archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2013/187: Medisch dossier van vrouw door UWV overgedragen aan een re-integratiecoach | Nationale ombudsman
  2012 041 Het maken van geluidsopnamen is wel bespreekbaar maar was in dit geval niet aan de orde omdat de klant geen telefonische en persoonlijke gesprekken meer wilde met medewerkers van het UWV in het kader van de klachtenprocedure 14 Wat het bejegeningsaspect betreft vond het UWV dat in de klachtafhandelingsbrief van september 2012 de formulering wellicht wat ongelukkig was Het UWV bedoelde te zeggen dat het zich geen oordeel had kunnen vormen over de wijze van bejegening Bij bejegening gaat het om interactie tussen partijen Om daar een oordeel over te kunnen hebben is een gesprek nodig en dat wilde verzoekster niet Het niet serieus genomen zijn had het UWV geïnterpreteerd als niet professioneel onzorgvuldig handelen Op dat aspect had het UWV de klacht ongegrond geoordeeld Het UWV betreurde het dat verzoekster zich vanuit het bejegeningsoogpunt niet serieus genomen voelde Welllicht dat juist op dit punt een gesprek in het kader van de klachtbehandeling het misverstand had kunnen voorkomen 15 Op 13 juni 2013 ontving de Nationale ombudsman de schriftelijke reactie op de klacht en de vragen over de bevoegdheden van verzuimmedewerkers nadat dit onderdeel eerder op 29 mei 2013 al mondeling was toegelicht aan de onderzoeker van de Nationale ombudsman Het UWV schreef daarover het volgende In uw mailbericht van 10 juli jl aan het klachtenbureau UWV stelt u een aantal vragen over het medisch beroepsgeheim Samengevat gaat het om de volgende vragen Welke bevoegdheden hebben de medewerker verzuimbeheer en de re integratiebegeleider ten aanzien van de kennisname van medische gegevens Welke bevoegdheden hebben de medewerker verzuimbeheer en de re integratiebegeleider ten aanzien van het vergaren van min of meer medische gegevens Welke richtlijnen en instructies worden er gehanteerd Geldt de Richtlijn Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts van maart 2010 nog Welke medewerkers hebben naast de verzekeringsarts al dan niet beperkt toegang tot de medische gegevens Om uw vragen op een geïntegreerde wijze te beantwoorden wordt het beleid en doel van de Ziektewet Arbo rol van UWV uiteen gezet UWV voert de Ziektewet uit voor mensen die geen dienstverband meer hebben en als gevolg van ziekte niet in staat zijn om te werken Voor deze groep werknemers zonder werkgever onder meer uitzendkrachten zieke WW ers en mensen van wie het arbeidscontract afloopt tijdens de ziekte is de Ziektewet bedoeld als vangnet Voor deze zogenaamde vangnetters vervult UWV SMZ de Arbo rol Voor langdurig zieken zonder een stevige band met een bedrijf of organisatie is het lastig om weer aan de slag te komen Ons beleid is gericht op het maximaal benutten van arbeidskansen voor personen die kunnen werken Dat betekent dat wij vanaf de ziekmelding alert zijn op arbeidsmogelijkheden Naast de verzekeringsarts hebben de medewerker verzuimbeheer en de re integratiebegeleider hierbij een belangrijke rol De telefonische ziekmeldingen komen binnen bij de medewerker verzuimbeheer op de BackOffice De medewerker verzuimbeheer stelt vast of het aannemelijk is dat de klant ongeschikt is voor het verrichten van zijn arbeid De medewerker verzuimbeheer op de BackOffice ZW mag alleen functionele informatie dus geen medische informatie over de klant met betrekking tot verzuim en herstel mondeling bij de klant en de arbodienst uitvragen en vastleggen De medewerker verzuimbeheer en de re integratiebegeleider hebben dus geen toegang tot het medisch dossier De kring van personen die rechtstreeks toegang hebben tot het medisch dossier is beperkt tot de volgende medewerkers 1 De behandelende verzekeringsarts 2 De sociaal medisch verpleegkundige die de behandelende verzekeringsarts ondersteunt 3 De teamondersteuner die de behandelende verzekeringsarts ondersteunt 4 Bij ontstentenis van voornoemde functionarissen hun vervanger of opvolger Wanneer de vangnetter problemen ervaart in het verwoorden van zijn belemmeringen en of klachten omdat die zijn gezondheid betreffen draagt de medewerker verzuimbeheer de gevalsbehandeling direct over aan de re integratiebegeleider en de verzekeringsarts Betrokkene kan dan een gesprek krijgen met de verzekeringsarts Net als de medewerker verzuimbeheer mag de re integratiebegeleider alleen functionele informatie verzamelen en vragen naar belemmeringen die betrokkene ervaart Wij kunnen cliënten uiteraard niet verbieden om medische gegevens aan anderen te vertellen Het kan dus voorkomen dat de medewerker verzuimbeheer en de re integratiebegeleidermet spontaan door de cliënt gemelde medische