 Een publiek privaat netwerk van landelijke werkgevers gemeenten en sw bedrijven Zij proberen de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo te verzilveren dat zij op een duurzame manier aan het werk kunnen Meer artikelen Deel Afdrukken Tweets van Participactief Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering/netwerken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsberichten Participatie en activering | Movisie
  creatieve oplossing gevonden De hogescholen moeten deze mensen in dienst nemen vanwege Hebben langdurig werklozen impact op de Nederlandse arbeidsmarkt 11 juni 2015 Sinds de Grote Recessie is het aantal langdurig werklozen toegenomen Het is een dilemma hoe langdurig werklozen opnieuw werk kunnen vinden omdat werknemers ontmoedigd raken en hun vaardigheden tijdens langere periodes van werkloosheid Ouderen blijven vaker langdurig werkloos 11 juni 2015 Als de economie herstelt daalt het aantal langdurig werklozen vanzelf Maar voor veel oudere werklozen biedt de economische groei geen uitkomst Om hen ook aan het werk te krijgen zijn hervormingen nodig op de arbeidsmarkt Langdurige Loonprikkels helpen gehandicapten niet 9 juni 2015 Het effect van de loonkostensubsidie waarmee de Participatiewet werkgevers stimuleert mensen met een beperking in dienst te nemen zal gering zijn Om deze mensen deel te laten nemen aan het normale arbeidsproces is veel meer nodig Benoeming Paul van der Aa tot lector Inclusieve arbeid kwetsbare burgers 8 juni 2015 Adequate ondersteuning door professionals is vooral voor burgers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een belangrijke hulpbron om hun perspectief op werk en participatie te verbeteren De vraag hoe en onder welke voorwaarden Film Ruim baan voor participatie 4 juni 2015 Wat moet een team in huis hebben om iemand aan te nemen in het kader van de Participatiewet of Wmo Wat levert het de organisatie op en wat kost het Wat levert het de deelnemer op Antwoord op deze vragen en meer in deze korte film van Extra banen voor mensen met mogelijkheden 4 juni 2015 Banen scheppen waarbij de mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking optimaal worden benut Dat is het doel van een convenant dat onlangs werd ondertekend door afgevaardigde wethouders werknemersorganisaties FNV en CNV Werken zonder loon in Amsterdam nog niet voorbij 4 juni 2015 In Amsterdam worden mensen nog steeds gedwongen om te werken zonder loon Dat blijkt uit signalen die de FNV van Amsterdamse uitkeringsgerechtigden ontvangt Hiermee is een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord van D66 VVD en SP Kabinet vraagt SER om advies over werken en leven in de toekomst 2 juni 2015 Anno 2015 is het uitgangspunt van sociaal economisch beleid dat iedereen die kan werken dat ook doet Tegelijkertijd verandert het werk van werknemers wordt in toenemende mate verwacht dat zij flexibel zijn hun leven lang leren en Blog Schuldsanering en schuldgevoel 2 juni 2015 Het lijkt zo simpel een vriendin die leeft in armoede stop je toch wat toe Maar de laatste tijd merk ik mijn eigen ongemak over hoe om te gaan met haar armoede Mijn jeugdvriendin Sofie kwam een aantal jaren geleden in een Meer jonggehandicapten in bijstand door Participatiewet 1 juni 2015 X NUniet 29 mei 2015 12 34 door DaStef Door de komst van de nieuwe wet op 1 januari komen alleen jongeren die blijvend en volledig arbeidsongeschikt zijn in aanmerking voor de Wajong uitkering En terecht waarom zou iemand een Voor de Jeugd Dag 28 mei 2015 Gezocht Inspirerende bijdrage voor voor de Jeugd Dag Op maandag

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering/nieuwsbericht (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Overheidsbeleid Participatie en activering | Movisie
  Hoofdlijnen wetsvoorstel WWB maatregelen na behandeling TK 31 maart 2014 Infoblad met een beknopte beschrijving van het wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten Wet maatregelen WWB Dit wetvoorstel is op 11 februari 2014 door de Tweede Kamer Elf voorstellen van de VNG voor de Participatiewet 31 januari 2014 De VNG heeft forse kritiek op de Participatiewet waarvan de uitvoering vanaf 2015 bij de gemeenten komt te liggen In een notitie heeft de VNG samen met de G4 de G32 Cedris en Divosa voorstellen opgesteld voor de Wetsvoorstel maatschappelijke ondersteuning 2015 De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die per 1 januari 2015 in werking treedt 14 januari 2014 Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om Onderzoek uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen 14 november 2013 Aanbiedingsbrief bij de rapportage Voor wat hoort wat het onderzoek naar hoe de tegenprestatie door gemeenten wordt vorm gegeven De brief geeft een samenvatting van de bevindingen en een reactie op de Wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten Memorie van Toelichting 14 november 2013 De bijstand WWB wordt in dit wetsvoorstel verduidelijkt met nieuwe regels die bijstandsgerechtigden op de meest passende wijze moeten ondersteunen De bijstand dient als vangnet en moet ertoe bijdragen dat mensen weer aan het werk Kamerbrief ambities arbeid en zorg 19 september 2013 Brief van minister Asscher SZW mede namens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker beiden OCW en staatssecretaris Van Rijn VWS aan de Tweede Kamer over mogelijke aanvullende stappen om de combinatie arbeid en zorg te Verzamelbrief aan gemeenten 2013 2 12 juli 2013 In deze Verzamelbrief informeert Staatssecretaris Klijnsma de gemeenten over

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering/overheidsbeleid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Praktijkvoorbeelden Participatie en activering | Movisie
  Werken Jij is een laagdrempelig en eenvoudig Huis aan huis aan het werk HHW 3 oktober 2014 Interventie om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren om meer activiteiten buitenshuis te gaan doen en waar mogelijk betaald werk te vinden Wat is Huis aan huis aan het werk interventie HHW Pameijer begeleidt iedere cliënt naar betaald werk 26 augustus 2014 Pameijer activeert cliënten door middel van het stimuleren van talenten Iedereen een betaalde baan Het kan Pameijer zoekt banen voor cliënten of creëren ze door middel van jobcarving Pameijer heeft ca 4500 Intensief begeleiden naar werk 26 augustus 2014 Gemeente Kerkrade en leerwerkbedrijf Relim willen via arbeidsmatige dagbesteding mensen in de bijstand helpen aan betaald werk Via arbeidsmatige dagbesteding mensen uit de bijstand helpen De gemeente Kerkrade heeft 2000 Buurtsuper in Olderberkoop 1 juni 2014 De Buurtsuper Speciaal in Oldeberkoop voorziet in een tweeledige behoefte mensen met een beperking hebben zinvol werk en nemen deel aan de samenleving Inwoners van Oldebekoop kunnen hun boodschappen blijven doen in het eigen kleine Maatjesproject AanZet 25 april 2014 Mensen die door hun psychische kwetsbaarheid weinig tot geen sociale contacten hebben trekken gedurende 1 5 jaar op met een maatje waarmee zij gezamenlijke activiteiten ondernemen Wat is Maatjesproject AanZet Het doel van het Echte Mannen 25 april 2014 Een empowermenttraining voor mannen die zich willen ontwikkelen en willen participeren in de maatschappij De training is bedoeld is bedoeld om sociaal geïsoleerde mannen in Rotterdam weerbaarder te maken Wat is Echte mannen Samen Online 15 april 2014 Bij Samen Online geven jongeren computerles aan ouderen Met dit gezamenlijk project willen Skanfonds en Stichting DOEN de generatiekloof verkleinen langdurig contact tussen jong en oud tot stand brengen en de onderlinge beeldvorming Talent Apeldoorn 25 maart 2014 Talent Apeldoorn is een integrale aanpak voor mensen die zowel een uitkering krijgen als zorg en ondersteuning Voor deze mensen worden participatieplaatsen geschapen waarbij de nadruk ligt op talent en niet zozeer op beperking Wat Coach en jij werkt 14 februari 2014 Coach en jij werkt zet vrijwilligers als coach in om jongeren die dreigen uit te vallen optimaal in het arbeidsproces te laten instromen De coaching is kosteloos vrijwillig maar niet vrijblijvend Wat is Coach en jij werkt Skills to Succeed 16 december 2013 Met Skills to Succeed wil het IT consultancybedrijf Accenture in 2015 wereldwijd 500 000 mensen aan een baan of onderneming hebben geholpen zodat zij economisch zelfstandig zijn In Nederland werkt Accenture samen met 12 Krachtbedrijf 13 december 2013 Krachtbedrijf is een basismethodiek voor vrouwen in de vrouwenopvang voor begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap Wat is Krachtbedrijf Krachtbedrijf richt zich op het realiseren van de ondernemersdroom van vrouwen die WijDoenHetZelf 18 november 2013 In het project wijdoenhetzelf bedenken jongeren zelf hoe zij binnen 4 maanden uit de bijstand kunnen komen Vervolgens faciliteert de gemeente Leeuwarden hen hierbij door middel van begeleiding meedenken workshops en het leggen van De Creatieve Werkvloer van Kompas mengelmoes 11 november 2013 Speelse en creatieve sociale activerings aanpak om ondermeer

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering/praktijkvoorbeeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Participatie en activering | Movisie
  vrijwilligerswerk wordt gestimullerd een negatief effect hebben en de Uitgever Civil Exchange Spanning en veerkracht De opgave van de transities en transformaties in 2015 29 januari 2015 2015 is het jaar van grote veranderingen in het sociale domein Met de transities krijgen gemeenten de verantwoordelijkheden voor ondersteuning zorg en participatie van burgers voor zowel jong als oud Het idee achter de Uitgever Movisie Re integratie Talenten stimuleren en matches Inspirerende voorbeelden uit de praktijk 5 januari 2015 Werkzoekenden hebben steeds meer moeite om de juiste baan te vinden Terwijl werkgevers ook aangeven de juiste kandidaten niet te bereiken Ondanks een heel werkveld gedreven professionals die zich inzetten om mensen aan een passende Uitgever Greenwish Verplicht vrijwilligerswerk De ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun uitkering 18 december 2014 Bijstandsclienten in Nederland zijn in toenemende mate verplicht om een tegenprestatie voor hun uitkering te leveren Een deel van hen doet min of meer verplicht vrijwilligerswerk Wat betekent vrijwilligerswerk voor deze mensen Dit Uitgever Van Gennep De Kunst van het Laten Doe het zelf zorg en rolverwarring in tijden van transitie 17 december 2014 Het sociale domein staat voor de opdracht te realiseren dat burgers professionals en gemeenten zo veel mogelijk samen vormgeven aan zorg en ondersteuning Met deze transformatie veranderen de rollen van burgers professionals en Uitgever Movisie Kennisagenda Ruimte voor Initiatief Een tussenstand 8 december 2014 Waar lopen personen organisaties en ondernemingen die voorop lopen in de praktijk tegenaan als het gaat om actief burgerschap en overheidsparticipatie Wat zouden zij wel eens onderzocht willen hebben Op grond van ruim veertig Uitgever Platform 31 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Movisie De waarde van werk Samenwerking sociale werkvoorziening en zorg 5 december 2014 Gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor zowel de Participatiewet als voor delen van de AWBZ Met de nieuwe wetgeving is meer samenwerking tussen SW bedrijven en zorgorganisaties mogelijk Aan de hand van drie Uitgever Verwey Jonker Instituut Mensen met mogelijkheden Inspiratieboek voor professionals dromen durven en doen Arbeidsparticipatie en mensen met een psychische kwetsbaarheid 20 november 2014 In het project Mensen Met Mogelijkheden MMM hebben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen die betrokken zijn bij de begeleiding ondersteuning en behandeling van mensen met psychische kwetsbaarheid hun dromen en de wegen naar Uitgever Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Coöperatiemaatschappij Solidariteit organiseren in de eenentwintigste eeuw 2 oktober 2014 Is het einde van de verzorgingsstaat nabij Is het tijd voor minder overheid en meer samenleving In de verhitte discussies over dit thema pleit het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie voor een overheid en samenleving die Uitgever Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie Werk is de beste zorg Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 30 september 2014 Een belangrijk vraagstuk is hoe de participatie van de meest kwetsbare burgers in onze samenleving straks wordt vormgegeven Hoe zorgt de gemeente voor een integraal aanbod aan de kwetsbare burger waarbij iedereen de ondersteuning Uitgever Berenschot Arbeidsmatige dagbesteding Een verkennend onderzoek naar aard en omvang Eindrapport 30

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering/publicatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive