archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aangegeven het personeel over te nemen naar behoefte Desondanks scoort de gemeente hun offertes op dit punt even hoog De vrouw klaagt over de gang van zaken De ombudsman oordeelt dat de gemeente niet heeft gehandeld volgens de voorwaarde zoals zij die naar de partijen heeft gecommuniceerd Lees verder Onderwerpen gemeente gunning offerte onduidelijke communicatie Rapport 13 juli 2015 2015 115 Minister Infrastructuur en Milieu handelt conform toezeggingen bij niet toelaten van kunststof kentekenplaten Een buitenlandse fabrikant van kunststof kentekenplaten wil deze kentekenplaten in Nederland op de markt brengen Zijn Nederlandse vertegenwoordiger neemt contact op met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu De ambtenaar laat weten dat de minister tot toelating heeft besloten Uiteindelijk besluit de minister om niet tot toelating over te gaan De fabrikant klaagt erover dat de verkeerde verwachting is gewekt In het begin is er op een zeer positieve manier over de toelating gecommuniceerd Maar in de schriftelijke stukken stond vrijwel altijd dat eerst nog moest worden vastgesteld of de kentekenplaten aan een aantal eisen voldeden Hierdoor is de verwachting gewekt dat de minister koerste op toelating maar niet dat hij daadwerkelijk tot toelating over zou gaan De Nationale ombudsman oordeelt dat de minister conform zijn toezeggingen heeft gehandeld door te onderzoeken of de kentekenplaten aan de gestelde eisen voldeden en op basis daarvan te beslissen De klacht is ongegrond Lees verder Onderwerpen minister van infrastructuur en milieu kentekenplaten toelating afwijzing Tekstpagina 24 februari 2015 Medewerkers aan het woord De Nationale ombudsman beschikt over ongeveer 160 enthousiaste en bevlogen medewerkers die hem helpen in zijn werk Deze medewerkers zetten zich in om problemen tussen burgers en overheid op te lossen en te voorkomen Lees verder Nieuwsbericht 4 september 2014 Nationale ombudsman dingt mee naar innovatieprijs Met de inzending Service Government dingt de Nationale ombudsman mee naar de HiiL Innovating Justice Award 2014 in de categorie Successful Innovations Lees verder Onderwerpen Bestuur systeem procedures overheid communicatie Rapport 7 januari 2015 2015 005 LBIO moet duidelijke informatie verstrekken over opschorten inning Een gescheiden moeder vraagt het LBIO om de inning van de alimentatie over te nemen Het LBIO had de inning opgeschort toen in diezelfde periode de zoon tijdelijk bij zijn vader woonde Het was de vrouw niet duidelijk welke voorwaarden golden voor de opschorting die vervolgens heel lang duurde De Nationale ombudsman ziet dat het LBIO aan de moeder niet altijd dezelfde redenen heeft genoemd voor de opschorting Het LBIO had daar veel sneller uitsluitsel over moeten geven Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio alimentatie inning opschorting voorwaarden onduidelijke communicatie Rapport 29 december 2014 2014 222 Staatssecretaris had meer oog moeten hebben voor mensenrechten bij beoordeling gratieverzoek Een man met levenslange gevangenisstraf is bijna 25 jaar gedetineerd als hij een gratieverzoek indient Hierbij doet hij een beroep op artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden EVRM Dit artikel verbiedt onmenselijke behandeling En daarvan is sprake als een levenslang gestrafte geen vooruitzicht heeft op de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22communicatie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2013/163: Verzoekers klagen over Raad van Bestuur en toezicht door IGZ op academisch ziekenhuis Maastricht | Nationale ombudsman
  Hieronder een weergave daaruit 9 De echtgenoot van een patiënte vertelt In 2009 is mijn echtgenote zeer ernstig ziek geworden Zij werd doorverwezen naar de immunoloog van het azM de heer Y Wij zijn van mening dat dankzij deze doorverwijzing het leven van mijn echtgenote is gered De contacten met de heer Y zijn erg prettig en voor mijn echtgenote een grote steun Hierdoor heeft zij er het volste vertrouwen in dat haar medische situatie goed in de gaten wordt gehouden en dat de juiste stappen worden ondernomen gericht op zo volledig mogelijk herstel Als tevreden patiënt kunnen wij het besluit dan ook moeilijk plaatsen Recent heb ik contact opgenomen met de afdeling Interne Geneeskunde om te informeren naar onze eerstvolgende afspraak met de heer Y Tot onze niet geringe verbazing kregen wij te horen dat het consult zou worden afgenomen door een andere arts Dit heeft bij mijn echtgenote een sterke emotionele reactie en angst teweeg gebracht Het zonder enige mededeling of informatie wijzigen van de consulterende arts vinden wij dan ook onacceptabel Tot op heden hebben wij nooit enige informatie ontvangen van het ziekenhuis Alles wat ons bekend is hebben wij uit andere bronnen De onzekerheid die dit met zich meebrengt vormt een behoorlijke belasting voor ons gezin en voor mijn echtgenote in het bijzonder Zij is simpel gezegd bang Bang dat als haar lichaam weer verkeerd gaat reageren zij niet meer op de juiste wijze behandeld kan worden Enerzijds omdat de noodzakelijke expertise er niet meer is anderzijds omdat de arts die haar door en door kent niet meer beschikbaar is 10 Een patiënte lijdend aan de ziekte van Wegener vertelt Ik heb vanaf 2001 rondgelopen met onverklaarbare klachten met als gevolg aangetaste nieren longen huid en ogen In 2007 werd het zo erg dat ik op het randje van de dood heb gebalanceerd Ik wil er niet aan denken dat de kennis van de artsen X en Y niet tot mijn beschikking waren geweest Ik word nu behandeld met een middel waarvoor onder anderen zij het onderzoek hebben verricht Sindsdien ben ik stabiel mits ik twee keer per jaar een infuus met dit middel krijg In 2010 kwam het eerste artikel over de opheffing in de krant Wij hebben tot nu toe december 2012 pas één keer een brief gehad van het ziekenhuis die door de medewerkers van de interne poli uitgedeeld moesten worden En nog steeds zijn de patiënten niet op de hoogte en krijgen zij niet de zorg die ze nodig hebben Zorg die alleen de heren X en Y kunnen bieden De één is nu weg en de ander is gedegradeerd en beperkt in zijn handelen Dit kan en mag toch niet zomaar gebeuren Ik ben bang voor mijn leven en met mij nog veel meer mensen denk ik Het erge is dat de Raad van Bestuur niet weet waarover zij het heeft 11 Een andere Wegener patiënt voegt daar nog het volgende aan toe Tijdens de hoorzitting bij de klachtencommissie is mij gevraagd of ik na het telefoongesprek met de afdeling Patiëntenvoorlichting nog steeds bezorgd was Mijn antwoord daarop was ja omdat over het verloop en de toekomst geen geruststellend antwoord werd gegeven De uitspraak van de klachtencommissie heeft bij mij tot nog ernstiger bezorgdheid geleid nu zij totaal voorbij zijn gegaan aan diverse vragen en opmerkingen van mijn kant Ik noem u mijn vraag hoe het mogelijk is dat de Raad van Bestuur in zijn verweerschrift aan de klachtencommissie van mening is dat hun verantwoording transparant is en een unicum mag worden genoemd Ik heb verder gevraagd hoe het mogelijk is dat de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd blijft voor bestaande patiënten nu de heer X weg is de heer Y de rol heeft gekregen van consultant physician en de nu toegevoegde behandeld arts een met alle respect pas gepromoveerde internist is en geen immunoloog Voor de topreferente aandoening Wegener GPA dient een immunoloog voor de behandeling zorg te dragen De optie om voor Groningen of Nijmegen te kiezen is voor veel patiënten helemaal geen optie omdat het reizen voor hen nagenoeg onmogelijk is zeker bij het opvlammen van de ziekte Ik heb al toestemming gevraagd aan mijn verzekering om desnoods naar Aken te gaan wat wel in de regio ligt De Raad van Bestuur acht de belangen van patiënten volkomen ondergeschikt Derden 12 Naast de hiervoor genoemde patiënten hebben zich tot de Nationale ombudsman nog een aantal patiënten gemeld en ook de voorzitter van de Friedrich Wegener Stichting en het Meldpunt Klachten Siliconen Ook de heer X heeft zich tot de Nationale ombudsman gewend Zij allen hebben de Nationale ombudsman geïnformeerd over hun visie op het besluit van de Raad van Bestuur van het azM De Nationale ombudsman heeft de verschillende invalshoeken meegenomen in zijn oordeel 13 In het eerste kwartaal van 2011 zijn de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de IGZ door de Raad van Bestuur op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit Tussen de IGZ en de Raad van Bestuur komt een briefwisseling tot stand en vinden er gesprekken plaats Verdere verloop met name wat betreft het zorgplan 14 In maart 2011 stelt de Raad van Bestuur van het azM de IGZ op de hoogte van het voorgenomen besluit tot het afstoten van de topreferente taken klinische immunologie Vanaf april 2011 melden ook bezorgde patiënten zich bij de IGZ Dit was voor de IGZ aanleiding om op 25 mei 2011 met de Raad van Bestuur in gesprek te gaan over het besluit De IGZ stelt zich op het standpunt dat het besluit behoort tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur Het besluit moet echter wel leiden tot verantwoorde zorg De consequenties van het besluit worden door de IGZ getoetst aldus de IGZ in haar brief Het gaat dan om de effecten voor de patiënten en de wijze waarop de specifieke expertise van het azM beschikbaar blijft voor de patiëntenzorg in Nederland 15 De IGZ concludeert naar aanleiding van het gesprek dat de consequenties van het besluit voor de kwaliteit van de zorg aan de betrokken patiënten nog onduidelijk is De conclusie haakt aan op het in het overbruggingsjaar te realiseren individuele zorgplan Op dit punt merkt de IGZ verder op dat veel onrust onder de patiënten had kunnen worden voorkomen als over het besluit eerst met de patiënten was gecommuniceerd voordat het via de pers naar buiten werd gebracht 16 Daarnaast concludeert de IGZ dat speciale aandacht nodig is voor het behoud van de nu in één persoon geconcentreerde specifieke immunologische kennis1 Deze conclusie sluit aan bij hetgeen uit het gesprek naar voren is gekomen met betrekking tot de aanwezige expertise in Nijmegen de specifiek benodigde deskundigheid betreffende complexe patiënten met de ziekte van Wegener2 is in enkele gevallen niet voorhanden en Utrecht beschikt op dat moment nog niet over heel specifieke kennis op het niveau zoals dat aanwezig was in het azM In Groningen is de specifieke kennis overigens wel voorhanden De IGZ stelt verder dat zij zich nu er nog zoveel onduidelijk is over de gevolgen voor de patiënten actief zal laten informeren door patiënten patiëntenverenigingen het stafconvent van het azM en de Raad van Bestuur Mocht de IGZ tot het oordeel komen dat sprake is van ernstige gevolgen voor de kwaliteit van de geleverde zorg dan zal de IGZ de Raad van Bestuur in overweging geven om op het besluit terug te komen dan wel het besluit zodanig aan te passen dat het dreigend kwaliteitsverlies wordt opgeheven 17 Op 19 november 2012 stelt de Raad van Bestuur de IGZ per brief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen Daarin geeft de Raad van Bestuur onder meer aan dat alle nog in behandeling zijnde patiënten een vervolgafspraak hebben gekregen Aan alle patiënten die misstanden rondom de communicatie en de behandeling hadden gemeld en van wie de gegevens beschikbaar waren was een passend zorgaanbod gedaan of zij waren anderszins van informatie voorzien De brief bevredigt de IGZ niet en zij nodigt de Raad van Bestuur uit voor een gesprek op 17 januari 2013 18 Uit de reactie van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport op de klacht kan worden opgemaakt dat voorafgaand aan het gesprek op 17 januari 2013 de IGZ weer onder de haar bekende patiënten heeft geïnventariseerd of een passend zorgaanbod was gedaan Dit bleek voor het merendeel van de patiënten niet het geval Ook maakt de minister melding van een plan van het azM om de klinische immunologische zorg te continueren Dit plan was extern getoetst De IGZ zal de rapportage daarvan beoordelen en haar toezichtsactiviteiten voortzetten totdat duidelijk is dat er bij de klinische immunologie sprake is van goede continuïteit van zorg voor de betrokken patiënten aldus de minister Visie Raad van Bestuur azM 19 In de visie van de Raad van Bestuur valt het besluit in een landelijk kader waarbij de academische ziekenhuizen niet langer allemaal alle zorg in de volle omvang uitoefenen maar op basis van taakdifferentiatie door concentratie en lateralisatie proberen kwaliteit en veiligheid van de zorg te garanderen De Raad van Bestuur geeft daarbij aan dat dit voor de betrokken patiëntengroep waar het gaat om patiënten met een ernstige aandoening en of een intense behandelrelatie tot onbegrip en ongemak kan leiden Een intensieve en zorgvuldige begeleiding van dergelijke patiënten door de hoofdbehandelaar vormt daarbij de hoeksteen van het beleid ten aanzien van de communicatie en de eventuele overdracht van zorg Het is dus de hoofdbehandelaar die wordt geacht de betrokken patiënten te informeren over de gevolgen van het besluit De Raad van Bestuur noemt dit het leidend principe 20 In de visie van de Raad van Bestuur heeft zij voldoende inspanning verricht om het in het kader van de besluitvorming gevoerde beleid staande te houden De klachten noch de uitspraken van de klachtencommissie geven aanleiding voor een andere opvatting Alleen de administratieve omissie met betrekking tot enkele patiënten waar de behandeling als gesloten was geregistreerd wordt door de Raad van Bestuur betreurd Ook betreurt de Raad van Bestuur het dat patiënten zich onvoldoende geïnformeerd of gehoord voelen 21 Het is verder de visie van de Raad van Bestuur dat intern de kwestie goed georganiseerd is Daarnaast is met diverse instanties overleg gevoerd waaronder patiëntenverenigingen CRAZ IGZ en de minister 22 In reactie op het verslag van bevindingen gaf de Raad van Bestuur aan dat de Raad onder het begrip zorgplan verstaat dat de patiënt na overleg met zijn of haar behandelaar duidelijkheid wordt verstrekt over de continuïteit van zorg in de relatie tot de vraag waar de zorg het beste kan plaatsvinden wie de behandelaar zal zijn en wat mogelijke alternatieven zijn Van de IGZ heeft de Raad van Bestuur geen informatie ontvangen van patiënten die stellen geen zorgplannen te hebben ondanks een verzoek daartoe Visie minister Volksgezondheid Welzijn en Sport 23 De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport laat weten dat topreferente zorg niet aan de markt wordt overgelaten omdat het publieke belang van voldoende aanbod en kwaliteit gewaarborgd moet blijven De academische ziekenhuizen UMC s maken met elkaar afspraken over hoe de topreferente zorg op een goede en kwalitatief verantwoorde manier kan worden georganiseerd en gewaarborgd Daarnaast is met de NFU afgesproken dat alle academische ziekenhuizen gezamenlijk garant staan voor de last resort functie Deze last resort functie garandeert dat een topreferente patiënt ten minste bij één academisch ziekenhuis terecht kan De academische ziekenhuizen dragen zo gezamenlijk zorg voor een landelijk dekkend netwerk aldus de minister 24 Van belang bij het maken van keuzes met betrekking tot de toprefente zorg is dat een verbetering van de kwaliteit van zorg leidend te zijn dat er een goede afstemming met de andere academische ziekenhuizen plaatsvindt en dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft Daarnaast dient de besluitvorming zorgvuldig plaats te vinden met onder andere een analyse van de implicaties van het besluit Ook dient de CRAZ bij de besluitvorming te worden betrokken en behoren patiënten goed geïnformeerd te worden over het besluit en de gevolgen daarvan aldus de minister 25 Er is veelvuldig gecorrespondeerd en gesproken door met name de IGZ met het azM De IGZ heeft daarbij veelvuldig toezeggingen van het azM getoetst bij de betrokken patiënten Er is getoetst of de topklinische zorg zo is geregeld dat de continuïteit en kwaliteit van zorg voor patiënten is gewaarborgd Tot op heden is de topklinische zorg voor patiënten om die reden slechts ten dele af gestoten Daarnaast is de zorg voor de reguliere klinisch immunologische patiënt ook nog niet voldoende geborgd De patiëntveiligheid is volgens VWS tot op heden niet in het geding geweest Totdat het azM aantoont dat continuïteit en kwaliteit van zorg voor patiënten voldoende is gewaarborgd zal de IGZ haar toezicht op dit proces continueren en zo nodig handhavend optreden Er vinden diverse vervolggesprekken plaats tussen de IGZ en de Raad van Bestuur Terugkerende gespreksonderwerpen zijn daarbij het nog steeds ontbreken van zorgplannen voor een aantal patiënten en de overname van hun behandeling door andere ziekenhuizen of artsen binnen het azM zie bijlage Oordeel van de Nationale ombudsman Verzoekers klagen erover dat de Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis Maastricht rond het afstoten van de topreferente taken klinische immunologische zorg en Sarcoïdose onvoldoende oog heeft gehad voor de belangen van de betrokken patiënten Zij doelen daarbij met name op het waarborgen van de specifieke zorg aan hen en de informatieverstrekking over de gevolgen voor hen Ook heeft de Nationale ombudsman onderzoek gedaan naar het toezicht door de IGZ op het academisch ziekenhuis Maastricht in verband met het door de Raad van Bestuur van het azM afstoten van de topreferente taken klinische immunologische zorg en Sarcoïdose Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten van burgers worden gerespecteerd Eén van de grondrechten is het recht op zorg voor de gezondheid artikel 22 Grondwet Dit recht ziet onder meer op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Nederland Het recht houdt voor de Nederlandse staat een inspanningsverplichting in om te zorgen voor een kwalitatief goed stelsel van gezondheidszorg Deze inspanningsverplichting is onder meer uitgewerkt in de Kwaliteitswet Zorginstellingen Hierin is opgenomen dat de academische ziekenhuizen topreferente zorg leveren met als uitgangspunt de last resort functie dus in elk geval één van de ziekenhuizen levert de benodigde topreferente zorg Het onderzoek spitst zich als het gaat om het recht op zorg voor de gezondheid met name toe op de vraag of bij de uitvoering van het besluit tot het afstoten van de topreferente taken klinische immunologische zorg de Raad van Bestuur van het azM de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voldoende heeft gewaarborgd Daarbij neemt de Nationale ombudsman als uitgangspunt dat van belang is dat alle patiënten weten waar ze aan toe zijn wat betreft hun zorg en dat deze zorg voldoende is gewaarborgd De Raad van Bestuur heeft besloten dat de individuele zorg voor de patiënten middels een zorgplan wordt vormgegeven Het zorgplan is naar het oordeel van de Nationale ombudsman bij uitstek het middel om de continuïteit van de zorg te waarborgen en daarmee ook de kwaliteit van die zorg aan de desbetreffende patiënten op peil te houden Dit wordt ook onderkend door de Raad van Bestuur en de IGZ Uit de bevindingen komt echter duidelijk naar voren dat er in ieder geval niet tijdig zorgplannen zijn opgesteld voor alle patiënten Hiermee heeft de Raad van Bestuur onvoldoende oog gehad voor de belangen van de patiënten en alleen daarom al heeft de Raad van Bestuur gehandeld in strijd met het recht op zorg voor de gezondheid Dit oordeel is aanleiding om een aanbeveling te doen aan het AzM over het opstellen van zorgplannen Er is wel overleg geweest tussen de Raad van Bestuur en allerlei belangenverenigingen Dat is noodzakelijk in de besluitvorming rond het afstoten van deze topreferente zorg maar kan naar het oordeel van de Nationale ombudsman op geen enkele wijze de zorg voor de individuele patiënt middels een zorgplan vervangen Verder heeft het Azm ook onvoldoende oog gehad voor het belang van de patiënten bij goede adequate informatieverstrekking over de besluiten van het AzM en de gevolgen daarvan voor hen In de visie van de Raad van Bestuur is het de hoofdbehandelaar die wordt geacht de betrokken patiënten te informeren over de gevolgen van het besluit De Raad van Bestuur noemt dit het leidend principe In beginsel is de opvatting van de Raad van Bestuur begrijpelijk gelet op de vertrouwensrelatie die er tussen arts en patiënt hoort te zijn Echter de omstandigheden waaronder het besluit werd genomen en de discussies over dat besluit met de betrokken artsen had voor de Raad van Bestuur aanleiding dienen te zijn ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de communicatie de informatieverstrekking aan patiënten Dit heeft de Raad van Bestuur onvoldoende gedaan Zij heeft enkel in april 2012 rechtstreeks per brief de patiënten geïnformeerd Dat is veel te laat geweest en bovendien te summier van inhoud Door een goede informatieverstrekking na te laten is bij patiënten grote bezorgdheid ontstaan over de waarborging van hun zorg De onderzochte gedraging van de Raad van bestuur van het azM is daarom niet behoorlijk De IGZ stelt vele pogingen te hebben gedaan om de Raad van Bestuur te bewegen om op korte termijn zorgplannen te laten opstellen voor alle betreffende patiënten Hierbij is de IGZ goed in contact gebleven met de betrokken patiënten dan wel hun vertegenwoordigers Het is de IGZ echter tot nu toe niet gelukt om de Raad van Bestuur voor alle patiënten een zorgplan te laten opstellen stelt de IGZ Het toezicht van de IGZ heeft op dit punt gefaald En daarmee heeft ook de IGZ gehandeld in strijd met het recht op zorg voor de gezondheid De onderzochte gedraging van de IGZ is daarom ook niet behoorlijk Conclusie De klacht over de Raad van Bestuur van het azM is gegrond wegens strijd met het recht op zorg voor de gezondheid De uit eigen beweging onderzochte gedraging van de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderdeel van het Ministerie van VWS is niet behoorlijk wegens strijd met het recht op zorg voor

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/163 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 6 november 2013 2013 163 Verzoekers klagen over Raad van Bestuur en toezicht door IGZ op academisch ziekenhuis Maastricht Het academisch ziekenhuis Maastricht azM heeft sinds 1 januari 2011 de topreferente taken klinische immunologie afgestoten Patiënten die lijden aan een complexe ernstige of zeldzame ziekte van het imuunsysteem vinden dat de Raad van Bestuur onvoldoende oog heeft gehad voor de specifieke zorg aan hen en informatieverstrekking over de gevolgen De Nationale ombudsman deed onderzoek naar de wijze waarop het ziekenhuis deze patiënten begeleidde naar een andere behandelend arts en naar het toezicht van de IGZ daarop Hij concludeert dat het azM niet tijdig zorgplannen heeft opgesteld voor de patiënten en dat er onvoldoende oog is geweest voor goede adequate informatieverstrekking aan de patiënten Hij doet de aanbeveling om snel contact op te nemen met de patiënten Ook het IGZ heeft gefaald omdat het niet is gelukt de RvB zorgplannen te laten opstellen Lees verder Onderwerpen inspectie voor gezondheidszorg igz academisch ziekenhuis maastricht informatieverstrekking waarborgen specifieke zorg patiëntenbelangen raad van bestuur volksgezondheid welzijn en sport Video 15 december 2011 De rol van het UMCG en het IGZ bij de operatie van baby Jelmer Het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG heeft baby Jelmer geopereerd Hierbij zijn dingen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22inspectie+voor+gezondheidszorg+%28igz%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 6 november 2013 2013 163 Verzoekers klagen over Raad van Bestuur en toezicht door IGZ op academisch ziekenhuis Maastricht Het academisch ziekenhuis Maastricht azM heeft sinds 1 januari 2011 de topreferente taken klinische immunologie afgestoten Patiënten die lijden aan een complexe ernstige of zeldzame ziekte van het imuunsysteem vinden dat de Raad van Bestuur onvoldoende oog heeft gehad voor de specifieke zorg aan hen en informatieverstrekking over de gevolgen De Nationale ombudsman deed onderzoek naar de wijze waarop het ziekenhuis deze patiënten begeleidde naar een andere behandelend arts en naar het toezicht van de IGZ daarop Hij concludeert dat het azM niet tijdig zorgplannen heeft opgesteld voor de patiënten en dat er onvoldoende oog is geweest voor goede adequate informatieverstrekking aan de patiënten Hij doet de aanbeveling om snel contact op te nemen met de patiënten Ook het IGZ heeft gefaald omdat het niet is gelukt de RvB zorgplannen te laten opstellen Lees verder Onderwerpen inspectie voor gezondheidszorg igz academisch ziekenhuis maastricht informatieverstrekking waarborgen specifieke zorg patiëntenbelangen raad van bestuur volksgezondheid welzijn en sport Rapport 16 februari 2011 2011 049 Patiënt eetstoornis azM klaagt over onvoldoende zorg ter voorkoming suïcide Verzoeker is tweemaal opgenomen geweest in het Academisch Ziekenhuis Maastricht azM in verband met een eetstoornis De tweede opname ontstonden er problemen en deelde een arts van het azM verzoeker mee dat hij per direct werd ontslagen Lees verder Onderwerpen ziekenhuis hechtenis poging tot moord bedreiging academisch ziekenhuis maastricht azm

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22academisch+ziekenhuis+maastricht%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 6 november 2013 2013 163 Verzoekers klagen over Raad van Bestuur en toezicht door IGZ op academisch ziekenhuis Maastricht Het academisch ziekenhuis Maastricht azM heeft sinds 1 januari 2011 de topreferente taken klinische immunologie afgestoten Patiënten die lijden aan een complexe ernstige of zeldzame ziekte van het imuunsysteem vinden dat de Raad van Bestuur onvoldoende oog heeft gehad voor de specifieke zorg aan hen en informatieverstrekking over de gevolgen De Nationale ombudsman deed onderzoek naar de wijze waarop het ziekenhuis deze patiënten begeleidde naar een andere behandelend arts en naar het toezicht van de IGZ daarop Hij concludeert dat het azM niet tijdig zorgplannen heeft opgesteld voor de patiënten en dat er onvoldoende oog is geweest voor goede adequate informatieverstrekking aan de patiënten Hij doet de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22waarborgen+specifieke+zorg%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  UWV stort de ZW uitkering op het oude rekeningnnummer Maar omdat de man op die rekening rood staat kan hij dat geld niet opnemen De Nationale ombudsman vindt dat het UWV bij de eerste betaling van het ziekengeld had moeten controleren op welke rekening het geld gestort had moeten worden Hij doet de aanbeveling de geleden schade te vergoeden Lees verder Onderwerpen uwv uitkering foutief rekeningnummer sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 1 mei 2013 2013 043 Onderzoek naar inspectie van verpleeghuis door IGZ na melding zoon bewoner Man meldt slechte zorgkwaliteit hij noemt het mishandeling van zijn moeder in een verpleeghuis bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ De man en IGZ maken afspraken over een onaangekondigd inspectiebezoek waarbij hij aanwezig kan zijn Zo gaat het niet Een dag voor het bezoek belt de inspecteur met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het verpleeghuis en kondigt aan dat hij een onderzoek instelt De man en zijn echtgenote worden te laat gewaarschuwd en zijn er niet bij De Nationale ombudsman oordeelt dat het inspectiebezoek daarom niet behoorlijk Hij doet de aanbeveling nu opnieuw te inspecteren en extra aandacht te geven aan de zorg voor de moeder want haar toestand verslechtert Verder doet hij de minister van VWS de aanbeveling om te bevorderen dat de IGZ een visie ontwikkelt op onaangekondigd inspectiebezoek Lees verder Onderwerpen inspectie voor de gezondheidszorg igz mishandeling zorgkwaliteit verpleeghuis inspectie volksgezondheid welzijn en sport Rapport 22 maart 2013 2013 024 Moeder klaagt over UVIT zorgkantoor inzake eigen bijdrage AWBZ voor PGB van haar zoon Meervoudig gehandicapte zoon heeft recht op AWBZ zorg en heeft een Wajong uitkering Zijn moeder vraagt het UVIT zorgkantoor om de Zorg in Natura ZIN om te zetten in een persoonsgebonden budget pgb Het zorgkantoor houdt op deze budgetten voorlopig een eigen bijdrage in van ca 22 000 over twee jaren Voor de rest vna het bedrag wordt zorg ingekocht Twee jaar later stelt het zorgkantoor vast dat over beide jaren maar een eigen bijdrage van rond de 150 euro hoeft te worden betaald Zo n 20 000 euro is dus niet het pgb van haar zoon uitbetaald De jaren zijn voorbij en voor dat bedrag kan niet alsnog zorg voor de zoon worden ingekocht De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor en het CAK niet goed hebben samenwerkt Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat zij uit coulance de zoon een extra bedrag aan pgb hebben gegeven voor het lopende jaar Lees verder Onderwerpen uvit zorgkantoor algemene wet bijzondere zorg awbz persoongebonden budget pgb cak eigen bijdrage zorg in natura volksgezondheid welzijn en sport volksgezondheid welzijn en sport Rapport 4 maart 2013 2013 018 Chirurg klaagt over behandelingsduur en niet naleven eigen procedures IGZ in onderzoek naar zijn werk Een orthopedisch chirurg klaagt over de IGZ vanwege de behandelduur van de melding van de IGZ het niet naleven van de eigen procedures door de IGZ en de vooringenomen en eenzijdige opstelling van de IGZ Er is door de IGZ

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22raad+van+bestuur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  verzoek te laat afgewikkeld en te laat een factuur hierover gestuurd Ondanks inspanningen van het CAK om de man en zijn begeleider te informeren over de hoogte van de eigen bijdrage vindt de Nationale ombudsman dat er ernstige vertraging is opgetreden in het doorvoeren van de peiljaarverlegging Het CAK heeft daarvoor inmiddels een betalingsregeling aangeboden De factuur voor de eigen bijdrage van 2008 die het CAK aan de man heeft gestuurd is volgens de Nationale ombudsman voldoende op tijd gestuurd Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 17 juni 2014 2014 061 CAK laat man met vermogen te lang in onzekerheid over eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf Man woont al ruim 20 jaar in een AWBZ instelling Hij heeft uit erfenis vermogen waarvan hij moet rondkomen zonder uitkering of ander inkomen Hij ontvangt van het CAK in april 2013 voor het eerst een beschikking dat hij eigen bijdrage Zorg met Verblijf is verschuldigd voor 152 per maand Dit omdat per 1 januari 2013 de wet is gewijzigd waardoor ook een deel van het vermogen meetelt bij het berekenen van de eigen bijdrage Zijn broer maakt als curator bezwaar namens hem Ondanks herhaaldelijk verzoek geeft het CAK geen uitsluitsel over de definitieve eigen bijdrage omdat er geen belastingaangifte is gedaan en het CAK moet afgaan op gegevens van de Belastingdienst De man hoeft echter geen aangifte te doen omdat de aanslag nihil zou zijn De Nationale ombudsman vindt dat het CAK de man te lang in onzekerheid laat en geen maatwerkoplossing heeft gezocht Hij doet de aanbeveling om een oplossing te zoeken om de verstrekte gegevens te verifiëren Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 30 april 2014 2014 037 CAK geeft naam rekeninghouder door aan gerechtigde als geld naar een verkeerde rekening is overgemaakt Vrouw krijgt wegens ernstige en langdurige gezondheidsklachten een tegemoetkoming van het CAK Zij geeft per ongeluk een verkeerd bankrekeningnummer door waardoor het CAK het geld niet op haar maar op een andere rekening stort Volgens het CAK moet zij zelf via de bank proberen dit op te lossen Ze kreeg van de bank niet de naam en het adres van de eigenaar van die rekening De Nationale ombudsman wijst er op dat in soortgelijke gevallen de Belastingdienst wel via de bank gegevens opvraagt van degene aan wie het geld foutief is overgemaakt en die aan degene die daar recht op heeft beschikbaar stelt Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CAK inmiddels deze werkwijze heeft overgenomen Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 26 maart 2014 2014 024 Onzorgvuldige berichtgeving CAK over financiële tegemoetkoming Wtcg Vrouw verwacht in oktober november bericht van het CAK over tegemoetkoming over het afgelopen jaar wegens een chronische ziekte of handicap Als dat bericht uitblijft dient ze begin december een aanvraag in bij het CAK Ze krijgt even later bericht dat de tegemoetkoming is afgewezen en vervolgens na vijf maanden bericht dat die tegemoetkoming is toegekend De Nationale ombudsman vindt dat een professionele en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22volksgezondheid%2C+welzijn+en+sport%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/020 Roept bode kantonrechter duidelijk de zaak uit? | Nationale ombudsman
  aan bode Y gaan vragen of de zaak van mevrouw X al aan de beurt was Op een gegeven moment liet de griffier of de kantonrechter aan bode Y weten dat de volgende zaak aan de beurt was Hierop liet bode Y aan verzoeker weten dat hij de zittingszaal in mocht komen Bode Y sprak verzoeker op dat moment met zijn eigen achternaam aan en niet met de naam van mevrouw X aldus verzoeker Verzoeker is stellig dat de zaak van mevrouw X niet door bode Y is uitgeroepen Verzoeker was gefocust op de deur van de zittingszaal omdat hij haast had vanwege zijn auto Als de zaak zou zijn uitgeroepen dan had hij dat zeker gehoord Volgens verzoeker was er in de tijd dat hij in de wachtruimte zat geen enkele zaak door een bode uitgeroepen Eenmaal in de zittingszaal liet de kantonrechter weten dat de zaak van mevrouw X al was behandeld omdat de bode had gezegd dat er niemand voor de zaak aanwezig was Verzoeker is vervolgens naar de bodebalie gelopen Volgens verzoeker gaf bode Y aan dat er een fout was gemaakt Dit ging allemaal in een gemoedelijke sfeer Verzoeker was niet boos omdat het duidelijk was dat er een vergissing door de bode was gemaakt Volgens verzoeker heeft bode Y mogelijk het aanwezigheidsvinkje niet duidelijk achter de zaak van mevrouw X gezet en is hij als gemachtigde gekoppeld aan een verkeerde latere zaak Verzoeker achtte het frustrerend dat de zaak van mevrouw X bij verstek werd afgedaan terwijl hij als haar gemachtigde al geruime tijd vlakbij de deur van de rechtszaal zat te wachten Verklaring bode Y In het kader van het onderzoek door de Nationale ombudsman liet bode Y voor zover relevant het volgende weten Bode Y lichtte eerst desgevraagd de werkzaamheden van een bode toe In zijn algemeenheid geldt dat elke zaak wordt uitgeroepen Het is uitgesloten dat dit niet gebeurt of dat hierbij een fout wordt gemaakt Wordt een zaak niet of verkeerd uitgeroepen dan is de zaak niet rechtsgeldig Het uitroepen van de zaak is het wezenlijkste onderdeel van het beroep van de bode De rechter geeft bij de bode aan wanneer een volgende zaak kan beginnen en worden uitgeroepen De rechter zegt dan ook de achternaam van de verdachte betrokkene De zaak wordt vervolgens in de deuropening van de zittingszaal door een bode uitgeroepen De rechter en alle andere aanwezigen horen dan ook welke naam er wordt uitgeroepen Hoewel het ondenkbaar is dat dit fout gaat zou indien dit toch onverhoopt gebeurt hierop direct een correctie volgen door de rechter Bode Y gaf vervolgens aan dat wanneer iemand zich voor een zaak meldt zij altijd aan die persoon vertelt dat hij zelf goed moet opletten wanneer hij aan de beurt is Het is voor haar ondoenlijk om van iedereen te onthouden voor welke zaak hij of zij zich heeft aangemeld Bode Y liet verder weten dat het op de bewuste ochtend van 31 januari 2013 erg druk was Samen met

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/020 (2015-08-09)
  Open archived version from archive