gegevens geconfronteerd worden ook als zij conform de instructie duidelijk kenbaar hebben gemaakt aan de cliënt dat zij geen arts zijn De re integratiebegeleiderof medewerker verzuimbeheer geven in alle situaties alleen aan wat de klant als belemmeringen voor arbeid ervaart en de medische gegevens mogen nooit genoteerd worden Deze medewerkers stellen de plausibiliteit van de ongeschiktheid vast en bepalen of er re integratieactiviteiten mogelijk zijn De medewerker verzuimbeheer en re integratiebegeleidermogen geen medische gegevens vastleggen of daar actief naar vragen bij de klant Op grond van de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever heeft UWV de re integratiebegeleider aangewezen als de persoon die de vastgelegde activiteiten in het plan van aanpak begeleidt en het contact verzorgt tussen de vangnetter en UWV Artikel 4 lid 2 onder c van de Regeling De re integratiebegeleider monitort de voortgang en het verloop van het verzuim en re integratieproces van de vangnetter In de richtlijn Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts staat beschreven hoe UWV de omgang met medische gegevens heeft geborgd Deze richtlijn is voor het laatst herzien in 2010 en nog altijd actueel In het geval van mevrouw M is niet conform het beleid gehandeld omdat de medewerker verzuimbeheer en de re integratiebegeleider kennelijk wel medische gegevens hebben uitgevraagd en hebben vastgelegd Hoewel het hier om een op zichzelf staand incident gaat hebben wij inmiddels meerdere soortgelijke op zichzelf staande incidenten geconstateerd Gelukkig gaat het in heel veel gevallen goed maar deze incidenten zijn voor ons wel aanleiding geweest om een traject voor deskundigheidsbevordering in gang te zetten en extern advies in te winnen Inmiddels is een werkgroep ingesteld om dit te realiseren en met voorstellen te komen over de wijze waarop de omgang met medische gegevens zo mogelijk nog beter kan worden geborgd binnen het werkproces In het gesprek met de onderzoeker van de Nationale ombudsman is nog toegelicht dat met het huidige belscript dat de medewerker verzuimbeheer en re integratiebegeleider hanteren niet goed valt te voorkomen dat klanten uit zichzelf vertellen over hun ziekte en behandelingen Bezien wordt onder meer of het belscript moet worden aangepast dan wel om ook de verzuimbegeleiders net als de staf verzekeringsarts en de teamondersteuner onder het medisch beroepsgeheim te laten vallen 16 Verzoekster beoordeelde de reactie van het UWV als onvolledig omdat er geen antwoord op al haar vragen was gegeven Zij had de medische rapportages pas gekregen nadat ze een klacht had ingediend Met het niet tijdig verstrekken van het plan van aanpak en de weigering een bijstelling plan van aanpak te maken had de verzekeringsarts van het UWV haar het recht ontnomen om bezwaar te maken tegen besluiten De opmerkingen over de standaardformulering in de rapportages achtte verzoekster onbegrijpelijk Hoe kan een klant akkoord zijn met een rapportage als die rapportage niet wordt verstrekt Het klopte bovendien niet dat er in de rapportages aantekeningen van haar bezwaren zijn gemaakt Volgens verzoekster corrigeert het UWV medische rapportages nooit Iemand meenemen naar het spreekuur heeft dan ook geen zin Er rest vaak alleen een procedure bij de rechtbank 17 Ook het antwoord van het UWV op het punt van de audio opnames vond verzoekster niet duidelijk Dat volgens het UWV het maken van geluidopnames bespreekbaar was maar hier niet aan de orde was omdat zij uitsluitend schriftelijk wilde corresponderen achtte zij niet relevant Het UWV zou haar immers op kunnen roepen en dan zou het toestaan van geluidsopnamen wel weer van belang zijn 18 Volgens verzoekster had het UWV ook met een gesprek zich geen oordeel kunnen vormen over wat er tijdens het spreekuur was voorgevallen Ook klopte het argument voor het wel serieus nemen van haar klachten niet Niet de verzekeringsarts maar de medewerker verzuimbeheer had haar voor de ZW geaccepteerd De verzekeringsarts zag zij pas na vier maanden ziekte voor het eerst 19 Volgens verzoekster hadden de verzuimbegeleiders nooit kenbaar gemaakt dat zij geen medische vragen mogen stellen In diverse door deze medewerkers gehanteerde formulieren staan ook medische vragen Gelet op de ernst van haar aandoening vindt verzoekster het onbegrijpelijk dat de verzekeringsarts niet eerder was ingeschakeld Volgens haar staat het vragen naar functionele belemmeringen gelijk aan medische vragen stellen Dat het UWV nu heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt vindt verzoekster positief Zij hoopt dat het UWV zich gaat bezinnen op zijn beleid en met name de vraagstelling op de diverse formulieren gaat aanpassen 20 De Nationale ombudsman verzocht het UWV nog aan te geven of het klopte dat verzoekster de verzekeringsarts vier maanden na haar ziekmelding voor het eerst gezien had en aan wie zij de gegevens had verstrekt op basis waarvan haar verzuimbegeleiding was ingezet Dit omdat in de eerste klachtafhandelingsbrief was aangegeven dat de verzekeringsarts conform het bij deze aandoening behorende protocol had gehandeld Ook verzocht hij het UWV nog te reageren op het standpunt van verzoekster over de door de medewerker verzuimbeheer en re integratiebegeleider gehanteerde formulieren waarop een aantal vragen volgens verzoekster van medische aard zijn 21 Volgens het UWV had de opmerking dat de verzekeringsarts volgens de protocollen had gehandeld betrekking op de situatie waarover de eerste klacht in september 2012 ging Toen hadden er inmiddels een aantal spreekuurcontacten plaatsgevonden De arts kan na een spreekuur besluiten om medische informatie op te vragen als hij dat nodig acht Dat vond hij hier niet nodig maar dat betekende niet dat hij daarmee onzorgvuldig had gehandeld Het eerste spreekuurcontact na de ziekmelding van 8 december 2011 was op 5 april 2012 Voorafgaande aan dat eerste contact had verzoekster contact gehad met een medewerkster verzuimbeheer en niet met de teamondersteuner Ten aanzien van de vragen op de door de medewerker verzuimbeheer en de re integratiebegeleider gehanteerde formulieren verwees het UWV terug naar het eerdere antwoord Deze medewerkers mogen alleen functionele informatie verzamelen en vragen naar belemmeringen Die belemmeringen moeten vastgelegd worden Als de klant spontaan medische informatie verstrekt mag dat niet vastgelegd worden Dat dit hier wel is gebeurd had niet gemogen In de eerdere reactie was ook al aangegeven dat het UWV onderzoekt hoe de omgang met medische gegevens in het werkproces verbeterd kan worden In het geval van verzoekster waren de formulieren waar zij aan refereerde inmiddels in het medisch dossier opgeborgen 22 Verzoekster liet in haar reactie op dit antwoord nog weten dat nu duidelijk was dat de medewerkster verzuimbeheer en de re integratiebegeleider ten onrechte medische informatie bij haar verzameld hadden ook het daaruit voortvloeiende re integratietraject juridisch niet juist was Met name de manier waarop het plan van aanpak tot stand gekomen is en vervolgens ook niet aan haar verstrekt werd kan in haar ogen niet door de beugel II Beoordeling De taken en bevoegdheden van de medewerker verzuimbegeleiding en de re integratiebegeleider 23 Behoorlijk overheidsoptreden betekent dat de overheid eerlijk en betrouwbaar moet zijn Dit houdt onder meer in dat de overheid er voor zorgt dat haar organisatie en haar administratie de dienstverlening aan de burger ten goede komt Zij werkt secuur en vermijdt slordigheden Eventuele fouten worden zo snel mogelijk hersteld 24 Het UWV heeft onder meer tot taak mensen die een ZW uitkering ontvangen te begeleiden bij hun terugkeer naar werk Om die begeleiding rekening houdend met de medische beperkingen van de klant mogelijk te maken dient het UWV te beschikken over medische gegevens Medische gegevens mogen alleen door de verzekeringsarts en diens vervanger of opvolger en een beperkt aantal medewerkers die onder het medisch beroepsgeheim van de behandelend arts vallen verzameld en vastgelegd worden Op dit moment zijn dat de teamondersteuner en de sociaal medisch verpleegkundige De organisatie van de verzuimbegeleiding dient dan ook zo ingericht te zijn dat alleen die bevoegde personen de medische gegevens verzamelen en vastleggen In het geval van verzoekster staat vast dat er medische gegevens zijn vastgelegd op de door de medewerker verzuimbeheer en de re integratiebegeleider gehanteerde formulieren Door medewerkers dus die niet onder het medisch beroepsgeheim vallen Op basis van die gegevens is vervolgens de verdere verzuimbegeleiding ingezet Zo werd een eerste spreekuurcontact met de verzekeringsarts daardoor kennelijk pas na bijna vier maanden nodig geacht 25 Het UWV erkent dat de medewerker verzuimbegeleiding en de re integratiebegeleider fout gehandeld hebben door medische gegevens vast te leggen Het UWV is zich er ook van bewust dat de inrichting van de organisatie op dit punt verbeterd moet worden De medewerkers die niet onder het medisch beroepsgeheim vallen mogen geen medische gegevens uitvragen maar het komt voor dat klanten uit zich zelf medische gegevens verstrekken Het UWV heeft aangegeven dat het zich bezint op mogelijkheden om dit te voorkomen Dit zou kunnen door aanpassing van het belscript of door de medewerker verzuimbegeleiding die het eerste contact heeft met de klant onder het medisch beroepsgeheim te brengen Daarnaast worden medewerkers die niet onder het medisch beroepsgeheim vallen geïnstrueerd om bij elk klantcontact direct aan te geven dat zij geen medische informatie mogen verzamelen Verzoekster stelt dat er bij haar wel om medische informatie is gevraagd door onbevoegde medewerkers De Nationale ombudsman onthoudt zich op dit aspect van een oordeel omdat er anderhalf jaar na datum niet goed meer is vast te stellen hoe de telefoon gesprekken precies zijn verlopen Voor zijn oordeel is het ook niet nodig nu immers vast staat dat er medische gegevens door onbevoegde medewerkers zijn vastgelegd De gedraging is niet behoorlijk De standaardvermelding in medische rapportages 26 Een ander kenmerk van behoorlijk overheidsoptreden is dat de overheid open en duidelijk moet zijn Dit houdt onder meer in dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is Zij verstrekt niet alleen informatie als de burger erom vraagt maar ook uit zichzelf 27 De verzekeringsarts maakt zijn rapportage na het spreekuurcontact met de klant Wat hij gaat vastleggen bespreekt hij met de klant en vraagt of die zich er in kan vinden De rapportages worden volgens het UWV vanuit ZW Arbo niet standaard verstuurd omdat er ook altijd een plan van aanpak en bijstellingen daarvan worden gestuurd aan de klant In het plan van aanpak staan niet de medische gegevens maar wel welke belemmeringen en mogelijkheden er zijn voor de klant Het plan van aanpak kan bijgesteld worden op verzoek van de klant Het plan van aanpak was in dit geval om onduidelijke reden niet aan verzoekster gestuurd Later is dit alsnog gebeurd Door deze administratieve onnauwkeurigheid kon verzoekster pas later kenbaar maken dat zij het niet eens was met de conclusies van de verzekeringsarts over haar belemmeringen en mogelijkheden 28 De Nationale ombudsman stelt vast dat de gang van zaken rond de toezending van het plan van aanpak niet goed verlopen is Dit erkent en betreurt het UWV ook Dat het UWV er bij de ZW Arbo voor kiest om niet standaard een leken medische rapportage aan de klant te zenden omdat de relevante gegevens in het plan van aanpak staan acht hij op zichzelf redelijk Maar dat betekent wel dat het plan van aanpak moet worden toegezonden tijdig en proactief Dat is hier niet gebeurt De gedraging is op dit punt niet behoorlijk Dat er in medische rapportages standaard vermeld staat dat de inhoud besproken is acht hij ook redelijk Dat er in de eerste rapportage stond dat verzoekster zich kon vinden in het besprokene bleek achteraf nadat verzoekster de medische rapportages had ontvangen niet te kloppen Of er tijdens het spreekuur door verzoekster bezwaar is gemaakt tegen de inhoud van het besprokene is niet meer vast te stellen Op dit punt onthoudt de Nationale ombudsman zich dan ook van een oordeel De audio opnames 29 Dit onderdeel wordt getoetst aan het vereiste van transparantie dat inhoudt dat de overheid open en voorspelbaar is in haar handelen zodat het voor de burger duidelijk is waarom de overheid bepaalde dingen doet Transparantie vereist van de overheid een open houding De overheid zorgt ervoor dat burgers inzicht kunnen hebben in de procedures die tot beslissingen leiden en het hoe en waarom daarvan De overheid zorgt dat haar handelingen getoetst kunnen worden 30 Verzoekster meldde het UWV dat zij voortaan geluidsopnamen zou maken van alle gesprekken met medewerkers van het UWV Het UWV antwoordde dat dit in beginsel niet is toegestaan tenzij er bijzondere omstandigheden zijn Later gaf het UWV aan dat het maken van geluidsopnamen wel bespreekbaar is maar hier niet aan de orde was omdat verzoekster zelf geen gesprekken wilde De Nationale ombudsman meent dat de reactie van het UWV op de mededeling van verzoekster dat zij voortaan alle gesprekken met UWV medewerkers zou gaan opnemen niet in lijn is met wat de Nationale ombudsman hierover eerder op merkte 31 In zijn rapport 2012 041 oordeelde de Nationale ombudsman het in strijd met het vereiste van transparantie als het UWV een klant die daar uitdrukkelijk om verzoekt zonder meer verbiedt geluidsopnamen van een spreekuurcontact met de verzekeringsarts te maken Hij gaf het UWV ook in overweging om de beleidsregel die het maken van beeld en geluidopnamen niet toestond aan te passen met inachtneming van dit rapport Achtergrond onder 2 Het UWV had verzoekster dan ook naar zijn oordeel moeten laten weten dat zij telkens als zich een concrete gesprekssituatie zou voordoen een verzoek kon indienen om geluidsopnamen te mogen maken Bij de beoordeling van zo n verzoek dient naar het oordeel van de Nationale ombudsman het uitgangspunt te zijn dat dit wordt toegestaan tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die hier aan in de weg staan Het UWV hoeft niet zo ver te gaan dat het bij voorbaat al toestemming verleent om van alle toekomstige gesprekken geluidsopnamen te maken De gedraging is op dit punt niet behoorlijk De klachtafhandeling over het bejegeningsaspect 32 Het vereiste van goede motivering houdt in dat de overheid haar handelen en haar besluiten duidelijk aan de burger uitlegt Daarbij geeft zij aan op welke wettelijke bepalingen de handeling of het besluit is gebaseerd van welke feiten zij is uitgegaan en hoe

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/187 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  geweest door hem voor zijn restantschuld opnieuw een betalingsregeling aan te bieden De ombudsman vindt de klacht niet gegrond Lees verder Onderwerpen uwv ww uitkering betalingsregeling dwangbevel invorderingskosten Column 18 juli 2015 De volhouder wint Manon is werkzaam geweest als militair maar heeft in 2014 eervol ontslag gekregen Sindsdien volgt zij via Defensie een re integratietraject zodat zij hopelijk weer een nieuwe baan vindt Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen belastingdienst kinderopvangtoeslag re integratie uwv Column 24 juli 2014 Boete van 150 voor kleine vergissing Jasmine is werkloos en ontvangt tijdelijk een WW uitkering van het UWV Tijdens deze periode kan ze toch even aan de slag in de zorg Gelukkig Omdat ze een uitkering ontvangt moet ze veranderingen in haar inkomen doorgeven aan het UWV Lees verder Onderwerpen boete uwv onderzoek ww uitkering uitkering boetes Rapport 21 augustus 2012 2012 127 Vrouw klaagt dat UWV laat reageerde op herhaaldelijke verzoeken tot stopzetten WW uitkering Vrouw wil haar WW uitkering stopzetten omdat zij een baan heeft gevonden Maar het UWV Amsterdam betaalt de uitkering vier maanden door ondanks herhaaldelijk verzoek van de vrouw om het stop te zetten Na zes maanden vordert het UWV het ten onrechte uitgekeerde WW in De Nationale ombudsman vindt dat het UWV volgens de gewone routine heeft gehandeld en in de contacten met de vrouw niet ingegaan is op wat er hier is misgegaan Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het UWV inmiddels alsnog aandacht heeft besteed aan de klachten en haar een financiële compensatie heeft toegekend Lees verder Onderwerpen uwv ww uitkering sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 28 januari 2014 2014 005 Ex werknemer UWV klaagt over de wijze waarop onderzoek naar hem is gedaan Oud leidinggevende van het UWV klaagt over de manier waarop het Bureau Integriteit van het UWV buiten hem om onderzoek naar hem heeft gedaan nav klachten over zijn functioneren Uiteindelijk is hij op staande voet ontslagen wegen het opmaken van een valse factuur en onheuse bejegening van een sollicitante Zijn WW uitkering wordt hem geweigerd omdat er sprake is van verwijtbaar ontslag De Nationale ombudsman stelt vast dat het UWV er onvoldoende in is geslaagd om de schijn te vermijden dat de rollen van werkgever en van uitkeringsinstantie onvoldoende zijn gescheiden Lees verder Onderwerpen arbeidsconflict verwijtbaar ontslag ww uitkering onpartijdigheid uitkeringsinstantie sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 11 december 2013 2013 187 Medisch dossier van vrouw door UWV overgedragen aan een re integratiecoach Vrouw ontvangt een WW uitkering van het UWV en meldt zich ziek vanwege een aandoening waarvoor zij geopereerd moet worden Zij ervaart het gesprek met de verzekeringsarts als zeer stressvol en negatief Haar medisch dossier is overgedragen aan een re integratiecoach om te bepalen wat haar belastbaarheid is De Nationale ombudsman vindt dat het UWV moet voorkomen dat medische dossiers in handen vallen van mensen die niet onder het medisch beroepsgeheim vallen Ook had het UWV het plan van aanpak aan de vrouw toe moeten sturen Verder had het UWV de vrouw moeten toestaan geluidsopnames

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22ww-uitkering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bedrijfskundige en had zij zelf ook gehoord moeten worden De Nationale ombudsman is het daar niet mee eens Wel heeft het UWV zelf al geoordeeld dat in het kader van de ontslagprocedure onvoldoende informatie is ingewonnen over de nieuwe fysieke klachten van de vrouw Lees verder Onderwerpen uwv ontslagvergunning re integratie deskundigenoordeel Rapport 24 maart 2014 2014 021 Tijdelijke werknemer met rugproblemen klaagt over deskundigenoordeel UWV Man krijgt tijdens een tijdelijk contract last van zijn rug en meldt zich ziek De bedrijfsarts stelt dat hij voor 50 weer kan werken de man betwist dat en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV Amsterdam De verzekeringsarts onderzoekt hem en concludeert dat hij rugsparende werkzaamheden kan verrichten omdat er hulpmiddelen op de werkvloer zijn De man heeft de indruk dat het onderzoek maar vier minuten heeft geduurd Als zijn advocaat daarover klaagt neemt de verzekeringsarts contact met haar op en legt alles nog eens fijntjes uit Een goede reactie op de klacht komt er niet De Nationale ombudsman oordeelt dat het UWV de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld Wel vindt hij dat het deskundigenoordeel goed tot stand is gekomen Uit de aantekeningen van de verzekeringsarts blijkt dat er een gedegen lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en een aantal zaken met de man zijn doorgesproken Dat heeft langer dan vier minuten geduurd maar blijkbaar heeft de man zich onvoldoende gehoord gevoeld Dat leidde tot de klacht Lees verder Onderwerpen deskundigenoordeel uwv onderzoek verzekeringsarts gezondheidstoestand sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 13 november 2014 2014 157 UWV onvoldoende transparant in procedure deskundigenoordeel bij ziekmelding Een man heeft zich ziek gemeld maar de bedrijfsarts accepteert de ziekmelding niet De man vraagt de verzekeringsarts van het UWV om een deskundigenoordeel De verzekeringsarts vindt dat de man ziek is maar overlegt niet met de bedrijfsarts en concludeert dat geen oordeel gegeven kan worden Als de man daarna contact opneemt met het UWV besluit het UWV alsnog een oordeel te geven het de man was op het moment van de eerste ziekmelding niet volledig geschikt voor zijn werk De werknemer hoeft voor dit oordeel niet nogmaals 100 te betalen omdat het UWV vindt tekort te zijn geschoten bij de eerste aanvraag van een oordeel De werkgeefster wordt verrast door het feit dat het UWV de aanvraag opnieuw heeft opgepakt en nu ineens wel met een oordeel kan komen Dat oordeel is negatief voor de werkgeefster maar ook nu is er geen contact opgenomen met haar bedrijfsarts en er zijn geen stukken opgevraagd Over het gebrek aan hoor en wederhoor en het ontbreken van een verklaring voor de hele gang van zaken klaagt de werkgeefster bij de Nationale ombudsman Die overweegt dat de procedure en ook de klachtbehandeling erover zorgvuldig en transparant moeten verlopen juist omdat tegen een deskundigenoordeel geen bezwaar gemaakt kan worden en in de klachtbehandeling slechts beperkt getoetst kan worden Daarbij zijn hoor en wederhoor een goede motivering en actieve informatieverstrekking belangrijke procedurele aspecten Lees verder Onderwerpen uwv ziekmelding deskundigenoordeel bedrijfsarts onzorgvuldig hoor en wederhoor klachtbehandeling Rapport 24

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verzekeringsarts%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 11 december 2013 2013 187 Medisch dossier van vrouw door UWV overgedragen aan een re integratiecoach Vrouw ontvangt een WW uitkering van het UWV en meldt zich ziek vanwege een aandoening waarvoor zij geopereerd moet worden Zij ervaart het gesprek met de verzekeringsarts als zeer stressvol en negatief Haar medisch dossier is overgedragen aan een re integratiecoach om te bepalen wat haar belastbaarheid is De Nationale ombudsman vindt dat het UWV moet voorkomen dat medische dossiers in handen vallen van mensen die niet onder het medisch beroepsgeheim vallen Ook had het UWV het plan van aanpak aan de vrouw toe moeten sturen Verder had het UWV de vrouw moeten toestaan geluidsopnames van het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22re-intergratiecoach%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 11 december 2013 2013 187 Medisch dossier van vrouw door UWV overgedragen aan een re integratiecoach Vrouw ontvangt een WW uitkering van het UWV en meldt zich ziek vanwege een aandoening waarvoor zij geopereerd moet worden Zij ervaart het gesprek met de verzekeringsarts als zeer stressvol en negatief Haar medisch dossier is overgedragen aan een re integratiecoach om te bepalen wat haar belastbaarheid is De Nationale ombudsman vindt dat het UWV moet voorkomen dat medische dossiers in handen vallen van mensen die niet onder het medisch beroepsgeheim vallen Ook had het UWV het plan van aanpak aan de vrouw toe moeten sturen Verder had het UWV de vrouw moeten toestaan geluidsopnames van het gesprek te maken Het UWV gaat stappen ondernemen om te voorkomen dat onbevoegden een medisch dossier kunnen inzien Lees verder Onderwerpen ww uitkering uwv verzekeringsarts re intergratiecoach medisch beroepsgeheim medisch dossier sociale zaken en werkgelegenheid Column 10 april 2014 Niet serieus genomen door verzekeringsarts van UWV Annemarie is werkloos en zit in de WW Het is al vervelend genoeg dat ze werkloos is maar dan wordt ze ook nog ernstig ziek Hernia Een operatie is in haar geval

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22medisch+beroepsgeheim%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ondernemen om te voorkomen dat onbevoegden een medisch dossier kunnen inzien Lees verder Onderwerpen ww uitkering uwv verzekeringsarts re intergratiecoach medisch beroepsgeheim medisch dossier sociale zaken en werkgelegenheid Column 10 april 2014 Niet serieus genomen door verzekeringsarts van UWV Annemarie is werkloos en zit in de WW Het is al vervelend genoeg dat ze werkloos is maar dan wordt ze ook nog ernstig ziek Hernia Een operatie is in haar geval de enige oplossing Lees verder Onderwerpen uwv arts verzekeringsarts om medische gegevens gegevens Column 5 januari 2013 Privacy medisch dossier Isabelle werkt als uitzendkracht als ze ziek wordt Van het UWV ontvangt ze daarom een Ziektewetuitkering Maar helaas is Isabelle na vijf maanden nog steeds ziek Lees verder Onderwerpen uwv gegevens arbeidsdeskundige medische gegevens re integratiebureau om Column 30 maart 2013 Defensie gaat goed gesprek aan Remko is als marinier uitgezonden naar Afghanistan Daar krijgt hij samen met vier anderen een ernstig ongeluk De auto waarin zij zitten raakt van de weg en rolt negen meter lager in een rivierbedding Lees verder Onderwerpen defensie onderzoek medisch medisch dossier om arts Rapport 20 november 2012 2012 188 IMG doet onvoldoende onderzoek en motivatie medische behandeling bij gewonde marinier Marinier was uitgezonden naar Afghanistan en raakte daar ernstig gewond door een auto ongeval Hij heeft een bloeding in zijn lies een gebroken linkerenkel en mogelijk rugletsel Na operaties aan zijn enkel in het militair Field Dressing Station FDS in Afghanistan en het Centraal Militair Hospitaal CMH in Utrecht blijft hij last van zijn rug houden Nadat de schroeven uit zijn enkel zijn gehaald wordt hij weer in staat geacht op oefening te gaan Daar krijgt hij zodanige problemen met zijn rug dat hij uiteindelijk wordt afgekeurd Hij wendt zich tot de Inspectie Militaire Gezondheidszorg IMG omdat er stukken ontbreken in zijn

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22medisch+dossier%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  goedwillende burgers aan als criminelen Het merendeel van de personen dat op grond van de Fraudewet zwaar wordt beboet pleegt niet doelbewust fraude blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen fraude Fraudewet sociale zekerheid uitkeringsfraude boetes Column 17 januari 2015 Geen toeslagen door papieren inkomen Mijnheer Khaiat is als Afghaanse vluchteling naar Nederland gekomen en probeert hier met een kledingreparatiebedrijf een nieuw bestaan op te bouwen Lees verder Onderwerpen gemeente vluchteling besluit bijstandverlening zelfstandigen belastingdienst kwijtschelding terugvordering toeslagen Rapport 15 december 2014 2014 213 DUO had eerder duidelijkheid moeten geven over subsidieregeling inburgeringscursus Een man maakt uit informatie op de website inburgeren nl over de gewijzigde subsidieregeling voor inburgeringscursussen op dat hij nog onder de oude regeling valt Dat betekent dat hij in aanmerking komt voor een kostenvergoeding Voor de zekerheid belt hij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO en daar wordt hij niet veel wijzer van Verder staat er iets over vergoeding van de cursus in een e mail en een brief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord Holland ISD Na de start van de dure cursus blijkt de man deze helemaal zelf te moeten betalen omdat zijn verblijfsvergunning is afgegeven na de wijzigingsdatum van de subsidieregeling de ingangsdatum van de verblijfsvergunning speelt hierbij geen rol DUO vertelt hem dit snel en betreurt het dat de man eerder onvoldoende of niet volledige informatie heeft gehad maar kan niet anders dan de wet naleven De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat DUO eerder duidelijkheid had kunnen en moeten geven op de vraag van de man onder welke regeling hij valt DUO voert de regelingen uit voor de minister van Sociale Zaken De ombudsman beveelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om de man te laten benaderen door DUO over een tegemoetkoming in de door hem gemaakte kosten voor de inburgeringscursus eventueel samen met de Sociale Dienst Lees verder Onderwerpen dienst uitvoering onderwijs duo inburgering subsidieregeling kostenvergoeding verblijfsvergunning duidelijker informeren Column 6 december 2014 Fraudeur Mevrouw Jacobs is met steun van het UWV vanuit de WW gestart als zelfstandig pedicure Zij heeft er veel plezier in totdat ze enorm schrikt als er een fraude inspecteur van het UWV op de stoep staat Lees verder Onderwerpen uwv uitkeringsfraude Fraudewet onjuiste informatieverstrekking Rapport 4 december 2014 2014 159 Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen Het merendeel van de personen dat op grond van de Fraudewet zwaar wordt beboet pleegt niet doelbewust fraude blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman Waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren Dit onderzoek laat zien dat het iedereen kan overkomen dat hij de inlichtingenplicht schendt Hij vindt dat de hoge boetes niet in verhouding staan tot de ernst van de overtredingen En de pakkans voor echte fraudeurs is er niet door toegenomen Lees verder Onderwerpen fraude Fraudewet sociale zekerheid uitkeringsfraude boetes Rapport 10 september 2014 2014 105 UWV mag nooit adresgegevens aan derden doorgeven Mevrouw heeft een slechte verhouding met haar ex partner en diens familie en verhuist daarom samen met haar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22sociale+zaken+en+werkgelegenheid%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  mogelijk worden voorkomen Lees verder Onderwerpen discriminatie signalement staande houden inbrekers legitimeren Politie Nieuwsbericht 24 april 2013 Actie preventief fouilleren A2 en camping was misbruik van bevoegdheid De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is van oordeel dat de politie Oost Nederland misbruik van haar bevoegdheden heeft gemaakt bij acties van preventief fouilleren langs de A2 bij Geldermalsen en op een camping in Kerkdriel Lees verder Onderwerpen bevoegdheid fouilleren om misbruik Politie justitie Rapport 11 april 2013 2013 029 Man klaagt over gewelddadige aanhouding bij verkeerscontrole Tijdens een controle op een parkeerplaats in Tilburg controleert de politie Midden en West Brabant bestuurders op rijbewijs en kentekenbewijs Een man toont zijn rijbewijs maar heeft zijn kentekenbewijs niet bij zich Hij woont vlakbij maar de politie staat hem niet toe dat thuis op te halen en schrijft een bekeuring uit Als de man daarna boos wegrijdt wordt hij alsnog door de politie met geweld aangehouden omdat hij op de politie zou zijn ingereden De Nationale ombudsman vindt dat geweld onnodig Professionele politieambtenaren moeten kunnen de escaleren Tegelijkertijd vindt hij dat zij van de leiding de ruimte moeten krijgen om een redelijke afweging te maken om al dan niet te bekeuren Lees verder Onderwerpen verkeerscontrole gewelddadige aanhouding Politie kentekenbewijs bekeuring Politie Rapport 13 maart 2013 2013 021 Onderneemster vindt dat Belastingdienst haar onderdrukt en controlebevoegdheid misbruikt Een exploitant van seksinrichtingen klaagt erover dat de Belastingdienst de bij hem werkzame sekswerkers dwingt te kiezen voor een bepaald belastingregime waarbij wel loonbelasting maar geen premies volksverzekeringen worden afgedragen Hij ziet de sekswerkers als zelfstandigen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun belasting De Belastingdienst heeft gezegd dat hij dan die zelfstandigheid zal onderzoeken door regelmatige bezoeken aan zijn bedrijf De exploitant voelt zich onder druk gezet De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst geen misbruik heeft gemaakt van zijn controlebevoegdheden Lees verder Onderwerpen belastingdienst ondernemer zzp dienstbetrekking ministeriële regeling controlebevoegdheid financiën Onderzoek 5 februari 2013 2013 003 Burgers in financiële problemen door geldopeisen overheid zonder beslagvrije voet De overheid brengt geregeld burgers in ernstige financiële problemen door onverhoeds geld op te eisen zegt de ombudsman over zijn rapport In het krijt bij de overheid Lees verder Onderwerpen gemeente belastingdienst centraal justitiëel incasso bureau cjib uwv duo svb cak cvz boete schuld beslagvrije voet Nieuwsbericht 17 januari 2013 Overheid brengt burger in problemen door onverhoeds geld op te eisen De overheid brengt geregeld burgers in ernstige financiële problemen door onverhoeds geld op te eisen zegt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vanavond in ZEMBLA over zijn rapport In het krijt bij de overheid Lees verder Onderwerpen overheid boetes belastingdienst om schulden cjib Nieuwsbericht 13 december 2012 Ombudsman onderzoekt preventief fouilleren bij grote politiecontroles De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoekt waarom bij twee recente controles in Gelderland Zuid preventief is gefouilleerd Daardoor mocht iedereen worden gefouilleerd en mochten auto s worden doorzocht terwijl er geen verdenking was Lees verder Onderwerpen gemeente fouilleren om justitie onderzoek officier van justitie Rapport 21 juni 2012 2012 0104 Man klaagt dat douane Surinaamse drank uit

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22Bevoegdheden%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive