archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  besluitvorming recht Bestuur Nieuwsbericht 28 februari 2012 Beperk partijpolitieke invloed op benoemingen De overheid moet openheid geven over politieke invloed op benoemingen In de aankondiging van een vacature moet staan wanneer en hoe een politieke afweging in de procedure wordt gemaakt Lees verder Onderwerpen raad van state overheid procedure Benoeming om veiligheid Nieuwsbericht 24 februari 2009 Schijn van partijdigheid bij benoeming rijksarchivaris De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer constateert in een vandaag uitgebracht rapport dat er sprake is geweest van schijn van partijdigheid bij de benoeming van de rijksarchivaris in 2007 door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Lees verder Onderwerpen Benoeming partijdigheid procedure om regelgeving cultuur Column 28 juni 2013 Erkenning voor veteranen Vandaag is het veteranendag Oude en jonge medewerkers van defensie worden bedankt voor hun inzet voor het land Er is bijvoorbeeld een defilé en een feest op het Malieveld Ik zal er ook de hele dag zijn Lees verder Onderwerpen om veteranenombudsman Benoeming Veteranenwet beleid bezwaar Video 28 februari 2012 Politieke invloed op benoemingen bij de overheid Wat zijn de procedures bij politieke benoemingen De Nationale ombudsman vindt dat de overheid hier open over moet zijn Er moet in de vacaturetekst staan dat er een politieke afwezing gemaakt wordt als dit zo is Lees verder Onderwerpen Benoeming raad van state tweede kamer politiek Nieuwsbericht 15 november 2012 Alex Brenninkmeijer Europees voorzitter International Ombudsman Institute De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is benoemd tot President of the European Region van het International Ombudsman Institute IOI De benoeming is een onbezoldigde nevenfunctie voor vier jaar Lees verder Onderwerpen Bestuur Benoeming Alex Brenninkmeijer Nieuwsbericht 11 oktober 2007 Benoeming Gabriëlla Bekman tot directeur Nationale ombudsman Per 1 januari 2008 wordt mevrouw Gabriëlla Bekman directeur van het Bureau van de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen Benoeming Nieuwsbericht 2 februari 2006 Gedragsregels voor

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22Benoeming%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 25 resultaten gevonden Rapport 29 maart 2010 2010 055 Er loopt een strafzaak tegen verzoeker en de media hebben veel belangstelling voor die zaak Het Openbaar Ministerie OM heeft uitlatingen over deze strafzaak gedaan in persberichten en een interview Lees verder Onderwerpen justitie justitie Rapport 11 februari 2008 2008 011 Verzoeker klaagt er over dat de Commissaris van de Koningin in Zuid Holland zich bij zijn beslissing om hem niet door te geleiden naar de vertrouwenscommissie voor de vacature van burgemeester heeft laten leiden door subjectieve overwegingen en dit oord Lees verder Onderwerpen provincie Nieuwsbericht 18 maart 1998 Jaarverslag 1997 Nationale ombudsman aangeboden In 1997 wendden in totaal 22 165 mensen zich schriftelijk of telefonisch tot de Nationale ombudsman Er kwamen 7210 schriftelijke klachten binnen 484 minder dan in 1996 Lees verder Onderwerpen om overheid onderzoek belastingdienst behandelingsduur ind Rapport 2 februari 2006 2006 034 Verzoekster solliciteerde naar de functie van voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg CTG maar werd door de selectiecommissie niet uitgenodigd voor een gesprek Na de benoeming van G Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 31 maart 2005 2005 095 Verzoeker klaagde erover dat een arbeidsdeskundige van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV hem tijdens een gesprek dat plaatsvond in het kader van een herkeuring op grond van de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22Benoeming%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/050 Onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten | Nationale ombudsman
  gemachtigde stuurde derhalve een brief d d 17 november 2012 aan de Raad van Toezicht van de AFM en alle leden van het Managementteam De Raad van Toezicht reageerde hierop bij brief van 12 december 2012 Standpunt verzoeker Verzoekers gemachtigde wendde zich tot de Nationale ombudsman omdat verzoeker zich niet kan verenigen met de reacties van de AFM Verzoeker wenst alsnog rectificatie van de beide voornemens omdat deze volgens hem zijn gebaseerd op leugens van medebestuurders van X BV De AFM had eerst onderzoek moeten doen naar deze beschuldigingen alvorens deze op te nemen in de voornemens Het is onjuist dat de AFM onderzoek heeft gedaan Nu de AFM niet tot rectificatie wil overgaan is het voor verzoeker onmogelijk om een nieuwe baan te vinden Zijn naam is door de voornemens te veel besmet Zoals de AFM weet kan er pas opnieuw op betrouwbaarheid getoetst worden als verzoeker wordt voorgedragen voor een nieuwe functie Die nieuwe functie komt er niet zolang de voornemens er liggen Geen werk betekent geen inkomen en dus schade aldus verzoeker Verder klaagt verzoeker over de reactie van de AFM op zijn klacht over het gedrag van de curator namelijk het dreigen met het intrekken van de vergunning van de onderneming Hij verwijst hiervoor met name naar de mails van medio januari 2011 van de curator Standpunt de AFM De AFM liet in het kader van het onderzoek van de Nationale ombudsman per brief van 21 oktober 2014 onder meer het volgende weten Ten aanzien van het verzoek om rectificatie van de voornemens Het versturen van een voornemen is een voorbereidende handeling voor het nemen van een toekomstige toezichtmaatregel Of die maatregel daadwerkelijk ook wordt opgelegd is afhankelijk van de definitieve uitkomst van het onderzoek van de toezichthouder en de vraag of de omstandigheid die het treffen van die maatregel noodzakelijk maakt blijft voortbestaan Het is ook om die reden dat de wetgever heeft aangegeven dat een voornemen moet worden gevolgd door een hoorzitting zoals bepaald in artikel 4 8 Algemene wet bestuursrecht hierna Awb zie Achtergrond onder 2 waar de belanghebbende zijn zienswijze op het voornemen kan geven en de toezichthouder zodoende alle feiten en omstandigheden in acht kan nemen In deze systematiek ligt besloten dat de toezichthouder daarna alsnog kan afzien van het nemen van de maatregel indien de maatregel hem ongegrond voorkomt of dat er praktische redenen zijn waarom de maatregel niet langer nodig is Het terugtreden van verzoeker maakte in dit geval het opleggen van die maatregel overbodig Het zou ook onlogisch zijn als de AFM na het terugtreden van verzoeker dat traject nog verder had doorgezet De AFM meent dat zij in dit geval op goede gronden en zorgvuldig tot het voornemen is gekomen Het bestuursrecht en de Wft hebben het staken van een traject van een aanwijzing niet van verdere formele stappen voorzien bijvoorbeeld het formeel intrekken of rectificeren Een voornemen is immers bedoeld om vast te stellen of de bij een bestuursorgaan beschikbare gegevens die het aan zijn besluit ten grondslag wil leggen juist zijn opdat de beslissing op de juiste gegevens zal zijn gebaseerd Er wordt dan ook niet gevraagd om een reactie ten aanzien van de mogelijke oordeelsvorming die immers nog niet is afgerond maar enkel of de feiten die het bestuursorgaan als uitgangspunt neemt correct zijn Dit wordt ook in het voornemen uitdrukkelijk uiteengezet Tegen een voorgenomen besluit staan geen rechtsmiddelen open De wetgever heeft beoogd dat eventuele onjuistheden bij de voorbereiding van het besluit slechts in rechte aan de orde kunnen worden gesteld bij het instellen van rechtsmiddelen tegen het besluit zelf zoals bepaald in artikel 6 3 Awb zie Achtergrond onder 2 Aan de wettelijke systematiek van de Wft ligt ten grondslag dat geen oordeel over geschiktheid of betrouwbaarheid verkregen kan worden zonder dat daartoe een concrete aanleiding bestaat Omdat er geen besluit is kan dat ook niet worden ingetrokken De AFM wijst er verder op dat het niet ongebruikelijk is dat een voornemen wordt gevolgd door een aangepast voornemen Indien er nieuwe feiten en omstandigheden zijn dient de betrokkene daarover zijn visie te kunnen geven De AFM verrichtte in dit geval nader onderzoek en was tot de conclusie gekomen dat er sprake was van nieuwe feiten en omstandigheden De AFM gaf aan dat zowel in het gesprek van 5 juli 2012 als in dat van 30 augustus 2012 door haar is benadrukt dat zij de emotionele gevolgen voor de familie betreurt maar dat de AFM de feiten niet anders beoordeelde en niet tot rectificatie zou overgaan Verder liet de AFM weten dat zij niet bestrijdt dat verzoeker door de hele gang van zaken omtrent zijn terugtreden is geraakt maar de AFM wil wel benadrukken dat verzoeker zelf de gang naar de Ondernemingskamer heeft gemaakt waardoor de geschillen die er gerezen waren bij X BV in de openbaarheid zijn gekomen Ook heeft X BV in de periode dat verzoeker daar nog bestuurder was en er nog geen Wft curator was aangesteld persberichten doen uitgaan omtrent het geschil dat bij de Ondernemingskamer aanhangig was gemaakt en ook omtrent het voornemen van de AFM betreffende verzoeker De AFM benadrukte dat door haar een voornemen nooit wordt bekendgemaakt In het onderhavige geval is het evenwel naar buiten gebracht door X BV Door te kiezen voor openbaarheid van publicatie en rechtsgang nam verzoeker het risico dat dit publicitaire gevolgen voor hem zou kunnen hebben en ook de Ondernemingskamer een beslissing kan nemen die minder gunstig voor hem uitpakt De AFM wees erop dat verzoeker een verzoek kan indienen voor een toetsbare functie op grond van de Wft zoals van financieel dienstverlener De AFM bestrijdt derhalve dat er een plicht tot rectificatie zou zijn Welllicht zou er een plicht bestaan voor de AFM om haar optreden op een of andere wijze te rectificeren indien verzoeker in de onderhavige zaak door de AFM op zodanig onredelijke wijze is behandeld dat er sprake is van het schenden van een zorgvuldigheidsnorm c q de AFM niet heeft gehandeld als een redelijk handelend toezichthouder Daarvan is echter volgens de AFM geen sprake Ten aanzien van het handelen van de curator De AFM liet weten dat het intrekken van de vergunning al gedurende langere tijd aan de orde was Vanwege de geheimhoudingsverplichting betreffende toezichtinformatie liet de AFM weten niet concreet te kunnen meedelen of sprake was van plannen tot maatregelen betreffende intrekking van de vergunning en ook niet in hoeverre daarover met X BV of verzoeker was gecommuniceerd Volgens de AFM was er sprake van een zeer ernstige situatie bij X BV De AFM wees er in dit kader op dat er twee voornemens tot heenzending waren uitgegaan dat door verzoeker een procedure bij de Ondernemingskamer tegen zijn medebestuurders was opgestart alsmede dat er door de AFM een stille curator was benoemd Met name die laatste maatregel is een ingreep die volgens de AFM zelden wordt toegepast Deze ingreep was naar de mening van de AFM geboden omdat X BV niet voldeed aan de doorlopende eisen van de vergunning vanwege handelen in strijd met de vergunningseisen De aanstelling van een curator geschiedt om de problemen bij een onder toezicht staande instelling structureel op te lossen en de continuïteit te waarborgen en de curator dient alle benodigde maatregelen te nemen om zoals ook in de mails van medio januari 2011 van de curator wordt gesteld de zaak weer op de rails ter krijgen Uit de e mails van de curator blijkt in elk geval duidelijk dat hij een intrekking door de AFM als een reëel scenario beschouwde aldus de AFM Als verzoeker aan de curator had toegezegd als bestuurder te vertrekken en dit vervolgens weigerde had dit de intrekking van de vergunning dichterbij gebracht Het komt de AFM logisch voor dat in combinatie met het nog steeds niet voldoen aan de vergunningvereisten voortvloeiend uit doorlopend toezicht verzoeker er tot twee keer toe door de curator op gewezen is dat verzoeker met zijn weigerachtigheid een intrekking van die vergunning door de AFM dichterbij bracht De curator stelt in zijn e mail duidelijk dat de AFM nog steeds doorgaat met uitbreiding voornemen en intrekken vergunning De curator wijst verzoeker in zijn e mails tevens op de onbeheersbaarheid van de situatie binnen X BV De curator zou naar de mening van de AFM zijn tekortgeschoten in de goede uitvoering van zijn taak als hij verzoeker niet op de ernst van de situatie zou hebben gewezen Elke bestuurder van een beursgenoteerde instelling die over een vergunning beschikt hoort te weten dat indien sprake is van handelen in strijd met de vergunningsvoorwaarden dit kan leiden tot intrekking door de vergunningverlener De AFM vindt het begrijpelijk en juist dat de curator verzoeker dan ook op de consequenties van diens handelen voor X BV heeft gewezen De AFM wees er verder op dat door de in de e mails van de curator genoemde onbeheersbare situatie de belangen van de onderneming en klanten ernstige schade dreigde op te lopen De curator heeft tot taak de belangen van de onderneming en de klanten van de onderneming te behartigen en in zijn e mails maakt de curator duidelijk dat de problemen met betrekking tot het aanblijven van verzoeker tot die maatregel zouden kunnen leiden De curator heeft naar de mening van de AFM zijn taken naar behoren vervuld De bewoordingen die de curator in de e mailwisseling gebruikt om aan verzoeker duidelijk te maken dat hij zijn toezegging om terug te treden moet nakomen zijn onder de geschetste omstandigheden bepaald redelijk en niet bedreigend Het wijzen op de reële consequenties van een intrekking van de vergunning door de AFM kan onder al die omstandigheden moeilijk als chantage of bedreiging worden bestempeld Dat verzoeker iets dergelijks als dwingend of bedreigend kan ervaren is op zich voorspelbaar gezien het feit dat hij al zo n twintig jaar met X BV verbonden was en de omstandigheden in zijn nadeel waren gewijzigd De AFM is derhalve van oordeel dat de curator in de bejegening van verzoeker niet onzorgvuldig heeft gehandeld Ten aanzien van de klachtbehandeling De AFM heeft zich naar haar eigen idee niet ongevoelig getoond voor het persoonlijke verhaal van verzoeker Tot twee keer toe is de gemachtigde van verzoeker in de gelegenheid gesteld tijdens een gesprek bij de AFM haar standpunten toe te lichten En hoewel het optreden van de AFM en de redenen daarvoor in de perceptie van de AFM uitvoerig in de gesprekken aan de orde zijn geweest en de AFM naar haar idee alles in het werk heeft gesteld om tegemoet te komen aan de behoefte van verzoeker om gehoord te worden wordt dat kennelijk door verzoeker als onvoldoende ervaren De AFM betreurt dat Zij realiseert zich daarbij dat de AFM aansluitend op het laatste gesprek ook in de brief van 16 november 2012 wellicht nog nader had kunnen onderbouwen waarom de AFM niet overging tot het doen van een rectificatie als ook dat zij vond dat het optreden van de curator in de gegeven omstandigheden redelijk was Dat had die brief bij nader inzien vollediger en evenwichtiger gemaakt waarmee wellicht meer was tegemoetgekomen aan de gevoelens van verzoeker hieromtrent Dit maakt evenwel het verschil van inzicht omtrent de voornoemde punten niet anders Reactie verzoeker op het standpunt van de AFM Verzoeker liet in reactie op het standpunt van de AFM onder meer het volgende weten Ten aanzien van het verzoek om rectificatie van de voornemens Verzoeker persisteert bij zijn standpunt dat de AFM in strijd met de waarheid voornemens heeft doen uitgaan Volgens verzoeker stuurde de AFM de voornemens uit gebaseerd op valse beschuldigingen van onder meer twee mededirecteuren van X BV Tijdens de hoorzittingen in het kader van voornemens werden de stellingen van de AFM door verzoeker onderbouwd weersproken en geheel weerlegd Verzoeker is het niet eens met de stelling van de AFM dat aan de voornemens geen uitvoering is gegeven omdat verzoeker als bestuurder is teruggetreden Verzoeker stelt dat aan de voornemens geen uitvoering is gegeven omdat verzoeker deze volledig kon weerleggen Wanneer de AFM ziet dat het niet gaat lukken om verzoeker met een aanwijzing weg te krijgen gaat de AFM chanteren Aan verzoeker werd aangegeven en per mail van de curator bevestigd dat als verzoeker niet vrijwillig zou opstappen gerapporteerd zou worden dat de situatie bij X BV niet langer beheersbaar was op welke grond de vergunning zou worden ingetrokken Verzoeker werd zo gedwongen zich terug te trekken De AFM heeft op deze wijze gemanipuleerd dat er op leugens gebaseerde voornemens lagen waar niets tegen gedaan kan worden Deze voornemens met zware onterechte beschuldigingen beschadigen verzoeker ernstig en verhinderen zijn toegang tot de arbeidsmarkt Volgens verzoeker is het onjuist dat het bestuursrecht zou verbieden dat een voornemen wordt ingetrokken of gerectificeerd De AFM miskent de realiteit als zij stelt dat voor anderen duidelijk is dat een voornemen feitelijk slechts bedoeld is om de feiten helder te krijgen Het is overigens merkwaardig dat de AFM meent dat er op haar geen bepaalde verificatieplicht rust alvorens zij beschuldigingen uitstuurt en dat een voornemen enkel bedoeld is om te verifiëren of de feiten juist zijn Verzoeker is het er niet mee eens dat de AFM van oordeel is dat zij destijds op goede gronden en zorgvuldig tot het voornemen is gekomen Op basis van het toezichtdossier is dit volgens verzoeker niet vol te houden Als de AFM meende dat er wat mis was met de betrouwbaarheid van verzoeker had zij een aanwijzing kunnen geven met betrekking tot verzoeker Dan had voor verzoeker een bezwaar en beroepsprocedure opengestaan om zijn naam gezuiverd te krijgen Ten aanzien van het handelen van de curator Verzoeker liet weten het niet eens te zijn met de e mails van januari 2011 van de curator In de mails gaf de curator aan dat de AFM bezig is met de uitbreiding van het voornemen jegens verzoeker Dat was voor verzoeker een reden om niet te willen terugtreden Verzoeker wilde de nieuwe beschuldigingen graag weerleggen Verzoeker stelt namelijk dat hij niets heeft gedaan waardoor zijn betrouwbaarheid niet langer buiten twijfel zou staan Het feit dat de AFM opnieuw een aanvullend voornemen wilde sturen geeft aan dat de AFM na de hoorzittingen had ingezien dat er niets overeind was gebleven van haar voornemens De AFM kon verzoeker geen aanwijzing geven op basis van haar uitgebrachte voornemens die onderbouwd weerlegd waren De AFM ziet in dat het niet zal lukken verzoeker weg te krijgen op grond van zijn betrouwbaarheid En dan zet de curator namens de AFM een ander wapen in als verzoeker aanblijft dan rapporteert hij dat de situatie niet langer beheersbaar is zodat de vergunning zal worden ingetrokken De curator schrijft dat als verzoeker terugtreedt hij zal rapporteren dat de situatie beheersbaar is zo komt volgens verzoeker de aap uit de mouw Het gaat niet om de betrouwbaarheid van verzoeker maar om de beheersbaarheid van de situatie bij X BV Als de vergunning van X BV zou worden ingetrokken was X BV onverkoopbaar Intrekken van de vergunning levert geen schade op voor de klanten van X BV Intrekken van de vergunning levert wel enorme schade voor verzoeker op X BV waarvan verzoeker via zijn persoonlijke holding 50 procent aandeelhouder was wordt dan onverkoopbaar en verzoeker krijgt een claim van de holding die de andere 50 procent aandelen X BV heeft Verzoeker liet weten dat er voorafgaand aan de e mails van de stille curator van medio januari 2011 niet door de AFM met verzoeker en niet met X BV was gecommuniceerd over de intrekking van de vergunning Volgens verzoeker is van intrekken van de vergunning tot aan de chantage door de curator helemaal geen sprake Verzoeker is van mening dat hij heeft gehandeld zoals een integer en fatsoenlijk bestuurder betaamt Ten aanzien van de klachtbehandeling Volgens verzoeker ziet de AFM pas tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman in dat haar voornemens een ernstige beschadigende werking hebben De AFM benadrukt pas in haar brief van 21 oktober 2014 meermalen dat zij zich realiseert dat verzoeker en zijn gezin geraakt zijn Dat is een nieuw inzicht van de AFM Want anders dan de AFM schrijft is dat tijdens de besprekingen nimmer uitgesproken Integendeel Op 5 juli 2012 liet de AFM weten dat zij met betrekking tot verzoeker geen aanwijzing heeft gegeven en dat de AFM daarom verzoeker niet beschadigd heeft Ook in de brieven van de AFM van 10 juli 2012 en 16 november 2012 geen woord van begrip Eerst nu is de AFM tot het inzicht gekomen welke impact de voornemens hebben Uit deze beschadigende werking volgt hoezeer onzorgvuldig het is om zonder enig onderzoek beschuldigingen uit te sturen om enkel te verifiëren of de feiten die het bestuursorgaan als uitgangspunt neemt correct zijn De AFM heeft weliswaar geprobeerd de schijn van een behoorlijke procedure op te houden door met meerdere brieven te reageren en twee keer een persoonlijk onderhoud te beleggen echter hierbij heeft de AFM uitsluitend zonder inhoudelijke argumenten aangegeven niet inhoudelijk op het rectificatieverzoek de klacht te willen reageren Reactie van verzoeker op het verslag van bevindingen Verzoeker berichtte onder meer het volgende als reactie op het verslag van bevindingen Verzoeker liet weten dat de stille curator hem medio oktober 2010 een uitkoopvoorstel stuurde waarmee verzoeker zou worden uitgekocht Verzoeker weigerde dit Verzoeker stelt dat de AFM in oktober 2010 eiste dat er een persbericht zou komen over de aanwezigheid van de stille curator omdat verzoeker niet wilde opstappen als bestuurder van X BV Verder stelt verzoeker dat de AFM in december 2010 eiste dat in een persbericht zou worden opgenomen dat voornemens jegens verzoeker waren uitgebracht Verzoeker laat weten dat hij zich gemotiveerd heeft verzet tegen opname daarvan in het persbericht Volgens verzoeker is er voorafgaande aan de mails van de stille curator van januari 2011 niet door de AFM met verzoeker en niet met X BV gecommuniceerd over intrekking van de vergunning Volgens verzoeker liet de stille curator op 12 januari 2011 aan zijn gemachtigde weten dat de AFM eiste dat verzoeker uiterlijk 18 januari 2011 zou moeten terugtreden Verder deelde verzoeker mee dat hij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/050 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 31 maart 2015 2015 050 Onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten Een bestuurder van een onderneming klaagt dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten AFM te Amsterdam zijn verzoek om rectificatie van de voornemens tot heenzending van hem onvoldoende heeft behandeld De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de AFM wel voldoende heeft gereageerd Verder was het de eigen beslissing van de man zich terug te trekken Hij had een eventuele beslissing tot intrekking van de ondernemingsvergunning kunnen afwachten en deze nog aan de rechter kunnen voorleggen Lees verder Onderwerpen autoriteit financiële markten afm Nieuwsbericht 16 november 2009 Klachten over DSB De Nederlandse Bank en het Ministerie van Financiën De Nationale ombudsman krijgt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22autoriteit+financi%C3%ABle+markten%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Verder was het de eigen beslissing van de man zich terug te trekken Hij had een eventuele beslissing tot intrekking van de ondernemingsvergunning kunnen afwachten en deze nog aan de rechter kunnen voorleggen Lees verder Onderwerpen autoriteit financiële markten afm Dossier 19 maart 2015 Dossier Gezondheidszorg Al in 2009 zag de Nationale ombudsman een groot machtsverschil tussen de burger als patiënt en de zorgaanbieder In de grondwet staat dat gezondheid een recht is voor iedereen De overheid houdt hierop onvoldoende toezicht Lees verder Onderwerpen inspectie voor de gezondheidszorg igz IGZ zorgkantoor Zorg ziekenhuis asbest q koort posttraumatisch stresssyndroom ptss Dossier 7 juli 2014 Dossier Overheid geld Hoe komt het dat bij mensen schulden ontstaan Er zijn allerlei oorzaken werkloosheid hypotheekproblemen scheiding ziekte of onverwachte terugvorderingen van de overheid Natuurlijk moet je terugbetalen wat je teveel hebt gekregen Lees verder Onderwerpen traag betalende overheid toeslagen zzp ers betalingsregeling betaalgedrag schuldhulpverlening belastingdienst Tekstpagina 9 juli 2014 Ambtsdragers Reinier van Zutphen Wageningen 1960 heeft zeer ruime ervaring als rechter in Utrecht Den Haag Almelo Luxemburg Amsterdam Curaçao en Alkmaar Hij was daarnaast onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Sinds 2012 was hij president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven Lees verder Onderwerpen Ambtsdragers reinier van zutphen Addie Stehouwer marc dullaert Nieuwsbericht 28 juni 2005 Prof Dr A F M Brenninkmeijer benoemd tot Nationale ombudsman Prof Dr A F M Alex Brenninkmeijer is op 28 juni 2005 door de Tweede Kamer der Staten Generaal benoemd tot Nationale ombudsman een ambt dat hij op 1 oktober 2005 zal aanvaarden Lees verder Onderwerpen mediation rechter overheid gerechtshof groningen Dossier 6 februari 2011 Dossier Openbaarheid De Nederlandse overheid heeft als taak om te doen wat in het belang van ons allemaal is Daar hoort bij open zijn met informatie Iedereen heeft een

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22afm%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Wsw'ers uit beeld bij gemeenten | Nationale ombudsman
  hebben ongeveer 120 000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening Wsw ers vanwege een arbeidsbeperking De overheid vindt het belangrijk hen kansen te bieden op de arbeidsmarkt Daarom zijn de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 in het leven geroepen Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten In praktijk is de uitvoering vaak ondergebracht bij een gemeenschappelijke regeling Die besteedt het op haar beurt weer uit aan een van de 90 SW bedrijven Gemeenten neem je verantwoordelijkheid De Nationale ombudsman roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen Zij sturen nu te veel op financiën en staan te ver af van de Wsw ers en hun belangen Daarnaast moeten gemeenten een laagdrempelige ingang bieden waar Wsw ers terecht kunnen met klachten Frank van Dooren Wsw ers mogen niet met hun klachten van het kastje naar de muur gestuurd worden Zorgelijke ontwikkeling in kader van decentralisatie De Nationale ombudsman vindt dit een zorgelijke ontwikkeling Steeds meer overheidstaken worden in het kader van decentralisatie ondergebracht bij gemeenten dichter bij de mensen In praktijk kan het steeds verder uitbesteden van taken leiden tot het tegenovergestelde de afstand tussen burger en overheid wordt groter Bij problemen dreigt de burger tussen wal en schip te vallen omdat alle betrokken instanties naar elkaar wijzen Dit rapport laat zien hoe dat bij de Wsw gebeurt De ombudsman gaat in oktober en november in gesprek met gemeentelijke klachtbehandelaars over toegankelijke klachtbehandeling na de decentralisatie Bekijk de video over Wsw ers Onderwerpen Wet sociale werkvoorziening Wsw arbeidsbeperking ketenprobleem decentralisatie Bijlagen Oog voor mensen met een arbeidsbeperking rapport 2014 120 2 pdf 982 61 KB Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Video 23 september 2014 Wsw ers uit beeld bij gemeenten Onderzoek 23 september 2014 2014 120 Oog

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/wswers-uit-beeld-bij-gemeenten (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Medewerkers aan het woord | Nationale ombudsman
  daar direct mee aan de slag Ik laat de verzoeker wel direct in het gesprek weten dat wij een onafhankelijk en onpartijdig klachteninstituut zijn en dat ik het belangrijk vind om op basis van hoor en wederhoor te werken Ik blijf objectief tegenover het verzoek van iemand die contact met ons opneemt Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal Sommige overheidsinstanties hebben niet onbegrijpelijk het gevoel dat de Nationale ombudsman als een waakhond boven hen staat waardoor zij soms defensief reageren als ik contact opneem Daarom is het ook zo belangrijk dat je investeert in de relatie met de contactpersonen binnen die organisaties Het is goed elkaar beter te leren kennen zodat je wederzijds begrip en respect voor elkaars werkwijze kunt opbrengen Dat betekent dat je niet alleen de klagende partij maar ook de betreffende overheidsinstantie moet kunnen uitleggen wat je met een klacht doet En je hebt in de meeste gevallen zoveel smaken om tot een oplossing te komen Het hoeft niet altijd uit te monden in een interventie een bemiddelingsgesprek of een rapport Als het kan draai ik de rollen het liefst om en laat ik de overheidsinstantie en de verzoeker zelf contact met elkaar opnemen Toen een gehandicapte mevrouw mij belde en uitlegde wat ze allemaal niet kon vroeg ik haar na te denken over wat ze dan wél kon Dat leverde veel weerstand op totdat ze ontdekte dat ik uit ervaring sprak Toen kantelde het gesprek en nam zij mijn advies ter harte Soms moet je zowel de burger als de overheid een duwtje in de rug geven Willemijn projectleider strategie en beleid Het is belangrijk om mensen een stem te geven Ik eet nog liever uit een vuilniszak dan dat ik nog een keer naar de sociale dienst ga zei een man die door de Fraudewet als fraudeur werd behandeld Er is ontegenzeglijk een machtsverschil tussen de overheid en de burger Eén klacht maakt voor het hele overheidssysteem niet veel uit maar wel in het leven van de betreffende burger Ik hou mij bezig met structurele onderzoeken De centrale vraag voor mij is steeds Wat is er aan de hand in het systeem van een overheidsorganisatie als veel mensen erover klagen Meestal word ik ingeschakeld voor politiek gevoelige onderwerpen die team overstijgend zijn bij de Nationale ombudsman F raudeur De Fraudewet is daar een heel goed voorbeeld van De ombudsman uitte zijn zorgen al bij de invoer van de wet omdat hij voorzag dat het onschuldige mensen zou gaan treffen Onder het motto vergissen is geen fraude heeft hij destijds contact opgenomen met de Minister van Sociale Zaken Aan de hand van klachten gesprekken met het ministerie de Sociale Verzekeringsbank SVB en het UWV bekeek ik hoe deze wet in de praktijk uitpakte Van drie gemeenten de SVB en het UWV hebben we bezwaarbeschikkingen opgevraagd en doorgenomen Daaruit bleek dat onze zorgen gegrond waren Er bleken zo veel redenen te zijn waarom mensen de inlichtingenplicht overschreden Velen wisten niet wat die plicht inhield welke informatie zij exact moesten verstrekken hoe of wanneer Daardoor kregen zij hoge boetes opgelegd Natuurlijk ben ik geen eenzijdige belangenbehartiger van de burger Fraudebestrijding is belangrijk Maar als er signalen zijn dat onschuldige mensen door zo n regime worden getroffen dan is het goed dat er een ombudsman is die daarop wijst Ik vind het wel intrigerend om te zien dat er zo veel belangen zijn waardoor het zo lang duurt voordat er aan de bel wordt getrokken en er iets verandert Kamerleden stelden vele vragen de landelijke cliëntenraad was er onrustig over de Nationale ombudsman kreeg klachten binnen En dan was er toch nog een onderzoek nodig Nu er een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is gekomen en ons rapport er ligt komt er beweging in Wij kunnen geen wetten maken of veranderen maar wij kunnen de praktische uitvoering wel tegen het licht houden en aanbevelingen doen En dat moet ook wel het gaat soms om hele kwetsbare mensen die veel ellende hebben meegemaakt werkeloos zijn geraakt en in de bijstand zijn terechtgekomen Minister Asscher en de Tweede Kamer zijn nu aan zet Caribisch gebied Ik ben ook coördinator van de Nationale ombudsman in Caribisch Nederland Dat is heel ander werk dan waar ik in Europees Nederland voor word ingezet Wij zijn daar pas vijf jaar actief en in het begin kregen wij heel weinig klachten Wij hebben vooral moeten werken aan naamsbekendheid Het aantal klachten neemt nu toe evenals het gezag van onze organisatie Tot nu toe behandelt de Nationale ombudsman in Caribisch Nederland vooral individuele klachten Vaak wordt voor mensen een oplossing gevonden Het structurele onderzoek dat ik in Europees Nederland leid gaat hopelijk het komende jaar ook daar van start Ik ben heel benieuwd wat voor structurele onderzoeken er komend jaar nodig zullen blijken te zijn Als ik aan zo n onderzoek begin wil ik dat het effect heeft Ik vind het erg als mensen die in de problemen zijn geraakt niet worden gehoord Je kunt als burger niet kiezen voor een relatie met de overheid die is er nu eenmaal Ik heb wel eens iemand van een overheidsinstantie horen zeggen Wij hoeven de dienstverlening niet zo goed te doen zij kunnen toch nergens anders naartoe Dat vind ik schokkend Ik vind het belangrijk om menseneen stem te geven Walter onderzoeker structurele aanpak Je vraagt om een draai om je oren Intern word ik wel eens Mr Beslagvrije voet genoemd Ik doe nu onderzoek naar de berekening daarvan omdat er veel fouten in worden gemaakt Dat kan voor een individu oplopen tot maandelijkse tekorten van 300 Dat zijn aanwijsbare fouten van overheidsinstanties waardoor mensen in de problemen komen Dat vind ik schandalig Wat ik doe lijkt soms op belangenbehartiging maar dat is het alleen als er een duidelijke schending van een belangrijke norm plaatsvindt Choose your battles zeg ik wel eens Je kunt wel hard roepen maar je strijd moet haalbaar en effectief zijn Ik maak mij het meeste zorgen over de te botte

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/medewerkers-aan-het-woord (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  in de Veteranenwet die op deze dag in werking is getreden Lees verder Onderwerpen veteranenombudsman Veteranenwet Column 27 juni 2015 Vandaag is het Veteranendag Sinds 2014 heeft Nederland de Veteranenwet Daarin heb ik als Nationale ombudsman de taak van Veteranenombudsman toegewezen gekregen Als Veteranenombudsman behandel ik klachten van veteranen Lees verder Onderwerpen Veteranendag veteranenombudsman defensie Afghanistan Nieuwsbericht 26 juni 2015 Veteranenombudsman bestaat 1 jaar Sinds 28 juni vorig jaar is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman De Veteranenombudsman is de enige onafhankelijke instantie die klachten behandelt van veteranen over overheids en niet overheidsinstanties Lees verder Onderwerpen veteraan Veteranendag veteranenombudsman ministerie van defensie Nieuwsbericht 25 februari 2014 Veteranenombudsman ontvangt zeventig klachten in half jaar Bij de Nationale ombudsman hebben zich sinds juli 2013 70 ex militairen gemeld met klachten over de manier waarop een overheidsinstantie met hen omgaat Lees verder Onderwerpen om veteranenombudsman Veteranenwet schulden defensie vergoeding Video 7 november 2011 Veteranenwet De Tweede kamer heeft in november 2011 unaniem de nieuwe Veteranenwet aangenomen De Nationale ombudsman is hier blij om Bekijk in deze video zijn reactie Lees verder Onderwerpen Veteranenwet minister van defensie veteranenombudsman nationale ombudsman no Nieuwsbericht 24 juni 2013 Ombudsman behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen over zowel overheidsinstanties als niet overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen Dit kondigt hij aan in een brief aan de minister van Defensie Lees verder Onderwerpen veteranenombudsman Veteranenwet Bestuur onderzoek klachtbehandeling minister van defensie Nieuwsbericht 28 november 2013 Staatssecretaris Klijnsma zegt veteranen hulp toe De Staatssecretaris van SZW laat de Ereschuld voor veteranen buiten beschouwing voor de bijstand Hiermee is de aanbeveling van de Nationale ombudsman mét terugwerkende kracht opgevolgd Lees verder Onderwerpen vermogen belangen veteranenombudsman Veteranenwet veteraan gemeente Column 30 november 2013 Kat in de zak

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22Veteranenwet%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive